รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 นางกัญญา รัตนเลิศ  เงินยืม(1302.01/2056)    55,260.00  16 ก.ย. 2562  
2 นายขจรศักดิ์ เทนคำปราบ  ค่าใช้สอย(1304.01(ง)773)    310.00  16 ก.ย. 2562  
3 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)767)    10,000.00  16 ก.ย. 2562  
4 นางพรพรรณ เห็นสว่าง  ค่าใช้สอย(1303.08/201)    5,330.00  16 ก.ย. 2562  
5 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าวัสดุ(1303.01/1868)    684.00  16 ก.ย. 2562  
6 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/395)    1,400.00  16 ก.ย. 2562  
7 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/396)    18,000.00  16 ก.ย. 2562  
8 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/427)    50.00  16 ก.ย. 2562  
9 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  เงินยืม(1305.08/375)    460.00  16 ก.ย. 2562  
10 น.ส.อุษา โทณผลิน  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)772)    1,645.00  16 ก.ย. 2562  
11 นางสุจารีย์ พิชา  ค่าใช้สอย(1306.01/352)    9,000.00  16 ก.ย. 2562  
12 น.ส.รัชนี นาคบุตร  ค่าใช้สอย(1320.01/515)    10,000.00  16 ก.ย. 2562  
13 น.ส.พัณอาภา เฉียบฉลาด  ค่าใช้สอย(1318.01/1093)    10,000.00  16 ก.ย. 2562  
14 น.ส.รัชนี นาคบุตร  ค่าใช้สอย(1302.01/515)    12,240.00  16 ก.ย. 2562  
15 น.ส.จุฑารัตน์ ศรีชะบา  ค่าใช้สอย(1303.02/254)    4,340.00  16 ก.ย. 2562  
16 นางสุจารีย์ พิชา  ค่าใช้สอย(1306.01/352)    13,680.00  16 ก.ย. 2562  
17 น.ส.กฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/199)    1,650.00  16 ก.ย. 2562  
18 นางสาวพัชรนันท์ เสมพืช กย.62  ค่าตอบแทน(1303.06/330)    5,100.00  16 ก.ย. 2562  
19 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/336)    3,210.00  16 ก.ย. 2562  
20 นายฉันทานนท์ วรรรณเขจร   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  16 ก.ย. 2562  
21 นางอุสา เสือสุภาพ   ค่าเล่าเรียน    3,700.00  16 ก.ย. 2562  
22 นายฉันทานนท์ วรรรณเขจร   ค่ารักษา    4,234.00  16 ก.ย. 2562  
23 น.ส.จิตราวรรณ สลีวงศ์   ค่ารักษา    250.00  16 ก.ย. 2562  
24 น.ส.ธนาภรณ์ ใหญ่โต   ค่ารักษา    250.00  16 ก.ย. 2562  
25 นางวันลา พรหมมา   ค่ารักษา    450.00  16 ก.ย. 2562  
26 นายศักดา ทิมอรรถ   ค่ารักษา    455.00  16 ก.ย. 2562  
27 นายนน ฉิมหัวร้อง   ค่ารักษา    200.00  16 ก.ย. 2562  
28 นางสายรัก ไชยลังกา   ค่ารักษา    315.00  16 ก.ย. 2562  
29 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    85.00  16 ก.ย. 2562  
30 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    10,455.00  16 ก.ย. 2562  
31 นางฉริยา คงสืบเสาะ   ค่าเล่าเรียน    5,400.00  16 ก.ย. 2562  
32 นายสมมาตร ยิ่งยวด   ค่าเล่าเรียน    12,900.00  16 ก.ย. 2562  
33 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    1,240.00  16 ก.ย. 2562  
34 นายชัฐพล สายะพันธ์   ค่ารักษา    330.00  16 ก.ย. 2562  
35 น.ส.พรทิพย์ สุกใส   ค่ารักษา    910.00  16 ก.ย. 2562  
36 น.ส.จันทร์ทิวา ต้นกันยา   ค่ารักษา    396.00  16 ก.ย. 2562  
37 นางฉริยา คงสืบเสาะ   ค่ารักษา    280.00  16 ก.ย. 2562  
38 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ   ค่ารักษา    755.00  16 ก.ย. 2562  
39 น.ส.พัณอาภา เฉียบฉลาด   ค่ารักษา    4,027.50  16 ก.ย. 2562  
40 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าวัสดุ(1301.04/3784)    1,656.00  13 ก.ย. 2562  
41 นางทรัสตรี จันต๊ะ  ค่าใช้สอย(1302.01/2148)    800.00  13 ก.ย. 2562  
42 น.ส.ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ  ค่าใช้สอย(1305.07/129)    980.00  13 ก.ย. 2562  
43 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1872)    1,120.00  13 ก.ย. 2562  
44 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/653)    3,720.00  13 ก.ย. 2562  
45 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าวัสดุ(1301.04/3778)    1,800.00  13 ก.ย. 2562  
46 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/424)    5,940.00  13 ก.ย. 2562  
47 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/1089)    1,260.00  13 ก.ย. 2562  
48 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/764)    1,590.00  13 ก.ย. 2562  
49 นางสุภาพร กิตตินันทะศิลป์  เงินยืม(1301.08/164)    1,050.00  13 ก.ย. 2562  
50 นายปวเรศ เมืองสมบัติ  เงินยืม(1305.03/271)    42,440.00  13 ก.ย. 2562  
51 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ  เงินยืม(1305.03/1864)    11,330.00  13 ก.ย. 2562  
52 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)761)    1,800.00  13 ก.ย. 2562  
53 นางเบญจพร ชาติทอง  ค่าใช้สอย(1321.01/1183)    12,240.00  12 ก.ย. 2562  
54 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1814)    1,710.00  12 ก.ย. 2562  
55 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/420)    6,040.00  12 ก.ย. 2562  
56 น.ส.ธนาพร ไหมทอง  ค่าใช้สอย(1318.01/957)    1,100.00  12 ก.ย. 2562  
57 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าใช้สอย(1318.01/1076)    200.00  12 ก.ย. 2562  
58 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1863)    1,500.00  12 ก.ย. 2562  
59 น.ส.รัดเกล้า บินกามัด  เงินยืม(1302.01/2113)    16,580.00  11 ก.ย. 2562  
60 นายกิตติเดช อัมปพานิค  ค่าใช้สอย(1301.07/788)    910.00  11 ก.ย. 2562  
61 นายบรรลือศักดิ์ ดวงแก้ว   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  11 ก.ย. 2562  
62 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/246)    1,295.00  11 ก.ย. 2562  
63 น.ส.ชลันดา สิริสายทอง  ค่าใช้สอย(1301.10/90)    595.00  11 ก.ย. 2562  
64 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2129)    4,250.00  11 ก.ย. 2562  
65 นายพรหมทอง อุยตระกูล  ค่าใช้สอย(1301.09/333)    4,170.00  11 ก.ย. 2562  
66 นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล  ค่าใช้สอย(1316.01/145)    3,100.00  11 ก.ย. 2562  
67 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2129)    12,000.00  11 ก.ย. 2562  
68 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/1077)    1,530.00  11 ก.ย. 2562  
69 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ  เงินยืม(1301(รธก.อัญชนา)/82)    16,600.00  11 ก.ย. 2562  
70 น.ส.พัชรินทร์ เกื้อกิจ  เงินยืม(1302.01/2123)    33,030.00  11 ก.ย. 2562  
71 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/1075)    1,776.33  11 ก.ย. 2562  
72 นางพนิดา โตพ่วง   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  10 ก.ย. 2562  
73 น.ส.นันทนา จอกถาวร   ค่ารักษา    599.00  10 ก.ย. 2562  
74 น.ส.อุษณีย์ ดิษฐสกุล   ค่ารักษา    950.00  10 ก.ย. 2562  
75 น.ส.สุวรรณา วาทหงษ์   ค่ารักษา    200.00  10 ก.ย. 2562  
76 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ   ค่ารักษา    670.00  10 ก.ย. 2562  
77 นางกฤตชญา ทองพิทักษ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    735.00  10 ก.ย. 2562  
78 นางพรชนก สง่าพงษ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    426.00  10 ก.ย. 2562  
79 นางพรชนก สง่าพงษ์ (บำนาญ) ไข้ใน รพ.เอกชน   ค่ารักษา    9,060.00  10 ก.ย. 2562  
80 น.ส.มาลี ประนมศรี  เงินยืม(1302.01/2029)    20,360.00  9 ก.ย. 2562  
81 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/747)    1,676.69  9 ก.ย. 2562  
82 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1840)    300.00  9 ก.ย. 2562  
83 นายวิชิต จิตต์ใส  ค่าล่วงเวลา(1304.01/755)    1,150.00  9 ก.ย. 2562  
84 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/157)    1,700.00  9 ก.ย. 2562  
85 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)748)    595.00  9 ก.ย. 2562  
86 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)741)    360.00  9 ก.ย. 2562  
87 นางจุฑาวรรณ พลประชิต  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)745)    360.00  9 ก.ย. 2562  
88 น.ส.ภัสชา ผ่องใส  ค่าใช้สอย(1301.02/1794)    10,000.00  9 ก.ย. 2562  
89 นายสุทธื์ตนัย สังวระ  ค่าตอบแทน(1301.09/323)    7,800.00  9 ก.ย. 2562  
90 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/404)    1,040.00  9 ก.ย. 2562  
91 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/728)    1,050.00  9 ก.ย. 2562  
92 น.ส.ธนาพร ไหมทอง  ค่าใช้สอย(1318.01/957)    194.00  9 ก.ย. 2562  
93 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.05/314)    11,030.00  9 ก.ย. 2562  
94 น.ส.บุษยา ปุ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/249)    350.00  9 ก.ย. 2562  
95 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)742)    790.00  9 ก.ย. 2562  
96 นายสุคนธ์ คงกล่อม  เงินยืม(1304.01/(ง)749)    49,500.00  9 ก.ย. 2562  
97 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  เงินยืม(1303.03/285)    1,600.00  9 ก.ย. 2562  
98 น.ส.ทรายขวัญ เรืองสุขา  เงินยืม(1301.07/759)    41,640.00  9 ก.ย. 2562  
99 นางอภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/352)    180.00  9 ก.ย. 2562  
100 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/403)    870.00  9 ก.ย. 2562  
101 น.ส.ชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/89)    400.00  9 ก.ย. 2562  
102 น.ส.ฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/751)    9,790.00  9 ก.ย. 2562  
103 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/3575)    2,520.00  9 ก.ย. 2562  
104 น.ส.ปิยมาภรณ์ ศรีสุข  เงินยืม(1303.08/188)    24,760.00  9 ก.ย. 2562  
105 น.ส.พรทิพย์ สุขมะ  เงินยืม(1303.08/192)    19,610.00  9 ก.ย. 2562  
106 นายสิทธิกร ยิ่งวงษ์  เงินยืม(1303.13/300)    11,020.00  9 ก.ย. 2562  
107 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าวัสดุ(1303.01/1837)    960.00  9 ก.ย. 2562  
108 นายชวสร นกเดช  ค่าใช้สอย(1302.01/2110)    360.00  9 ก.ย. 2562  
109 น.ส.ณิชมน พจนา  เงินยืม(1318.01/1040)    20,500.00  9 ก.ย. 2562  
110 น.ส.บุษยา ปุ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/249)    350.00  9 ก.ย. 2562  
111 นางสาวนิชภา สุทธิรักษ์   ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.ทัศนีย์)/72)    1,350.00  9 ก.ย. 2562  
112 น.ส.ภัสชา ผ่องใส  ค่าใช้สอย(1301.02/1794)    1,700.00  9 ก.ย. 2562  
113 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ มีค.-กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/532)    36,000.00  9 ก.ย. 2562  
114 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  เงินยืม(1304.01/(ง)754)    13,950.00  9 ก.ย. 2562  
115 น.ส.อารยา โตนวม   ค่ารักษา    778.00  9 ก.ย. 2562  
116 น.ส.บัณฑิตา นามะวงศ์   ค่ารักษา    725.00  9 ก.ย. 2562  
117 น.ส.อำนวย เหรียญเจริญ (บำนาญ)   ค่ารักษา    850.00  9 ก.ย. 2562  
118 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)719)    150.00  5 ก.ย. 2562  
119 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1825)    490.00  5 ก.ย. 2562  
120 นางประเทือง วาจรัต  ค่าใช้สอย(1322.01/536)    9,000.00  5 ก.ย. 2562  
121 นายชัยทัต อุยะธำรง สิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/320)    6,090.00  5 ก.ย. 2562  
122 นางสาวกฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.อัญชนา)/79)    4,300.00  5 ก.ย. 2562  
123 นางสาวพนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าล่วงเวลา(1301.04/715)    5,050.00  5 ก.ย. 2562  
124 นางสาวกฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/172)    3,800.00  5 ก.ย. 2562  
125 น.ส.กัลยา สงรอด  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)726)    550.00  5 ก.ย. 2562  
126 นายทวีศักดิ์ แก้วเหล็กไหล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)740)    110.00  5 ก.ย. 2562  
127 น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ศุกลภัทร  เงินยืม(1305.01/845/ฝบ)    3,920.00  5 ก.ย. 2562  
128 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/739)    789.66  5 ก.ย. 2562  
129 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/3569)    350.00  5 ก.ย. 2562  
130 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/844)    630.00  5 ก.ย. 2562  
131 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/2074)    3,375.00  5 ก.ย. 2562  
132 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/388)    750.00  5 ก.ย. 2562  
133 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1823)    1,800.00  5 ก.ย. 2562  
134 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/725)    1,560.00  5 ก.ย. 2562  
135 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/322)    4,950.00  5 ก.ย. 2562  
136 นางอุไร ขำชู  ค่าล่วงเวลา(1301.01/2713)    1,050.00  5 ก.ย. 2562  
137 นางดวงพร พรหมดวง   ค่าเล่าเรียน    27,671.75  5 ก.ย. 2562  
138 นางอุไร ขำชู   ค่ารักษา    330.00  5 ก.ย. 2562  
139 นางดวงพร พรหมดวง   ค่ารักษา    190.00  5 ก.ย. 2562  
140 น.ส.อารีรัตน์ ลักษมีลออ   ค่ารักษา    784.00  5 ก.ย. 2562  
141 น.ส.ตาปี วัชรางกูร   ค่ารักษา    1,000.00  5 ก.ย. 2562  
142 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    500.00  5 ก.ย. 2562  
143 นางจารุวรรณ สุขรมย์   ค่ารักษา    184.00  5 ก.ย. 2562  
144 นายนฤชิต สินชาติ   ค่ารักษา    759.00  5 ก.ย. 2562  
145 นายธีรพล พลภักดิ์   ค่ารักษา    3,000.00  5 ก.ย. 2562  
146 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1741)    175.00  4 ก.ย. 2562  
147 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าใช้สอย(1303.03/293)    4,261.00  4 ก.ย. 2562  
148 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/397)    2,565.00  4 ก.ย. 2562  
149 น.ส.ปุณณภา พิสกุล  ค่าใช้สอย(1305.09/145)    1,400.00  4 ก.ย. 2562  
150 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/350)    5,700.00  4 ก.ย. 2562  
151 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/624)    4,185.00  4 ก.ย. 2562  
152 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/396)    1,265.00  4 ก.ย. 2562  
153 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1722)    9,243.00  4 ก.ย. 2562  
154 น.ส.กัลยา สงรอด  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)721)    6,700.00  4 ก.ย. 2562  
155 น.ส.กัลยา สงรอด  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)720)    1,605.00  4 ก.ย. 2562  
156 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าใช้สอย(1301รธก.ทัศนีย์/70)    120.00  4 ก.ย. 2562  
157 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ  ค่าใช้สอย(1318.01/1019)    700.00  4 ก.ย. 2562  
158 นางมันทนาวดี พุกกะมาน (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,740.00  4 ก.ย. 2562  
159 นายพิสาร สินนุกูล (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  4 ก.ย. 2562  
160 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง  เงินยืม(1301.01/2698)    3,600.00  4 ก.ย. 2562  
161 น.ส.อุษา โทณผลิน  ค่าใช้สอย(1304.01(ง)724)    4,430.00  4 ก.ย. 2562  
162 นางติณณา คัญใหญ่ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3016)    4,000.00  3 ก.ย. 2562  
163 นางอังคณา พูลพิทักษ์สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2943)    3,000.00  3 ก.ย. 2562  
164 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2999)    5,000.00  3 ก.ย. 2562  
165 นางสุภัสสรา พิมสาร พค.-กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3025)    12,000.00  3 ก.ย. 2562  
166 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2935)    3,700.00  3 ก.ย. 2562  
167 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ กพ.-มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2862)    24,000.00  3 ก.ย. 2562  
168 นายมนัส มานะพรหม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2942)    2,400.00  3 ก.ย. 2562  
169 น.ส.อารีรัตน์ ลักษมีลออ  ค่าใช้สอย(1303.07/124)    500.00  3 ก.ย. 2562  
170 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)703)    18,910.00  3 ก.ย. 2562  
171 นางรัชนี เงินแย้ม  ค่าใช้สอย(1309.01/174)    10,000.00  3 ก.ย. 2562  
172 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)707)    1,980.00  3 ก.ย. 2562  
173 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)708)    10,000.00  3 ก.ย. 2562  
174 นายชูชาติ นภาดล  ค่าใช้สอย(1302.01/2046)    500.00  3 ก.ย. 2562  
175 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/232)    2,710.00  3 ก.ย. 2562  
176 น.ส.ตาปี วัชรางกูร  เงินยืม(1304.01/(ง)705)    117,600.00  3 ก.ย. 2562  
177 น.ส.กัลยา สงรอด  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)706)    11,870.00  3 ก.ย. 2562  
178 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  เงินยืม(1304.01/(ง)711)    35,560.00  3 ก.ย. 2562  
179 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2058)    4,789.32  3 ก.ย. 2562  
180 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/826)    2,514.50  3 ก.ย. 2562  
181 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์   ค่าเล่าเรียน    21,000.00  3 ก.ย. 2562  
182 นายจิรชัย กล้าหาญ   ค่าเล่าเรียน    15,000.00  3 ก.ย. 2562  
183 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    302.00  3 ก.ย. 2562  
184 น.ส.จิตราวรรณ สลีวงศ์   ค่ารักษา    250.00  3 ก.ย. 2562  
185 น.ส.ธนาภรณ์ ใหญ่โต   ค่ารักษา    250.00  3 ก.ย. 2562  
186 น.ส.อารยา โตนวม   ค่ารักษา    226.50  3 ก.ย. 2562  
187 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    199.00  3 ก.ย. 2562  
188 น.ส.พรรษกร แจ้งเสม (บำนาญ)   ค่ารักษา    280.00  3 ก.ย. 2562  
189 นายสมชาย คังคะมณี สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1281)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
190 นายสุริยัน นวลศรี สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1339)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
191 นายวิชัย โรจนานันท์ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1282)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
192 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1278)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
193 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1373)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
194 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1360)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
195 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1326)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
196 นางดาวเรือง ไชแสนท้าว สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1130)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
197 นายธีรพล พลภักดิ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1196)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
198 นายฐิติกร ผลพันธุ์ กค-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1211)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
199 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1293)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
200 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/129)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
201 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1199)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
202 นางเพ็ญศรี สาวัตถี กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1210)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
203 นางสาวภัควดี อุสาพรม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1180)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
204 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1249)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
205 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก(ทัศนีย์)/65)    4,900.00  2 ก.ย. 2562  
206 นางจีราภา อินธิแสง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)702)    2,740.00  2 ก.ย. 2562  
207 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1659)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
208 นางสาวกฤติกา นาคนาคม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.08/166)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
209 นางสาวเบญจา น้อยผล สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.08/1633)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
210 นางสาวปริยาพร เสนกาศ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1661)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
211 นายชัฐพล สายะพันธ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1660)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
212 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ กค.-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/309)    12,000.00  2 ก.ย. 2562  
213 นายนิคม ใจโอบอ้อม กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/308)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
214 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/653)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
215 น.ส.ปฐมา ฤทธิเรืองเดช สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/169)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
216 นางดาวเรือง ไชแสนท้าว สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1130)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
217 นายธีรพล พลภักดิ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1196)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
218 นายฐิติกร ผลพันธุ์ กค-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1211)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
219 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1293)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
220 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/129)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
221 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1199)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
222 นางเพ็ญศรี สาวัตถี กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1210)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
223 นางสาวภัควดี อุสาพรม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1180)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
224 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1249)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
225 นางอาภรณ์ กระจายกลาง สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1309.01/162)    4,500.00  2 ก.ย. 2562  
226 นางสาวจตุพร เพ็ชร์น่วม กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/812)    2,500.00  2 ก.ย. 2562  
227 นายศุภสิทธิ์ กัณหาป้อง กค.-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/839)    10,000.00  2 ก.ย. 2562  
228 นายสมมาตร ยิ่งยวด มิย.-กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/801)    12,000.00  2 ก.ย. 2562  
229 นายชีวิต เม่งเอียด พค.- กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/1065)    18,000.00  2 ก.ย. 2562  
230 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/448)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
231 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/496)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
232 นางสาวน้อมจิตร พันตัน กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/495)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
233 นางสาวอรวรรณ มูลต้น กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/497)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
234 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.06/210)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
235 ว่าที่ร้อยเอก นันทพร บัวเอี่ยม กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/439)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
236 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/441)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
237 น.ส.อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/440)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
238 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/442)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
239 น.ส.พรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กค.-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/445)    9,000.00  2 ก.ย. 2562  
240 นางจุฑารัตน์ คงเกษม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/1905)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
241 นายสุรศักดิ์ อินอุดม กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/1895)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
242 นายชาญชัย ศศิธร สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/574)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
243 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/597)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
244 นายกิตติพงค์ อำลอย สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/603)    2,500.00  2 ก.ย. 2562  
245 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/604)    5,200.00  2 ก.ย. 2562  
246 นายสันติ วิสุทธิสรรพ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/610)    5,700.00  2 ก.ย. 2562  
247 นางสาวจิรฐา คำรูญ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/596)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
248 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/595)    4,500.00  2 ก.ย. 2562  
249 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้ว กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/599)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
250 นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/594)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
251 นางสาววิรัชนก กลิ่นสัมผัส กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/598)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
252 นางชนัดดา หมัดเส็น สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1355)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
253 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/362)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
254 นายนพดล ศรีพันธุ์ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/370)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
255 นายณรงศักดิ์ การันต์ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/353)    5,600.00  2 ก.ย. 2562  
256 นายอาสา ฉลาดแฉลม กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/633)    4,200.00  2 ก.ย. 2562  
257 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/628)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
258 นายมงคล สมเขาใหญ่ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/630)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
259 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/685)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
260 นางสาวทิพา ค้าธัญญะ กค.-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.08/323)    7,000.00  2 ก.ย. 2562  
261 นางอุไร อินนุรักษ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.07/123)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
262 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.07/284)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
263 นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.08/330)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
264 นางสาวปุณณภา พิสกุล กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.09/142)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
265 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1659)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
266 นางสาวกฤติกา นาคนาคม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.08/166)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
267 นางสาวเบญจา น้อยผล สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.08/1633)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
268 นางสาวปริยาพร เสนกาศ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1661)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
269 นายชัฐพล สายะพันธ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1660)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
270 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ กค.-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/309)    12,000.00  2 ก.ย. 2562  
271 นายนิคม ใจโอบอ้อม กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/308)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
272 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/653)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
273 นางดาวเรือง ไชแสนท้าว สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1130)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
274 นายธีรพล พลภักดิ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1196)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
275 นายฐิติกร ผลพันธุ์ กค-สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1211)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
276 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1293)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
277 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/129)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
278 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1199)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
279 นางเพ็ญศรี สาวัตถี กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1210)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
280 นางสาวภัควดี อุสาพรม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1180)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
281 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1249)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
282 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/223)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
283 นางชลลดา อิ่มเจริญ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/220)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
284 นายเกษม ชาติทอง สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/222)    3,500.00  2 ก.ย. 2562  
285 นางติณณา คัญใหญ่ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3016)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
286 นางอังคณา พูลพิทักษ์สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2943)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
287 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2999)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
288 นางสุภัสสรา พิมสาร พค.-กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3025)    12,000.00  2 ก.ย. 2562  
289 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2935)    3,700.00  2 ก.ย. 2562  
290 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ กพ.-มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2862)    24,000.00  2 ก.ย. 2562  
291 นายมนัส มานะพรหม สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2942)    2,400.00  2 ก.ย. 2562  
292 นายอรรถพล มงคลวีราพันธ์  บำนาญ(-)    108,433.59  2 ก.ย. 2562  
293 น.ส.มยุฉัตร์ นิยม กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/627)    3,800.00  2 ก.ย. 2562  
294 นายธีรชัย จันทร์อินทร์ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/630)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
295 นายกนก สืบบุญ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/642)    5,200.00  2 ก.ย. 2562  
296 นายบุญลาภ โสวัณณะ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/641)    4,500.00  2 ก.ย. 2562  
297 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/644)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
298 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/645)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
299 นางนิลุบล เสริมพงษ์ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/659)    4,000.00  2 ก.ย. 2562  
300 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจกค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/658)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
301 นางพนิดา เด่นดาวเรือง สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/284)    2,500.00  2 ก.ย. 2562  
302 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/293)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
303 นางสาวบัณฑิตา นามะวงศ์ สค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/291)    3,200.00  2 ก.ย. 2562  
304 นางสาวศํกดิ์ดำเนิน นนท์กิติ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/279)    5,000.00  2 ก.ย. 2562  
305 นางเจนธิชา ชัยชาญ กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/286)    6,000.00  2 ก.ย. 2562  
306 นายสุรชัย ช่ำชอง กค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/299)    3,000.00  2 ก.ย. 2562  
307 นางอุไร ขำชู   ค่ารักษา    330.00  2 ก.ย. 2562  
308 น.ส.นันทนา จอกถาวร   ค่ารักษา    99.00  2 ก.ย. 2562  
309 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร   ค่ารักษา    223.00  2 ก.ย. 2562  
310 นายเปรมชัย เกตุสำเภา   ค่ารักษา    299.00  2 ก.ย. 2562  
311 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    270.00  2 ก.ย. 2562  
312 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    810.00  2 ก.ย. 2562  
313 นางรัชนีกร เงินแย้ม   ค่ารักษา    300.00  2 ก.ย. 2562  
314 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร   ค่าเล่าเรียน    20,000.00  2 ก.ย. 2562  
315 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์   ค่าเล่าเรียน    21,000.00  2 ก.ย. 2562  
316 นายประดิษ เสนาธรรม   ค่าเล่าเรียน    19,000.00  2 ก.ย. 2562  
317 น.ส.มาลี ประนมศรี  ค่าใช้สอย(1302.01/1943)    100.00  30 ส.ค. 2562  
318 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)75)    2,960.00  30 ส.ค. 2562  
319 น.ส.ผลิพันธ์ พวงช่อ  ค่าใช้สอย(1301.07/1760)    1,510.00  30 ส.ค. 2562  
320 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  เงินยืม(1301.07/757)    112,080.00  30 ส.ค. 2562  
321 นางวิมล ขุนทอง  ค่าใช้สอย(1303.01/1763)    3,420.00  30 ส.ค. 2562  
322 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/602)    5,700.00  30 ส.ค. 2562  
323 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา  ค่าใช้สอย(1305.01/ชช2/16)    50.00  30 ส.ค. 2562  
324 นางอุไร ขำชู  เงินยืม(1301.01/2625)    93,000.00  30 ส.ค. 2562  
325 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/385)    100.00  30 ส.ค. 2562  
326 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/696)    2,970.00  30 ส.ค. 2562  
327 น.ส.รัตนวรรณ รัตนมนตรี  เงินยืม(1302.01/2034)    16,210.00  30 ส.ค. 2562  
328 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/343)    20,375.00  30 ส.ค. 2562  
329 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/343)    7,800.00  30 ส.ค. 2562  
330 นางสุภาพร กิตตินันทะศิลป์  ค่าใช้สอย(1301.08/149)    525.00  30 ส.ค. 2562  
331 นางมณีลักษณ์ พิริยะจิตตะ  เงินยืม(1304.01/(ง)690)    21,400.00  29 ส.ค. 2562  
332 นายบรรพต ตรีกิตติบุตร  ค่าใช้สอย(1302.01/2022)    3,400.00  29 ส.ค. 2562  
333 นายภูมิศักดิ์ ราศรี  ค่าใช้สอย(1321.01/376)    9,140.00  29 ส.ค. 2562  
334 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  ค่าใช้สอย(1303.09/375)    280.00  29 ส.ค. 2562  
335 นายเปรมชัย เกตุสำเภา  ค่าใช้สอย(1303.01/1770)    910.00  29 ส.ค. 2562  
336 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์  ค่าใช้สอย(1306.01/312)    17,160.00  29 ส.ค. 2562  
337 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1971)    800.00  29 ส.ค. 2562  
338 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1764)    1,650.00  29 ส.ค. 2562  
339 นายเดชา ศุภวันต์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    9,015.00  29 ส.ค. 2562  
340 นายพรวสิษฐ์ เรืองประดับ   ค่ารักษา    730.00  28 ส.ค. 2562  
341 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    200.00  28 ส.ค. 2562  
342 น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ   ค่ารักษา    650.00  28 ส.ค. 2562  
343 นายจำรัส โชคทรัพย์   ค่ารักษา    81.00  28 ส.ค. 2562  
344 นายประสาท รื่นจิตร   ค่ารักษา    390.00  28 ส.ค. 2562  
345 นายพุธทิชัย ศรีโยธี   ค่ารักษา    29,707.00  28 ส.ค. 2562  
346 นายวริทธ์ ถานิสโร  เงินยืม(1302.01/1956)    28,480.00  27 ส.ค. 2562  
347 นางกัญญา รัตนเลศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1999)    299.60  27 ส.ค. 2562  
348 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)74)    11,015.00  27 ส.ค. 2562  
349 น.ส.ภวิตา จันทันแก้ว  ค่าใช้สอย(1303.06/300)    700.00  27 ส.ค. 2562  
350 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)692)    4,495.00  27 ส.ค. 2562  
351 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2012)    2,160.00  27 ส.ค. 2562  
352 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1730)    300.00  27 ส.ค. 2562  
353 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/379)    180.00  27 ส.ค. 2562  
354 นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์  ค่าใช้สอย(1303.01/1737)    7,207.50  27 ส.ค. 2562  
355 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร   ค่าเล่าเรียน    19,000.00  27 ส.ค. 2562  
356 นางอุไร ขำชู   ค่ารักษา    330.00  27 ส.ค. 2562  
357 น.ส.สุวรรณา วาทหงษ์   ค่ารักษา    175.50  27 ส.ค. 2562  
358 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี   ค่ารักษา    1,525.00  27 ส.ค. 2562  
359 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี   ค่ารักษา    1,050.00  27 ส.ค. 2562  
360 นางนิลุบล เสริมพงษ์   ค่ารักษา    1,325.00  27 ส.ค. 2562  
361 น.ส.อภิญญา หวังยีเส็น   ค่ารักษา    360.00  27 ส.ค. 2562  
362 นายบุญลาภ โสวัณณะ   ค่าเล่าเรียน    19,200.00  27 ส.ค. 2562  
363 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่าเล่าเรียน    18,850.00  27 ส.ค. 2562  
364 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1996)    890.00  26 ส.ค. 2562  
365 นางสมหมาย ส่งศรีแจ้ง  เงินยืม(1303.09/347)    8,220.00  26 ส.ค. 2562  
366 นางหัทยา ทับสวัสดิ์  เงินยืม(1305.06/171)    13,360.00  26 ส.ค. 2562  
367 นางฐานิยา พิรุณสาร พันธุ์บุญ  ค่าล่วงเวลา(1304.01/682)    12,500.00  26 ส.ค. 2562  
368 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1734)    1,590.00  26 ส.ค. 2562  
369 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1970)    2,824.80  26 ส.ค. 2562  
370 นายปิติ รุ่งเรือง  เงินยืม(1305.03/238)    15,250.00  26 ส.ค. 2562  
371 นายปิติ รุ่งเรือง  เงินยืม(1305.03/238)    2,000.00  26 ส.ค. 2562  
372 นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล  ค่าใช้สอย(1321.01/375)    490.00  26 ส.ค. 2562  
373 น.ส.วรินทร วรหาญ  ค่าใช้สอย(1305.02/172)    100.00  26 ส.ค. 2562  
374 น.ส.กฤติยา เอี่ยมสุทธา  ค่าใช้สอย(1303.04/211)    600.00  26 ส.ค. 2562  
375 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/380)    490.00  26 ส.ค. 2562  
376 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)693)    150.00  26 ส.ค. 2562  
377 นายสุวิทย์ ศิริโท  ค่าใช้สอย(1302.01/2005)    12,730.00  26 ส.ค. 2562  
378 นายบุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.01/1706)    19,150.00  26 ส.ค. 2562  
379 น.ส.ณิชมน พจนา  ค่าใช้สอย(1318.01/983)    840.00  26 ส.ค. 2562  
380 น.ส.จิตรลดา คงสัตย์  ค่าใช้สอย(1302.01/2000)    6,975.00  26 ส.ค. 2562  
381 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1632)    1,330.00  23 ส.ค. 2562  
382 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1628)    210.00  23 ส.ค. 2562  
383 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/373)    1,500.00  23 ส.ค. 2562  
384 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/304)    10,280.00  23 ส.ค. 2562  
385 สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/228)    945.00  23 ส.ค. 2562  
386 น.ส.ณัฐนินทร์ ตรัยไชยรัตน์  ค่าใช้สอย(1318.01/975)    25,278.89  23 ส.ค. 2562  
387 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/683)    16,990.00  23 ส.ค. 2562  
388 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1989)    3,060.00  23 ส.ค. 2562  
389 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  เงินยืม(1301.08/144)    7,750.00  23 ส.ค. 2562  
390 นายสุภกิจ สนธิ  ค่าใช้สอย(1303.02/240)    3,000.00  23 ส.ค. 2562  
391 นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล   ค่าเล่าเรียน    22,500.00  23 ส.ค. 2562  
392 นางอุไร ขำชู   ค่ารักษา    507.00  23 ส.ค. 2562  
393 นางเสาวลักษณ์ การสมพจน์   ค่ารักษา    212.00  23 ส.ค. 2562  
394 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์   ค่ารักษา    1,020.00  23 ส.ค. 2562  
395 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ   ค่ารักษา    290.00  23 ส.ค. 2562  
396 นายปิติ รุ่งเรือง   ค่ารักษา    3,052.00  23 ส.ค. 2562  
397 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    226.00  23 ส.ค. 2562  
398 นายสงวน แสนศิลา (บำนาญ)   ค่ารักษา    640.00  23 ส.ค. 2562  
399 นายมงคล แก้วมี (บำนาญ)   ค่ารักษา    900.00  23 ส.ค. 2562  
400 น.ส.ปวีณา แซ่ตั้ง  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1994)    3,800.00  23 ส.ค. 2562  
401 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1968)    875.00  19 ส.ค. 2562  
402 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)676)    1,050.00  19 ส.ค. 2562  
403 น.ส.มาริษา ลีภัทรกิจ  เงินยืม(1304.01/(ง)670)    86,420.00  19 ส.ค. 2562  
404 นางอุไร กลั่นความดี  ค่าใช้สอย(1303.03/253)    305.00  19 ส.ค. 2562  
405 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1969)    3,920.00  19 ส.ค. 2562  
406 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1974)    5,950.00  19 ส.ค. 2562  
407 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/793/ฝป)    700.00  19 ส.ค. 2562  
408 นางนิติภา วรพันธ์ตระกูล  ค่าใช้สอย(1305.09/137)    20,000.00  19 ส.ค. 2562  
409 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  ค่าใช้สอย(1302.01/1918)    130.00  19 ส.ค. 2562  
410 น.ส.พนิดา ฮั้วประเสริฐ  ค่าตอบแทน(1303.06/289)    7,500.00  19 ส.ค. 2562  
411 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
412 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4224)    5,100.00   
413 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
414 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
415 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
416 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
417 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
418 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
419 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
420 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
421 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
422 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
423 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
424 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
425 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
426 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
427 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
428 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
429 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
430 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
431 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
432 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
433 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
434 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
435 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
436 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
437 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
438 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
439 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
440 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
441 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
442 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
443 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
444 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
445 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
446 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
447 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
448 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
449 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
450 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
451 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
452 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
453 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
454 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
455 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
456 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
457 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
458 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
459 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
460 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
461 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
462 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
463 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
464 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
465 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
466 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
467 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
468 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
469 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    65,200.00   
470 น.ส.อนุรักษ์ ผาวันดี กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/159)    4,000.00   
471 น.ส.อรวรรณ มูลต้น กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/150)    4,000.00   
472 นางสาวรัชนี นาคบุตร เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/209)    4,000.00   
473 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม มีค.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/210)    5,000.00   
474 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/212)    3,000.00   
475 น.ส.อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กพ.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/211)    5,000.00   
476 นายนิกร แสงเกตุ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/615)    4,000.00   
477 นายสมชาย คังคะมณี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/614)    6,000.00   
478 นายวิชัย โลจนานันท์ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/564)    3,500.00   
479 นายสุริยัน นวลศรี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/599)    4,000.00   
480 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/583)    3,500.00