รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301.(รธก.อัญชนา)พิเศษ)    3,050.00  17 ต.ค. 2561  
2 น.ส.ธนาพร ไหมทอง  เงินยืม(1318.01/1177)    2,000.00  17 ต.ค. 2561  
3 นายสิทธิกร ยิ่งวงษ์  เงินยืม(1303.03/447)    13,460.00  17 ต.ค. 2561  
4 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/343)    37,200.00  17 ต.ค. 2561  
5 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/343)    8,400.00  17 ต.ค. 2561  
6 น.ส.ธนาพร ไหมทอง  เงินยืม(1318.01/1177)    36,700.00  17 ต.ค. 2561  
7 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/1168)    961.93  17 ต.ค. 2561  
8 น.ส.เสาวรัตน์ เรืองคำ  เงินยืม(1302.01/2449)    18,100.00  17 ต.ค. 2561  
9 นายอิทธิพล ทองหวาน  เงินยืม(1301.09/411)    8,460.00  17 ต.ค. 2561  
10 นางวรมา นพรัตน์   ค่าเล่าเรียน    29,800.00  12 ต.ค. 2561  
11 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  12 ต.ค. 2561  
12 นางอุสา เสือสุภาพ   ค่าเล่าเรียน    450.00  12 ต.ค. 2561  
13 นางวัลลภา ศรีสวัสดิ์   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  12 ต.ค. 2561  
14 นายวิชิตร์ เปลาเล (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    12,900.00  12 ต.ค. 2561  
15 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว   ค่ารักษา    1,080.00  12 ต.ค. 2561  
16 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    260.00  12 ต.ค. 2561  
17 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร   ค่ารักษา    573.00  12 ต.ค. 2561  
18 นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช   ค่ารักษา    1,660.00  12 ต.ค. 2561  
19 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    3,980.00  12 ต.ค. 2561  
20 น.ส.จิราพร ปานพรม   ค่ารักษา    4,290.00  12 ต.ค. 2561  
21 น.ส.สุภกัญญา กาญจนะคูหะ   ค่ารักษา    775.00  12 ต.ค. 2561  
22 นายทินกร เพชรสูงเนิน   ค่ารักษา    70.00  12 ต.ค. 2561  
23 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่ารักษา    354.00  12 ต.ค. 2561  
24 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/338)    5,690.00  11 ต.ค. 2561  
25 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  ค่าใช้สอย(1318.01/1171)    1,320.00  11 ต.ค. 2561  
26 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)731)    13,835.00  11 ต.ค. 2561  
27 นายทวีศักดิ์ แก้วเหล็กไหล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)728)    220.00  11 ต.ค. 2561  
28 นายพรหมทอง อุยตระกูล  เงินยืม(1301.09/410)    15,440.00  11 ต.ค. 2561  
29 น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ  เงินยืม(1305.03/363)    19,540.00  11 ต.ค. 2561  
30 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2030)    775.00  11 ต.ค. 2561  
31 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/336)    525.00  11 ต.ค. 2561  
32 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  ค่าใช้สอย(1305.06/325)    420.00  11 ต.ค. 2561  
33 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง  เงินยืม(1301.01/3443)    3,600.00  10 ต.ค. 2561  
34 น.ส.อันติมา แสงสุพรรณ  เงินยืม(1318.01/1162)    600.00  10 ต.ค. 2561  
35 น.ส.อันติมา แสงสุพรรณ  เงินยืม(1318.01/1162)    21,800.00  10 ต.ค. 2561  
36 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร   ค่าเล่าเรียน    20,000.00  10 ต.ค. 2561  
37 นายบุญลาภ โสวัณณะ   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  10 ต.ค. 2561  
38 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว   ค่ารักษา    283.00  10 ต.ค. 2561  
39 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก   ค่ารักษา    484.00  10 ต.ค. 2561  
40 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม   ค่ารักษา    194.00  10 ต.ค. 2561  
41 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    277.00  10 ต.ค. 2561  
42 นายพรวสิษฐ์ เรืองประดับ   ค่ารักษา    543.00  10 ต.ค. 2561  
43 นายพรวสิษฐ์ เรืองประดับ   ค่ารักษา    353.00  10 ต.ค. 2561  
44 น.ส.พิมผกา พิมพ์สารี   ค่ารักษา    13,985.00  10 ต.ค. 2561  
45 น.ส.นิศรา ชัยเขียว   ค่ารักษา    775.00  10 ต.ค. 2561  
46 นางบุญเพ็ง ขวัญมงคล   ค่ารักษา    250.00  10 ต.ค. 2561  
47 นายชรพล จันทร   ค่ารักษา    330.00  10 ต.ค. 2561  
48 น.ส.เบญจพร เรืองวงษ์งาม   ค่ารักษา    267.00  10 ต.ค. 2561  
49 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    3,470.00  10 ต.ค. 2561  
50 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์   ค่ารักษา    575.00  10 ต.ค. 2561  
51 นางอาทิตยา ดวงจันทา   ค่ารักษา    110.00  10 ต.ค. 2561  
52 นายโอภาส พรรณเสมา (บำนาญ)   ค่ารักษา    347.00  10 ต.ค. 2561  
53 นางจำรัส โรจนสโรช (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,250.00  10 ต.ค. 2561  
54 นางสุภาพร อัตถะโยธิน (บำนาญ)   ค่ารักษา    4,410.00  10 ต.ค. 2561  
55 นายเอกอรุณ อวนสกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,700.00  10 ต.ค. 2561  
56 นางศุภลักษณ์ ขัติยะราช (บำนาญ)   ค่ารักษา    897.50  10 ต.ค. 2561  
57 นายทรงเกียรติ วุฒิ  เงินยืม(1303.09/546)    29,740.00  10 ต.ค. 2561  
58 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1993)    8,000.00  10 ต.ค. 2561  
59 น.ส.ชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/91)    1,350.00  5 ต.ค. 2561  
60 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/4421)    7,520.00  5 ต.ค. 2561  
61 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/4422)    27,260.00  5 ต.ค. 2561  
62 นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/พิเศษ)    23,680.00  5 ต.ค. 2561  
63 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/427)    15,000.00  5 ต.ค. 2561  
64 นางสาวนิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.ทัศนีย์ เมืองแก้)    2,400.00  5 ต.ค. 2561  
65 นางสาวภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/พิเศษ)    20,620.00  5 ต.ค. 2561  
66 นางติณณา คัญใหญ่ สค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3453)    8,000.00  4 ต.ค. 2561  
67 นายสุรัติ มุทราสินธุ์ (บำนาญ)  ค่ารักษา    2,172.00  4 ต.ค. 2561  
68 น.ส.สุธรรมา มณีพิทักษ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)707)    460.00  4 ต.ค. 2561  
69 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1957)    2,015.00  4 ต.ค. 2561  
70 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1952)    140.00  4 ต.ค. 2561  
71 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1955)    775.00  4 ต.ค. 2561  
72 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1953)    775.00  4 ต.ค. 2561  
73 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/426)    900.00  4 ต.ค. 2561  
74 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1954)    560.00  4 ต.ค. 2561  
75 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4395)    7,500.00  4 ต.ค. 2561  
76 นางชุรีย์ กลั่นน้เค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/555)    7,180.00  3 ต.ค. 2561  
77 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  ค่าใช้สอย(1301.07/1039)    665.00  3 ต.ค. 2561  
78 น.ส.นวลขจร หงษ์นคร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)703)    100.00  3 ต.ค. 2561  
79 น.ส.พจนารถ ปิติปัญญา  ค่าใช้สอย(1305.06/317)    1,490.00  3 ต.ค. 2561  
80 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)711)    2,130.00  3 ต.ค. 2561  
81 นางนิติภา วรพันธ์ตระกูล  ค่าใช้สอย(1305.09/200)    210.00  3 ต.ค. 2561  
82 นางอุไร อินนุรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.07/130)    50.00  3 ต.ค. 2561  
83 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  ค่าใช้สอย(1305.04/272)    1,050.00  3 ต.ค. 2561  
84 น.ส.ศุภลักษณ์ ถาวระ  ค่าใช้สอย(1305.04/273)    2,500.00  3 ต.ค. 2561  
85 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/533)    3,765.00  3 ต.ค. 2561  
86 นายขจรศักดิ์ เทนคำปราบ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)708)    150.00  3 ต.ค. 2561  
87 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)713)    150.00  3 ต.ค. 2561  
88 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/243)    595.00  3 ต.ค. 2561  
89 น.ส.เวหา มิ่งวงศ์  ค่าใช้สอย(1301.03/954)    2,354.00  3 ต.ค. 2561  
90 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/387)    7,120.00  3 ต.ค. 2561  
91 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/536)    5,815.00  3 ต.ค. 2561  
92 น.ส.พรทิพย์ สุขมะ  ค่าใช้สอย(1303.08/253)    32,080.00  3 ต.ค. 2561  
93 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    100.00  3 ต.ค. 2561  
94 น.ส.พรชาตา บุสสุวัณโณ  ค่าใช้สอย(1301/104)    7,060.00  3 ต.ค. 2561  
95 น.ส.ตาปี วัชรางกูร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)710)    150.00  3 ต.ค. 2561  
96 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.08/316)    12,600.00  3 ต.ค. 2561  
97 นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล  ค่าใช้สอย(1316.01/176)    2,055.00  3 ต.ค. 2561  
98 น.ส.รัตติกาล ร่มโพธิ์  ค่าใช้สอย(1303.05/618)    2,555.00  3 ต.ค. 2561  
99 น.ส.รัตติกาล ร่มโพธิ์  ค่าใช้สอย(1303.05/621)    1,680.00  3 ต.ค. 2561  
100 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1951)    4,000.00  3 ต.ค. 2561  
101 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1950)    4,000.00  3 ต.ค. 2561  
102 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1956)    3,000.00  3 ต.ค. 2561  
103 นายปริญญา คำพะวงศ์  ค่าใช้สอย(1305.01/2140)    26,540.90  2 ต.ค. 2561  
104 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2314)    4,950.00  2 ต.ค. 2561  
105 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ์  ค่าใช้สอย(1318.01/1103)    1,100.00  2 ต.ค. 2561  
106 นางสายรัก ไชยลังกา  ค่าใช้สอย(1305.09/198)    560.00  2 ต.ค. 2561  
107 นางดวงพร พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2039)    16,010.00  2 ต.ค. 2561  
108 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.01/2040)    7,116.00  2 ต.ค. 2561  
109 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)697)    370.00  2 ต.ค. 2561  
110 นางอัญชนา แก้วเฉย  ค่าใช้สอย(1305.01/2146)    1,110.00  2 ต.ค. 2561  
111 นายฉันทานนท์ วรรณขจร  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)59)    800.00  2 ต.ค. 2561  
112 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)698)    2,240.00  2 ต.ค. 2561  
113 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าใช้สอย(1318.01/1105)    400.00  2 ต.ค. 2561  
114 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ์  ค่าใช้สอย(1318.01/1103)    3,000.00  2 ต.ค. 2561  
115 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.01/2041)    1,740.00  2 ต.ค. 2561  
116 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2094)    1,890.00  2 ต.ค. 2561  
117 น.ส.พนิดา ฮั้วประเสริฐ  ค่าใช้สอย(1303.06/493)    54,363.00  2 ต.ค. 2561  
118 น.ส.นาฎยา นนทประดิษฐ์  ค่าใช้สอย(1303.10/521)    5,100.00  2 ต.ค. 2561  
119 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าใช้สอย(1303.01/2081)    1,000.00  2 ต.ค. 2561  
120 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1014)    2,000.00  2 ต.ค. 2561  
121 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/4327)    3,460.00  2 ต.ค. 2561  
122 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ   ค่ารักษา    257.00  2 ต.ค. 2561  
123 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าล่วงเวลา(1303.01/2120)    23,240.00  2 ต.ค. 2561  
124 นายชูชีพ ม่วงน้อย   ค่ารักษา    200.00  2 ต.ค. 2561  
125 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์   ค่ารักษา    1,075.00  2 ต.ค. 2561  
126 น.ส.สปัณธ์หยก วีรบุญย์กฤช   ค่ารักษา    250.00  2 ต.ค. 2561  
127 น.ส.นันทพัชญ์ แซ่ตั้ง   ค่ารักษา    410.00  2 ต.ค. 2561  
128 นายวิวัฒน์ มัธยกุล (บำนาญ)  ค่ารักษา    955.00  2 ต.ค. 2561  
129 นางสุวคนธ์ ทรงแสงธรรม (บำนาญ)  ค่ารักษา    4,331.00  2 ต.ค. 2561  
130 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1305.01/2157)    3,274.20  2 ต.ค. 2561  
131 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4307)    15,000.00  2 ต.ค. 2561  
132 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/4302)    9,900.00  2 ต.ค. 2561  
133 นายปิยะพงษ์ วงษ์มโนพนิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4293)    8,700.00  2 ต.ค. 2561  
134 นายณัฐพล อุ่นต๊ะ  ค่าตอบแทน(1303.01/2079)    12,600.00  2 ต.ค. 2561  
135 นายนิคม ใจโอบอ้อม  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/356)    3,500.00  2 ต.ค. 2561  
136 นางสาวปริยาภร เสนเกศ กค.-สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/2076)    8,000.00  2 ต.ค. 2561  
137 นางสาวปุณภา พิสกุลสค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/2152)    3,500.00  2 ต.ค. 2561  
138 นางเจนธิชา ชัยชาญ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/355)    3,500.00  2 ต.ค. 2561  
139 นายกนก สืบบุญ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/355)    3,500.00  2 ต.ค. 2561  
140 น.ส.จตุพร เพ็ชร์น่วมสค.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1030)    1,950.00  2 ต.ค. 2561  
141 นางพรพนา อุ่นเจริญ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3621 )    3,000.00  2 ต.ค. 2561  
142 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา สค.61  ค่าล่วงเวลา(1304.01/709)    450.00  2 ต.ค. 2561  
143 นายชัยญ์ชาญ ระงับพิศฆ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    531.00  28 ก.ย. 2561  
144 น.ส.พนิดา เด่นดาวเรือง กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/299)    2,300.00  28 ก.ย. 2561  
145 น.ส.พนิดา เด่นดาวเรือง สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/299)    2,300.00  28 ก.ย. 2561  
146 นางสุวิชาดา คูหา สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/349)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
147 นางสาวกรรณิกา บุยชิต กค.-สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/1534)    8,000.00  28 ก.ย. 2561  
148 นางธีรารัตน์ สมพงษ์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/3532)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
149 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/3463)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
150 นายชีวิต เม่งเอียด สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/1249)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
151 นางสาวกาญจนา ขวัยเมือง สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/859)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
152 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/324)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
153 นางสุวารี ใจด้วง สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/337)    2,300.00  28 ก.ย. 2561  
154 นางสุวารี ใจด้วง พค.-กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/296)    6,900.00  28 ก.ย. 2561  
155 นางสุจารี พิชา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/339)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
156 นางบัณฑิตา นามะวงค์ สค-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/317)    6,000.00  28 ก.ย. 2561  
157 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/336)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
158 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ สค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/319)    8,000.00  28 ก.ย. 2561  
159 นายนิคม ใจโอบอ้อม กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/326)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
160 นายสุรชัย ช่ำชอง สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/318)    2,300.00  28 ก.ย. 2561  
161 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ กค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/332)    10,500.00  28 ก.ย. 2561  
162 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3136)    3,700.00  28 ก.ย. 2561  
163 นางสุภัสสรา พิมสาร กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2988)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
164 นางสุภัสสรา พิมสาร สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3370)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
165 นางอังคณา พูลพิทักษ์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3147)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
166 นายมนัส มานะพรหม กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3312)    2,400.00  28 ก.ย. 2561  
167 นายณุฌา พินิจนาม กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3148)    3,700.00  28 ก.ย. 2561  
168 นายนพดล ศรีพันธุ์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/547)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
169 นายนพดล ศรีพันธุ์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/409)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
170 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/541)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
171 นายพลเชษฐ์ ตราโช สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/640)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
172 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/650)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
173 นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/632)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
174 นางสาวเวหา มิ่งวงศ์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/888)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
175 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/340)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
176 นายอดิศร แสงวิจิตร สค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/4072)    8,000.00  28 ก.ย. 2561  
177 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ กย.361  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/471)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
178 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก.(ทัศนีย์)78)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
179 นายนิกร แสงเกตุ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1478)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
180 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1576)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
181 นายสมชาย คังคะมณี กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1547)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
182 นายวิชัย โลจนานันท์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1493)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
183 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1551)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
184 นางชนัดดา หมัดเส็น กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1533)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
185 นายสุริยัน นวลศรี กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1479)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
186 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ สค.- กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1538)    7,000.00  28 ก.ย. 2561  
187 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1464)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
188 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1999)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
189 นางสาวกฤติกา นาคนาคม สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/2000)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
190 นางสาวเบญจา น้อยผล กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1928)    2,300.00  28 ก.ย. 2561  
191 นางสาวนงนุช ดีแท้ สค.- กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/444)    8,000.00  28 ก.ย. 2561  
192 นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล กค.-สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/925)    8,000.00  28 ก.ย. 2561  
193 นายศุภสิทธฺ์ กันหาป้อง สค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/891)    6,000.00  28 ก.ย. 2561  
194 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/1077)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
195 นายชีวิต เม่งเอียด กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/1080)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
196 นายสุรศักดิ์ อินอุดม สค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/2176)    7,000.00  28 ก.ย. 2561  
197 นางอาภรณ์ กระจายกลาง กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1309.01/173)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
198 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/576)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
199 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/578)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
200 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/580)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
201 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/581)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
202 นางสาวรัชนี นาคบุตร กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/577)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
203 นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กค.-สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/579)    7,000.00  28 ก.ย. 2561  
204 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/263)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
205 นางชลลดา อิ่มเจริญ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/247)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
206 นายทองภูมิ สิทธิชัยวงศ์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/257)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
207 นายเกษม ชาติทอง กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/256)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
208 นายสงวน แสนสิลา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/264)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
209 นายบุญลาภ โสวัณณะ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/761)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
210 นายสมพงษ์ พฤสกุลวงศ์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/775)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
211 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/794)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
212 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/780)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
213 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/779)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
214 นางนิลุบล เสริมพงษ์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/783)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
215 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/788)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
216 นายธีรชัย จันนทรอินทร์ กค.-สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/778)    7,000.00  28 ก.ย. 2561  
217 นายธีรชัย จันนทรอินทร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/774)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
218 นายวาริท ชูสกุล สค.- กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/752)    7,000.00  28 ก.ย. 2561  
219 นายชัฐพล สายะพันธ์ สค61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2035)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
220 นางอุไร อินนุรักษ์ สค61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2010)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
221 นางสาวนิชาภา ประสิทธิเวนิช กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1998)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
222 นางสาวทิพา ค้าธัญญะ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2012)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
223 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1892)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
224 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/2064)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
225 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1452)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
226 นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1224)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
227 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1426)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
228 นางสาวปวริศา ศิริกุล มิย.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1465)    12,000.00  28 ก.ย. 2561  
229 นางสาวพิสมัย บัณหาราช สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1387)    2,200.00  28 ก.ย. 2561  
230 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า สค.-กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1383)    6,000.00  28 ก.ย. 2561  
231 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้งสค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1450)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
232 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1328)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
233 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1449)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
234 นายธีรพล พลภักดิ์ กค.60- มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1389)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
235 นายธีรพล พลภักดิ์ กค.- สค61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1389)    7,000.00  28 ก.ย. 2561  
236 นายธรณิศร กลิ่นภักดี กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/809)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
237 นายชาญชัย ศศิธร กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/841)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
238 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/823)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
239 นางวงจันทร์ เพรชทรัพย์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/840)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
240 นาบอาสา ฉลาดแฉลม กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/844)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
241 นางสาวริญญารัต์ คงแก้ว สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/838)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
242 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/839)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
243 นายสันติ วิสุทธิสรรพ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/835)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
244 นางสาวจิรฐา คำรูญ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/837)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
245 นายกิตติพงค์ อำลอย กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/836)    2,300.00  28 ก.ย. 2561  
246 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/845)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
247 นายมงคล สมเขาใหญ่ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/805)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
248 นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/819)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
249 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/715)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
250 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/723)    4,000.00  28 ก.ย. 2561  
251 นางสาวอนุรักษ์ ผาผันดี สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/730)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
252 นางสาวรุ่งอรุณ แข็งทน กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/717)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
253 นางสาวอรวรรณ มูลต้น กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/681)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
254 นางสาวอรวรรณ มูลต้น สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/621)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
255 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/714)    3,500.00  28 ก.ย. 2561  
256 นางสาวน้อมจิตร พันตัน สค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/720)    3,000.00  28 ก.ย. 2561  
257 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)666)    22,605.00  25 ก.ย. 2561  
258 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1871)    775.00  25 ก.ย. 2561  
259 นายทวีศักด์ แก้วเหล็กไหล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)692)    110.00  25 ก.ย. 2561  
260 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/4203)    8,700.00  25 ก.ย. 2561  
261 นายปิยะพงษ์ วงษ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4211)    8,700.00  25 ก.ย. 2561  
262 นายปิยะพงษ์ วงษ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4190)    8,700.00  25 ก.ย. 2561  
263 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1869)    6,000.00  25 ก.ย. 2561  
264 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน  ค่าล่วงเวลา(1302.01/2286)    1,100.00  25 ก.ย. 2561  
265 นางสาวสุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/1076)    899.87  25 ก.ย. 2561  
266 น.ส.พนิดา ฮั้วประเสริฐ  เงินยืม(1303.06/483)    72,160.00  25 ก.ย. 2561  
267 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/982)    3,800.00  25 ก.ย. 2561  
268 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/980)    3,800.00  25 ก.ย. 2561  
269 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1873)    1,085.00  25 ก.ย. 2561  
270 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/85)    14,720.00  25 ก.ย. 2561  
271 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2308)    4,250.00  25 ก.ย. 2561  
272 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1872)    245.00  25 ก.ย. 2561  
273 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าตอบแทน(1301.04/4208)    7,800.00  25 ก.ย. 2561  
274 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน  ค่าล่วงเวลา(1302.01/2311)    850.00  25 ก.ย. 2561  
275 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4224)    5,100.00  25 ก.ย. 2561  
276 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/695)    1,754.27  25 ก.ย. 2561  
277 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/980)    3,800.00  25 ก.ย. 2561  
278 นางสุดา จงเจริญ   ค่ารักษา    120.00  25 ก.ย. 2561  
279 น.ส.นันท์นภัส บุตรพรหม   ค่ารักษา    1,080.00  25 ก.ย. 2561  
280 น.ส.ศิริพร กันไพเราะ   ค่ารักษา    335.00  25 ก.ย. 2561  
281 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร   ค่ารักษา    303.00  25 ก.ย. 2561  
282 น.ส.สุณีย์ บูรณศิริ   ค่ารักษา    445.00  25 ก.ย. 2561  
283 น.ส.จารวี วงศ์สละ   ค่ารักษา    160.00  25 ก.ย. 2561  
284 นายสุเทพ อินทปัญญา (บำนาญ)   ค่ารักษา    4,000.00  25 ก.ย. 2561  
285 นางอัมพร ตั้งสุวรรณศรี (บำนาญ)   ค่ารักษา    110.00  25 ก.ย. 2561  
286 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/533)    2,000.00  24 ก.ย. 2561  
287 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าใช้สอย(1301.04/4178)    6,740.00  24 ก.ย. 2561  
288 นายรักศักดิ์ รักเดช  ค่าใช้สอย(1301/97)    4,200.00  24 ก.ย. 2561  
289 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2276)    1,320.00  24 ก.ย. 2561  
290 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)58)    7,800.00  24 ก.ย. 2561  
291 น.ส.กฤติกา บุญสร้าง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)688)    800.00  24 ก.ย. 2561  
292 น.ส.ฐิติพร อนุชาตานนท์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)690)    2,425.00  24 ก.ย. 2561  
293 นางจุฑารัตน์ คงเกษม  ค่าใช้สอย(1302.01/2266)    17,500.00  24 ก.ย. 2561  
294 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/1097)    889.00  24 ก.ย. 2561  
295 น.ส.สุประมา โรจะบุรานนท์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)687)    410.00  24 ก.ย. 2561  
296 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1864)    3,255.00  24 ก.ย. 2561  
297 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2297)    4,050.00  24 ก.ย. 2561  
298 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/696)    400.00  24 ก.ย. 2561  
299 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/693)    1,560.00  24 ก.ย. 2561  
300 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/1100)    900.00  24 ก.ย. 2561  
301 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  เงินยืม(1303.01/2030)    6,200.00  24 ก.ย. 2561  
302 นางกัญญา รัตนเลิศ  เงินยืม(1302.01/2244)    54,340.00  21 ก.ย. 2561  
303 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  เงินยืม(1303.03/408)    1,380.00  21 ก.ย. 2561  
304 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  เงินยืม(1303.01/2008)    4,000.00  21 ก.ย. 2561  
305 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  เงินยืม(1303.01/2008)    131,900.00  21 ก.ย. 2561  
306 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/945)    2,829.00  21 ก.ย. 2561  
307 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/2010)    1,890.00  21 ก.ย. 2561  
308 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2284)    3,996.00  21 ก.ย. 2561  
309 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2309)    1,800.00  21 ก.ย. 2561  
310 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2303)    3,665.00  21 ก.ย. 2561  
311 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  เงินยืม(1301.08/229)    1,575.00  21 ก.ย. 2561  
312 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ  เงินยืม(1301.08/225)    1,050.00  21 ก.ย. 2561  
313 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ  เงินยืม(1303.03/413)    7,710.00  21 ก.ย. 2561  
314 นางปภัชญา นิมานะ  เงินยืม(1303.03/416)    10,080.00  21 ก.ย. 2561  
315 น.ส.วิไลวรรณ เพชรวิสูตร  ค่าใช้สอย(1301.04/4204)    1,315.00  21 ก.ย. 2561  
316 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/655)    3,000.00  21 ก.ย. 2561  
317 นายธีรารัตน์ สมพงษ์   ค่าเล่าเรียน    5,053.50  21 ก.ย. 2561  
318 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว   ค่ารักษา    736.00  21 ก.ย. 2561  
319 น.ส.ธนัฎฐา ฐานวิเศษ   ค่ารักษา    163.00  21 ก.ย. 2561  
320 นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล   ค่ารักษา    840.00  21 ก.ย. 2561  
321 น.ส.ชยา สักกะภู (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,060.00  21 ก.ย. 2561  
322 นางสุภาพร อัตถะโยธิน (บำนาญ)   ค่ารักษา    10,380.00  21 ก.ย. 2561  
323 นายทวีศักดิ์ แก้วเหล็กไหล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)680)    320.00  20 ก.ย. 2561  
324 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)678)    9,720.00  20 ก.ย. 2561  
325 นายเปรมชัย เกตุสำเภา  ค่าใช้สอย(1303.01/1973)    770.00  20 ก.ย. 2561  
326 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าใช้สอย(1303.01/1955)    490.00  20 ก.ย. 2561  
327 นายชวสร นกเดช  ค่าใช้สอย(1302.01/2259)    16,800.00  20 ก.ย. 2561  
328 น.ส.สุรางคนา ราษฎยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)685)    210.00  20 ก.ย. 2561  
329 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)684)    110.00  20 ก.ย. 2561  
330 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)679)    610.00  20 ก.ย. 2561  
331 น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล  ค่าใช้สอย(1305.04/266)    945.00  20 ก.ย. 2561  
332 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/353)    590.00  20 ก.ย. 2561  
333 ว่าที่รต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร  ค่าใช้สอย(1301.06/352)    3,300.00  20 ก.ย. 2561  
334 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/354)    50.00  20 ก.ย. 2561  
335 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/226)    700.00  20 ก.ย. 2561  
336 น.ส.ณัฐกฤตา วัฒนะโกเมศ  ค่าใช้สอย(1303.09/496)    3,145.40  19 ก.ย. 2561  
337 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1954)    960.00  19 ก.ย. 2561  
338 นายภูมิศักดิ์ ราศีร   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  19 ก.ย. 2561  
339 นายทวี ทาเอื้อ (บำนาญ)  ค่าเล่าเรียน    12,000.00  19 ก.ย. 2561  
340 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่ายูบีซี(1302.01/2257)    797.31  19 ก.ย. 2561  
341 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/682)    13,930.00  19 ก.ย. 2561  
342 นางสาวสุรางคณา ราษฎรยินดี  ค่าล่วงเวลา(1304.01/681)    5,550.00  19 ก.ย. 2561  
343 นางสาวสุรางคณา ราษฎรยินดี  ค่าล่วงเวลา(1304.01/683)    2,450.00  19 ก.ย. 2561  
344 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าไปรษณีย์(1302.01/2282)    2,286.00  19 ก.ย. 2561  
345 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/532)    800.00  19 ก.ย. 2561  
346 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/1068)    495.00  19 ก.ย. 2561  
347 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/1069)    600.00  19 ก.ย. 2561  
348 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1970)    200.00  19 ก.ย. 2561  
349 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/677)    789.66  19 ก.ย. 2561  
350 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/4191)    1,144.90  19 ก.ย. 2561  
351 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
352 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
353 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
354 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
355 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
356 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
357 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
358 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
359 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/798)    1,620.00   
360 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
361 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4224)    5,100.00