รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 นายหาญพล ทิพยมณฑา  เงินยืม(1305.07/75)    21,180.00  24 เม.ย. 2562  
2 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/133)    350.00  24 เม.ย. 2562  
3 น.ส.กฤติยา เอี่ยมสุทธา  ค่าใช้สอย(1303.04/93)    3,720.00  24 เม.ย. 2562  
4 นายชวนเพิ่ม สังข์สิงห์  ค่าใช้สอย(1305.08/175)    21,500.00  24 เม.ย. 2562  
5 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/750)    930.00  24 เม.ย. 2562  
6 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์  ค่าใช้สอย(1302.01/963)    17,095.00  24 เม.ย. 2562  
7 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  ค่าใช้สอย(1301.07/391)    5,250.00  24 เม.ย. 2562  
8 นายสุรศักดิ์ อินอุดม  ค่าล่วงเวลา(1302.01/941)    1,750.00  24 เม.ย. 2562  
9 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/863)    1,800.00  24 เม.ย. 2562  
10 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/855)    3,226.05  24 เม.ย. 2562  
11 นางธนัญญา กล้าหาญ  ค่าล่วงเวลา(1321.01/165)    1,260.00  24 เม.ย. 2562  
12 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/316)    250.00  24 เม.ย. 2562  
13 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/976)    3,310.00  24 เม.ย. 2562  
14 นางสุดา ปั้นประสม   ค่ารักษา    470.00  24 เม.ย. 2562  
15 นางประกาย กิจธิคุณ   ค่ารักษา    856.00  24 เม.ย. 2562  
16 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    764.00  24 เม.ย. 2562  
17 นางอัญชนา แก้วเฉย   ค่ารักษา    610.00  24 เม.ย. 2562  
18 น.ส.พจนารถ ปิติปัญญา   ค่ารักษา    4,880.00  24 เม.ย. 2562  
19 น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล   ค่ารักษา    80.00  24 เม.ย. 2562  
20 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์   ค่ารักษา    645.00  24 เม.ย. 2562  
21 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ   ค่ารักษา    490.00  24 เม.ย. 2562  
22 นายชวนเพิ่ม สังข์สิงห์   ค่ารักษา    220.00  24 เม.ย. 2562  
23 น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์   ค่ารักษา    120.00  24 เม.ย. 2562  
24 น.ส.สิริกร คูณขุนทด   ค่ารักษา    781.00  24 เม.ย. 2562  
25 นางสุวรรณา พรรณเสมา   ค่ารักษา    200.00  24 เม.ย. 2562  
26 นายวินิต อธิสุข   ค่ารักษา    710.00  24 เม.ย. 2562  
27 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่ารักษา    590.00  24 เม.ย. 2562  
28 นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล   ค่ารักษา    290.00  24 เม.ย. 2562  
29 น.ส.สุพรรณี ทองคำ   ค่ารักษา    180.00  24 เม.ย. 2562  
30 นายชัยภัทร์ รัชคุปต์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    530.00  24 เม.ย. 2562  
31 นายโอภาส พรรณเสมา (บำนาญ)   ค่ารักษา    587.00  24 เม.ย. 2562  
32 น.ส.วิมลรัตน์ วิริยะเมตตากุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,020.00  24 เม.ย. 2562  
33 น.ส.อะคร้าว อนันต์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,240.00  24 เม.ย. 2562  
34 น.ส.ศิริพร วงศ์เลิศประยูร (บำนาญ)   ค่ารักษา    320.00  24 เม.ย. 2562  
35 น.ส.ลาวัณย์ ปั้นประสม (บำนาญ)   ค่ารักษา    510.00  24 เม.ย. 2562  
36 นางโสภาพรรณ นิลรักษ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    200.00  24 เม.ย. 2562  
37 นายปวเรศ เมืองสมบัติ  เงินยืม(1305.03/99)    20,540.00  23 เม.ย. 2562  
38 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  เงินยืม(1305.04/62)    17,470.00  23 เม.ย. 2562  
39 น.ส.มาริษา ลีภัทรกิจ  เงินยืม(1304.01/(ง)318)    20,940.00  23 เม.ย. 2562  
40 ว่าที่ ร.ต.ชนธัญ อนิวรรตน์  เงินยืม(1305.09/90)    19,000.00  23 เม.ย. 2562  
41 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/179)    27,880.00  23 เม.ย. 2562  
42 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ  เงินยืม(1303.03/103)    15,020.00  22 เม.ย. 2562  
43 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  เงินยืม(1301.04/1777)    19,500.00  22 เม.ย. 2562  
44 นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์  ค่าใช้สอย(1303.08/85)    5,177.50  22 เม.ย. 2562  
45 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)321)    1,610.00  22 เม.ย. 2562  
46 น.ส.ธนาพร ไหมทอง  ค่าใช้สอย(1318.01/406)    440.00  22 เม.ย. 2562  
47 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  ค่าใช้สอย(1305.04/60)    2,500.00  22 เม.ย. 2562  
48 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน  ค่าใช้สอย(1302.01/916)    960.00  22 เม.ย. 2562  
49 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)312)    5,500.00  22 เม.ย. 2562  
50 น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ  ค่าใช้สอย(1305.02/100)    10,430.00  22 เม.ย. 2562  
51 นายบุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/103)    7,084.39  22 เม.ย. 2562  
52 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/166)    7,520.00  22 เม.ย. 2562  
53 นางพัชรา ตินตะโมระ  ค่าใช้สอย(1303.03/99)    1,225.00  22 เม.ย. 2562  
54 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/98)    4,670.00  22 เม.ย. 2562  
55 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ  ค่าใช้สอย(1305.01/789)    5,600.00  22 เม.ย. 2562  
56 น.ส.ยุพา ลิ้มสวัสดิ์  ค่าใช้สอย(1303.07/53)    385.00  22 เม.ย. 2562  
57 นางอุไร กลั่นความดี  ค่าใช้สอย(1303.08/87)    13,600.00  22 เม.ย. 2562  
58 นายพรหมทอง อุยตระกูล  ค่าใช้สอย(1301.09/147)    5,160.00  22 เม.ย. 2562  
59 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/708)    930.00  22 เม.ย. 2562  
60 นางนวพร ภู่นพคุณ  ค่าใช้สอย(1315.01/75)    265.00  22 เม.ย. 2562  
61 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/182)    34,500.00  22 เม.ย. 2562  
62 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/68)    3,410.00  22 เม.ย. 2562  
63 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/735)    175.00  22 เม.ย. 2562  
64 นายเสริมชัย ศรีงาม  เงินยืม(1302.01/878)    61,420.00  22 เม.ย. 2562  
65 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/380)    2,000.00  22 เม.ย. 2562  
66 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/380)    14,600.00  22 เม.ย. 2562  
67 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  เงินยืม(1304.01/(ง)275)    38,360.00  22 เม.ย. 2562  
68 นางนวพร ภู่นพคุณ  เงินยืม(1315.01/78)    9,900.00  22 เม.ย. 2562  
69 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/325)    1,500.00  22 เม.ย. 2562  
70 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก   ค่ารักษา    240.00  22 เม.ย. 2562  
71 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
72 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    1,460.00  22 เม.ย. 2562  
73 นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล   ค่ารักษา    1,290.00  22 เม.ย. 2562  
74 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร   ค่ารักษา    250.00  22 เม.ย. 2562  
75 น.ส.อำพา ทันใจชน   ค่ารักษา    240.00  22 เม.ย. 2562  
76 นางปราณี แสงสุข   ค่ารักษา    100.00  22 เม.ย. 2562  
77 นางปราณี แสงสุข   ค่ารักษา    510.00  22 เม.ย. 2562  
78 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    300.00  22 เม.ย. 2562  
79 น.ส.สุดา พันธุ์ชื่นสุข   ค่ารักษา    280.00  22 เม.ย. 2562  
80 น.ส.สุพรรษา สารมะโน   ค่ารักษา    230.00  22 เม.ย. 2562  
81 นายนิวัตร ออกเวหา   ค่ารักษา    740.00  22 เม.ย. 2562  
82 นายสุวิทย์ ศิริโท   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
83 นายณัฏฐ์ ทองแดง   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
84 น.ส.จริยา แสงแก้ว   ค่ารักษา    60.00  22 เม.ย. 2562  
85 น.ส.ศุทธนุช บุ้งทอง   ค่ารักษา    280.00  22 เม.ย. 2562  
86 น.ส.พร มงคลรัตน์   ค่ารักษา    400.00  22 เม.ย. 2562  
87 นายชวสร นกเดช   ค่ารักษา    1,470.00  22 เม.ย. 2562  
88 น.ส.พนิดา ฮั้วประเสริฐ   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
89 นายนพปฎล สุทนต์   ค่ารักษา    290.00  22 เม.ย. 2562  
90 น.ส.ศศิธร สัจจเสนีย์   ค่ารักษา    275.00  22 เม.ย. 2562  
91 นางพัชรา ตินตะโมระ   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
92 น.ส.สุพัตรา ชังสี   ค่ารักษา    100.00  22 เม.ย. 2562  
93 น.ส.ณัฐกฤตา วัฒนะโกเมศ   ค่ารักษา    290.00  22 เม.ย. 2562  
94 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
95 น.ส.กนกวรรณ ลองเทพ   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
96 น.ส.กนกวรรณ ลองเทพ   ค่ารักษา    1,000.00  22 เม.ย. 2562  
97 นายเกษม กรีวิทย์   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
98 น.ส.วัชรีภรณ์ อัมระนันท์   ค่ารักษา    70.00  22 เม.ย. 2562  
99 นายพลเชษฐ์ ตราโช   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
100 น.ส.กัลยา สงรอด   ค่ารักษา    380.00  22 เม.ย. 2562  
101 น.ส.ทัตพิชา อ่อนระยับ   ค่ารักษา    705.00  22 เม.ย. 2562  
102 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
103 น.ส.ตาปี วัชรางกูร   ค่ารักษา    240.00  22 เม.ย. 2562  
104 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร   ค่ารักษา    450.00  22 เม.ย. 2562  
105 น.ส.ศิริรัตน์ ตั้งเจริญกิจกุล   ค่ารักษา    290.00  22 เม.ย. 2562  
106 น.ส.นราภรณ์ เชยชุ่ม   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
107 นางจริยา รอดน้อย   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
108 น.ส.มนทิรา สินพานิช   ค่ารักษา    163.00  22 เม.ย. 2562  
109 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์   ค่ารักษา    610.00  22 เม.ย. 2562  
110 น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม   ค่ารักษา    52,010.00  22 เม.ย. 2562  
111 นางสุดา ปั้นประสม   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
112 นางมุทิตา รุธิรโก   ค่ารักษา    290.00  22 เม.ย. 2562  
113 น.ส.ภีสพรรณ เลาสุทแสน   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
114 น.ส.ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
115 นางวรมา นพรัตน์   ค่ารักษา    470.00  22 เม.ย. 2562  
116 น.ส.วรินทร วรหาญ   ค่ารักษา    300.00  22 เม.ย. 2562  
117 น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์   ค่ารักษา    260.00  22 เม.ย. 2562  
118 น.ส.ชื่นฤดี วงศ์เงินยวง   ค่ารักษา    340.00  22 เม.ย. 2562  
119 นายวินิต อธิสุข   ค่ารักษา    380.00  22 เม.ย. 2562  
120 น.ส.หิรัญญา สระสม   ค่ารักษา    530.00  22 เม.ย. 2562  
121 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
122 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    80.00  22 เม.ย. 2562  
123 นางจารุวรรณ สุขรมย์   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
124 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
125 น.ส.สิริวัฒน์ สุวรรณศรี   ค่ารักษา    650.00  22 เม.ย. 2562  
126 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่ารักษา    240.00  22 เม.ย. 2562  
127 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่ารักษา    316.00  22 เม.ย. 2562  
128 น.ส.ณิชมน พจนา   ค่ารักษา    90.00  22 เม.ย. 2562  
129 น.ส.พรรษกร แก้วงามพรรณ์   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
130 น.ส.ธนาพร ไหมทอง   ค่ารักษา    390.00  22 เม.ย. 2562  
131 นางปิยากร มีมาก   ค่ารักษา    240.00  22 เม.ย. 2562  
132 นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล   ค่ารักษา    320.00  22 เม.ย. 2562  
133 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    8,300.00  22 เม.ย. 2562  
134 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์   ค่ารักษา    1,740.00  22 เม.ย. 2562  
135 นายมนตรี ดุลยานนท์   ค่ารักษา    1,293.00  22 เม.ย. 2562  
136 นายมนตรี ดุลยานนท์   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
137 นายชัยภัทร์ รัชคุปต์   ค่ารักษา    200.00  22 เม.ย. 2562  
138 นายสุรพล โปร่งเฉลยลาภ   ค่ารักษา    1,310.00  22 เม.ย. 2562  
139 นางจำรัส โรจนสโรช   ค่ารักษา    300.00  22 เม.ย. 2562  
140 นางสมนึก อ่อนสุภาพ   ค่ารักษา    450.00  22 เม.ย. 2562  
141 นางสมนึก อ่อนสุภาพ   ค่ารักษา    670.00  22 เม.ย. 2562  
142 น.ส.จินตนา ติระดำรงค์กุล   ค่ารักษา    280.00  22 เม.ย. 2562  
143 น.ส.ลาวัณย์ ปั้นประสม   ค่ารักษา    240.00  22 เม.ย. 2562  
144 น.ส.เวทิกา ไกรสวัสดิ์   ค่ารักษา    330.00  22 เม.ย. 2562  
145 นางศิริพร ปั้นประสม   ค่ารักษา    530.00  22 เม.ย. 2562  
146 นางอัมพร ตั้งสุวรรณศรี   ค่ารักษา    285.00  22 เม.ย. 2562  
147 น.ส.สุรพร อิสระเดชกุล   ค่ารักษา    1,730.00  22 เม.ย. 2562  
148 น.ส.อินทิรา สมบัติชัย   ค่ารักษา    1,100.00  22 เม.ย. 2562  
149 นายชูศักดิ์ อัศวมงคลศิริ   ค่ารักษา    1,260.00  22 เม.ย. 2562  
150 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/182)    65,200.00  22 เม.ย. 2562  
151 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/159)    16,820.00  22 เม.ย. 2562  
152 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/323)    3,231.40  18 เม.ย. 2562  
153 น.ส.เรณู เอี่ยมสะอาด  เงินยืม(1302.01/799)    51,190.00  18 เม.ย. 2562  
154 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/718)    4,000.00  18 เม.ย. 2562  
155 น.ส.ปวีณา แซ่ตั้ง  ค่าล่วงเวลา(1302.01/915)    6,960.00  18 เม.ย. 2562  
156 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าใช้สอย(1301.04/1765)    1,220.87  18 เม.ย. 2562  
157 น.ส.ส่องสกณ บุญเกิด  เงินยืม(1305.06/86)    18,930.00  18 เม.ย. 2562  
158 น.ส.สิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์  เงินยืม(1305.02/76)    23,460.00  18 เม.ย. 2562  
159 น.ส.รัตนวรรณ รัตนมนตรี  เงินยืม(1302.01/923)    14,540.00  18 เม.ย. 2562  
160 นายนิวัตร ออกเวหา  เงินยืม(1302.01/909)    14,430.00  18 เม.ย. 2562  
161 น.ส.ศรัญญา พันธ์ดนตรี  เงินยืม(1302.01/860)    16,350.00  18 เม.ย. 2562  
162 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต  เงินยืม(1304.01/(ง)320)    24,500.00  18 เม.ย. 2562  
163 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ  เงินยืม(1303.03/103)    15,020.00  18 เม.ย. 2562  
164 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/822)    5,100.00  18 เม.ย. 2562  
165 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/407)    1,774.06  18 เม.ย. 2562  
166 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  เงินยืม(1305.06/101)    21,120.00  17 เม.ย. 2562  
167 นายจิรชาย เจริญ  เงินยืม(1305.06/78)    50,430.00  17 เม.ย. 2562  
168 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)32)    16,130.00  17 เม.ย. 2562  
169 นายชวสร นกเดช  ค่าใช้สอย(1302.01/882)    6,100.00  17 เม.ย. 2562  
170 นางพนิดา โตพ่วง  ค่าใช้สอย(1302.01/876)    800.00  17 เม.ย. 2562  
171 นางอภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/162)    20,640.00  17 เม.ย. 2562  
172 น.ส.พิศมัย สังข์ศรีจันทร์  เงินยืม(1315.01/64)    26,240.00  17 เม.ย. 2562  
173 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/807)    1,680.00  17 เม.ย. 2562  
174 น.ส.กานต์ชนก อักษรชู  เงินยืม(1304.01/(ง)314)    29,130.00  17 เม.ย. 2562  
175 น.ส.วิไลลักษณ์ สามารถ  เงินยืม(1305.07/70)    29,840.00  17 เม.ย. 2562  
176 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าตอบแทน(1303.01/812)    5,100.00  17 เม.ย. 2562  
177 นางสาวกฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.อัญชนา)/34)    5,100.00  17 เม.ย. 2562  
178 นางสาวจริยา แสงแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1302.01/886)    4,050.00  17 เม.ย. 2562  
179 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/890)    4,795.00  11 เม.ย. 2562  
180 นายณภัทร อุ๋ยเจริญ  เงินยืม(1305.09/88)    19,700.00  11 เม.ย. 2562  
181 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/154)    870.00  11 เม.ย. 2562  
182 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/401)    945.00  11 เม.ย. 2562  
183 นายณภัทร อุ๋ยเจริญ  เงินยืม(1305.09/88)    800.00  11 เม.ย. 2562  
184 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/37)    2,250.00  10 เม.ย. 2562  
185 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  ค่าใช้สอย(1301.07/354)    350.00  10 เม.ย. 2562  
186 นาย กฤตธี ปะจันตะเสน  ค่าใช้สอย(1303.05/174)    2,796.00  10 เม.ย. 2562  
187 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  ค่าใช้สอย(1301.07/355)    385.00  10 เม.ย. 2562  
188 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/870)    2,386.10  10 เม.ย. 2562  
189 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/867)    3,000.00  10 เม.ย. 2562  
190 นายฤทธิชัย ภิญโญรัตนโชติ   ค่าเล่าเรียน    1,530.00  10 เม.ย. 2562  
191 น.ส.อรวรรณ มูลต้น   ค่าเล่าเรียน    2,100.00  10 เม.ย. 2562  
192 น.ส.สุจิตรา อุตรีสร   ค่ารักษา    550.00  10 เม.ย. 2562  
193 นายฤทธิชัย ภิญโญรัตนโชติ   ค่ารักษา    1,067.00  10 เม.ย. 2562  
194 น.ส.อนุรักษ์ ผาวันดี   ค่ารักษา    160.00  10 เม.ย. 2562  
195 นายธงชัย ภาคศิริ   ค่ารักษา    8,000.00  10 เม.ย. 2562  
196 นางวัลลาภ์ นุตะมาน (บำนาญ)   ค่ารักษา    500.00  10 เม.ย. 2562  
197 นายเชิด เพ็งจันทร์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,790.00  10 เม.ย. 2562  
198 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/868)    2,500.00  10 เม.ย. 2562  
199 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/305)    1,470.00  9 เม.ย. 2562  
200 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)303)    7,940.00  9 เม.ย. 2562  
201 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.08/158)    7,150.00  9 เม.ย. 2562  
202 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)301)    320.00  9 เม.ย. 2562  
203 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา  ค่าใช้สอย(1305.01/ชช2/4)    100.00  9 เม.ย. 2562  
204 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  ค่าใช้สอย(1316.01/54)    6,270.00  9 เม.ย. 2562  
205 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าใช้สอย(1301.04/1631)    5,805.00  9 เม.ย. 2562  
206 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าวัสดุ(1303.01/772)    630.00  9 เม.ย. 2562  
207 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าวัสดุ(1301.04/1630)    2,835.00  9 เม.ย. 2562  
208 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช  ค่าใช้สอย(1301.04/1592)    4,601.00  5 เม.ย. 2562  
209 น.ส.กฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/83)    4,000.00  5 เม.ย. 2562  
210 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/1623)    4,980.00  5 เม.ย. 2562  
211 นางสาวจุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าตอบแทน(1301.04/1499)    5,100.00  5 เม.ย. 2562  
212 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/657)    210.00  5 เม.ย. 2562  
213 นางสาวอำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/652)    3,000.00  5 เม.ย. 2562  
214 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/(ง)289)    1,391.00  5 เม.ย. 2562  
215 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/651)    930.00  5 เม.ย. 2562  
216 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/656)    2,325.00  5 เม.ย. 2562  
217 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/655)    420.00  5 เม.ย. 2562  
218 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/654)    245.00  5 เม.ย. 2562  
219 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)293)    480.00  5 เม.ย. 2562  
220 นางสาวสุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)294)    420.00  5 เม.ย. 2562  
221 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/58)    1,550.00  5 เม.ย. 2562  
222 น.ส.รัตติกาล ร่มโพธิ์  ค่าใช้สอย(1303.05/169)    665.00  5 เม.ย. 2562  
223 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/380)    630.00  5 เม.ย. 2562  
224 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/290)    1,290.00  5 เม.ย. 2562  
225 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/756)    1,770.00  5 เม.ย. 2562  
226 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช  ค่าใช้สอย(1301.04/1592)    4,601.00  5 เม.ย. 2562  
227 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/851)    4,996.90  5 เม.ย. 2562  
228 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/376)    630.00  5 เม.ย. 2562  
229 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าล่วงเวลา(1301.03/92)    10,550.00  5 เม.ย. 2562  
230 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/141)    14,700.00  5 เม.ย. 2562  
231 นางสาวชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/27)    3,050.00  5 เม.ย. 2562  
232 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/1624)    27,610.00  5 เม.ย. 2562  
233 นางสาวภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/667)    36,530.00  5 เม.ย. 2562  
234 น.ส.อันติมา แสงสุพรรณ  ค่าใช้สอย(1301/3)    210.00  5 เม.ย. 2562  
235 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/(ง)292)    789.66  5 เม.ย. 2562  
236 น.ส.ธนัฎฐา ฐานวิเศษ   ค่ารักษา    200.00  5 เม.ย. 2562  
237 น.ส.ณัฐกฤตา วัฒนะโกเมศ   ค่ารักษา    250.00  5 เม.ย. 2562  
238 นายรักศักดิ์ รักเดช   ค่ารักษา    730.00  5 เม.ย. 2562  
239 นายรักศักดิ์ รักเดช   ค่ารักษา    1,121.00  5 เม.ย. 2562  
240 น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์   ค่ารักษา    920.00  5 เม.ย. 2562  
241 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าใช้สอย(1301.04/1502)    397.89  4 เม.ย. 2562  
242 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/742)    320.00  4 เม.ย. 2562  
243 น.ส.ฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/308)    13,240.00  4 เม.ย. 2562  
244 นางอุไร ขำชู  ค่าล่วงเวลา(1301.01/1030)    4,000.00  4 เม.ย. 2562  
245 นางสาวนิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301.(รธก.ทัศนีย์)36)    2,750.00  4 เม.ย. 2562  
246 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/716)    6,300.00  3 เม.ย. 2562  
247 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/717)    7,500.00  3 เม.ย. 2562  
248 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/34)    1,060.00  3 เม.ย. 2562  
249 นายสุรศักดิ์ อินอุดม  ค่าใช้สอย(1302.01/806)    1,470.00  3 เม.ย. 2562  
250 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าไปรษณีย์(1302.01/778)    185.00  3 เม.ย. 2562  
251 นายสุรศักดิ์ อินอุดม ธค.61-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/774)    16,000.00  3 เม.ย. 2562  
252 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ มค.-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/108)    18,000.00  3 เม.ย. 2562  
253 น.ส.จตุพร เพ็ชร์น่วม กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/275)    2,500.00  3 เม.ย. 2562  
254 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/070)    4,000.00  3 เม.ย. 2562  
255 นายเกษม ชาติทอง มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/072)    3,000.00  3 เม.ย. 2562  
256 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง  เงินยืม(1301.01/995)    3,600.00  3 เม.ย. 2562  
257 นางสุจารีย์ พิชา มค.-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/111)    12,000.00  3 เม.ย. 2562  
258 นายวริศ มิ่งโมฬี  ค่าใช้สอย(1305.07/62)    358.00  3 เม.ย. 2562  
259 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/147)    750.00  2 เม.ย. 2562  
260 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/697)    960.00  2 เม.ย. 2562  
261 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/795)    3,200.00  2 เม.ย. 2562  
262 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)29)    29,100.00  2 เม.ย. 2562  
263 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.ทัศนีย์/33)    160.00  2 เม.ย. 2562  
264 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน  ค่าใช้สอย(1302.01/668)    100.00  2 เม.ย. 2562  
265 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)269)    910.00  2 เม.ย. 2562  
266 นางพิชาริณี อำภาไพ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)265)    10,290.00  2 เม.ย. 2562  
267 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)262)    805.00  2 เม.ย. 2562  
268 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/220)    5,320.00  2 เม.ย. 2562  
269 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/153)    18,005.00  2 เม.ย. 2562  
270 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/221)    980.00  2 เม.ย. 2562  
271 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.05/157)    26,345.00  2 เม.ย. 2562  
272 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/692)    490.00  2 เม.ย. 2562  
273 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/144)    22,810.40  2 เม.ย. 2562  
274 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/93)    3,490.00  2 เม.ย. 2562  
275 น.ส.สมพร เทพมณี  เงินยืม(1304.01/(ง)232)    38,360.00  2 เม.ย. 2562  
276 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/335)    2,920.00  2 เม.ย. 2562  
277 น.ส.วราภรณ์ ศากรณ์  ค่าวัสดุ(1301.04/1456)    2,160.00  2 เม.ย. 2562  
278 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าใช้สอย(1303.01/696)    1,090.00  2 เม.ย. 2562  
279 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าวัสดุ(1301.04/1472)    3,375.00  2 เม.ย. 2562  
280 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/794)    3,996.00  2 เม.ย. 2562  
281 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าวัสดุ(1301.04/1473)    10,910.00  2 เม.ย. 2562  
282 นายปิยะพงษ์ วงษ์มโนพณิช  ค่าวัสดุ(1301.04/1463)    2,090.00  2 เม.ย. 2562  
283 นายปิยะพงษ์ วงษ์มโนพณิช  ค่าวัสดุ(1301.04/1471)    17,500.00  2 เม.ย. 2562  
284 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าวัสดุ(1301.04/1475)    6,595.00  2 เม.ย. 2562  
285 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก   ค่ารักษา    3,000.00  2 เม.ย. 2562  
286 น.ส.สุพัตรา ชังสี   ค่ารักษา    126.00  2 เม.ย. 2562  
287 น.ส.ณิริศพร มีนพัฒนสันติ  ค่าตอบแทน(1301.05/118)    5,100.00  1 เม.ย. 2562  
288 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/261)    2,600.00  1 เม.ย. 2562  
289 นายณัฐพล อุ่นต๊ะ  ค่าล่วงเวลา(1303.06/109)    1,240.00  1 เม.ย. 2562  
290 นางจุฑารัตน์ คงเกษม ตค.-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/753)    28,266.66  1 เม.ย. 2562  
291 นายธีรชัย จันทรอินทร์ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/250)    6,000.00  1 เม.ย. 2562  
292 นางสาวปวริศา ศิริกุล มค.-กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/448)    12,000.00  1 เม.ย. 2562  
293 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1085)    5,000.00  1 เม.ย. 2562  
294 นายพงศ์ธัญญ์ ศรียะวงศ์ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1105)    3,000.00  1 เม.ย. 2562  
295 นางพรพนา อุ่นเรือน พย.61-กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1087)    15,266.66  1 เม.ย. 2562  
296 นายอาสา ฉลาดแฉลม กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/227)    4,200.00  1 เม.ย. 2562  
297 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/153)    3,000.00  1 เม.ย. 2562  
298 นางสาวรัชนี นาคบุตร กพ.- มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/149)    8,000.00  1 เม.ย. 2562  
299 นายสิทธา จุลถาวร  เงินยืม(1302.01/584)    18,540.00  29 มี.ค. 2562  
300 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/114)    3,000.00  29 มี.ค. 2562  
301 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/98)    5,600.00  29 มี.ค. 2562  
302 น.ส.ปฐมา ฤทธิเรืองเดช มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/613)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
303 น.ส.ทิพา ค้าธัญญะ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/547)    14,000.00  29 มี.ค. 2562  
304 นายพลเชษฐ์ ตราโช กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)227)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
305 น.ส.พุทธชาติ พึ่งตน กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)216)    3,000.00  29 มี.ค. 2562  
306 น.ส.ธัญนันนท์ กันทะวงค์ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)191)    4,300.00  29 มี.ค. 2562  
307 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก.(ทัศนีย์)/21)    4,900.00  29 มี.ค. 2562  
308 น.ส.เวหา มิ่งวงศ์ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/205)    3,500.00  29 มี.ค. 2562  
309 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/69)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
310 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/221)    5,000.00  29 มี.ค. 2562  
311 นางอาภรณ์ กระจายกลาง กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1309.01/34)    4,400.00  29 มี.ค. 2562  
312 นางอาภรณ์ กระจายกลาง มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1309.01/47)    4,400.00  29 มี.ค. 2562  
313 นางติณณา คัญใหญ่ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/435)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
314 นางติณณา คัญใหญ่ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/499)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
315 นางอังคณา พูลพิทักษ์ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/881)    3,000.00  29 มี.ค. 2562  
316 นางอังคณา พูลพิทักษ์ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/370)    3,000.00  29 มี.ค. 2562  
317 นางมนัส มานะพรหม กพ.-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/902)    4,800.00  29 มี.ค. 2562  
318 นายพงศ์ธัญญ์ ศรียะวงศ์ มค.-กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/882)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
319 นายชาญชัย ศศิธร มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/183)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
320 นายสันติ วิสุทธิสรรพ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/179)    5,700.00  29 มี.ค. 2562  
321 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้ว กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/157)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
322 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/257)    5,000.00  29 มี.ค. 2562  
323 นายกิตติพงค์ อำลอย มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/194)    2,500.00  29 มี.ค. 2562  
324 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/160)    5,000.00  29 มี.ค. 2562  
325 นางสาวจิรฐา คำรูญ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/193)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
326 นายมงคล สมเขาใหญ่ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/173)    3,500.00  29 มี.ค. 2562  
327 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/180)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
328 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/192)    5,100.00  29 มี.ค. 2562  
329 นายบุญลาภ โสวัณณะ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/219)    4,500.00  29 มี.ค. 2562  
330 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/233)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
331 นายกนก สืบบุญ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/194)    5,200.00  29 มี.ค. 2562  
332 นางนิลุบล เสริมพงษ์ มค.-กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/207)    8,000.00  29 มี.ค. 2562  
333 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/206)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
334 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์มค.- กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/230)    12,000.00  29 มี.ค. 2562  
335 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/229)    5,000.00  29 มี.ค. 2562  
336 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/228)    3,800.00  29 มี.ค. 2562  
337 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/.01/392)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
338 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/287)    3,000.00  29 มี.ค. 2562  
339 นางสาวภัควดี อุสาพรม มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/276)    3,000.00  29 มี.ค. 2562  
340 นายฐิติกร ผลพันธุ์ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/345)    3,000.00  29 มี.ค. 2562  
341 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/277)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
342 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/386)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
343 นางสาวพิสมัย บัณหาราช กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/382)    2,200.00  29 มี.ค. 2562  
344 นางสาวกรรณิกา บุญชิต กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/379)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
345 นายธีรพล พลภักดิ์ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/285)    5,000.00  29 มี.ค. 2562  
346 นางวีริศรา อุยะธำรงสิทธิ์  เงินยืม(1305.06/55)    28,300.00  29 มี.ค. 2562  
347 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/655)    1,887.00  29 มี.ค. 2562  
348 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/749)    3,660.00  29 มี.ค. 2562  
349 นางอภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/137)    340.00  29 มี.ค. 2562  
350 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/106)    600.00  29 มี.ค. 2562  
351 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  ค่าใช้สอย(1305.06/74)    3,875.00  29 มี.ค. 2562  
352 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/585)    210.00  29 มี.ค. 2562  
353 น.ส.อรฉัตร รัตนรัตน์  ค่าใช้สอย(1303.06/104)    300.00  29 มี.ค. 2562  
354 น.ส.ปองวดี จรังรัตน์  ค่าใช้สอย(1305.02/89)    16,380.00  29 มี.ค. 2562  
355 นายจักรภัทร สามิลา  ค่าใช้สอย(1303.08/74)    15,220.00  29 มี.ค. 2562  
356 นางอุไร กลั่นความดี  ค่าใช้สอย(1303.08/73)    31,707.00  29 มี.ค. 2562  
357 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/584)    895.00  29 มี.ค. 2562  
358 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/583)    930.00  29 มี.ค. 2562  
359 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  ค่าใช้สอย(1301.07/303)    560.00  29 มี.ค. 2562  
360 นายธนพนธ์ ไชยโพธิ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)250)    8,520.00  29 มี.ค. 2562  
361 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)251)    2,765.00  29 มี.ค. 2562  
362 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)15)    1,410.00  29 มี.ค. 2562  
363 น.ส.ปานรดา ถาเรือน  ค่าใช้สอย(1321.01/141)    1,480.00  29 มี.ค. 2562  
364 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/105)    700.00  29 มี.ค. 2562  
365 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/188)    7,600.00  29 มี.ค. 2562  
366 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/710)    12,000.00  29 มี.ค. 2562  
367 นางพนิดา โตพ่วง  ค่าใช้สอย(1302.01/719)    1,480.00  29 มี.ค. 2562  
368 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/720)    840.00  29 มี.ค. 2562  
369 น.ส.สิริวัฒน์ สุวรรณศรี  ค่าใช้สอย(1318.01/324)    9,955.00  29 มี.ค. 2562  
370 นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/700)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
371 นางอุไร อินนุรักษ์ มค.- กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/647)    8,000.00  29 มี.ค. 2562  
372 นายนพดล ศรีพันธุ์ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/133)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
373 นายนิคม ใจโอบอ้อม กพ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/103)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
374 นายวาริท ชูสกุล มค.-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/243)    10,500.00  29 มี.ค. 2562  
375 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า กพ.-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/383)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
376 นางสุภัสสรา พิมสาร กพ.-.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/941)    4,000.00  29 มี.ค. 2562  
377 นายชีวิต เม่งเอียด มค.- กพ.-.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/384)    12,000.00  29 มี.ค. 2562  
378 นางชลลดา อิ่มเจริญ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/065)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
379 นางสาวกฤติกา นาคนาคม มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/678)    6,000.00  29 มี.ค. 2562  
380 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/573)    175.00  29 มี.ค. 2562  
381 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าวัสดุ(1301.04/1359)    1,780.00  29 มี.ค. 2562  
382 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/260)    400.00  29 มี.ค. 2562  
383 นางสุดใจ สุนิภาษา(บำนาญ)  ค่าเล่าเรียน    4,750.00  29 มี.ค. 2562  
384 นายเมธี จันต๊ะ  เงินยืม(1302.01/713)    33,480.00  29 มี.ค. 2562  
385 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/714)    22,960.00  29 มี.ค. 2562  
386 นายจักรภัทร สามิลา  เงินยืม(1303.08/72)    12,340.00  29 มี.ค. 2562  
387 น.ส.อรฉัตร รัตนรัตน์  เงินยืม(1303.06/107)    11,000.00  29 มี.ค. 2562  
388 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช  เงินยืม(1318.01/335)    700.00  29 มี.ค. 2562  
389 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช  เงินยืม(1318.01/335)    13,500.00  29 มี.ค. 2562  
390 น.ส.พจนารถ ติปัญญา  เงินยืม(1305.06/76)    39,850.00  29 มี.ค. 2562  
391 นางสุจารีย์ พิชา   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  29 มี.ค. 2562  
392 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    140.00  29 มี.ค. 2562  
393 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    60.00  29 มี.ค. 2562  
394 นายอนุสรณ์ พรชัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,050.00  29 มี.ค. 2562  
395 นางสายรัก ไชยลังกา  ค่าเดินทาง(1305.09/75)    289.15  29 มี.ค. 2562  
396 นางดวงพร พรหมดวง   ค่ารักษา    10,000.00  28 มี.ค. 2562  
397 นางสิริมา คลี่สุวรรณ (บำนาญ)  ค่ารักษา    1,577.50  28 มี.ค. 2562  
398 น.ส.สกุลกาญจน์ กีรตรัฐวัฒน์  ค่าใช้สอย(1303.01/622)    1,890.00  28 มี.ค. 2562  
399 นางสาวสกุลกาญจน์ กีรติรัฐวัฒน์  ค่าตอบแทน(1303.01/594)    11,400.00  28 มี.ค. 2562  
400 นายสุเทพ อินทปัญญา (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,250.00  28 มี.ค. 2562  
401 นางอังคณา พูลพิทักษ์ มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/881)    3,000.00  28 มี.ค. 2562  
402 นางอังคณา พูลพิทักษ์ กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/370)    3,000.00  28 มี.ค. 2562  
403 นางมนัส มานะพรหม กพ.-มีค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/902)    4,800.00  28 มี.ค. 2562  
404 นายพงศ์ธัญญ์ ศรียะวงศ์ มค.-กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/882)    6,000.00  28 มี.ค. 2562  
405 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/257)    1,170.00  28 มี.ค. 2562  
406 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงค์  เงินยืม(1304.01/(ง)230)    38,360.00  28 มี.ค. 2562  
407 นางนวพร ภู่นพคุณ  เงินยืม(1315.01/49)    28,020.00  28 มี.ค. 2562  
408 ว่าที่ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ  เงินยืม(1302.01/665)    21,260.00  28 มี.ค. 2562  
409 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/586)    4,000.00  28 มี.ค. 2562  
410 น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ   ค่ารักษา    450.00  28 มี.ค. 2562  
411 นายศักดา ทิมอรรถ   ค่ารักษา    931.00  28 มี.ค. 2562  
412 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    155.00  28 มี.ค. 2562  
413 น.ส.มยุฉัตร์ นิยม   ค่ารักษา    221.00  28 มี.ค. 2562  
414 นางสมใจ แก้วสว่าง   ค่ารักษา    3,318.00  28 มี.ค. 2562  
415 น.ส.สุธาศิณี สุทธิรักษ์   ค่ารักษา    1,108.00  28 มี.ค. 2562  
416 น.ส.สุจิตรา อุตรีสร   ค่ารักษา    910.00  28 มี.ค. 2562  
417 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
418 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4224)    5,100.00   
419 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
420 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
421 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
422 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
423 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
424 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
425 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
426 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
427 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
428 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
429 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
430 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
431 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
432 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
433 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
434 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
435 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
436 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
437 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
438 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
439 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
440 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
441 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
442 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
443 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
444 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
445 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
446 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
447 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
448 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
449 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
450 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
451 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
452 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
453 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
454 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
455 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
456 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
457 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
458 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
459 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
460 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
461 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
462 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
463 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
464 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
465 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
466 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
467 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
468 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
469 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
470 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
471 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
472 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
473 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
474 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
475 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    65,200.00   
476 น.ส.อนุรักษ์ ผาวันดี กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/159)    4,000.00   
477 น.ส.อรวรรณ มูลต้น กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/150)    4,000.00   
478 นายนิกร แสงเกตุ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/615)    4,000.00   
479 นายสมชาย คังคะมณี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/614)    6,000.00   
480 นายวิชัย โลจนานันท์ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/564)    3,500.00   
481 นายสุริยัน นวลศรี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/599)    4,000.00   
482 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/583)    3,500.00   
483 นางสาวรัชนี นาคบุตร เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/209)    4,000.00   
484 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม มีค.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/210)    5,000.00   
485 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/212)    3,000.00   
486 น.ส.อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กพ.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/211)    5,000.00