รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/5365)    620.60  18 ธ.ค. 2561  
2 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/5366)    620.60  18 ธ.ค. 2561  
3 นายพรหมทอง อุยตระกูล  เงินยืม(1301.09/506)    5,340.00  18 ธ.ค. 2561  
4 น.ส.สาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร  เงินยืม(1301.07/1302)    69,360.00  18 ธ.ค. 2561  
5 น.ส.ตาปี วัชรางกูล  ค่าล่วงเวลา(1304.01/871)    15,890.00  18 ธ.ค. 2561  
6 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/462)    1,400.00  18 ธ.ค. 2561  
7 นายบุญเสริม สุขภิโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/467)    2,880.00  18 ธ.ค. 2561  
8 นายบุญเสริม สุขภิโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/467)    2,880.00  18 ธ.ค. 2561  
9 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2843)    805.00  18 ธ.ค. 2561  
10 นายบุญเสริม สุขภิโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/470)    2,745.00  18 ธ.ค. 2561  
11 น.ส..ตาปี วัชรางกูร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)882)    1,155.00  18 ธ.ค. 2561  
12 น.ส.อภิญญา ขนุนทอง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)884)    620.00  18 ธ.ค. 2561  
13 นายวิชสุนันท์ แสนรัมย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)881)    220.00  18 ธ.ค. 2561  
14 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.ทัศนีย์)111)    3,700.00  18 ธ.ค. 2561  
15 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/5427)    28,070.00  18 ธ.ค. 2561  
16 น.ส.เวหา มิ่งวงศ์   ค่ารักษา    564.00  18 ธ.ค. 2561  
17 นายนิวัตร ออกเวหา   ค่ารักษา    280.00  18 ธ.ค. 2561  
18 น.ส.พรทิพย์ สุกใส   ค่ารักษา    271.00  18 ธ.ค. 2561  
19 น.ส.กัลยา สงรอด   ค่ารักษา    200.00  18 ธ.ค. 2561  
20 น.ส.ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ   ค่ารักษา    1,617.00  18 ธ.ค. 2561  
21 น.ส.วิไลลักษณ์ สามารถ   ค่ารักษา    100.00  18 ธ.ค. 2561  
22 นางอุไร อินนุรักษ์   ค่ารักษา    380.00  18 ธ.ค. 2561  
23 น.ส.ภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่   ค่ารักษา    4,140.00  18 ธ.ค. 2561  
24 นายเหม ชุมรักษา   ค่ารักษา    830.00  18 ธ.ค. 2561  
25 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2854)    310.30  18 ธ.ค. 2561  
26 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/1389)    965.14  18 ธ.ค. 2561  
27 น.ส.ปานรดา ถาเรือน  ค่าล่วงเวลา(1321.01/717)    4,690.00  18 ธ.ค. 2561  
28 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/883)    400.00  18 ธ.ค. 2561  
29 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/5428)    2,280.00  18 ธ.ค. 2561  
30 นายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ  เงินยืม(1301.03/1246)    9,840.00  14 ธ.ค. 2561  
31 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  เงินยืม(1303.03/490)    27,740.00  14 ธ.ค. 2561  
32 น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ  ค่าใช้สอย(1305.02/305)    100.00  14 ธ.ค. 2561  
33 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/700)    100.00  14 ธ.ค. 2561  
34 นายทินกร เพชรสูงเนิน  ค่าใช้สอย(1305.03/457)    110.00  14 ธ.ค. 2561  
35 น.ส.ทิพา ค้าธัญญะ  เงินยืม(1305.08/454)    28,175.00  14 ธ.ค. 2561  
36 น.ส.ทิพา ค้าธัญญะ  เงินยืม(1305.08/454)    7,800.00  14 ธ.ค. 2561  
37 นายสุวิทย์ ศิริโท  ค่าใช้สอย(1302.01/2816)    14,440.00  14 ธ.ค. 2561  
38 นายนภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ  ค่าใช้สอย(1302.01/2804)    1,500.00  14 ธ.ค. 2561  
39 น.ส.ปวีณา แซ่ตั้ง  ค่าใช้สอย(1302.01/2806)    14,880.00  14 ธ.ค. 2561  
40 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.10/649)    2,000.00  14 ธ.ค. 2561  
41 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2516)    4,495.00  14 ธ.ค. 2561  
42 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2512)    175.00  14 ธ.ค. 2561  
43 น.ส.ศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์  ค่าใช้สอย(1303.07/210)    1,370.00  14 ธ.ค. 2561  
44 น.ส.พรรษกร แก้วงามพรรณ์  ค่าใช้สอย(1318.01/1373)    1,000.00  14 ธ.ค. 2561  
45 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/473)    1,400.00  14 ธ.ค. 2561  
46 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร  ค่าล่วงเวลา(13002.01/2732)    1,200.00  14 ธ.ค. 2561  
47 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/5335)    9,900.00  14 ธ.ค. 2561  
48 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/880)    1,100.00  14 ธ.ค. 2561  
49 น.ส.อันติมา แสงสุพรรณ  ค่าใช้สอย(1301/119)    1,220.00  14 ธ.ค. 2561  
50 นายบุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.01/2749)    20,100.00  14 ธ.ค. 2561  
51 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2831)    5,100.00  14 ธ.ค. 2561  
52 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2830)    2,205.00  14 ธ.ค. 2561  
53 นายวินิต อธิสุข  ค่าใช้สอย(1301(ชช)/13)    1,200.00  14 ธ.ค. 2561  
54 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/873)    2,685.00  14 ธ.ค. 2561  
55 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2600)    1,840.00  14 ธ.ค. 2561  
56 นายสุวิทย์ ศิริโท  ค่าใช้สอย(1302.01/2816)    14,440.00  14 ธ.ค. 2561  
57 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/520)    17,000.00  14 ธ.ค. 2561  
58 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.)122)    4,800.00  14 ธ.ค. 2561  
59 นางสาวนิภาพร แสงทอง  ค่าตอบแทน(1303.01/2547)    12,600.00  14 ธ.ค. 2561  
60 นางสาวอำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1303.02/2488)    4,000.00  14 ธ.ค. 2561  
61 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/5335)    9,900.00  14 ธ.ค. 2561  
62 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  14 ธ.ค. 2561  
63 น.ส.โรสมาลิน เจือจันทึก   ค่าเล่าเรียน    1,260.00  14 ธ.ค. 2561  
64 นายนิพนธ์ คำแก้ว   ค่าเล่าเรียน    19,300.00  14 ธ.ค. 2561  
65 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด   ค่าเล่าเรียน    3,317.50  14 ธ.ค. 2561  
66 นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/1257)    13,060.00  14 ธ.ค. 2561  
67 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว   ค่ารักษา    130.00  14 ธ.ค. 2561  
68 นางอุไร ขำชู   ค่ารักษา    2,095.00  14 ธ.ค. 2561  
69 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร   ค่ารักษา    256.00  14 ธ.ค. 2561  
70 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่ารักษา    4,513.00  14 ธ.ค. 2561  
71 น.ส.พร มงคลรัตน์   ค่ารักษา    1,132.00  14 ธ.ค. 2561  
72 นางพนิดา โตพ่วง   ค่ารักษา    740.00  14 ธ.ค. 2561  
73 นางพัฒนา ธรรมมาลี   ค่ารักษา    410.00  14 ธ.ค. 2561  
74 นางมัลลิกา นิตยาสิทธิ์   ค่ารักษา    110.00  14 ธ.ค. 2561  
75 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ   ค่ารักษา    320.00  14 ธ.ค. 2561  
76 นายนพปฎล สุทนต์   ค่ารักษา    1,480.00  14 ธ.ค. 2561  
77 น.ส.อรพิม สุนทรเกตุ   ค่ารักษา    1,065.00  14 ธ.ค. 2561  
78 น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์   ค่ารักษา    630.00  14 ธ.ค. 2561  
79 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์   ค่ารักษา    2,267.00  14 ธ.ค. 2561  
80 น.ส.นราภรณ์ เชยชุ่ม   ค่ารักษา    220.00  14 ธ.ค. 2561  
81 นางศาสตริยา อนันท์ธนศาล   ค่ารักษา    170.00  14 ธ.ค. 2561  
82 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร   ค่ารักษา    470.00  14 ธ.ค. 2561  
83 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์   ค่ารักษา    170.00  14 ธ.ค. 2561  
84 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    620.00  14 ธ.ค. 2561  
85 นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล   ค่ารักษา    1,300.00  14 ธ.ค. 2561  
86 น.ส.ชื่นฤดี วงศ์เงินยวง   ค่ารักษา    130.00  14 ธ.ค. 2561  
87 น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ศุกลภัทร   ค่ารักษา    175.00  14 ธ.ค. 2561  
88 นางประกาย กิจธิคุณ   ค่ารักษา    536.00  14 ธ.ค. 2561  
89 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    945.00  14 ธ.ค. 2561  
90 นายจิรชัย กล้าหาญ   ค่ารักษา    1,850.00  14 ธ.ค. 2561  
91 นายประสาท รื่นจิตร   ค่ารักษา    2,070.00  14 ธ.ค. 2561  
92 นางสุดา ปั้นประสม   ค่ารักษา    320.00  14 ธ.ค. 2561  
93 นายวินิต อธิสุข   ค่ารักษา    710.00  14 ธ.ค. 2561  
94 น.ส.หิรัญญา สระสม   ค่ารักษา    710.00  14 ธ.ค. 2561  
95 น.ส.สิริวัฒน์ สุวรรณศรี   ค่ารักษา    170.00  14 ธ.ค. 2561  
96 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    614.00  14 ธ.ค. 2561  
97 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    240.00  14 ธ.ค. 2561  
98 นางปิยากร มีมาก   ค่ารักษา    3,530.00  14 ธ.ค. 2561  
99 นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล   ค่ารักษา    290.00  14 ธ.ค. 2561  
100 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด   ค่ารักษา    100.00  14 ธ.ค. 2561  
101 นายสุภาพ สุทธิรักษ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    7,000.00  14 ธ.ค. 2561  
102 นางวราภรณ์ ขมวิไล (บำนาญ)   ค่ารักษา    218.00  14 ธ.ค. 2561  
103 น.ส.ลาวัณย์ ปั้นประสม (บำนาญ)   ค่ารักษา    440.00  14 ธ.ค. 2561  
104 นางศุภลักษณ์ ขัติยะราช (บำนาญ)   ค่ารักษา    480.00  14 ธ.ค. 2561  
105 นายชัยภัทร์ รัชคุปต์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    530.00  14 ธ.ค. 2561  
106 นายองอาจ วรรณลักษณ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    500.00  14 ธ.ค. 2561  
107 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2828)    1,000.00  14 ธ.ค. 2561  
108 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2829)    400.00  14 ธ.ค. 2561  
109 นางอุไร ขำชู  เงินยืม(1301.01/4090)    5,000.00  14 ธ.ค. 2561  
110 นางกัญญา รัตนเลิศ  เงินยืม(1302.01/2720)    77,700.00  14 ธ.ค. 2561  
111 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  เงินยืม(1318.01/1324)    5,860.00  14 ธ.ค. 2561  
112 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2611)    5,482.68  14 ธ.ค. 2561  
113 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/1383)    990.00  14 ธ.ค. 2561  
114 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  เงินยืม(1305.08/471)    17,500.00  14 ธ.ค. 2561  
115 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ   ค่าเล่าเรียน    3,580.00  14 ธ.ค. 2561  
116 น.ส.จิตรลดา คงสัตย์   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  14 ธ.ค. 2561  
117 นางอภิญญา นะมาตร์   ค่าเล่าเรียน    2,043.25  14 ธ.ค. 2561  
118 น.ส.ศลิษา แซ่เตีย  เงินยืม(1301.07/1270)    63,060.00  13 ธ.ค. 2561  
119 นางนวพร ภู่นพคุณ  เงินยืม(1315.01/289)    31,500.00  13 ธ.ค. 2561  
120 นายบริพัตร เถาลอย  เงินยืม(1302.01/2786)    27,200.00  13 ธ.ค. 2561  
121 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  เงินยืม(1303.03/490)    27,740.00  13 ธ.ค. 2561  
122 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/5154)    8,700.00  12 ธ.ค. 2561  
123 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าล่วงเวลา(1303.06/578)    9,960.00  12 ธ.ค. 2561  
124 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าใช้สอย(1303.01/2594)    600.00  12 ธ.ค. 2561  
125 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/1370)    1,200.00  12 ธ.ค. 2561  
126 นายศรัณย์ บุพศิริ  ค่าใช้สอย(1318.01/1347)    350.00  12 ธ.ค. 2561  
127 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าใช้สอย(1301.01/5183)    910.00  12 ธ.ค. 2561  
128 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2475)    735.00  12 ธ.ค. 2561  
129 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2476)    210.00  12 ธ.ค. 2561  
130 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/106)    110.00  12 ธ.ค. 2561  
131 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2779)    5,250.00  12 ธ.ค. 2561  
132 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2779)    5,250.00  12 ธ.ค. 2561  
133 น.ส.จิตรลดา คงสัตย์  ค่าใช้สอย(1302.01/2755)    5,400.00  12 ธ.ค. 2561  
134 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)851)    210.00  12 ธ.ค. 2561  
135 นายทวีศักดิ์ แก้วเหล็กไหล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)850)    110.00  12 ธ.ค. 2561  
136 น.ส.เสาวรัตน์ เรืองดำ  ค่าใช้สอย(1302.01/2746)    8,660.00  12 ธ.ค. 2561  
137 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/698)    1,750.00  12 ธ.ค. 2561  
138 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)848)    210.00  12 ธ.ค. 2561  
139 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/635)    385.00  12 ธ.ค. 2561  
140 น.ส.นาฎยา นนทประดิษฐ์  ค่าใช้สอย(1303.10/639)    350.00  12 ธ.ค. 2561  
141 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2721)    3,255.00  12 ธ.ค. 2561  
142 นายนิคม ใจโอบอ้อม กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/443)    3,500.00  12 ธ.ค. 2561  
143 นายนิคม ใจโอบอ้อม ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/454)    3,500.00  12 ธ.ค. 2561  
144 นายบุญลาภ โสวัณณะ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/1024)    4,000.00  12 ธ.ค. 2561  
145 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/1005)    3,500.00  12 ธ.ค. 2561  
146 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/1004)    3,000.00  12 ธ.ค. 2561  
147 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ กย.-ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/4238)    8,000.00  12 ธ.ค. 2561  
148 นางพรพนา อุ่นเรือน กย.-ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/4217)    6,000.00  12 ธ.ค. 2561  
149 นายสันติ วิสุทธิสรรพ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1078)    4,000.00  12 ธ.ค. 2561  
150 นายอาสา ฉลาดฉลม ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1083)    3,500.00  12 ธ.ค. 2561  
151 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1079)    4,000.00  12 ธ.ค. 2561  
152 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/758)    7,000.00  12 ธ.ค. 2561  
153 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/757)    3,000.00  12 ธ.ค. 2561  
154 น.ส.จิรจิตต์ ตั้งภากรณ์ กย.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/4222)    10,500.00  12 ธ.ค. 2561  
155 นางทรัสตรี จันต๊ะ  เงินยืม(1302.01/2719)    75,200.00  12 ธ.ค. 2561  
156 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/1370)    1,200.00  12 ธ.ค. 2561  
157 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1301)    860.00  12 ธ.ค. 2561  
158 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2617)    1,800.00  12 ธ.ค. 2561  
159 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/868)    1,650.00  12 ธ.ค. 2561  
160 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  ค่าใช้สอย(1304.01/847)    1,015.00  12 ธ.ค. 2561  
161 น.ส.พิศมัย สังข์ศรีจันทร์   ค่ารักษา    1,570.00  12 ธ.ค. 2561  
162 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    170.00  12 ธ.ค. 2561  
163 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์   ค่ารักษา    1,590.00  12 ธ.ค. 2561  
164 นางปราณี แสงสุข   ค่ารักษา    1,335.00  12 ธ.ค. 2561  
165 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง   ค่ารักษา    750.00  12 ธ.ค. 2561  
166 น.ส.อำพา ทันใจชน   ค่ารักษา    130.00  12 ธ.ค. 2561  
167 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    1,404.00  12 ธ.ค. 2561  
168 นางวันลา พรหมมา   ค่ารักษา    140.00  12 ธ.ค. 2561  
169 น.ส.กานต์รวี ช้างดี   ค่ารักษา    60.00  12 ธ.ค. 2561  
170 นางกัญญา รัตนเลิศ   ค่ารักษา    368.00  12 ธ.ค. 2561  
171 นางอุดมวรรณ ธานี   ค่ารักษา    1,460.00  12 ธ.ค. 2561  
172 นายพชรพงษ์ ชูเอียด   ค่ารักษา    710.00  12 ธ.ค. 2561  
173 น.ส.สมศรี เอี่ยววงศ์เจริญ   ค่ารักษา    556.00  12 ธ.ค. 2561  
174 นางพัชรา ตินตะโมระ   ค่ารักษา    340.00  12 ธ.ค. 2561  
175 นายพลเชษฐ์ ตราโช   ค่ารักษา    1,610.00  12 ธ.ค. 2561  
176 น.ส.กัลยา สงรอด   ค่ารักษา    410.00  12 ธ.ค. 2561  
177 น.ส.ทัตพิชา อ่อนระยับ   ค่ารักษา    1,370.00  12 ธ.ค. 2561  
178 น.ส.ชโลธร บุญอารีย์   ค่ารักษา    530.00  12 ธ.ค. 2561  
179 นางศิริ เพ่งพินิจ   ค่ารักษา    270.00  12 ธ.ค. 2561  
180 น.ส.วิไลลักษณ์ สามารถ   ค่ารักษา    1,230.00  12 ธ.ค. 2561  
181 นายณภัทร อุ๋ยเจริญ   ค่ารักษา    330.00  12 ธ.ค. 2561  
182 นางสุภัสสรา พิมสาร   ค่ารักษา    3,000.00  12 ธ.ค. 2561  
183 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1272)    11,718.64  7 ธ.ค. 2561  
184 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/1368)    660.00  7 ธ.ค. 2561  
185 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/5236)    2,970.00  7 ธ.ค. 2561  
186 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  เงินยืม(1301.07/1266)    59,040.00  7 ธ.ค. 2561  
187 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/1275)    835.20  7 ธ.ค. 2561  
188 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1269)    1,190.00  7 ธ.ค. 2561  
189 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/701)    890.00  7 ธ.ค. 2561  
190 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/849)    1,800.00  7 ธ.ค. 2561  
191 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/1358)    1,250.00  7 ธ.ค. 2561  
192 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2741)    3,996.00  7 ธ.ค. 2561  
193 นายศุภกิจ อุดมทรัพย์   ค่าเล่าเรียน    12,500.00  7 ธ.ค. 2561  
194 น.ส.นุรฮายาตี ลาเตะ   ค่าเล่าเรียน    3,639.00  7 ธ.ค. 2561  
195 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพนิช  ค่าใช้สอย(1301.04/5237)    9,000.00  7 ธ.ค. 2561  
196 นายนพดล ศรีพันธุ์  เงินยืม(1321.01/710)    3,375.00  7 ธ.ค. 2561  
197 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  เงินยืม(1321.01/713)    1,640.00  7 ธ.ค. 2561  
198 น.ส.ปฐมพร ทรงสุโรจน์  เงินยืม(1305.08/452)    4,500.00  7 ธ.ค. 2561  
199 น.ส.สุรพร อิสระเดชกุล   ค่ารักษา    1,490.00  7 ธ.ค. 2561  
200 น.ส.วิมลรัตน์ วิริยะเมตตากุล   ค่ารักษา    780.00  7 ธ.ค. 2561  
201 น.ส.สมหมาย พิมพ์จันทร์   ค่ารักษา    376.00  7 ธ.ค. 2561  
202 น.ส.สุภาวดี เปรมศรี   ค่ารักษา    240.00  7 ธ.ค. 2561  
203 น.ส.จินตนา ติระดำรงค์กุล   ค่ารักษา    1,910.00  7 ธ.ค. 2561  
204 น.ส.ประพิม รุ่งสุข   ค่ารักษา    2,710.00  7 ธ.ค. 2561  
205 น.ส.ประภารัตน์ สินศิริตระกูล   ค่ารักษา    130.00  7 ธ.ค. 2561  
206 น.ส.พัชรา วงศ์งามขำ   ค่ารักษา    208.00  7 ธ.ค. 2561  
207 น.ส.เวทิกา ไกรสวัสดิ์   ค่ารักษา    170.00  7 ธ.ค. 2561  
208 น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย   ค่ารักษา    1,410.00  7 ธ.ค. 2561  
209 น.ส.อินทิรา สมบัติชัย   ค่ารักษา    410.00  7 ธ.ค. 2561  
210 น.ส.ศศิธร ปรีชาชาญ   ค่ารักษา    410.00  7 ธ.ค. 2561  
211 นางผุสดี เจียสกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,930.00  7 ธ.ค. 2561  
212 นางประนาถ พิพิธกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,450.00  7 ธ.ค. 2561  
213 นางรัศนา วรนาวิน (บำนาญ)   ค่ารักษา    410.00  7 ธ.ค. 2561  
214 นางดวงพร นิตยสุทธิ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,030.00  7 ธ.ค. 2561  
215 นางนันท์นภัส ดอหนับ (บำนาญ)   ค่ารักษา    350.00  7 ธ.ค. 2561  
216 นางประชุมพร ศรียาภัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    170.00  7 ธ.ค. 2561  
217 นางบุบผา จันทร์ผลดี (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,450.00  7 ธ.ค. 2561  
218 นางสมนึก อ่อนสุภาพ (บำนาญ)   ค่ารักษา    590.00  7 ธ.ค. 2561  
219 นางอัณศยา สุดเมือง (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,495.00  7 ธ.ค. 2561  
220 นางอารมณ์ อุดมสิน (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,680.00  7 ธ.ค. 2561  
221 นางณัฐพร แสงพรหม (บำนาญ)   ค่ารักษา    334.00  7 ธ.ค. 2561  
222 นางสุธีรา พงษ์ภมร (บำนาญ)   ค่ารักษา    970.00  7 ธ.ค. 2561  
223 นางสุธีรา พงษ์ภมร (บำนาญ)   ค่ารักษา    440.00  7 ธ.ค. 2561  
224 นางกัณจณา เงาอำพันไพฑูรย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    496.00  7 ธ.ค. 2561  
225 นายชูศักดิ์ เงาอำพันไพฑูรย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    510.00  7 ธ.ค. 2561  
226 นายชูศักดิ์ อัศวมงคลศิริ (บำนาญ)   ค่ารักษา    895.00  7 ธ.ค. 2561  
227 นายวัชระชัย ผสมทรัพย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    690.00  7 ธ.ค. 2561  
228 นายไพฑูรย์ บุญธรรม (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,180.00  7 ธ.ค. 2561  
229 นายสิทธิกร ยิ่งวงษ์  เงินยืม(1303.03/483)    19,290.00  4 ธ.ค. 2561  
230 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)119)    6,460.00  4 ธ.ค. 2561  
231 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/2722)    19,640.00  4 ธ.ค. 2561  
232 นายพชรพงษ์ ชูเอียด  เงินยืม(1302.01/2713)    21,520.00  4 ธ.ค. 2561  
233 นางวารี ปานภาษี   ค่ารักษา    312.00  4 ธ.ค. 2561  
234 น.ส.พร มงคลรัตน์   ค่ารักษา    135.00  4 ธ.ค. 2561  
235 นายเปรมชัย เกตุสำเภา   ค่ารักษา    585.00  4 ธ.ค. 2561  
236 นางประกาย กิจธิคุณ   ค่ารักษา    185.00  4 ธ.ค. 2561  
237 น.ส.ภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่   ค่ารักษา    1,650.00  4 ธ.ค. 2561  
238 น.ส.พูลศรี ทัตจำนงค์ (บำนาญ)  ค่ารักษา    4,998.54  4 ธ.ค. 2561  
239 นางสุวณี วัชราเกียรติ (บำนาญ)  ค่ารักษา    2,612.00  4 ธ.ค. 2561  
240 นายนภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ  เงินยืม(1302.01/2654)    18,980.00  30 พ.ย. 2561  
241 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/431)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
242 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง กย.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/430)    6,900.00  30 พ.ย. 2561  
243 นางสุจารีย์ พิชา พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/423)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
244 นายสุรชัย ช่ำชอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/415)    2,300.00  30 พ.ย. 2561  
245 นางสาวภัสราภร์ ณ เชียงใหม่ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/432)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
246 นางสาวบัณฑิตา นามะวงค์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/416)    6,000.00  30 พ.ย. 2561  
247 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/990)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
248 นายกนก สืบบุญ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/937)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
249 นายกนก สืบบุญ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/987)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
250 นางนิลุบล เสริมพงษ์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/996)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
251 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/994)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
252 นายวาริท ชูสกุล ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/971)    7,000.00  30 พ.ย. 2561  
253 นางอาภรณ์ กระจายกลาง พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1309.01/220)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
254 นางสาวจตุพร เพ็ชร์น่วม กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1149)    1,950.00  30 พ.ย. 2561  
255 นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล กย.-ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1196)    8,000.00  30 พ.ย. 2561  
256 นายศุภสิทธิ์ กัณหาป้องตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1137)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
257 นางติณณา คัญใหญ่ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/4101)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
258 นางติณณา คัญใหญ่ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/4101)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
259 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/1286)    7,000.00  30 พ.ย. 2561  
260 นายนพดล ศรีพันธุ์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/684)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
261 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/653)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
262 นายณรงศักดิ์ การรันต์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/637)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
263 นายสุรศักดิ์ อินอุดม ตค.- พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.03/1202)    7,000.00  30 พ.ย. 2561  
264 น.ส.เวหา มิ่งวงศ์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.03/1132)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
265 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/1187)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
266 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/357)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
267 นางชลลดา อิ่มเจริญ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/355)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
268 นายเกษม ชาติทอง พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/368)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
269 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/731)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
270 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม กย.-ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/735)    7,000.00  30 พ.ย. 2561  
271 น.ส.รัชนี นาคบุตร ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/733)    8,000.00  30 พ.ย. 2561  
272 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/736)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
273 นายพลเชษฐ์ ตราโช ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/793)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
274 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/777)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
275 นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/788)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
276 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.06/444)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
277 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/436)    8,000.00  30 พ.ย. 2561  
278 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/827)    789.66  30 พ.ย. 2561  
279 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2522)    1,560.00  30 พ.ย. 2561  
280 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)840)    14,335.00  30 พ.ย. 2561  
281 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)841)    2,380.00  30 พ.ย. 2561  
282 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)842)    13,545.00  30 พ.ย. 2561  
283 นายฉันทานนท์ วรรณขจร  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)69)    570.00  30 พ.ย. 2561  
284 น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต  ค่าใช้สอย(1301.05/496)    735.00  30 พ.ย. 2561  
285 นางอุไร กลั่นความดี  ค่าใช้สอย(1303.08/287)    490.00  30 พ.ย. 2561  
286 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ  ค่าใช้สอย(1305.01/2622)    50.00  30 พ.ย. 2561  
287 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา  ค่าใช้สอย(1305.01/ชช2/5/2561)    5,420.00  30 พ.ย. 2561  
288 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/2429)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
289 นางสาวกฤติกา นาคนาคม ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/2479)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
290 นางสาวเบญจา น้อยผล พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/2373)    2,300.00  30 พ.ย. 2561  
291 นายชัฐพล สายะพันธ์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2470)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
292 นางสาวทิพา ค้าธัญญะ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2492)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
293 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2486)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
294 นางสาวปุณณภา พิสกุล กย.ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2519)    7,000.00  30 พ.ย. 2561  
295 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/852)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
296 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/878)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
297 นางสาวรุ่งอรุณ แข็งทน พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/869)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
298 นางสาวอรวรรณ มูลต้น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/876)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
299 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/851)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
300 นางสาวน้อมจิตร พันพัน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/894)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
301 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/900)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
302 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/863)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
303 นายนิกร แสงเกตุ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1857)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
304 นายสมชาย คังคะมณี พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1856)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
305 นายวิชัย โลจนานันท์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1850)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
306 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1906)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
307 นางชนัดดา หมัดเส็น พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1910)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
308 นายสุริยัน นวลศรี พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1896)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
309 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1852)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
310 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1918)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
311 นายชาญชัย ศศิธร พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1022)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
312 นางวงจันทร์ เพรชทรัพย์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1040)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
313 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้ว ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1058)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
314 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1057)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
315 นายกิตติพงค์ อำลอย พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1041)    2,300.00  30 พ.ย. 2561  
316 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1058)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
317 นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1035)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
318 นายมงคล สมเขาใหญ่ ตค.-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/1034)    6,000.00  30 พ.ย. 2561  
319 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/4139)    3,700.00  30 พ.ย. 2561  
320 นายศิระเวช ธารเพรชวัฒนา ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/4088)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
321 นางสุภัสสรา พิมสาร ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/4187)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
322 นางอังคณา พูลพิทักษ์ พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/4083)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
323 นายมนัส มานะพรหม พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/4054)    2,400.00  30 พ.ย. 2561  
324 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1821)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
325 นางเพ็ญศรี สาวัตถี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1825)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
326 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1790)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
327 นางภัควดี อุสาพรม ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1792)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
328 นายฐิติกร ผลพันธุ์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1833)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
329 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1822)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
330 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1843)    3,000.00  30 พ.ย. 2561  
331 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1756)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
332 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ส่วนเพิ่ม มีค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1757)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
333 นางสาวพิสมัย บัณหาราชตค-พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1803)    4,400.00  30 พ.ย. 2561  
334 นางอุไร อินนุรักษ์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2506)    3,500.00  30 พ.ย. 2561  
335 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล พย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1920)    4,000.00  30 พ.ย. 2561  
336 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2522)    1,560.00  30 พ.ย. 2561  
337 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)102)    13,860.00  30 พ.ย. 2561  
338 น.ส.ณิชมน พจนา  เงินยืม(1318.01/1337)    45,200.00  29 พ.ย. 2561  
339 นางยิ่งลักขณ์ วุฒิ   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  29 พ.ย. 2561  
340 นายชัย จีนท่าไม้   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  29 พ.ย. 2561  
341 น.ส.บัณฑิตา นามะวงศ์   ค่าเล่าเรียน    2,210.00  29 พ.ย. 2561  
342 นายบรรลือศักดิ์ ดวงแก้ว   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  29 พ.ย. 2561  
343 นางนุชวนา ภวภูตานนท์   ค่าเล่าเรียน    3,820.00  29 พ.ย. 2561  
344 นายศรีไพร บุญยะเดช   ค่ารักษา    183.00  29 พ.ย. 2561  
345 นางพัชรา ตินตะโมระ   ค่ารักษา    155.00  29 พ.ย. 2561  
346 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช   ค่ารักษา    170.00  29 พ.ย. 2561  
347 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  เงินยืม(1316.01/217)    19,000.00  28 พ.ย. 2561  
348 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/693)    780.00  28 พ.ย. 2561  
349 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    34,500.00  28 พ.ย. 2561  
350 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/433)    15,250.00  28 พ.ย. 2561  
351 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/433)    10,450.00  28 พ.ย. 2561  
352 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2410)    140.00  28 พ.ย. 2561  
353 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2412)    140.00  28 พ.ย. 2561  
354 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2415)    140.00  28 พ.ย. 2561  
355 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2416)    1,085.00  28 พ.ย. 2561  
356 น.ส.นาฎยา นนทประดิษฐ์  ค่าใช้สอย(1303.10/624)    2,645.00  28 พ.ย. 2561  
357 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)823)    700.00  28 พ.ย. 2561  
358 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  ค่าใช้สอย(1305.04/325)    3,150.00  28 พ.ย. 2561  
359 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2681)    4,950.00  28 พ.ย. 2561  
360 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2681)    4,950.00  28 พ.ย. 2561  
361 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/329)    1,000.00  28 พ.ย. 2561  
362 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/329)    1,000.00  28 พ.ย. 2561  
363 น.ส.ทัตพิชา อ่อนระยับ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)822)    20,180.00  28 พ.ย. 2561  
364 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    65,200.00  28 พ.ย. 2561  
365 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2411)    2,635.00  28 พ.ย. 2561  
366 นายกิจษารธ อ้นเงินทยากร  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)/67)    11,060.00  27 พ.ย. 2561  
367 นายนภสินธุ์ ปิยะสินธ์ชาติ  เงินยืม(1302.01/2654)    18,980.00  27 พ.ย. 2561  
368 นางสุเชาวนี โพธารส (บำนาญ)  ค่ารักษา    7,452.00  27 พ.ย. 2561  
369 นางปิยากร มีมาก  ค่าใช้สอย(1318.01/1330)    3,117.98  27 พ.ย. 2561  
370 น.ส.กิตติมา จินตสนธิ  เงินยืม(1318.01/1255)    1,200.00  27 พ.ย. 2561  
371 นางสาวจุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าตอบแทน(1301.04/5113)    9,000.00  27 พ.ย. 2561  
372 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2513)    250.00  27 พ.ย. 2561  
373 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  เงินยืม(1305.01/1235/ฝบ)    51,860.00  27 พ.ย. 2561  
374 น.ส.กิตติมา จินตสนธิ  เงินยืม(1318.01/1255)    25,900.00  27 พ.ย. 2561  
375 นายณภัทร อุ๋ยเจริญ  เงินยืม(1305.09/226)    25,900.00  27 พ.ย. 2561  
376 นายณภัทร อุ๋ยเจริญ  เงินยืม(1305.09/226)    800.00  27 พ.ย. 2561  
377 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/5115)    9,900.00  27 พ.ย. 2561  
378 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าตอบแทน(1303.01/2520)    11,400.00  27 พ.ย. 2561  
379 นางสาวจุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าตอบแทน(1301.04/5113)    9,000.00  27 พ.ย. 2561  
380 นางสาวอำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/2417)    3,000.00  27 พ.ย. 2561  
381 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/828)    1,611.96  27 พ.ย. 2561  
382 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/827)    789.66  27 พ.ย. 2561  
383 นายชาญชัย ศศิธร   ค่าเล่าเรียน    4,500.00  27 พ.ย. 2561  
384 น.ส.อรวรรณ มูลต้น   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  27 พ.ย. 2561  
385 น.ส.ณปภัช อยู่ทิม   ค่ารักษา    104.00  27 พ.ย. 2561  
386 น.ส.นิชาภา ประสิทธิเวนิช (บำนาญ)  ค่ารักษา    1,920.00  27 พ.ย. 2561  
387 นางมันทนาวดี พุกกะมาน   ค่ารักษา    5,020.00  26 พ.ย. 2561  
388 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2645)    840.00  26 พ.ย. 2561  
389 น.ส.ลัลน์รัมภา นันทิเดชาพันธ์  ค่าตอบแทน(1301.04/5081)    15,000.00  26 พ.ย. 2561  
390 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1301.01/2476)    6,300.00  26 พ.ย. 2561  
391 นายพุธทิชัย ศรีโยธี   ค่าเล่าเรียน    800.00  26 พ.ย. 2561  
392 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    7,050.00  26 พ.ย. 2561  
393 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    620.00  26 พ.ย. 2561  
394 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง   ค่ารักษา    350.00  26 พ.ย. 2561  
395 นายชาติ เนาวพนานนท์   ค่ารักษา    330.00  26 พ.ย. 2561  
396 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/5083)    3,177.90  26 พ.ย. 2561  
397 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2493)    1,560.00  26 พ.ย. 2561  
398 นายสันติ มิเกลี้ยง   ค่าเล่าเรียน    2,044.00  26 พ.ย. 2561  
399 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์   ค่าเล่าเรียน    983.75  26 พ.ย. 2561  
400 นางรัชนีกร เงินแย้ม   ค่าเล่าเรียน    7,500.00  26 พ.ย. 2561  
401 นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา   ค่าเล่าเรียน    2,044.00  26 พ.ย. 2561  
402 นายธนากร จันทะพาหะ   ค่าเล่าเรียน    2,043.25  26 พ.ย. 2561  
403 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก   ค่ารักษา    615.00  26 พ.ย. 2561  
404 น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ   ค่ารักษา    2,436.50  26 พ.ย. 2561  
405 นางสมใจ แก้วสว่าง   ค่ารักษา    1,687.00  26 พ.ย. 2561  
406 นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ (บำนาญ)   ค่ารักษา    850.00  26 พ.ย. 2561  
407 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/905)    2,470.00  23 พ.ย. 2561  
408 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/905)    2,470.00  23 พ.ย. 2561  
409 นางสายรัก ไชยลังกา  เงินยืม(1305.09/166)    25,600.00  23 พ.ย. 2561  
410 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/659)    1,560.00  23 พ.ย. 2561  
411 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/545)    570.00  23 พ.ย. 2561  
412 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าใช้สอย(1303.01/1972)    800.00  23 พ.ย. 2561  
413 น.ส.นันทนา สิทธารถ   ค่ารักษา    136.00  22 พ.ย. 2561  
414 นางนิลุบล เสริมพงษ์   ค่ารักษา    1,700.00  22 พ.ย. 2561  
415 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/617)    37,093.80  22 พ.ย. 2561  
416 น.ส.ศุภลักษณ์ ถาวระ  ค่าใช้สอย(1305.04/324)    7,650.00  22 พ.ย. 2561  
417 น.ส.ปุณณภา พิสกุล  ค่าใช้สอย(1305.09/249)    630.00  22 พ.ย. 2561  
418 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/676)    60.00  22 พ.ย. 2561  
419 นายไพบูลย์ เตชะกัมพลสารกิจ  ค่าใช้สอย(1318.01/1309)    14,135.00  22 พ.ย. 2561  
420 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2636)    4,480.00  22 พ.ย. 2561  
421 น.ส.กัลยา สงรอด  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)812)    10,390.00  22 พ.ย. 2561  
422 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/418)    21,375.00  21 พ.ย. 2561  
423 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าใช้สอย(1301.04/5034)    100.00  21 พ.ย. 2561  
424 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/5044)    695.50  21 พ.ย. 2561  
425 น.ส.เบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์  เงินยืม(1304.01/(ง)800)    15,440.00  21 พ.ย. 2561  
426 นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง  เงินยืม(1302.01/2607)    18,540.00  21 พ.ย. 2561  
427 นางสุดา จงเจริญ   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  21 พ.ย. 2561  
428 น.ส.ศศิธร สัจจเสนีย์   ค่าเล่าเรียน    1,529.00  21 พ.ย. 2561  
429 นายเมธี จันต๊ะ   ค่าเล่าเรียน    1,528.25  21 พ.ย. 2561  
430 นายปวเรศ เมืองสมบัติ  เงินยืม(1305.03/424)    80,000.00  21 พ.ย. 2561  
431 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
432 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4224)    5,100.00   
433 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
434 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
435 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
436 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
437 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
438 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
439 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
440 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
441 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
442 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
443 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
444 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
445 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
446 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
447 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
448 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
449 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
450 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
451 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
452 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
453 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
454 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
455 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
456 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
457 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
458 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
459 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
460 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
461 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
462 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
463 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
464 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
465 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
466 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
467 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
468 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
469 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
470 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
471 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
472 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
473 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
474 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
475 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
476 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
477 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
478 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
479 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
480 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
481 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
482 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
483 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
484 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
485 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
486 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
487 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
488 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
489 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    65,200.00