รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/422)    910.00  22 พ.ย. 2562  
2 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2540)    2,685.00  22 พ.ย. 2562  
3 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/421)    2,135.00  22 พ.ย. 2562  
4 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/423)    805.00  22 พ.ย. 2562  
5 น.ส.ปวีณา ม่วงโมรา  เงินยืม(1304.01/(ง)949)    4,200.00  22 พ.ย. 2562  
6 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/424)    1,225.00  22 พ.ย. 2562  
7 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/1332)    81,200.00  22 พ.ย. 2562  
8 นายกิตติ สุวิทยาภรณ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    18,500.00  22 พ.ย. 2562  
9 นายโอภาส ไชยพฤกษ์กุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    6,600.00  22 พ.ย. 2562  
10 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/467)    1,190.00  22 พ.ย. 2562  
11 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/948)    4,975.50  22 พ.ย. 2562  
12 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/1332)    2,200.00  22 พ.ย. 2562  
13 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2318)    870.00  22 พ.ย. 2562  
14 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  ค่าใช้สอย(1303.09/509)    1,750.00  22 พ.ย. 2562  
15 น.ส.วราภรณ์ แซ่ลี้  ค่าใช้สอย(1303.09/519)    4,640.00  22 พ.ย. 2562  
16 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าใช้สอย(1301/18)    820.00  22 พ.ย. 2562  
17 น.ส.จุฑารัตน์ ศรีชะบา  เงินยืม(1303.02/291)    11,470.00  22 พ.ย. 2562  
18 นางพนิดา โตพ่วง   ค่าเล่าเรียน    9,500.00  22 พ.ย. 2562  
19 นายสิทธิกร ยิ่งวงษ์   ค่าเล่าเรียน    2,043.25  22 พ.ย. 2562  
20 นางนุชวนา ภวภูตานนท์   ค่าเล่าเรียน    4,270.00  22 พ.ย. 2562  
21 นายธนากร จันทะพาหะ   ค่าเล่าเรียน    2,043.25  22 พ.ย. 2562  
22 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด   ค่าเล่าเรียน    2,600.00  22 พ.ย. 2562  
23 น.ส.นุรฮายาตี ลาเตะ   ค่าเล่าเรียน    3,404.00  22 พ.ย. 2562  
24 น.ส.พิมผกา พิมพ์สารี   ค่ารักษา    8,000.00  22 พ.ย. 2562  
25 นางอุไร กลั่นความดี   ค่ารักษา    85.00  22 พ.ย. 2562  
26 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    380.00  22 พ.ย. 2562  
27 นายนพดล ศรีพันธุ์   ค่ารักษา    166.00  22 พ.ย. 2562  
28 น.ส.ทัศนีย์ แสงโสด   ค่ารักษา    500.00  22 พ.ย. 2562  
29 นายสิทธิกร ยิ่งวงษ์  เงินยืม(1303.03/370)    17,340.00  22 พ.ย. 2562  
30 นางฉริยา คงสืบเสาะ  เงินยืม(1303.09/519)    9,600.00  22 พ.ย. 2562  
31 นางสุดา จงเจริญ   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  22 พ.ย. 2562  
32 น.ส.จิตรลดา คงสัตย์   ค่าเล่าเรียน    3,571.50  22 พ.ย. 2562  
33 นายอิทธิพล ทองหวาน   ค่ารักษา    50.00  22 พ.ย. 2562  
34 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงค์   ค่ารักษา    690.00  22 พ.ย. 2562  
35 นางอาทิตยา ดวงจันทา   ค่ารักษา    3,000.00  22 พ.ย. 2562  
36 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/1324)    585.00  20 พ.ย. 2562  
37 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  เงินยืม(1304.01/(ง)946)    15,250.00  20 พ.ย. 2562  
38 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  เงินยืม(1304.01/(ง)946)    1,575.00  20 พ.ย. 2562  
39 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าล่วงเวลา(1301.08/212)    4,880.00  20 พ.ย. 2562  
40 นายมีบุญเกิด บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่าล่วงเวลา(1304.01/(ง)941)    1,450.00  20 พ.ย. 2562  
41 นายอานนท์ บุญญวัฒนะ  ค่าใช้สอย(1303.02/279)    4,350.00  19 พ.ย. 2562  
42 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/471)    8,400.00  19 พ.ย. 2562  
43 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าใช้สอย(1301.05/451)    7,890.00  19 พ.ย. 2562  
44 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/210)    630.00  19 พ.ย. 2562  
45 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.ทัศนีย์/86)    50.00  19 พ.ย. 2562  
46 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2277)    5,778.00  19 พ.ย. 2562  
47 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าวัสดุ(1301.04/4828)    390.00  19 พ.ย. 2562  
48 นายสุพจน์ พึงลำภู  ค่าใช้สอย(1301.08/211)    1,080.00  19 พ.ย. 2562  
49 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/471)    37,200.00  19 พ.ย. 2562  
50 นายเมธี จันต๊ะ   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  19 พ.ย. 2562  
51 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง   ค่าเล่าเรียน    550.00  19 พ.ย. 2562  
52 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    750.00  19 พ.ย. 2562  
53 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2243)    1,770.00  18 พ.ย. 2562  
54 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/1060)    600.00  18 พ.ย. 2562  
55 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/928)    1,650.00  18 พ.ย. 2562  
56 นายพงศ์ไท ไทโยธิน  ค่าใช้สอย(1305.01/ชช1/15)    1,000.00  18 พ.ย. 2562  
57 น.ส.อุษา โทณผลิน  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)942)    2,275.00  18 พ.ย. 2562  
58 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2268)    2,070.00  18 พ.ย. 2562  
59 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/460)    1,570.00  18 พ.ย. 2562  
60 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าใช้สอย(1318.01/1321)    450.00  18 พ.ย. 2562  
61 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/554)    1,490.00  18 พ.ย. 2562  
62 นายเอกภาคย์ หงษ์สา  ค่าใช้สอย(1321.01/555)    8,920.00  18 พ.ย. 2562  
63 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/461)    1,400.00  18 พ.ย. 2562  
64 นางสายรัก ไชยลังกา  ค่าใช้สอย(1305.09/186)    1,400.00  18 พ.ย. 2562  
65 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/103)    8,600.00  18 พ.ย. 2562  
66 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2274)    595.00  18 พ.ย. 2562  
67 น.ส.ณปภัช อยู่ทิม  ค่าใช้สอย(1301.04/4809)    200.00  18 พ.ย. 2562  
68 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2267)    1,827.56  18 พ.ย. 2562  
69 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/2488)    22,490.00  18 พ.ย. 2562  
70 น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล  เงินยืม(1305.04/177)    19,260.00  18 พ.ย. 2562  
71 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก  เงินยืม(1315.01/250)    28,330.00  18 พ.ย. 2562  
72 น.ส.ทรายขวัญ เรืองสุขา  ค่าใช้สอย(1301.07/1006)    525.00  18 พ.ย. 2562  
73 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/559)    2,580.00  18 พ.ย. 2562  
74 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    1,850.00  18 พ.ย. 2562  
75 นายอาสา ฉลาดแฉลม   ค่ารักษา    656.00  18 พ.ย. 2562  
76 น.ส.ธนวรรณ อมรโชติพันธ์   ค่ารักษา    315.00  18 พ.ย. 2562  
77 นางวิมล อุทัยทอง (บำนาญ)   ค่ารักษา    8,505.00  18 พ.ย. 2562  
78 นางจุฑารัตน์ คงเกษม   ค่าเล่าเรียน    25,983.75  18 พ.ย. 2562  
79 น.ส.ศศิมา สุริโยทัย   ค่าเล่าเรียน    2,044.00  18 พ.ย. 2562  
80 น.ส.พิกุล ฤทธิเดช (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  18 พ.ย. 2562  
81 นางสุดใจ สุนิภาษา (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    20,950.00  18 พ.ย. 2562  
82 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/1321)    1,774.06  18 พ.ย. 2562  
83 นายประสบชัย เจริญรัตน์  ค่าใช้สอย(1304.05/448)    5,240.00  15 พ.ย. 2562  
84 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/935)    12,240.00  15 พ.ย. 2562  
85 น.ส.ปานรดา ถาเรือน  ค่าใช้สอย(1321.01/546)    6,220.00  15 พ.ย. 2562  
86 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/939)    1,180.21  15 พ.ย. 2562  
87 น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต  ค่าใช้สอย(1301.05/449)    875.00  15 พ.ย. 2562  
88 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/937)    3,800.00  15 พ.ย. 2562  
89 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.09/489)    8,875.00  15 พ.ย. 2562  
90 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301 รธก.(ทัศนีย์)/85)    5,350.00  15 พ.ย. 2562  
91 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม  ค่าใช้สอย(1321.01/545)    1,490.00  15 พ.ย. 2562  
92 น.ส.กฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/233)    2,300.00  15 พ.ย. 2562  
93 นายภานุพงษ์ อ้วนเปี้ย  เงินยืม(1303.02/283)    16,510.00  15 พ.ย. 2562  
94 น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ  ค่าใช้สอย(1305.03/321)    2,550.00  15 พ.ย. 2562  
95 น.ส.นราภรณ์ เชยชุ่ม  เงินยืม(1304.01/(ง)910)    51,680.00  13 พ.ย. 2562  
96 น.ส.อรพิม สุนทรเกตุ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)932)    980.00  13 พ.ย. 2562  
97 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)930)    1,855.00  13 พ.ย. 2562  
98 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)925)    370.00  13 พ.ย. 2562  
99 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)931)    4,025.00  13 พ.ย. 2562  
100 น.ส.ภีสพรรณ เลาสุทแสน  ค่าใช้สอย(1305.03/324)    1,000.00  13 พ.ย. 2562  
101 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2228)    380.00  13 พ.ย. 2562  
102 นางสมหมาย ส่งศรีแจ้ง  ค่าใช้สอย(1303.09/487)    170.00  13 พ.ย. 2562  
103 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/488)    730.00  13 พ.ย. 2562  
104 น.ส.สิริกร คูณขุนทด  ค่าใช้สอย(1305.03/329)    5,185.00  13 พ.ย. 2562  
105 น.ส.พาสินี ณ ป้อมเพ็ชร  ค่าใช้สอย(1318.01/1295)    2,090.00  13 พ.ย. 2562  
106 น.ส.ณิชมน พจนา  ค่าใช้สอย(1318.01/1296)    595.00  13 พ.ย. 2562  
107 น.ส.วราภรณ์ ศากรณ์  ค่าวัสดุ(1301.04/4782)    300.00  13 พ.ย. 2562  
108 น.ส.อุษา โทณผลิน  เงินยืม(1304.01/(ง)924)    13,800.00  13 พ.ย. 2562  
109 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/541)    100.00  13 พ.ย. 2562  
110 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4776)    1,680.00  13 พ.ย. 2562  
111 น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์  เงินยืม(1305.04/174)    23,420.00  13 พ.ย. 2562  
112 น.ส.ปวีณา ม่วงโมรา   ค่าเล่าเรียน    2,350.00  13 พ.ย. 2562  
113 นางธัญลักษมณ์ ซ้ายศรี   ค่าเล่าเรียน    3,060.00  13 พ.ย. 2562  
114 น.ส.จิรฐา คำรูญ   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  13 พ.ย. 2562  
115 นายพรวสิษฐ์ เรืองประดับ   ค่ารักษา    550.00  13 พ.ย. 2562  
116 นางวันลา พรหมมา   ค่ารักษา    849.00  13 พ.ย. 2562  
117 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    4,329.00  13 พ.ย. 2562  
118 น.ส.อารยา โตนวม   ค่ารักษา    480.00  13 พ.ย. 2562  
119 นายจิรพงษ์ สิทธิฤทธิ์   ค่ารักษา    280.00  13 พ.ย. 2562  
120 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    750.00  13 พ.ย. 2562  
121 น.ส.กาญจนา ขวัญเมือง   ค่ารักษา    250.00  13 พ.ย. 2562  
122 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าเช่าบ้าน(1301.04/4783)    6,300.00  13 พ.ย. 2562  
123 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช   ค่าเล่าเรียน    1,900.00  13 พ.ย. 2562  
124 นางสุวรรณา พรรณเสมา   ค่าเล่าเรียน    8,990.00  13 พ.ย. 2562  
125 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ   ค่าเล่าเรียน    2,670.00  13 พ.ย. 2562  
126 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส   ค่าเล่าเรียน    3,060.00  13 พ.ย. 2562  
127 นายศรีไพร บุญยะเดช   ค่ารักษา    710.00  13 พ.ย. 2562  
128 น.ส.วรินทร วรหาญ   ค่ารักษา    250.00  13 พ.ย. 2562  
129 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ   ค่ารักษา    2,310.00  13 พ.ย. 2562  
130 น.ส.ปิยรัตน์ บรรณาลัย   ค่ารักษา    500.00  13 พ.ย. 2562  
131 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/908)    3,900.00  12 พ.ย. 2562  
132 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2483)    4,390.00  12 พ.ย. 2562  
133 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/908)    3,900.00  12 พ.ย. 2562  
134 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2230)    420.00  12 พ.ย. 2562  
135 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/911)    1,050.00  12 พ.ย. 2562  
136 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2483)    4,390.00  12 พ.ย. 2562  
137 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)912)    2,870.00  11 พ.ย. 2562  
138 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/102)    5,530.00  11 พ.ย. 2562  
139 นางสาวชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.01/111)    1,050.00  11 พ.ย. 2562  
140 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)914)    410.00  11 พ.ย. 2562  
141 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/4760)    17,700.00  11 พ.ย. 2562  
142 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  เงินยืม(1316.01/181)    19,000.00  11 พ.ย. 2562  
143 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/913)    16,440.00  11 พ.ย. 2562  
144 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/4759)    2,640.00  11 พ.ย. 2562  
145 นางสาววรยา ไทพาณิชย์  ค่าล่วงเวลา(1301.07/986)    2,170.00  11 พ.ย. 2562  
146 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/4760)    17,700.00  11 พ.ย. 2562  
147 นางอุไร ขำชู  ค่าล่วงเวลา(1301.01/3600)    1,950.00  11 พ.ย. 2562  
148 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/443)    9,150.00  11 พ.ย. 2562  
149 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2467)    2,765.00  8 พ.ย. 2562  
150 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2210)    775.00  8 พ.ย. 2562  
151 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)907)    890.00  8 พ.ย. 2562  
152 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)906)    310.00  8 พ.ย. 2562  
153 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.07/343)    200.00  8 พ.ย. 2562  
154 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)902)    630.00  8 พ.ย. 2562  
155 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.07/343)    200.00  8 พ.ย. 2562  
156 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2201)    490.00  8 พ.ย. 2562  
157 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์   ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.ทัศนีย์)/83)    2,000.00  8 พ.ย. 2562  
158 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  เงินยืม(1301/16)    3,300.00  8 พ.ย. 2562  
159 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)901)    805.00  8 พ.ย. 2562  
160 น.ส.พิชชา กลมเกลี้ยง  ค่าตอบแทน(1301.04/4580)    7,500.00  8 พ.ย. 2562  
161 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/1040)    630.00  8 พ.ย. 2562  
162 น.ส.กวินทิพย์ ศรีงาม  เงินยืม(1304.01/(ง)905)    87,120.00  8 พ.ย. 2562  
163 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.อัญชนา)/99)    5,400.00  8 พ.ย. 2562  
164 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/533)    1,301.40  8 พ.ย. 2562  
165 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าใช้สอย(1301.04/4689)    11,201.83  8 พ.ย. 2562  
166 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1038/ฝป)    560.00  8 พ.ย. 2562  
167 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  8 พ.ย. 2562  
168 นายศุภกิจ อุดมทรัพย์   ค่าเล่าเรียน    23,892.50  8 พ.ย. 2562  
169 นายฤทธิชัย ภิญโญรัตนโชติ   ค่าเล่าเรียน    2,500.00  8 พ.ย. 2562  
170 นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1303.03/903)    9,550.00  8 พ.ย. 2562  
171 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง  เงินยืม(1301.01/3571)    3,600.00  7 พ.ย. 2562  
172 น.ส.น้อมจิตร พันตัน   ค่าเล่าเรียน    2,000.00  7 พ.ย. 2562  
173 นายสุวิทย์ ศิริโท   ค่ารักษา    5,940.00  7 พ.ย. 2562  
174 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง   ค่ารักษา    720.00  7 พ.ย. 2562  
175 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ   ค่ารักษา    4,386.50  7 พ.ย. 2562  
176 นางจิตรา เดชโคบุตร   ค่ารักษา    358.00  7 พ.ย. 2562  
177 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    3,385.00  7 พ.ย. 2562  
178 นางศิริธร พลศรี   ค่ารักษา    400.00  7 พ.ย. 2562  
179 นายอาสา ฉลาดแฉลม   ค่ารักษา    790.00  7 พ.ย. 2562  
180 น.ส.กัญญารัตน์ ว่องวิทย์เดชา (บำนาญ)   ค่ารักษา    4,640.00  7 พ.ย. 2562  
181 นายนพดล ศรีพันธุ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/483)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
182 นายนพดล ศรีพันธุ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/483)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
183 นายนพดล ศรีพันธุ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/483)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
184 นายนพดล ศรีพันธุ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/483)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
185 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร   เงินยืม(1304.01/(ง)850)    24,000.00  6 พ.ย. 2562  
186 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/466)    5,600.00  6 พ.ย. 2562  
187 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/493)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
188 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
189 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
190 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
191 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
192 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
193 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/567)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
194 นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/566)    15,000.00  6 พ.ย. 2562  
195 นางสาวรัชนี นาคบุตร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
196 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
197 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/565)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
198 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/564)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
199 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/562)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
200 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/382)    2,500.00  6 พ.ย. 2562  
201 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/383)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
202 นางสาวสุวารี ใจด้วง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/393)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
203 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/380)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
204 นายสุรชัย ช่ำชอง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/390)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
205 นางสาวสุจารี พิชา ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/392)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
206 นางเจนธิชา ชัยชาญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/384)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
207 นายบุญลาภ โสวัณณะ กย.- ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/791)    9,000.00  6 พ.ย. 2562  
208 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/806)    3,800.00  6 พ.ย. 2562  
209 นายกนก สืบบุญ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/807)    10,400.00  6 พ.ย. 2562  
210 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ สค-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/784)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
211 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/796)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
212 นายธีรชัย จันทรอินทร์ กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/817)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
213 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/818)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
214 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/822)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
215 นางสาวพิสมัย บัณหาราช มิย.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1642)    16,000.00  6 พ.ย. 2562  
216 นางสุภัสสรา พิมสาร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(311.01/3891)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
217 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
218 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
219 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
220 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
221 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
222 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/643)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
223 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/640)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
224 นางสาวอรวรรณ มูลต้น กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/649)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
225 นางสาวน้อมจิตร พันตัน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/644)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
226 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/637)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
227 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/642)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
228 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/466)    5,600.00  6 พ.ย. 2562  
229 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/493)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
230 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
231 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
232 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
233 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
234 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
235 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/567)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
236 นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/566)    15,000.00  6 พ.ย. 2562  
237 นางสาวรัชนี นาคบุตร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
238 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
239 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/565)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
240 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/564)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
241 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/562)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
242 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/382)    2,500.00  6 พ.ย. 2562  
243 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/383)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
244 นางสาวสุวารี ใจด้วง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/393)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
245 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/380)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
246 นายสุรชัย ช่ำชอง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/390)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
247 นางสาวสุจารี พิชา ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/392)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
248 นางเจนธิชา ชัยชาญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/384)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
249 นายบุญลาภ โสวัณณะ กย.- ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/791)    9,000.00  6 พ.ย. 2562  
250 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/806)    3,800.00  6 พ.ย. 2562  
251 นายกนก สืบบุญ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/807)    10,400.00  6 พ.ย. 2562  
252 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ สค-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/784)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
253 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/796)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
254 นายธีรชัย จันทรอินทร์ กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/817)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
255 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/818)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
256 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/822)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
257 นางสาวพิสมัย บัณหาราช มิย.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1642)    16,000.00  6 พ.ย. 2562  
258 นางสุภัสสรา พิมสาร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(311.01/3891)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
259 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
260 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
261 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
262 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
263 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
264 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/643)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
265 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/640)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
266 นางสาวอรวรรณ มูลต้น กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/649)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
267 นางสาวน้อมจิตร พันตัน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/644)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
268 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/637)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
269 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/642)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
270 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/466)    5,600.00  6 พ.ย. 2562  
271 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/493)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
272 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
273 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
274 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
275 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
276 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
277 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/567)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
278 นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/566)    15,000.00  6 พ.ย. 2562  
279 นางสาวรัชนี นาคบุตร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
280 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
281 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/565)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
282 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/564)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
283 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/562)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
284 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/382)    2,500.00  6 พ.ย. 2562  
285 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/383)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
286 นางสาวสุวารี ใจด้วง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/393)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
287 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/380)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
288 นายสุรชัย ช่ำชอง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/390)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
289 นางสาวสุจารี พิชา ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/392)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
290 นางเจนธิชา ชัยชาญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/384)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
291 นายบุญลาภ โสวัณณะ กย.- ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/791)    9,000.00  6 พ.ย. 2562  
292 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/806)    3,800.00  6 พ.ย. 2562  
293 นายกนก สืบบุญ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/807)    10,400.00  6 พ.ย. 2562  
294 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ สค-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/784)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
295 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/796)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
296 นายธีรชัย จันทรอินทร์ กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/817)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
297 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/818)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
298 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/822)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
299 นางสาวพิสมัย บัณหาราช มิย.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1642)    16,000.00  6 พ.ย. 2562  
300 นางสุภัสสรา พิมสาร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(311.01/3891)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
301 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
302 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
303 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
304 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
305 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
306 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/643)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
307 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/640)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
308 นางสาวอรวรรณ มูลต้น กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/649)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
309 นางสาวน้อมจิตร พันตัน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/644)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
310 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/637)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
311 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/642)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
312 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/466)    5,600.00  6 พ.ย. 2562  
313 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/493)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
314 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
315 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
316 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
317 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
318 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
319 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/567)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
320 นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/566)    15,000.00  6 พ.ย. 2562  
321 นางสาวรัชนี นาคบุตร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
322 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
323 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/565)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
324 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/564)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
325 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/562)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
326 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/382)    2,500.00  6 พ.ย. 2562  
327 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/383)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
328 นางสาวสุวารี ใจด้วง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/393)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
329 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/380)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
330 นายสุรชัย ช่ำชอง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/390)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
331 นางสาวสุจารี พิชา ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/392)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
332 นางเจนธิชา ชัยชาญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/384)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
333 นายบุญลาภ โสวัณณะ กย.- ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/791)    9,000.00  6 พ.ย. 2562  
334 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/806)    3,800.00  6 พ.ย. 2562  
335 นายกนก สืบบุญ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/807)    10,400.00  6 พ.ย. 2562  
336 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ สค-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/784)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
337 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/796)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
338 นายธีรชัย จันทรอินทร์ กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/817)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
339 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/818)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
340 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/822)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
341 นางสาวพิสมัย บัณหาราช มิย.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1642)    16,000.00  6 พ.ย. 2562  
342 นางสุภัสสรา พิมสาร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(311.01/3891)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
343 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
344 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
345 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
346 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
347 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
348 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/643)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
349 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/640)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
350 นางสาวอรวรรณ มูลต้น กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/649)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
351 นางสาวน้อมจิตร พันตัน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/644)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
352 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/637)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
353 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/642)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
354 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก.(ทัศนีย์ เมืองแก้)    4,900.00  6 พ.ย. 2562  
355 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.06/282)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
356 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/194)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
357 นางอุไร อินุรักษ์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/143)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
358 นางสาวทิพา ค้าธัญญะ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/420)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
359 นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/419)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
360 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.05/343)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
361 นางสาวปุณณภา พิสกุล กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.05/164)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
362 นางสาวธัญนันท์ กันทะวงค์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)854)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
363 นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)856)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
364 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)857)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
365 นายมนัส มานะพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3800)    2,400.00  6 พ.ย. 2562  
366 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3830)    10,000.00  6 พ.ย. 2562  
367 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ย กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3871)    18,000.00  6 พ.ย. 2562  
368 นางอังคณา พูลพิทักษ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3799)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
369 นางติณณา คัญใหญ่ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3829)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
370 นายชีวิต เม่งเอียด สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/1308)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
371 นายเกษม ชาติทอง ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/302)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
372 นางชลลดา อิ่มเจริญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/301)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
373 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/304)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
374 นายวิชัย โรจนานันท์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1702)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
375 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1697)    3,500.00  6 พ.ย. 2562  
376 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1701)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
377 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1710)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
378 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
379 นายสมชาย คังคะมณี ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1707)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
380 นายนิกร แสงเกตุ สค.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1705)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
381 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1703)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
382 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1704)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
383 นายสุริยัน นวลศรี ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1706)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
384 นายมนัส มานะพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3800)    2,400.00  6 พ.ย. 2562  
385 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3830)    10,000.00  6 พ.ย. 2562  
386 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ย กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3871)    18,000.00  6 พ.ย. 2562  
387 นางอังคณา พูลพิทักษ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3799)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
388 นางติณณา คัญใหญ่ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3829)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
389 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้ว กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/800)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
390 นายสันติ วิสุทธิสรรพ สค.- กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/791)    11,400.00  6 พ.ย. 2562  
391 นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ สค.- กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/797)    7,000.00  6 พ.ย. 2562  
392 นางสาวจิรฐา คำรูญ สค.- กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/792)    8,000.00  6 พ.ย. 2562  
393 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/795)    12,000.00  6 พ.ย. 2562  
394 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/799)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
395 นายอาสา ฉลาดแฉลม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/796)    8,400.00  6 พ.ย. 2562  
396 นายกิตติพงค์ อำลอย ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/794)    2,500.00  6 พ.ย. 2562  
397 นางกาญจนา ขวัญเมือง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/798)    5,200.00  6 พ.ย. 2562  
398 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/801)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
399 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/793)    4,500.00  6 พ.ย. 2562  
400 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01(ง)878)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
401 นายพลเชษฐ์ ตราโช กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01(ง)877)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
402 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3911)    3,700.00  6 พ.ย. 2562  
403 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4480)    1,284.00  6 พ.ย. 2562  
404 น.ส.พิชชา กลมเกลี้ยง  ค่าวัสดุ(1301.04/4488)    2,000.00  6 พ.ย. 2562  
405 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1605)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
406 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1564)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
407 นายฐิติกร ผลพันธุ์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1613)    3,000.00  6 พ.ย. 2562  
408 นายธีรพล พงภักดิ์ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1619)    10,000.00  6 พ.ย. 2562  
409 นางสาวกรรณิกา บุญชิต กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1617)    6,000.00  6 พ.ย. 2562  
410 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1565)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
411 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1563)    4,000.00  6 พ.ย. 2562  
412 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1502)    4,400.00  6 พ.ย. 2562  
413 นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1597)    5,000.00  6 พ.ย. 2562  
414 นางสาวจตุพร เพ็ชร์น่วม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1068)    2,500.00  6 พ.ย. 2562  
415 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/516)    780.00  6 พ.ย. 2562  
416 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/516)    780.00  6 พ.ย. 2562  
417 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/516)    780.00  6 พ.ย. 2562  
418 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/516)    780.00  6 พ.ย. 2562  
419 น.ส.เกวลี ปานดำ  เงินยืม(1302.01/2418)    18,980.00  6 พ.ย. 2562  
420 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2175)    1,980.00  6 พ.ย. 2562  
421 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/4578)    6,300.00  6 พ.ย. 2562  
422 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2434)    3,240.00  6 พ.ย. 2562  
423 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/526)    845.00  6 พ.ย. 2562  
424 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/896)    1,740.00  6 พ.ย. 2562  
425 น.ส.วราภรณ์ ศากรณ์  ค่าใช้สอย(1301.04/4548)    1,000.00  6 พ.ย. 2562  
426 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  เงินยืม(1301.08/196)    8,525.00  6 พ.ย. 2562  
427 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/446)    15,250.00  6 พ.ย. 2562  
428 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/446)    6,750.00  6 พ.ย. 2562  
429 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/4579)    6,300.00  6 พ.ย. 2562  
430 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/895)    2,150.00  6 พ.ย. 2562  
431 นายนพดล ศรีพันธุ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/483)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
432 นางสาวพิสมัย บัณหาราช มิย.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1642)    16,000.00  1 พ.ย. 2562  
433 นางสุภัสสรา พิมสาร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(311.01/3891)    8,000.00  1 พ.ย. 2562  
434 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/382)    2,500.00  1 พ.ย. 2562  
435 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/383)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
436 นางสาวสุวารี ใจด้วง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/393)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
437 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/380)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
438 นายสุรชัย ช่ำชอง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/390)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
439 นางสาวสุจารี พิชา ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/392)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
440 นางเจนธิชา ชัยชาญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/384)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
441 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/194)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
442 นางอุไร อินุรักษ์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/143)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
443 นางสาวทิพา ค้าธัญญะ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/420)    3,500.00  1 พ.ย. 2562  
444 นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/419)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
445 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.05/343)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
446 นางสาวปุณณภา พิสกุล กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.05/164)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
447 นางสาวนิลุบล เสริมพงษ์ สค-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/823)    8,000.00  1 พ.ย. 2562  
448 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/336)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
449 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/332)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
450 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.03/148)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
451 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/337)    3,500.00  1 พ.ย. 2562  
452 นางสาวกฤติกา นาคนาคม กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.05/217)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
453 นายชีวิต เม่งเอียด สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/1308)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
454 นางสาวจตุพร เพ็ชร์น่วม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1068)    2,500.00  1 พ.ย. 2562  
455 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1605)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
456 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1564)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
457 นายฐิติกร ผลพันธุ์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1613)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
458 นายธีรพล พงภักดิ์ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1619)    10,000.00  1 พ.ย. 2562  
459 นางสาวกรรณิกา บุญชิต กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1617)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
460 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1565)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
461 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1563)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
462 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1502)    4,400.00  1 พ.ย. 2562  
463 นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1597)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
464 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/466)    5,600.00  1 พ.ย. 2562  
465 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/493)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
466 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก.(ทัศนีย์ เมืองแก้)    4,900.00  1 พ.ย. 2562  
467 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.06/282)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
468 นายสุรศักดิ์ อินอุดม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/2290)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
469 นางสาวธัญนันท์ กันทะวงค์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)854)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
470 นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)856)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
471 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)857)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
472 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้ว กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/800)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
473 นายสันติ วิสุทธิสรรพ สค.- กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/791)    11,400.00  1 พ.ย. 2562  
474 นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ สค.- กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/797)    7,000.00  1 พ.ย. 2562  
475 นางสาวจิรฐา คำรูญ สค.- กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/792)    8,000.00  1 พ.ย. 2562  
476 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/795)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
477 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/799)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
478 นายอาสา ฉลาดแฉลม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/796)    8,400.00  1 พ.ย. 2562  
479 นายกิตติพงค์ อำลอย ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/794)    2,500.00  1 พ.ย. 2562  
480 นางกาญจนา ขวัญเมือง กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/798)    5,200.00  1 พ.ย. 2562  
481 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/801)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
482 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/793)    4,500.00  1 พ.ย. 2562  
483 นายวิชัย โรจนานันท์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1702)    3,500.00  1 พ.ย. 2562  
484 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1697)    3,500.00  1 พ.ย. 2562  
485 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1701)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
486 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1710)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
487 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
488 นายสมชาย คังคะมณี ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1707)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
489 นายนิกร แสงเกตุ สค.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1705)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
490 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1703)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
491 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1704)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
492 นายสุริยัน นวลศรี ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1706)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
493 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/567)    8,000.00  1 พ.ย. 2562  
494 นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/566)    15,000.00  1 พ.ย. 2562  
495 นางสาวรัชนี นาคบุตร สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
496 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/563)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
497 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/565)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
498 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/564)    4,500.00  1 พ.ย. 2562  
499 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/562)    4,500.00  1 พ.ย. 2562  
500 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/643)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
501 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/640)    3,500.00  1 พ.ย. 2562  
502 นางสาวอรวรรณ มูลต้น กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/649)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
503 นางสาวน้อมจิตร พันตัน กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/644)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
504 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/637)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
505 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/642)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
506 นายชีวิต เม่งเอียด สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/1308)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
507 นายเกษม ชาติทอง ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/302)    3,500.00  1 พ.ย. 2562  
508 นางชลลดา อิ่มเจริญ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/301)    6,000.00  1 พ.ย. 2562  
509 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/304)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
510 นายมนัส มานะพรหม ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3800)    2,400.00  1 พ.ย. 2562  
511 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3830)    10,000.00  1 พ.ย. 2562  
512 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ย กค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3871)    18,000.00  1 พ.ย. 2562  
513 นางอังคณา พูลพิทักษ์ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3799)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
514 นางติณณา คัญใหญ่ ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3829)    4,000.00  1 พ.ย. 2562  
515 นายบุญลาภ โสวัณณะ กย.- ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/791)    9,000.00  1 พ.ย. 2562  
516 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/806)    3,800.00  1 พ.ย. 2562  
517 นายกนก สืบบุญ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/807)    10,400.00  1 พ.ย. 2562  
518 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ สค-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/784)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
519 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/796)    5,000.00  1 พ.ย. 2562  
520 นายธีรชัย จันทรอินทร์ กย.-ตค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/817)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
521 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/818)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
522 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี สค.-กย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/822)    12,000.00  1 พ.ย. 2562  
523 นางอุดมวรรณี ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2423)    5,980.00  1 พ.ย. 2562  
524 นายวิชิต จิตต์ใส  ค่าล่วงเวลา(1304.01/884)    2,310.00  1 พ.ย. 2562  
525 นางจิตรา เดชโคบุตร  ค่าใช้สอย(1305.02/201)    500.00  1 พ.ย. 2562  
526 น.ส.สิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์  ค่าใช้สอย(1318.01/1257)    4,300.00  1 พ.ย. 2562  
527 นางอารีย์ ธีระดำรงค์ตระกูล  ค่าใช้สอย(1316.01/177)    3,255.00  1 พ.ย. 2562  
528 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2163)    7,820.00  1 พ.ย. 2562  
529 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม  เงินยืม(1315.01/244)    9,800.00  1 พ.ย. 2562  
530 นางสาวสุรางคณา ราษฎรยินดี  ค่าล่วงเวลา(1304.01/894)    5,600.00  1 พ.ย. 2562  
531 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน   ค่าเล่าเรียน    7,050.00  1 พ.ย. 2562  
532 นายวาริท ชูสกุล   ค่าเล่าเรียน    6,800.00  1 พ.ย. 2562  
533 น.ส.อภิญญา เมืองปรางค์   ค่ารักษา    212.00  1 พ.ย. 2562  
534 นายชัฐพล สายะพันธ์   ค่ารักษา    140.00  1 พ.ย. 2562  
535 นางอุไร กลั่นความดี   ค่ารักษา    161.00  1 พ.ย. 2562  
536 นายนพดล ศรีพันธุ์   ค่ารักษา    199.00  1 พ.ย. 2562  
537 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี   ค่ารักษา    1,000.00  1 พ.ย. 2562  
538 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์   ค่ารักษา    1,560.00  1 พ.ย. 2562  
539 นายชาติ เนาวพนานนท์   ค่ารักษา    1,080.00  1 พ.ย. 2562  
540 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/2179)    3,000.00  1 พ.ย. 2562  
541 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  เงินยืม(1305.01/971/ฝบ)    12,600.00  30 ต.ค. 2562  
542 น.ส.สุรีย์วรรณ บังวรรณ  เงินยืม(1305.06/204)    9,600.00  30 ต.ค. 2562  
543 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2417)    7,150.00  30 ต.ค. 2562  
544 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2417)    7,150.00  30 ต.ค. 2562  
545 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2417)    7,150.00  30 ต.ค. 2562  
546 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2417)    7,150.00  30 ต.ค. 2562  
547 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/402)    2,700.00  30 ต.ค. 2562  
548 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/718)    5,700.00  30 ต.ค. 2562  
549 นางอภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/441)    13,500.00  30 ต.ค. 2562  
550 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/881)    2,880.00  30 ต.ค. 2562  
551 นางสาวพัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/2146)    6,300.00  30 ต.ค. 2562  
552 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2158)    420.00  30 ต.ค. 2562  
553 นายจิรยุทธ ศรีเมือง  ค่าใช้สอย(1305.09/181)    1,340.00  30 ต.ค. 2562  
554 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2413)    3,310.00  30 ต.ค. 2562  
555 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2141)    1,890.00  30 ต.ค. 2562  
556 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2138)    300.00  30 ต.ค. 2562  
557 นางอุไร กลั่นความดี  เงินยืม(1303.08/222)    81,520.00  30 ต.ค. 2562  
558 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/883)    400.00  30 ต.ค. 2562  
559 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/880)    7,150.00  30 ต.ค. 2562  
560 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2103)    1,650.00  29 ต.ค. 2562  
561 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/2116)    848.00  29 ต.ค. 2562  
562 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/871)    1,680.00  29 ต.ค. 2562  
563 น.ส.ปฐมพร ทรงสุโรจน์  เงินยืม(1305.08/436)    15,880.00  29 ต.ค. 2562  
564 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2395)    3,798.50  29 ต.ค. 2562  
565 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2404)    1,305.00  29 ต.ค. 2562  
566 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4480)    1,284.00  29 ต.ค. 2562  
567 น.ส.พิชชา กลมเกลี้ยง  ค่าวัสดุ(1301.04/4488)    2,000.00  29 ต.ค. 2562  
568 น.ส.อรวรรณ มูลต้น   ค่าเล่าเรียน    1,000.00  29 ต.ค. 2562  
569 นายประสบชัย เจริญรัตน์   ค่ารักษา    367.00  29 ต.ค. 2562  
570 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    200.00  29 ต.ค. 2562  
571 น.ส.วรินทร วรหาญ   ค่ารักษา    24,000.00  29 ต.ค. 2562  
572 นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา   ค่ารักษา    250.00  29 ต.ค. 2562  
573 นายชุมพล ศรียาภัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    850.00  29 ต.ค. 2562  
574 นางสิริมา คลี่สุวรรณ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,365.00  29 ต.ค. 2562  
575 นางจรี พึ่งอาศรัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    132,800.00  29 ต.ค. 2562  
576 นายวริศ มิ่งโมฬี่  ค่าใช้สอย(1305.07/148)    700.00  28 ต.ค. 2562  
577 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1006/ฝบ)    690.00  28 ต.ค. 2562  
578 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4481)    8,700.00  28 ต.ค. 2562  
579 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4446)    235.40  25 ต.ค. 2562  
580 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4446)    235.40  25 ต.ค. 2562  
581 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4446)    235.40  25 ต.ค. 2562  
582 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4446)    235.40  25 ต.ค. 2562  
583 นางยุพิน แสงประเสริฐ (บำนาญ)  ค่ารักษา    1,765.00  25 ต.ค. 2562  
584 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2098)    3,060.00  25 ต.ค. 2562  
585 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
586 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2398)    6,110.00  25 ต.ค. 2562  
587 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
588 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2388)    2,940.00  25 ต.ค. 2562  
589 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2098)    3,060.00  25 ต.ค. 2562  
590 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
591 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2398)    6,110.00  25 ต.ค. 2562  
592 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
593 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2388)    2,940.00  25 ต.ค. 2562  
594 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2098)    3,060.00  25 ต.ค. 2562  
595 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
596 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2398)    6,110.00  25 ต.ค. 2562  
597 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
598 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2388)    2,940.00  25 ต.ค. 2562  
599 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2098)    3,060.00  25 ต.ค. 2562  
600 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
601 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2398)    6,110.00  25 ต.ค. 2562  
602 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
603 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2388)    2,940.00  25 ต.ค. 2562  
604 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00  25 ต.ค. 2562  
605 น.ส.ภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/2120)    13,750.00  25 ต.ค. 2562  
606 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าล่วงเวลา(1301.06/299)    2,460.00  25 ต.ค. 2562  
607 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2104)    665.00  25 ต.ค. 2562  
608 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าล่วงเวลา(1301.02/2108)    8,000.00  25 ต.ค. 2562  
609 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)876)    1,400.00  25 ต.ค. 2562  
610 น.ส.ราภรณ์ เชยชุ่ม  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)874)    7,975.00  25 ต.ค. 2562  
611 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00  25 ต.ค. 2562  
612 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/(ง)872)    1,389.93  25 ต.ค. 2562  
613 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    1,240.00  25 ต.ค. 2562  
614 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    260.00  25 ต.ค. 2562  
615 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    273.00  25 ต.ค. 2562  
616 นายไพสันต์ พัฒนะคูหา   ค่ารักษา    274.00  25 ต.ค. 2562  
617 น.ส.รุ่งสิรินธร เสงี่ยมวิบูล   ค่ารักษา    280.00  25 ต.ค. 2562  
618 นายนพดล ศรีพันธุ์   ค่ารักษา    339.00  25 ต.ค. 2562  
619 นางพัชรา ตินตะโมระ (บำนาญ)   ค่ารักษา    354.00  25 ต.ค. 2562  
620 นางนิลุบล เสริมพงษ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,000.00  25 ต.ค. 2562  
621 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
622 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    65,200.00   
623 น.ส.อนุรักษ์ ผาวันดี กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/159)    4,000.00   
624 น.ส.อรวรรณ มูลต้น กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/150)    4,000.00   
625 นางสาวรัชนี นาคบุตร เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/209)    4,000.00   
626 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม มีค.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/210)    5,000.00   
627 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/212)    3,000.00   
628 น.ส.อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กพ.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/211)    5,000.00   
629 นายนิกร แสงเกตุ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/615)    4,000.00   
630 นายสมชาย คังคะมณี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/614)    6,000.00   
631 นายวิชัย โลจนานันท์ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/564)    3,500.00   
632 นายสุริยัน นวลศรี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/599)    4,000.00   
633 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/583)    3,500.00   
634 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/390)    28,175.00   
635 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
636 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
637 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
638 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
639 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
640 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
641 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
642 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00