รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 น.ส.จันจิรา ยั่งยืนสมบูรณ์  เงินยืม(1302.01/409)    21,400.00  22 ก.พ. 2562  
2 น.ส.มาลี นุตมะหะหมัด  เงินยืม(1302.01/429)    51,840.00  22 ก.พ. 2562  
3 ว่าที่ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ  เงินยืม(1302.01/406)    22,020.00  22 ก.พ. 2562  
4 น.ส.อภิสรา ปภัสสรศิริ  เงินยืม(1305.02/50)    23,410.00  22 ก.พ. 2562  
5 นายสุทธิ์ตนัย สังวระ  เงินยืม(1301.09/68)    26,680.00  22 ก.พ. 2562  
6 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  เงินยืม(1301.04/647)    3,700.00  22 ก.พ. 2562  
7 นางวิไลรัตน์ โพธิ์โพน  เงินยืม(1302.01/428)    14,590.00  22 ก.พ. 2562  
8 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  เงินยืม(1301.07/178)    9,000.00  20 ก.พ. 2562  
9 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/138)    660.00  20 ก.พ. 2562  
10 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/147)    855.00  20 ก.พ. 2562  
11 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/366)    3,615.00  20 ก.พ. 2562  
12 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าใช้สอย(1303.01/354)    890.00  20 ก.พ. 2562  
13 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/192)    885.00  20 ก.พ. 2562  
14 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์  ค่าใช้สอย(1318.01/124)    1,000.00  20 ก.พ. 2562  
15 น.ส.นราภรณ์ อังคณาวิสูตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)146)    2,864.00  20 ก.พ. 2562  
16 น.ส.บุญศรี บุณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)152)    260.00  20 ก.พ. 2562  
17 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าใช้สอย(1318.01/146)    460.00  20 ก.พ. 2562  
18 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)154)    2,015.00  20 ก.พ. 2562  
19 น.ส.สิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์  ค่าใช้สอย(1305.02/48)    1,365.00  20 ก.พ. 2562  
20 นายธานินทร์ ทองกาล  ค่าใช้สอย(1303.02/53)    25,480.00  20 ก.พ. 2562  
21 นายสราวุธ สุวรรณกาฬ  ค่าใช้สอย(1303.02/61)    24,510.00  20 ก.พ. 2562  
22 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.09/65)    11,590.00  20 ก.พ. 2562  
23 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  เงินยืม(1301.07/178)    36,020.00  20 ก.พ. 2562  
24 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/370)    1,560.00  20 ก.พ. 2562  
25 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/376)    4,226.50  20 ก.พ. 2562  
26 น.ส.ศรัญญา พันธ์ดนตรี  เงินยืม(1302.01/391)    21,790.00  20 ก.พ. 2562  
27 น.ส.พิศมัย สังข์ศรีจันทร์  เงินยืม(1315.01/30)    32,460.00  20 ก.พ. 2562  
28 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  เงินยืม(1305.06/31)    21,040.00  20 ก.พ. 2562  
29 นายหาญพล ทิพยมณฑา  เงินยืม(1305.07/24)    23,860.00  20 ก.พ. 2562  
30 น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์  เงินยืม(1305.04/17)    19,300.00  20 ก.พ. 2562  
31 น.ส.กานต์ชนก อักษรชู  เงินยืม(1304.01/(ง)153)    11,310.00  20 ก.พ. 2562  
32 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ  ค่าใช้สอย(1303.03/42)    14,014.00  20 ก.พ. 2562  
33 น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์   ค่าเล่าเรียน    1,529.00  20 ก.พ. 2562  
34 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1305.01/(ง)151)    260.00  20 ก.พ. 2562  
35 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301/17)    10,810.00  18 ก.พ. 2562  
36 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/351)    3,150.00  18 ก.พ. 2562  
37 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/364)    2,275.00  18 ก.พ. 2562  
38 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.01/337)    12,000.00  18 ก.พ. 2562  
39 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.01/337)    12,000.00  18 ก.พ. 2562  
40 นายกิจษารธ อ้นเงินทยากร  ค่าใช้สอย(1303.10/87)    5,640.00  18 ก.พ. 2562  
41 นางอุไร กลั่นความดี  เงินยืม(1303.08/31)    23,840.00  18 ก.พ. 2562  
42 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ ฯ  เงินยืม(1302.01/392)    17,780.00  18 ก.พ. 2562  
43 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ ฯ  เงินยืม(1302.01/392)    17,780.00  18 ก.พ. 2562  
44 นางสาวพัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/344)    10,200.00  18 ก.พ. 2562  
45 นายขจรศักดิ์ เทนคำปราบ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)136)    260.00  18 ก.พ. 2562  
46 นายพรหมทอง อุยตระกูล  เงินยืม(1301.09/61)    7,980.00  18 ก.พ. 2562  
47 นางอุไร กลั่นความดี  เงินยืม(1303.08/31)    23,840.00  18 ก.พ. 2562  
48 น.ส.มนทิรา สินพานิช  เงินยืม(1304.01/(ง)141)    32,180.00  18 ก.พ. 2562  
49 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่าเล่าเรียน    2,900.00  18 ก.พ. 2562  
50 นายเกษม ประภาพกุล (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  18 ก.พ. 2562  
51 นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    3,900.00  18 ก.พ. 2562  
52 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    250.00  18 ก.พ. 2562  
53 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    850.00  18 ก.พ. 2562  
54 น.ส.จิตราวรรณ สลีวงศ์   ค่ารักษา    330.00  18 ก.พ. 2562  
55 น.ส.ชโลธร บุญอารีย์   ค่ารักษา    735.00  18 ก.พ. 2562  
56 นายชัยพร ชุติศิลป์   ค่ารักษา    330.00  18 ก.พ. 2562  
57 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    272.00  18 ก.พ. 2562  
58 นางปิยากร มีมาก   ค่ารักษา    226.00  18 ก.พ. 2562  
59 นายภัทรดนัย กิจวานิชขจร   ค่ารักษา    119.00  18 ก.พ. 2562  
60 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม   ค่ารักษา    253.00  18 ก.พ. 2562  
61 น.ส.พรทิพย์ สุขมะ  เงินยืม(1303.08/33)    34,430.00  18 ก.พ. 2562  
62 นายอนุสรณ์ พรชัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,650.00  18 ก.พ. 2562  
63 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/(ง)148)    6,850.00  18 ก.พ. 2562  
64 น.ส.เบญจมาศ ศารทูลพิทักษ์  เงินยืม(1302.01/342)    9,940.00  15 ก.พ. 2562  
65 นายพรหมทอง อุยตระกูล  เงินยืม(1301.09/61)    7,980.00  15 ก.พ. 2562  
66 นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง  เงินยืม(1302.01/367)    8,040.00  15 ก.พ. 2562  
67 นางรุ่งทิวา วิทยาพลาดิศัย  เงินยืม(1303.03/40)    26,500.00  15 ก.พ. 2562  
68 น.ส.เรณู เอี่ยมสะอาด  เงินยืม(1302.01/361)    10,680.00  15 ก.พ. 2562  
69 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  เงินยืม(1305.08/67)    60,400.00  15 ก.พ. 2562  
70 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/120)    1,700.00  14 ก.พ. 2562  
71 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/315)    10,200.00  14 ก.พ. 2562  
72 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)126)    1,100.00  14 ก.พ. 2562  
73 นายชัยทัติ อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/56)    6,430.00  14 ก.พ. 2562  
74 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/338)    5,950.00  14 ก.พ. 2562  
75 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)132)    520.00  14 ก.พ. 2562  
76 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/70)    5,480.00  14 ก.พ. 2562  
77 นางสายรัก ไชยลังกา  ค่าใช้สอย(1305.09/41)    1,015.00  14 ก.พ. 2562  
78 นางสุดา ปั้นประสม  ค่าใช้สอย(1305.05/54)    9,510.00  14 ก.พ. 2562  
79 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์  ค่าใช้สอย(1318.01/122)    1,800.00  14 ก.พ. 2562  
80 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)128)    6,000.00  14 ก.พ. 2562  
81 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/573)    1,970.00  14 ก.พ. 2562  
82 นายฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ  เงินยืม(1318.01/60)    50,400.00  14 ก.พ. 2562  
83 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าใช้สอย(1303.01/322)    500.00  14 ก.พ. 2562  
84 นางกัญญา รัตนเลศ  ค่าใช้สอย(1302.01/341)    3,000.00  14 ก.พ. 2562  
85 น.ส.กฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/24)    3,950.00  14 ก.พ. 2562  
86 นางนิติภา วรพันธ์ตระกูล  ค่าใช้สอย(1305.09/39)    1,470.00  14 ก.พ. 2562  
87 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร  ค่าล่วงเวลา(1302.01/360)    1,750.00  14 ก.พ. 2562  
88 นางสาวอรฉัตร รัตนรัตน์  ค่าล่วงเวลา(1303.06/47)    4,320.00  14 ก.พ. 2562  
89 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/135)    11,670.00  14 ก.พ. 2562  
90 นางสาวชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.01/10)    2,300.00  14 ก.พ. 2562  
91 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/572)    22,880.00  14 ก.พ. 2562  
92 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/71)    865.00  14 ก.พ. 2562  
93 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/365)    3,115.00  14 ก.พ. 2562  
94 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/336)    300.00  14 ก.พ. 2562  
95 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/140)    1,530.00  14 ก.พ. 2562  
96 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่ารักษา    6,751.00  14 ก.พ. 2562  
97 นายนพดล ศรีพันธุ์   ค่ารักษา    72.00  14 ก.พ. 2562  
98 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    2,060.00  14 ก.พ. 2562  
99 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล   ค่ารักษา    3,090.00  14 ก.พ. 2562  
100 นางพรรษกร แจ้งเสม (บำนาญ)   ค่ารักษา    557.50  14 ก.พ. 2562  
101 นางสุเชาวนี โพธารส (บำนาญ)   ค่ารักษา    7,155.00  14 ก.พ. 2562  
102 นายปรีชา เกตุสำเภา (บำนาญ)   ค่ารักษา    390.00  14 ก.พ. 2562  
103 น.ส.พรพรรณ อัมวงษ์   ค่ารักษา    940.00  14 ก.พ. 2562  
104 น.ส.วัชรีภรณ์ อัมระนันท์   ค่ารักษา    1,260.00  14 ก.พ. 2562  
105 น.ส.ณัฐกฤตา วัฒนะโกเมศ   ค่ารักษา    3,206.00  14 ก.พ. 2562  
106 นางณัฐิกานต์ ธุวสุจิเรข   ค่ารักษา    1,070.00  14 ก.พ. 2562  
107 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    4,210.00  14 ก.พ. 2562  
108 นางสุดา สว่างเนตร (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,485.00  14 ก.พ. 2562  
109 นางจารุณี สุขสว่าง (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  14 ก.พ. 2562  
110 นายฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ  เงินยืม(1318.01/60)    1,900.00  14 ก.พ. 2562  
111 น.ส.ทัตพิชา อ่อนระยับ  เงินยืม(1304.01/(ง)131)    29,400.00  13 ก.พ. 2562  
112 น.ส.ทัตพิชา อ่อนระยับ  เงินยืม(1304.01/(ง)131)    5,000.00  13 ก.พ. 2562  
113 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/71)    37,200.00  13 ก.พ. 2562  
114 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/71)    18,000.00  13 ก.พ. 2562  
115 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/343)    39,820.00  13 ก.พ. 2562  
116 น.ส.แพรว สร้อยสีดำ  เงินยืม(1305.07/22)    29,640.00  13 ก.พ. 2562  
117 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/119)    2,800.00  13 ก.พ. 2562  
118 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/119)    31,900.00  13 ก.พ. 2562  
119 นายเมธี จันต๊ะ  เงินยืม(1302.01/344)    25,660.00  13 ก.พ. 2562  
120 นายอานนท์ บุญญวัฒนะ  เงินยืม(1303.02/56)    24,550.00  12 ก.พ. 2562  
121 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/115)    1,100.00  12 ก.พ. 2562  
122 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/318)    1,620.00  12 ก.พ. 2562  
123 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์  ค่าใช้สอย(1302.01/321)    4,520.00  12 ก.พ. 2562  
124 น.ส.ศรัญญา พันธุ์ดนตรี  ค่าใช้สอย(1302.01/320)    4,590.00  12 ก.พ. 2562  
125 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)114)    305.00  12 ก.พ. 2562  
126 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)114)    305.00  12 ก.พ. 2562  
127 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/43)    3,455.00  12 ก.พ. 2562  
128 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/81)    3,255.00  12 ก.พ. 2562  
129 น.ส.สาวิตรี ปานคล้าย  ค่าใช้สอย(1301.02/182)    300.00  12 ก.พ. 2562  
130 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301/14)    2,250.00  12 ก.พ. 2562  
131 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301/15)    5,515.00  12 ก.พ. 2562  
132 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/113)    1,560.00  12 ก.พ. 2562  
133 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/319)    600.00  12 ก.พ. 2562  
134 นางสายรัก ไชยลังกา  ค่าใช้สอย(1305.09/33)    390.00  12 ก.พ. 2562  
135 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/42)    1,050.00  12 ก.พ. 2562  
136 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    3,470.00  12 ก.พ. 2562  
137 นายพลเชษฐ์ ตราโช   ค่ารักษา    844.00  12 ก.พ. 2562  
138 น.ส.ปฐมพร ทรงสุโรจน์   ค่ารักษา    490.00  12 ก.พ. 2562  
139 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    247.00  12 ก.พ. 2562  
140 น.ส.อรนุช น้อยนาแสง   ค่ารักษา    1,150.00  12 ก.พ. 2562  
141 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย  เงินยืม(1301.06/46)    25,000.00  12 ก.พ. 2562  
142 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/261)    4,815.00  8 ก.พ. 2562  
143 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/50)    840.00  8 ก.พ. 2562  
144 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/264)    3,780.00  8 ก.พ. 2562  
145 น.ส.รัตติกาล ร่มโพธิ์  ค่าใช้สอย(1303.05/40)    5,425.00  8 ก.พ. 2562  
146 น.ส.สิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์  ค่าใช้สอย(1305.02/37)    630.00  8 ก.พ. 2562  
147 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/278)    840.00  8 ก.พ. 2562  
148 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)108)    160.00  8 ก.พ. 2562  
149 น.ส.รัตติกาล ร่มโพธิ์  ค่าใช้สอย(1303.05/41)    1,610.00  8 ก.พ. 2562  
150 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/316)    1,085.00  8 ก.พ. 2562  
151 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/116)    5,350.00  8 ก.พ. 2562  
152 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/16)    4,350.00  8 ก.พ. 2562  
153 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301/12)    5,000.00  8 ก.พ. 2562  
154 นางยุพา ต่ายธานี  เงินยืม(1302.01/165)    17,440.00  8 ก.พ. 2562  
155 นางสุภาพร พุ่มประพัฒน์  เงินยืม(1302.01/177)    22,800.00  8 ก.พ. 2562  
156 น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์  เงินยืม(1304.01/(ง)92)    48,720.00  8 ก.พ. 2562  
157 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/276)    1,890.00  8 ก.พ. 2562  
158 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/25)    310.00  8 ก.พ. 2562  
159 นางพรพรรณ เห็นสว่าง  ค่าใช้สอย(1303.03/32)    4,810.00  8 ก.พ. 2562  
160 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน   ค่าเล่าเรียน    15,800.00  8 ก.พ. 2562  
161 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ   ค่ารักษา    1,820.00  8 ก.พ. 2562  
162 นายเกษม กรีวิทย์   ค่ารักษา    170.00  8 ก.พ. 2562  
163 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    1,540.00  8 ก.พ. 2562  
164 นายสุรศักดิ์ อินอุดม  เงินยืม(1302.01/322)    27,690.00  8 ก.พ. 2562  
165 นางอุไร ขำชู  ค่าล่วงเวลา(1304.01/391)    5,200.00  8 ก.พ. 2562  
166 น.ส.ภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/245)    26,200.00  8 ก.พ. 2562  
167 น.ส.ฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/103)    14,380.00  8 ก.พ. 2562  
168 น.ส.รักชนก ทุยเวียง  เงินยืม(1305.04/10)    19,240.00  7 ก.พ. 2562  
169 น.ส.สิริกร คูณขุนทด  เงินยืม(1305.03/26)    19,560.00  7 ก.พ. 2562  
170 นางศศิญา ปานตั้น  เงินยืม(1301.01/425)    93,700.00  7 ก.พ. 2562  
171 นายบุรัสกร สุภาษี  เงินยืม(1318.01/105)    2,000.00  6 ก.พ. 2562  
172 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/229)    7,500.00  6 ก.พ. 2562  
173 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/230)    16,200.00  6 ก.พ. 2562  
174 น.ส.วิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าตอบแทน(1304/82)    8,720.00  6 ก.พ. 2562  
175 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.ทัศนีย์/11)    650.00  6 ก.พ. 2562  
176 น.ส.ปฐมพร ทรงสุโรจน์  ค่าใช้สอย(1305.08/59)    1,470.00  6 ก.พ. 2562  
177 น.ส.พาสินี ณ ป้อมเพ็ชร  ค่าใช้สอย(1318.01/99)    1,640.00  6 ก.พ. 2562  
178 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/274)    4,420.00  6 ก.พ. 2562  
179 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)91)    420.00  6 ก.พ. 2562  
180 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/32)    1,050.00  6 ก.พ. 2562  
181 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/233)    385.00  6 ก.พ. 2562  
182 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/9)    15,750.00  6 ก.พ. 2562  
183 นายสรายุทธ บุญช่วย  เงินยืม(1302.01/259)    16,950.00  6 ก.พ. 2562  
184 นางวิไลลักษณ์ สามารถ  เงินยืม(1305.07/18)    19,540.00  6 ก.พ. 2562  
185 นายศรีไพร บุญยะเดช  เงินยืม(1316.01/18)    12,500.00  6 ก.พ. 2562  
186 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  เงินยืม(1301.09/52)    19,600.00  6 ก.พ. 2562  
187 นายบุรัสกร สุภาษี  เงินยืม(1318.01/105)    2,000.00  6 ก.พ. 2562  
188 นายบุรัสกร สุภาษี  เงินยืม(1318.01/105)    30,300.00  6 ก.พ. 2562  
189 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/89)    1,402.77  6 ก.พ. 2562  
190 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าล่วงเวลา(1304.01/88)    3,100.00  6 ก.พ. 2562  
191 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/37)    1,085.00  6 ก.พ. 2562  
192 นายอวิรุทธิ์ สวนอนันตภูมิ  ค่าใช้สอย(1301.03/92)    4,430.00  5 ก.พ. 2562  
193 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/134)    3,800.00  5 ก.พ. 2562  
194 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/56)    5,580.00  5 ก.พ. 2562  
195 นาย บุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/505)    127.31  5 ก.พ. 2562  
196 น.ส.พรพรรณ อัมวงษ์  ค่าใช้สอย(1303.01/234)    10,000.00  5 ก.พ. 2562  
197 นางเบญจวรรณ ศรีงาม  เงินยืม(1302.01/200)    18,370.00  5 ก.พ. 2562  
198 นายปัญญาวัฒน์ ไวทยินทร์  เงินยืม(1302.01/235)    32,400.00  5 ก.พ. 2562  
199 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)90)    4,515.00  5 ก.พ. 2562  
200 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.01/52)    18,304.00  5 ก.พ. 2562  
201 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/246)    525.00  5 ก.พ. 2562  
202 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/44)    240.00  5 ก.พ. 2562  
203 น.ส.อินทุชญา ปานปวง  เงินยืม(1305.02/29)    28,770.00  5 ก.พ. 2562  
204 นายวัชระชัย ผสมทรัพย์ (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    12,100.00  5 ก.พ. 2562  
205 นางกาญจนาภรณ์ พู่วณิชย์ (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    8,700.00  5 ก.พ. 2562  
206 นายสุรัติ มุทราสินธุ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    483.00  5 ก.พ. 2562  
207 นางจารุณี สุขสว่าง (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,560.00  5 ก.พ. 2562  
208 นางธนัชพร ตั้งมั่นในกิจ (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,250.00  5 ก.พ. 2562  
209 นายวิวัฒน์ มัธยกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,095.00  5 ก.พ. 2562  
210 นายเชิด เพ็งจันทร์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,290.00  5 ก.พ. 2562  
211 นายชุมพล ศรียาภัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    850.00  5 ก.พ. 2562  
212 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/237)    380.00  5 ก.พ. 2562  
213 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/54)    1,196.00  5 ก.พ. 2562  
214 นายเสริมชัย ศรีงาม  เงินยืม(1302.01/224)    45,640.00  5 ก.พ. 2562  
215 นายจิรชาย เจริญ  เงินยืม(1305.06/23)    66,050.00  5 ก.พ. 2562  
216 ว่าที่ร.ต.ชนธัญ อนิวรรตน์  เงินยืม(1305.09/19)    23,680.00  5 ก.พ. 2562  
217 นางจิตรา เดชโคบุตร  เงินยืม(1305.02/)    11,440.00  5 ก.พ. 2562  
218 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต  เงินยืม(1304.01/(ง)87)    23,160.00  5 ก.พ. 2562  
219 นายชุมพล ศรียาภัย (บำนาญ)  ค่ารักษา    14,382.00  5 ก.พ. 2562  
220 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม   ค่าเล่าเรียน    2,100.00  5 ก.พ. 2562  
221 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์   ค่ารักษา    630.00  5 ก.พ. 2562  
222 น.ส.กัญญารัตน์ ว่องวิทย์เดชา (บำนาญ)  ค่ารักษา    400.00  5 ก.พ. 2562  
223 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/122)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
224 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/122)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
225 นายณุฌา พินิจนาม ตค.-มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/121)    14,800.00  1 ก.พ. 2562  
226 นายณุฌา พินิจนาม ตค.-มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/121)    14,800.00  1 ก.พ. 2562  
227 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ พย.-ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/91)    8,000.00  1 ก.พ. 2562  
228 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ พย.-ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/91)    8,000.00  1 ก.พ. 2562  
229 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/99)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
230 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/99)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
231 นางอังคณา พูลพิทักษ์ มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/9)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
232 นางอังคณา พูลพิทักษ์ มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/9)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
233 นายมนัส มานะพรหม มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/67)    2,400.00  1 ก.พ. 2562  
234 นายมนัส มานะพรหม มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/67)    2,400.00  1 ก.พ. 2562  
235 นางสภัสสรา พิมสาร ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/102)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
236 นางสภัสสรา พิมสาร ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/102)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
237 นายสาวพิสมัย บัณหาราช มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/28)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
238 นายสาวพิสมัย บัณหาราช มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/28)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
239 นายสาวสุชญา เอี่ยสอาด ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/27)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
240 นายสาวสุชญา เอี่ยสอาด ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/27)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
241 นายสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ ตค.-ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/25)    9,000.00  1 ก.พ. 2562  
242 นายสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ ตค.-ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/25)    9,000.00  1 ก.พ. 2562  
243 นายเอกลักษณ์ จิตตวนาธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/24)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
244 นายเอกลักษณ์ จิตตวนาธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/24)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
245 นายสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/29)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
246 นายสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/29)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
247 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/54)    5,000.00  1 ก.พ. 2562  
248 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/18)    6,000.00  1 ก.พ. 2562  
249 นายสุรชัย ช่ำชอง ธค61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/6)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
250 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/10)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
251 นางสาวสุวารี ใจด้วง ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/481)    4,786.66  1 ก.พ. 2562  
252 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/11)    4,166.66  1 ก.พ. 2562  
253 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/984)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
254 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/10)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
255 นางสาวปิยะรัตน์ บรรณาลัย ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/43)    4,500.00  1 ก.พ. 2562  
256 นางสาวปิยะรัตน์ บรรณาลัย พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/977)    4,133.33  1 ก.พ. 2562  
257 นางสาวอรวรรณ มูลต้น ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/11)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
258 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/985)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
259 นางสาวน้อมจิตร พันตัน ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/14)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
260 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/12)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
261 นายเกษม ชาติทอง มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/11)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
262 นางชลลดา อิ่มเจริญ พย.-ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/4)    10,166.00  1 ก.พ. 2562  
263 น.ส.รัชนี นาคบุตร มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/30)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
264 น.ส.รัชนี นาคบุตร มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/30)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
265 น.ส.พรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/33)    4,500.00  1 ก.พ. 2562  
266 น.ส.พรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/33)    4,500.00  1 ก.พ. 2562  
267 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/31)    3,266.66  1 ก.พ. 2562  
268 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/31)    3,266.66  1 ก.พ. 2562  
269 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/818)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
270 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/818)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
271 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/29)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
272 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/29)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
273 ว่าที่ร้อยเอก นันทพร บัวเอี่ยม ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/28)    5,000.00  1 ก.พ. 2562  
274 ว่าที่ร้อยเอก นันทพร บัวเอี่ยม ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/28)    5,000.00  1 ก.พ. 2562  
275 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/33)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
276 นายชัฐพล สายะพันธ์ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/75)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
277 นางสาวเบญจา น้อยผล มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/64)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
278 นางสาวปริยาพร เสนกาศ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/84)    4,533.33  1 ก.พ. 2562  
279 นายภัทรดนัย กิจวานิชขจร  ค่าใช้สอย(1321.01/36)    7,382.00  1 ก.พ. 2562  
280 นายเปรมชัย เกตุสำเภา  ค่าใช้สอย(1303.01/215)    5,510.00  1 ก.พ. 2562  
281 นายชวนเพิ่ม สังข์สิงห์  ค่าใช้สอย(1305.08/48)    20,830.00  1 ก.พ. 2562  
282 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.08/47)    11,520.00  1 ก.พ. 2562  
283 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.08/47)    11,520.00  1 ก.พ. 2562  
284 น.ส.ยุพา ลิ้มสวัสดิ์  ค่าใช้สอย(1303.07/15)    100.00  1 ก.พ. 2562  
285 นายสุทธิ์ดนัย สังวระ  ค่าใช้สอย(1301.09/39)    6,180.00  1 ก.พ. 2562  
286 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์  ค่าใช้สอย(1302.01/213)    4,150.00  1 ก.พ. 2562  
287 น.ส.ศรัญญา พันธ์ดนตรี  ค่าใช้สอย(1302.01/214)    1,500.00  1 ก.พ. 2562  
288 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)81)    220.00  1 ก.พ. 2562  
289 นางศศิญา ปานตั้น  ค่าใช้สอย(1301.03/321)    600.00  1 ก.พ. 2562  
290 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/200)    245.00  1 ก.พ. 2562  
291 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/201)    210.00  1 ก.พ. 2562  
292 น.ส.จตุพร เพ็ชร์น่วม ธค.60  ค่าจ้างประจำ(1310.01/50)    1,950.00  1 ก.พ. 2562  
293 น.ส.นงนุช ดีแท้ ธค.60  ค่าจ้างประจำ(1310.01/34)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
294 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/33)    4,000.00  1 ก.พ. 2562  
295 นายชัฐพล สายะพันธ์ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/75)    3,500.00  1 ก.พ. 2562  
296 นางสาวเบญจา น้อยผล มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/64)    3,000.00  1 ก.พ. 2562  
297 นางสาวปริยาพร เสนกาศ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/84)    4,533.33  1 ก.พ. 2562  
298 น.ส.กฤติยา เอี่ยมสุทธา  เงินยืม(1303.04/28)    111,840.00  1 ก.พ. 2562  
299 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301/6)    15,230.00  1 ก.พ. 2562  
300 นายสาวพิสมัย บัณหาราช มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/28)    3,000.00  31 ม.ค. 2562  
301 นายสาวสุชญา เอี่ยสอาด ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/27)    3,000.00  31 ม.ค. 2562  
302 นายสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ ตค.-ธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/25)    9,000.00  31 ม.ค. 2562  
303 นายเอกลักษณ์ จิตตวนาธค.60  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/24)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
304 นายสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง มค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/29)    3,000.00  31 ม.ค. 2562  
305 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์  เงินยืม(1318.01/41)    64,800.00  31 ม.ค. 2562  
306 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงค์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/20)    4,300.00  31 ม.ค. 2562  
307 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร ธค.- มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/3)    7,000.00  31 ม.ค. 2562  
308 น.ส.พุทธชาติ พึ่งตน ธค.- 61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/1)    3,000.00  31 ม.ค. 2562  
309 น.ส.จตุพร เพ็ชร์น่วม ธค.- 61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/69)    2,500.00  31 ม.ค. 2562  
310 นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล พย.ธค. 61  ค่าเช่าบ้าน(1301.01/28)    10,533.33  31 ม.ค. 2562  
311 นายศุภสิทธิ์ กัณหาป้อง ธค.61-มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.01/12)    10,000.00  31 ม.ค. 2562  
312 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/22)    3,000.00  31 ม.ค. 2562  
313 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/22)    3,000.00  31 ม.ค. 2562  
314 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก.(ทัศนีย์)/3)    4,900.00  31 ม.ค. 2562  
315 นางติณณา คัญใหญ่ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/165)    4,000.00  31 ม.ค. 2562  
316 นางสาวเวหา มิ่งวงศ์ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/14)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
317 นางสาวณัฐรดา จุ่นแพร ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.06/2)    6,000.00  31 ม.ค. 2562  
318 นายชาญชัย ศศิธร มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/28)    4,000.00  31 ม.ค. 2562  
319 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/29)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
320 น.ส.ริญญารัตน์ คงแก้ว ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/20)    4,000.00  31 ม.ค. 2562  
321 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/22)    5,000.00  31 ม.ค. 2562  
322 นายกิตติพงค์ อำลอย มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/21)    2,500.00  31 ม.ค. 2562  
323 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/41)    5,000.00  31 ม.ค. 2562  
324 นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/40)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
325 นายอาสา ฉลาดฉลม ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/23)    4,200.00  31 ม.ค. 2562  
326 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/38)    6,000.00  31 ม.ค. 2562  
327 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/24)    5,100.00  31 ม.ค. 2562  
328 นางสาวจิรฐา คำรูญ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1157)    3,266.66  31 ม.ค. 2562  
329 นางสาวจิรฐา คำรูญ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/19)    4,000.00  31 ม.ค. 2562  
330 นายมงคล สมเขาใหญ่ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/8)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
331 นายมงคล สมเขาใหญ่ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/9)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
332 นายสันติ วิสุทธิสรรพ ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/31)    5,700.00  31 ม.ค. 2562  
333 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/18)    6,000.00  31 ม.ค. 2562  
334 นายสุรชัย ช่ำชอง ธค61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/6)    3,000.00  31 ม.ค. 2562  
335 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/10)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
336 นางสาวสุวารี ใจด้วง ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/481)    4,786.66  31 ม.ค. 2562  
337 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/11)    4,166.66  31 ม.ค. 2562  
338 นายนิกร แสงเกตุ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/55)    4,000.00  31 ม.ค. 2562  
339 นายสมชาย คังคะมณี มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/06)    6,000.00  31 ม.ค. 2562  
340 นายวิชัย โลจนานันท์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/04)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
341 นางชนัดดา หมัดเส็น มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/54)    4,000.00  31 ม.ค. 2562  
342 นายสุริยัน นวลศรี มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/16)    4,000.00  31 ม.ค. 2562  
343 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/05)    3,500.00  31 ม.ค. 2562  
344 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/53)    5,000.00  31 ม.ค. 2562  
345 นายทนงศักค์ ดำรงนุกูล ธค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/56)    10,533.33  31 ม.ค. 2562  
346 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/04)    5,600.00  31 ม.ค. 2562  
347 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/04)    5,600.00  31 ม.ค. 2562  
348 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  เงินยืม(1301.08/16)    6,975.00  30 ม.ค. 2562  
349 นายบุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/18)    7,580.00  30 ม.ค. 2562  
350 นายบุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/18)    7,580.00  30 ม.ค. 2562  
351 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์  ค่าใช้สอย(1318.01/70)    6,785.00  30 ม.ค. 2562  
352 น.ส.จิตรลดา คงสัตย์  เงินยืม(1302.01/152)    35,980.00  30 ม.ค. 2562  
353 นายพชรพงษ์ ชูเอียด  เงินยืม(1302.01/176)    31,140.00  30 ม.ค. 2562  
354 นางอุไร อินนุรักษ์  เงินยืม(1305.07/12)    24,640.00  30 ม.ค. 2562  
355 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/35)    455.00  30 ม.ค. 2562  
356 นายพชรพงษ์ ชูเอียด  เงินยืม(1302.01/176)    31,140.00  30 ม.ค. 2562  
357 ว่าที่ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ  เงินยืม(1302.01/186)    25,620.00  30 ม.ค. 2562  
358 น.ส.สุธรรมมา มณีพิทักษ์  เงินยืม(1304.01/(ง)75)    7,320.00  30 ม.ค. 2562  
359 นายกฤษณะ เขมะวนิช  เงินยืม(1305.03/11)    23,760.00  30 ม.ค. 2562  
360 นางจริยา รอดน้อย   ค่าเล่าเรียน    12,100.00  30 ม.ค. 2562  
361 นายนิกร แสงเกตุ   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  30 ม.ค. 2562  
362 นายสุวิทย์ ศิริโท   ค่ารักษา    150.00  30 ม.ค. 2562  
363 นางวัฒนา พานิชดี   ค่ารักษา    445.00  30 ม.ค. 2562  
364 นายไพสันต์ พัฒนะคูหา   ค่ารักษา    245.00  30 ม.ค. 2562  
365 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ   ค่ารักษา    1,450.00  30 ม.ค. 2562  
366 น.ส.ศศิมา สุริโยทัย   ค่ารักษา    780.00  30 ม.ค. 2562  
367 นายนิกร แสงเกตุ   ค่ารักษา    870.00  30 ม.ค. 2562  
368 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/49)    3,580.00  30 ม.ค. 2562  
369 นาง อรวรรณ มีแสง  ค่าใช้สอย(1305.08/32)    110.00  29 ม.ค. 2562  
370 นายวรนิตย์ อุทวนิช (บำนาญ)ไข้ใน(ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์)ขอทำความตกลง กค.0416.4/2687 ลว.17 ม.ค.62  ค่ารักษา    445,719.49  29 ม.ค. 2562  
371 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  เงินยืม(1301.07/89)    52,740.00  29 ม.ค. 2562  
372 น.ส.สาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร  เงินยืม(1301.07/103)    17,840.00  29 ม.ค. 2562  
373 น.ส.ปฐมพร ทรงสุโรจน์  เงินยืม(1305.08/52)    20,375.00  29 ม.ค. 2562  
374 น.ส.ปฐมพร ทรงสุโรจน์  เงินยืม(1305.08/52)    7,800.00  29 ม.ค. 2562  
375 นายชวสร นกเดช  เงินยืม(1302.01/175)    3,320.00  28 ม.ค. 2562  
376 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/51)    17,500.00  28 ม.ค. 2562  
377 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/51)    4,500.00  28 ม.ค. 2562  
378 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
379 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4224)    5,100.00   
380 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
381 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
382 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
383 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
384 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
385 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
386 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
387 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
388 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
389 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
390 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
391 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
392 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
393 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
394 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
395 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
396 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
397 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
398 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
399 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
400 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
401 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
402 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
403 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
404 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
405 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
406 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
407 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
408 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
409 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
410 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
411 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
412 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
413 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
414 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
415 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
416 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
417 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
418 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
419 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
420 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
421 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
422 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
423 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
424 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
425 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
426 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
427 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
428 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
429 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
430 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
431 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
432 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
433 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
434 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
435 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
436 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    65,200.00