รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 น.ส.นันท์นภัส บุตรพรหม  เงินยืม(1303.05/530)    15,710.00  17 ส.ค. 2561  
2 นางหัทยา ทับสวัสดิ์  เงินยืม(1305.06/289)    11,200.00  17 ส.ค. 2561  
3 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/2008)    4,150.00  17 ส.ค. 2561  
4 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/574)    3,009.91  17 ส.ค. 2561  
5 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1655)    1,950.00  17 ส.ค. 2561  
6 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก   ค่าเล่าเรียน    12,025.00  17 ส.ค. 2561  
7 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร   ค่าเล่าเรียน    19,000.00  17 ส.ค. 2561  
8 นางวันลา พรหมมา   ค่าเล่าเรียน    12,900.00  17 ส.ค. 2561  
9 นายวงศ์ถาวร ตั่นเธียรรัตน์   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  17 ส.ค. 2561  
10 นางจริยา รอดน้อย   ค่าเล่าเรียน    12,900.00  17 ส.ค. 2561  
11 นางอุไร ขำชู   ค่ารักษา    240.00  17 ส.ค. 2561  
12 น.ส.อภิญญา เมืองปรางค์   ค่ารักษา    216.00  17 ส.ค. 2561  
13 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    2,160.00  17 ส.ค. 2561  
14 น.ส.วิลาวัณย์ ศิริรัตนะนนท์   ค่ารักษา    156.00  17 ส.ค. 2561  
15 น.ส.ศลิษา แซ่เตีย   ค่ารักษา    3,980.00  17 ส.ค. 2561  
16 นายปรเมศวร์ ไหมมาลา   ค่ารักษา    106.00  17 ส.ค. 2561  
17 นางวิมล ขุนทอง   ค่ารักษา    1,240.00  17 ส.ค. 2561  
18 นางบุญเพ็ง ขวัญมงคล   ค่ารักษา    835.00  17 ส.ค. 2561  
19 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต   ค่ารักษา    83.00  17 ส.ค. 2561  
20 น.ส.อรพิม สุนทรเกตุ   ค่ารักษา    690.00  17 ส.ค. 2561  
21 นางผกาพรรณ ศรลัมพ์   ค่ารักษา    240.00  17 ส.ค. 2561  
22 น.ส.ภีสพรรณ เลาสุทแสน   ค่ารักษา    150.00  17 ส.ค. 2561  
23 น.ส.ภีสพรรณ เลาสุทแสน   ค่ารักษา    922.00  17 ส.ค. 2561  
24 น.ส.ชื่นฤดี วงศ์เงินยวง   ค่ารักษา    304.00  17 ส.ค. 2561  
25 น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ   ค่ารักษา    1,622.00  17 ส.ค. 2561  
26 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    440.00  17 ส.ค. 2561  
27 น.ส.มยุฉัตร์ นิยม   ค่ารักษา    250.00  17 ส.ค. 2561  
28 นางนิลุบล เสริมพงษ์   ค่ารักษา    1,825.00  17 ส.ค. 2561  
29 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    750.00  17 ส.ค. 2561  
30 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  ค่าใช้สอย(1303.03/351)    21,085.50  16 ส.ค. 2561  
31 นาง วิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)571)    875.00  16 ส.ค. 2561  
32 น.ส.อุษา โทณผลิน  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)573)    4,445.00  16 ส.ค. 2561  
33 น.ส.ศุภลักษณ์ ถาวระ  ค่าใช้สอย(1305.04/245)    10,370.00  16 ส.ค. 2561  
34 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/427)    11,970.00  16 ส.ค. 2561  
35 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/224)    12,224.00  16 ส.ค. 2561  
36 นางเบญจวรรณ ศรีงาม  เงินยืม(1302.01/1970)    23,240.00  16 ส.ค. 2561  
37 น.ส.พิมผกา พิมพ์เสรี  เงินยืม(1302.01/1976)    27,020.00  16 ส.ค. 2561  
38 นางวณัชพร สุดแสวง  เงินยืม(1302.01/2013)    13,480.00  16 ส.ค. 2561  
39 น.ส.ศลิษา แซ่เตีย  เงินยืม(1301.07/806)    15,060.00  16 ส.ค. 2561  
40 ว่าที่รอ.นันทพร บัวเอี่ยม  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)582)    6,890.00  16 ส.ค. 2561  
41 นายสุทธิ์ตนัย สังวระ  เงินยืม(1301.09/341)    17,800.00  16 ส.ค. 2561  
42 น.ส.วราภรณ์ แซ่ลิ้ม  ค่าใช้สอย(1303.09/428)    1,330.00  16 ส.ค. 2561  
43 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  เงินยืม(1321.01/460)    10,620.00  16 ส.ค. 2561  
44 นายพรหมทอง อุยตระกูล  เงินยืม(1301.09/339)    10,880.00  16 ส.ค. 2561  
45 นายสุภกิจ สนธิ  เงินยืม(1303.02/229)    9,510.00  16 ส.ค. 2561  
46 น.ส.อำนวย ศรีรัตน์  เงินยืม(1303.03/359)    16,260.00  16 ส.ค. 2561  
47 นางศศิญา ปานตั้น  เงินยืม(1301.01/2784)    120,000.00  16 ส.ค. 2561  
48 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/3394)    7,500.00  16 ส.ค. 2561  
49 นางพัชรา กฤตผล (บำนาญ)   ค่ารักษา    850.00  16 ส.ค. 2561  
50 น.ส.ลาวัณย์ ปั้นประสม (บำนาญ)   ค่ารักษา    440.00  16 ส.ค. 2561  
51 น.ส.ศิริพร วงศ์เลิศประยูร (บำนาญ)   ค่ารักษา    240.00  16 ส.ค. 2561  
52 นางผุสดี เจียสกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    700.00  16 ส.ค. 2561  
53 นางสุดา สว่างเนตร (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,690.00  16 ส.ค. 2561  
54 นายมงคล แก้วมี (บำนาญ)   ค่ารักษา    720.00  16 ส.ค. 2561  
55 นายภูมิศักดิ์ ราศรี  ค่าใช้สอย(1321.01/426)    10,810.00  15 ส.ค. 2561  
56 นางสาวกฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.อัญชนา)/90)    6,050.00  15 ส.ค. 2561  
57 นางสาวสุพรรณี ทองคำ  ค่าไปรษณีย์(1321.01/444)    342.00  15 ส.ค. 2561  
58 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ  ค่าใช้สอย(1303.03/353)    200.00  15 ส.ค. 2561  
59 น.ส.นาฎยา นนทประดิษฐ์  ค่าใช้สอย(1303.10/435)    2,990.00  15 ส.ค. 2561  
60 น.ส.ภัทรทิพย์ อยู่ฉัตร  ค่าใช้สอย(1318.01/915)    1,000.00  15 ส.ค. 2561  
61 น.ส.รัตนวรรณ รัตนมนตรี  เงินยืม(1302.01/1997)    13,300.00  15 ส.ค. 2561  
62 นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง  เงินยืม(1302.01/1996)    25,960.00  15 ส.ค. 2561  
63 น.ส.เวทิกา ไกรสวัสดิ์  เงินยืม(1304.01/(ง)569)    18,500.00  15 ส.ค. 2561  
64 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าล่วงเวลา(1301.04/3328)    10,540.00  15 ส.ค. 2561  
65 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/3329)    1,770.00  15 ส.ค. 2561  
66 น.ส.ภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/1425)    1,170.00  15 ส.ค. 2561  
67 นายสุทธิ์ตนัย สังวระ  ค่าตอบแทน(1301.01/325)    10,400.00  15 ส.ค. 2561  
68 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1303(รธก.ทัสนีย์)/69)    3,300.00  15 ส.ค. 2561  
69 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1404)    210.00  15 ส.ค. 2561  
70 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1405)    775.00  15 ส.ค. 2561  
71 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1405)    775.00  15 ส.ค. 2561  
72 น.ส.ภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/1407)    20,160.00  15 ส.ค. 2561  
73 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/3241)    6,300.00  15 ส.ค. 2561  
74 นางสาวฤทัยทิพย์ ลำพอง  ค่าตอบแทน(1301.04/3242)    7,500.00  15 ส.ค. 2561  
75 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/771)    2,000.00  15 ส.ค. 2561  
76 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าตอบแทน(1301.01/1658)    16,500.00  15 ส.ค. 2561  
77 นางศิริ เพ่งพินิจ   ค่าเล่าเรียน    17,000.00  15 ส.ค. 2561  
78 น.ส.จำเริญ ทองสมจิตร์   ค่ารักษา    730.00  15 ส.ค. 2561  
79 น.ส.สมศรี เอี่ยววงศ์เจริญ   ค่ารักษา    395.00  15 ส.ค. 2561  
80 นางศิริ เพ่งพินิจ   ค่ารักษา    330.00  15 ส.ค. 2561  
81 นายสุคนธ์ คงกล่อม   ค่ารักษา    3,590.00  15 ส.ค. 2561  
82 นายจิรชัย กล้าหาญ   ค่ารักษา    3,530.00  15 ส.ค. 2561  
83 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    384.00  15 ส.ค. 2561  
84 น.ส.พจนารถ ปิติปัญญา   ค่ารักษา    200.00  15 ส.ค. 2561  
85 น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์   ค่ารักษา    150.00  15 ส.ค. 2561  
86 น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย   ค่ารักษา    2,450.00  15 ส.ค. 2561  
87 นางประกาย กิจธิคุณ   ค่ารักษา    995.00  15 ส.ค. 2561  
88 นางสุดา ปั้นประสม   ค่ารักษา    320.00  15 ส.ค. 2561  
89 นางอัญชนา แก้วเฉย   ค่ารักษา    974.00  15 ส.ค. 2561  
90 นางจุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    425.00  15 ส.ค. 2561  
91 นายกฤษณะ เขมะวนิช   ค่ารักษา    920.00  15 ส.ค. 2561  
92 นายสุรกิจ สกุณา   ค่ารักษา    830.00  15 ส.ค. 2561  
93 นายประสาท รื่นจิตร   ค่ารักษา    3,410.00  15 ส.ค. 2561  
94 น.ส.สิริกร คูณขุนทด   ค่ารักษา    433.00  15 ส.ค. 2561  
95 น.ส.ภีสพรรณ เลาสุทแสน   ค่ารักษา    150.00  15 ส.ค. 2561  
96 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์   ค่ารักษา    1,445.00  15 ส.ค. 2561  
97 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/572)    822.83  15 ส.ค. 2561  
98 นางสาววิไลวรรณ เพรชวิสูตร  ค่าตอบแทน(1301.04/3314)    12,600.00  15 ส.ค. 2561  
99 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1370)    12,000.00  10 ส.ค. 2561  
100 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  เงินยืม(1301.07/796)    13,685.00  10 ส.ค. 2561  
101 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1396)    5,000.00  10 ส.ค. 2561  
102 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1373)    5,000.00  10 ส.ค. 2561  
103 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/556)    2,620.00  10 ส.ค. 2561  
104 นางชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/76)    3,180.00  10 ส.ค. 2561  
105 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/347)    9,920.00  10 ส.ค. 2561  
106 นางชุรีีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าล่วงเวลา(1321.01/439)    2,850.00  10 ส.ค. 2561  
107 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1797)    4,500.00  10 ส.ค. 2561  
108 นาย วิชสุนันท์ แสนรัมย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)561)    1,420.00  10 ส.ค. 2561  
109 น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)562)    260.00  10 ส.ค. 2561  
110 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  ค่าใช้สอย(1316.01/142)    3,700.00  10 ส.ค. 2561  
111 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ  ค่าใช้สอย(1305.01/764/ฝป)    900.00  10 ส.ค. 2561  
112 นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่  เงินยืม(1302.01/1973)    41,080.00  10 ส.ค. 2561  
113 นายพชรพงษ์ ชูเอียด  เงินยืม(1302.01/1944)    27,140.00  10 ส.ค. 2561  
114 น.ส.ธันยพร เพชรชูศรี  เงินยืม(1302.01/1972)    9,580.00  10 ส.ค. 2561  
115 นายอิทธิพล ทองหวาน  เงินยืม(1301.09/320)    27,060.00  10 ส.ค. 2561  
116 นางประนาถ พิพิธกุล  ค่าใช้สอย(1302.01/1844)    2,200.00  10 ส.ค. 2561  
117 นางทัศนีย์ ลักษณะ  ค่าใช้สอย(1305.07/110)    160.00  10 ส.ค. 2561  
118 น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล  ค่าใช้สอย(1305.04/235)    50.00  10 ส.ค. 2561  
119 น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล  ค่าใช้สอย(1305.04/244)    100.00  10 ส.ค. 2561  
120 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)558)    50.00  10 ส.ค. 2561  
121 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1618)    14,980.00  10 ส.ค. 2561  
122 นาง จารุวรรณ สุขรมย์  ค่าใช้สอย(1318.01/905)    3,200.00  10 ส.ค. 2561  
123 น.ส.ฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/773)    29,410.00  10 ส.ค. 2561  
124 น.ส.กฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/195)    4,800.00  10 ส.ค. 2561  
125 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  ค่าใช้สอย(1303.03/339)    7,420.00  10 ส.ค. 2561  
126 น.ส.ศลิษา แซ่เตีย  ค่าใช้สอย(1301.07/804)    4,300.00  10 ส.ค. 2561  
127 นาย ณัฐพล อุ่นต๊ะ  ค่าใช้สอย(1303.06/406)    4,900.00  10 ส.ค. 2561  
128 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1948)    2,550.00  10 ส.ค. 2561  
129 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1977)    4,500.00  10 ส.ค. 2561  
130 นายชูชาติ นภาดล  เงินยืม(1302.01/1841)    38,760.00  9 ส.ค. 2561  
131 นายสิทธา จุลถาวร  เงินยืม(1302.01/1840)    42,760.00  9 ส.ค. 2561  
132 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1917)    4,500.00  9 ส.ค. 2561  
133 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)552)    470.00  9 ส.ค. 2561  
134 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/215)    10,700.00  9 ส.ค. 2561  
135 นางยุพา ต่ายธานี  เงินยืม(1302.01/1889)    53,210.00  9 ส.ค. 2561  
136 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)553)    370.00  9 ส.ค. 2561  
137 นายฉันทานนท์ วรรณขจร  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)/45)    735.00  9 ส.ค. 2561  
138 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1374)    2,170.00  9 ส.ค. 2561  
139 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/557)    1,560.00  9 ส.ค. 2561  
140 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1949)    2,800.00  9 ส.ค. 2561  
141 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/1611)    6,300.00  9 ส.ค. 2561  
142 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1624)    200.00  9 ส.ค. 2561  
143 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1969)    3,505.00  9 ส.ค. 2561  
144 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1978)    4,483.30  9 ส.ค. 2561  
145 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1968)    4,025.00  9 ส.ค. 2561  
146 น.ส.วิไลวรรณ เพชรวิสูตร  ค่าใช้สอย(1301.04/3237)    550.00  9 ส.ค. 2561  
147 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย   ค่าเล่าเรียน    17,300.00  9 ส.ค. 2561  
148 น.ส.สาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร   ค่าเล่าเรียน    5,800.00  9 ส.ค. 2561  
149 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่าเล่าเรียน    13,600.00  9 ส.ค. 2561  
150 นายบุญลาภ โสวัณณะ   ค่าเล่าเรียน    1,302.50  9 ส.ค. 2561  
151 นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล   ค่ารักษา    1,925.00  9 ส.ค. 2561  
152 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    240.00  9 ส.ค. 2561  
153 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง   ค่ารักษา    1,230.00  9 ส.ค. 2561  
154 นายสุพจน์ พึงลำภู   ค่ารักษา    1,750.00  9 ส.ค. 2561  
155 น.ส.วิมลมาศ ชั้นประดับกุล   ค่ารักษา    95.00  9 ส.ค. 2561  
156 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์   ค่ารักษา    1,250.00  9 ส.ค. 2561  
157 น.ส.พร มงคลรัตน์   ค่ารักษา    1,165.00  9 ส.ค. 2561  
158 นางมัลลิกา นิตยาสิทธิ์   ค่ารักษา    135.00  9 ส.ค. 2561  
159 นางประนาถ พิพิธกุล   ค่ารักษา    3,140.00  9 ส.ค. 2561  
160 นางกัญญา รัตนเลิศ   ค่ารักษา    915.00  9 ส.ค. 2561  
161 นางอุดมวรรณ ธานี   ค่ารักษา    1,440.00  9 ส.ค. 2561  
162 นางพัฒนา ธรรมมาลี   ค่ารักษา    470.00  9 ส.ค. 2561  
163 นางพนิดา โตพ่วง   ค่ารักษา    530.00  9 ส.ค. 2561  
164 นายพชรพงษ์ ชูเอียด   ค่ารักษา    1,000.00  9 ส.ค. 2561  
165 นายนิวัตร ออกเวหา   ค่ารักษา    1,490.00  9 ส.ค. 2561  
166 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง   ค่ารักษา    430.00  9 ส.ค. 2561  
167 นางพัชรา ตินตะโมระ   ค่ารักษา    440.00  9 ส.ค. 2561  
168 น.ส.เบญจา น้อยผล   ค่ารักษา    120.00  9 ส.ค. 2561  
169 น.ส.กนกวรรณ ลองเทพ   ค่ารักษา    95.00  9 ส.ค. 2561  
170 นายพลเชษฐ์ ตราโช   ค่ารักษา    1,530.00  9 ส.ค. 2561  
171 นายเสกสรร ศิริกุล   ค่ารักษา    380.00  9 ส.ค. 2561  
172 น.ส.อินทิรา สมบัติชัย   ค่ารักษา    650.00  9 ส.ค. 2561  
173 น.ส.นราภรณ์ เชยชุ่ม   ค่ารักษา    220.00  9 ส.ค. 2561  
174 น.ส.กมลฉัตร นิ่มเงิน   ค่ารักษา    2,440.00  9 ส.ค. 2561  
175 น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์   ค่ารักษา    850.00  9 ส.ค. 2561  
176 น.ส.ทัตพิชา อ่อนระยับ   ค่ารักษา    565.00  9 ส.ค. 2561  
177 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร   ค่ารักษา    370.00  9 ส.ค. 2561  
178 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์   ค่ารักษา    3,230.00  9 ส.ค. 2561  
179 นางจริยา รอดน้อย   ค่ารักษา    390.00  9 ส.ค. 2561  
180 น.ส.ชโลธร บุญอารีย์   ค่ารักษา    330.00  9 ส.ค. 2561  
181 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ   ค่ารักษา    240.00  9 ส.ค. 2561  
182 นายวินิต อธิสุข   ค่ารักษา    770.00  9 ส.ค. 2561  
183 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    240.00  9 ส.ค. 2561  
184 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    210.00  9 ส.ค. 2561  
185 นางปิยากร มีมาก   ค่ารักษา    380.00  9 ส.ค. 2561  
186 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่ารักษา    695.00  9 ส.ค. 2561  
187 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม   ค่ารักษา    2,055.00  9 ส.ค. 2561  
188 นางสมใจ แก้วสว่าง   ค่ารักษา    525.00  9 ส.ค. 2561  
189 นายวิสิฏฐ์ ทะประสิทธิ์จิต   ค่ารักษา    1,085.00  9 ส.ค. 2561  
190 นางบุบผา จันทร์ผลดี (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,430.00  9 ส.ค. 2561  
191 นายนิวัตร ออกเวหา  เงินยืม(1302.01/1878)    22,120.00  8 ส.ค. 2561  
192 ว่าที่ร.ต.นัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ  เงินยืม(1302.01/1879)    56,400.00  8 ส.ค. 2561  
193 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง  เงินยืม(1301.01/2640)    3,600.00  8 ส.ค. 2561  
194 น.ส.สิริกร คูณขุนทด  เงินยืม(1305.03/287)    23,300.00  8 ส.ค. 2561  
195 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์  เงินยืม(1302.01/1877)    60,340.00  8 ส.ค. 2561  
196 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    830.00  8 ส.ค. 2561  
197 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    50.00  8 ส.ค. 2561  
198 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
199 น.ส.พิศมัย สังข์ศรีจันทร์   ค่ารักษา    280.00  8 ส.ค. 2561  
200 น.ส.พิศมัย สังข์ศรีจันทร์   ค่ารักษา    2,240.00  8 ส.ค. 2561  
201 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
202 นางปราณี แสงสุข   ค่ารักษา    280.00  8 ส.ค. 2561  
203 นางปราณี แสงสุข   ค่ารักษา    830.00  8 ส.ค. 2561  
204 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร   ค่ารักษา    270.00  8 ส.ค. 2561  
205 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง   ค่ารักษา    240.00  8 ส.ค. 2561  
206 น.ส.กานต์รวี ช้างดี   ค่ารักษา    240.00  8 ส.ค. 2561  
207 น.ส.วิมลมาศ ชั้นประดับกุล   ค่ารักษา    240.00  8 ส.ค. 2561  
208 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    300.00  8 ส.ค. 2561  
209 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    3,280.00  8 ส.ค. 2561  
210 นายนิวัตร ออกเวหา   ค่ารักษา    470.00  8 ส.ค. 2561  
211 นายรณกร ทองแดง   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
212 นางกัญญา รัตนเลิศ   ค่ารักษา    450.00  8 ส.ค. 2561  
213 นางมัลลิกา นิตยาสิทธิ์   ค่ารักษา    90.00  8 ส.ค. 2561  
214 น.ส.พร มงคลรัตน์   ค่ารักษา    440.00  8 ส.ค. 2561  
215 น.ส.ศุทธนุช บุ้งทอง   ค่ารักษา    50.00  8 ส.ค. 2561  
216 น.ส.ศุทธนุช บุ้งทอง   ค่ารักษา    240.00  8 ส.ค. 2561  
217 น.ส.จริยา แสงแก้ว   ค่ารักษา    300.00  8 ส.ค. 2561  
218 น.ส.ปิยมาภรณ์ ศรีสุข   ค่ารักษา    129.00  8 ส.ค. 2561  
219 นางพัชรา ตินตะโมระ   ค่ารักษา    810.00  8 ส.ค. 2561  
220 น.ส.กนกวรรณ ลองเทพ   ค่ารักษา    240.00  8 ส.ค. 2561  
221 นายนน ฉิมหัวร้อง   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
222 นายนพปฎล สุทนต์   ค่ารักษา    240.00  8 ส.ค. 2561  
223 น.ส.นราภรณ์ เชยชุ่ม   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
224 น.ส.พรชาตา บุสสุวัณโณ   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
225 นางยิ่งลักขณ์ วุฒิ   ค่ารักษา    806.00  8 ส.ค. 2561  
226 นางสุดารัตน์ บุญพัดส่ง   ค่ารักษา    280.00  8 ส.ค. 2561  
227 น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม   ค่ารักษา    16,762.00  8 ส.ค. 2561  
228 น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
229 น.ส.อัจฉรา ไอยรากาญจนกุล   ค่ารักษา    280.00  8 ส.ค. 2561  
230 นางวรมา นพรัตน์   ค่ารักษา    280.00  8 ส.ค. 2561  
231 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    750.00  8 ส.ค. 2561  
232 นายวินิต อธิสุข   ค่ารักษา    450.00  8 ส.ค. 2561  
233 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่ารักษา    240.00  8 ส.ค. 2561  
234 นางปิยากร มีมาก   ค่ารักษา    390.00  8 ส.ค. 2561  
235 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    330.00  8 ส.ค. 2561  
236 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
237 น.ส.พรรษกร แก้วงามพรรณ์   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
238 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์   ค่ารักษา    1,267.00  8 ส.ค. 2561  
239 น.ส.จรัสศรี โพธิ์วัน   ค่ารักษา    195.00  8 ส.ค. 2561  
240 นางจารุวรรณ สุขรมย์   ค่ารักษา    200.00  8 ส.ค. 2561  
241 น.ส.สุพรรณี ทองคำ   ค่ารักษา    260.00  8 ส.ค. 2561  
242 นางอาทิตยา ดวงจันทา   ค่ารักษา    450.00  8 ส.ค. 2561  
243 นายศุภกร ศรีสวัสดิ์   ค่ารักษา    1,920.00  8 ส.ค. 2561  
244 นายสุรัติ มุทราสินธุ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    370.00  8 ส.ค. 2561  
245 นางอัมพร ตั้งสุวรรณศรี (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,820.00  8 ส.ค. 2561  
246 น.ส.จินตนา ติระดำรงค์กุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,100.00  8 ส.ค. 2561  
247 นางธนัชพร ตั้งมั่นในกิจ (บำนาญ)   ค่ารักษา    4,000.00  8 ส.ค. 2561  
248 นางสุเชาวนี โพธารส (บำนาญ)   ค่ารักษา    7,480.00  8 ส.ค. 2561  
249 นางสุเชาวนี โพธารส (บำนาญ)   ค่ารักษา    11,302.00  8 ส.ค. 2561  
250 น.ส.กฤติกา อกนิษฐาภิชาติ (บำนาญ)   ค่ารักษา    470.00  8 ส.ค. 2561  
251 น.ส.สุรพร อิสรสระเดชกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,570.00  8 ส.ค. 2561  
252 น.ส.วิมลรัตน์ วิริยะเมตตากุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,210.00  8 ส.ค. 2561  
253 น.ส.พัชรา วงศ์งามขำ กุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    500.00  8 ส.ค. 2561  
254 น.ส.ประพิม รุ่งสุข กุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,110.00  8 ส.ค. 2561  
255 น.ส.สมหมาย พิมพ์จันทร์ กุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    600.00  8 ส.ค. 2561  
256 น.ส.ศศิธร ปรีชาชาญ กุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    780.00  8 ส.ค. 2561  
257 นางดวงพร นิตยสุทธิ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    970.00  8 ส.ค. 2561  
258 นางประชุมพร ศรียาภัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    370.00  8 ส.ค. 2561  
259 นางสุธีรา พงษ์ภมร (บำนาญ)   ค่ารักษา    370.00  8 ส.ค. 2561  
260 นางสมนึก อ่อนสุภาพ (บำนาญ)   ค่ารักษา    960.00  8 ส.ค. 2561  
261 นางกัณจณา เงาอำพันไพฑูรย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    448.00  8 ส.ค. 2561  
262 นายชูศักดิ์ เงาอำพันไพฑูรย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    470.00  8 ส.ค. 2561  
263 นายวัชระชัย ผสมทรัพย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,475.00  8 ส.ค. 2561  
264 นายชัยภัทรฺ รัชคุปต์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    730.00  8 ส.ค. 2561  
265 นายไพฑูรย์ บุญธรรม (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,630.00  8 ส.ค. 2561  
266 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารีย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)540)    3,596.45  7 ส.ค. 2561  
267 น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ  ค่าใช้สอย(1305.02/179)    763.57  7 ส.ค. 2561  
268 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  ค่าใช้สอย(1305.06/268)    1,400.00  7 ส.ค. 2561  
269 น.ส.สุรางคนาราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)551)    850.00  7 ส.ค. 2561  
270 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1890)    1,800.00  7 ส.ค. 2561  
271 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าใช้สอย(1301.04/3216)    3,370.00  7 ส.ค. 2561  
272 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าใช้สอย(1318.01/896)    600.00  7 ส.ค. 2561  
273 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าใช้สอย(1303.01/1592)    1,000.00  7 ส.ค. 2561  
274 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าใช้สอย(1303.01/1589)    6,152.50  7 ส.ค. 2561  
275 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1916)    500.00  7 ส.ค. 2561  
276 น.ส.พนิดา เด่นดาวเรือง  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/767)    2,300.00  7 ส.ค. 2561  
277 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/433)    800.00  7 ส.ค. 2561  
278 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1593)    1,950.00  7 ส.ค. 2561  
279 นายสมศักดิ์ กองแก้ว   ค่าเล่าเรียน    10,000.00  7 ส.ค. 2561  
280 นายสันติ มิเกลี้ยง   ค่าเล่าเรียน    17,300.00  7 ส.ค. 2561  
281 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม   ค่าเล่าเรียน    2,100.00  7 ส.ค. 2561  
282 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์   ค่าเล่าเรียน    5,342.50  7 ส.ค. 2561  
283 นายธนากร จันทะพาหะ   ค่าเล่าเรียน    2,756.75  7 ส.ค. 2561  
284 นางพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์   ค่าเล่าเรียน    10,000.00  7 ส.ค. 2561  
285 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/1888)    51,810.00  6 ส.ค. 2561  
286 นางลออ จิตต์ชอบ  เงินยืม(1302.01/1871)    32,840.00  3 ส.ค. 2561  
287 นางอัจฉรา อาทรเมทนี  เงินยืม(1304.01/(ง)531)    1,400.00  3 ส.ค. 2561  
288 น.ส.มาริษา ลีภัทรกิจ  เงินยืม(1304.01/(ง)537)    23,160.00  3 ส.ค. 2561  
289 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)88)    18,030.00  3 ส.ค. 2561  
290 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ  เงินยืม(1301.08/175)    6,200.00  3 ส.ค. 2561  
291 นางวิไลรัตน์ โพธิ์โพน  เงินยืม(1302.01/1872)    28,330.00  3 ส.ค. 2561  
292 นางอัจฉรา อาทรเมทนี  เงินยืม(1304.01/(ง)531)    15,250.00  3 ส.ค. 2561  
293 น.ส.วิไลวรรณ เพชรวิสูตร  ค่าใช้สอย(1301.04/3094)    490.00  3 ส.ค. 2561  
294 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1868)    840.00  3 ส.ค. 2561  
295 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/539)    1,000.00  3 ส.ค. 2561  
296 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าใช้สอย(1304.01/521)    1,560.00  3 ส.ค. 2561  
297 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1876)    3,996.00  3 ส.ค. 2561  
298 นางพิชาริณี อำภาไพ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)536)    6,680.00  3 ส.ค. 2561  
299 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)535)    1,200.00  3 ส.ค. 2561  
300 น.ส.สุรางคร ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)533)    665.00  3 ส.ค. 2561  
301 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)534)    1,120.00  3 ส.ค. 2561  
302 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)532)    770.00  3 ส.ค. 2561  
303 นายณรงค์ชัย เตโชจิรสันติ  ค่าใช้สอย(1301.05/331)    12,870.00  3 ส.ค. 2561  
304 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก(ทัศนีย์)/64)    14,830.00  3 ส.ค. 2561  
305 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1851)    4,420.00  2 ส.ค. 2561  
306 น.ส.กิตติมา จิตนสนธิ  ค่าใช้สอย(1318.01/864)    460.00  2 ส.ค. 2561  
307 น.ส.ชฎาธาร สุขจรัล  ค่าใช้สอย(1302.01/1852)    3,610.00  2 ส.ค. 2561  
308 นาย วินิต อธิสุข  ค่าใช้สอย(1318.01/868)    1,000.00  2 ส.ค. 2561  
309 นาย วินิต อธิสุข  ค่าใช้สอย(1318.01/867)    1,500.00  2 ส.ค. 2561  
310 นางศาสตริยา อนันท์ธนศาล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)519)    850.00  2 ส.ค. 2561  
311 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/(ง)520)    1,477.00  2 ส.ค. 2561  
312 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ  ค่าใช้สอย(1301.08/171)    5,270.00  2 ส.ค. 2561  
313 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/714)    2,354.00  2 ส.ค. 2561  
314 น.ส.เบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)515)    200.00  2 ส.ค. 2561  
315 นางปิยากร มีมาก  ค่าใช้สอย(1318.01/865)    1,360.00  2 ส.ค. 2561  
316 นางพัชรา ตินตะโมระ  ค่าใช้สอย(1303.03/324)    1,015.00  2 ส.ค. 2561  
317 น.ส.รัตติกาล ร่มโพธิ์  ค่าใช้สอย(1303.05/483)    700.00  2 ส.ค. 2561  
318 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  ค่าใช้สอย(1303.03/319)    1,370.00  2 ส.ค. 2561  
319 นาย ปริญญา คำพะวงศ์  ค่าใช้สอย(1305.03/283)    8,880.00  2 ส.ค. 2561  
320 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/427)    510.00  2 ส.ค. 2561  
321 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/719)    555.00  2 ส.ค. 2561  
322 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/703)    620.00  2 ส.ค. 2561  
323 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/173)    680.00  2 ส.ค. 2561  
324 น.ส.ปิยมาภรณ์ ศรีสุข  ค่าล่วงเวลา(1303.08/185)    14,660.00  2 ส.ค. 2561  
325 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/706)    340.00  2 ส.ค. 2561  
326 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1532)    1,890.00  2 ส.ค. 2561  
327 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ   ค่ารักษา    111.00  2 ส.ค. 2561  
328 น.ส.อภิญญา เมืองปรางค์   ค่ารักษา    130.00  2 ส.ค. 2561  
329 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    330.00  2 ส.ค. 2561  
330 นายชำนาญ แก้วคำเรือง   ค่ารักษา    800.00  2 ส.ค. 2561  
331 นางบุญเพ็ง ขวัญมงคล   ค่ารักษา    410.00  2 ส.ค. 2561  
332 นายสุภกิจ สนธิ   ค่ารักษา    100.00  2 ส.ค. 2561  
333 นางฉริยา คงสืบเสาะ   ค่ารักษา    280.00  2 ส.ค. 2561  
334 น.ส.กฤติกา บุญสร้าง   ค่ารักษา    380.00  2 ส.ค. 2561  
335 นางนิติภา วรพันธ์ตระกูล   ค่ารักษา    1,454.00  2 ส.ค. 2561  
336 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ   ค่ารักษา    389.00  2 ส.ค. 2561  
337 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ   ค่ารักษา    196.00  2 ส.ค. 2561  
338 น.ส.ภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่   ค่ารักษา    1,254.00  2 ส.ค. 2561  
339 น.ส.ชลอจิตต์ เรืองวิเศษ (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,169.00  2 ส.ค. 2561  
340 นางอัมพร ตั้งสุวรรณศรี (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,795.00  2 ส.ค. 2561  
341 นางรัชนี สนกนก (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,000.00  2 ส.ค. 2561  
342 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1335)    750.00  2 ส.ค. 2561  
343 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)529)    1,645.00  2 ส.ค. 2561  
344 นายรักศักดิ์ รักเดช  ค่าใช้สอย(1301/76)    14,380.00  2 ส.ค. 2561  
345 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1869)    10,850.00  2 ส.ค. 2561  
346 นางสาวอำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1284)    4,000.00  1 ส.ค. 2561  
347 นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1823)    3,500.00  1 ส.ค. 2561  
348 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1302.01/1824)    797.31  1 ส.ค. 2561  
349 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/712)    1,250.00  1 ส.ค. 2561  
350 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/513)    3,424.00  1 ส.ค. 2561  
351 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1829)    4,595.00  1 ส.ค. 2561  
352 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1834)    4,943.40  1 ส.ค. 2561  
353 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าวัสดุ(1301.04/3049)    192.60  1 ส.ค. 2561  
354 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1510)    860.00  1 ส.ค. 2561  
355 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าล่วงเวลา(1303.01/1533)    21,590.00  1 ส.ค. 2561  
356 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  เงินยืม(1305.01/686/ฝบ)    76,600.00  1 ส.ค. 2561  
357 น.ส.ราตรี ปะวะเสนัง  เงินยืม(1301.07/701)    25,800.00  1 ส.ค. 2561  
358 นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์  เงินยืม(1305.06/267)    9,500.00  1 ส.ค. 2561  
359 นางปริยาพร เสนกาศ  ค่าล่วงเวลา(1303.03/322)    21,100.00  1 ส.ค. 2561  
360 นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1305.01/715/ฝบ)    4,920.93  1 ส.ค. 2561  
361 น.ส.สุพัตรา ชังสี  เงินยืม(1303.05/490)    15,180.00  1 ส.ค. 2561  
362 นายสุทธิ์ตนัย สังวระ  เงินยืม(1301.09/311)    3,860.00  1 ส.ค. 2561  
363 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก  เงินยืม(1315.01/195)    31,740.00  1 ส.ค. 2561  
364 นายฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ  เงินยืม(1318.01/863)    3,800.00  1 ส.ค. 2561  
365 นายฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ  เงินยืม(1318.01/863)    83,600.00  1 ส.ค. 2561  
366 น.ส.จิราภา ปุระชะตา  เงินยืม(1302.01/1807)    28,310.00  1 ส.ค. 2561  
367 น.ส.วารุณี โพธิวิจิตต์  เงินยืม(1302.01/1831)    13,930.00  1 ส.ค. 2561  
368 น.ส.จริยา แสงแก้ว  เงินยืม(1302.01/1830)    25,320.00  1 ส.ค. 2561  
369 น.ส.เสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์  เงินยืม(1303.05/489)    14,680.00  1 ส.ค. 2561  
370 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก(ทัศนีย์)/61)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
371 น.ส.เวหา มิ่งวงศ์ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/627)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
372 ว่าที่รต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.06/228)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
373 นายอดิศร แสงวิจิตร มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.04/2913)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
374 นายชีวิต เม่งเอียด มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/901)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
375 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/383)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
376 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/401)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
377 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1479)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
378 นางสาวเบญจา น้อยผล กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1405)    2,300.00  31 ก.ค. 2561  
379 นายสุรศักดิ์ อินอุดม มิย.- กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/1607)    7,000.00  31 ก.ค. 2561  
380 นายพลเชษฐ์ ตราโช มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)462)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
381 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)439)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
382 น.ส.พุทธชาติ พึ่งตน มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)471)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
383 น.ส.นงนุช ดีแท้ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.03/719)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
384 นายศุภสิทธิ์ กัณหาป้อง มิย.-กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.03/669)    6,000.00  31 ก.ค. 2561  
385 นางสาวจตุพร เพ็ชร์ืน่วม มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.03/652)    1,950.00  31 ก.ค. 2561  
386 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/180)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
387 นายสงวน แสนศิลา กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/194)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
388 นางชลลดา อิ่มเจริญ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/176)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
389 นายทองภูมิ สิทธฺิชัยวงศ์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/178)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
390 นายเกษม ชาติทอง กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/175)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
391 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ เมย.-มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/386)    12,000.00  31 ก.ค. 2561  
392 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/339)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
393 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/440)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
394 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/441)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
395 นางสาวสุชญา เอียมสอาด มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/442)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
396 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/443)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
397 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ มิย.-กค61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/589)    8,000.00  31 ก.ค. 2561  
398 นางสาวปิยรัตน์ บรรณาลัย มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/586)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
399 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/577)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
400 นางสาวอรวรรณ มูลต้น มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/575)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
401 นางสาวรุ่งอรุณ แข็งทน กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/566)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
402 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/585)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
403 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/567)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
404 นางสาวน้อมจิตร พันตัน มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/587)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
405 นายนิกร แสงเกตุ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1108)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
406 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1137)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
407 นายสมชาย คังคะมณี กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1130)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
408 นายวิชัย โลจนานันท์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1059)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
409 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1109)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
410 นางชนัดดา หมัดเส็น กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1114)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
411 นายสุริยัน นวลศรี กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1093)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
412 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1070)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
413 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1129)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
414 นายบุญลาภ โสวัณณะ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/718)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
415 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301/595)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
416 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301/583)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
417 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301/584)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
418 นายวาริท ชูสกุล มิย-กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1301/568)    7,000.00  31 ก.ค. 2561  
419 นางนิลุบล เสริมพงษ์ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301/591)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
420 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/254)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
421 นางสุวิชาดา คูหา มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/242)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
422 นางสุจารีย์ พิชา กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/229)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
423 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/256)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
424 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/240)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
425 นายนิคม ใจโอบอ้อม เมย.-มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/251)    10,500.00  31 ก.ค. 2561  
426 นางสาวบัณฑิตา นามะวงค์ มิย.-กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/232)    6,000.00  31 ก.ค. 2561  
427 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรือง มีค.-มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/231)    6,900.00  31 ก.ค. 2561  
428 นายสุรชัย ช่ำชอง พค.-มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/234)    4,600.00  31 ก.ค. 2561  
429 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1069)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
430 นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1087)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
431 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1037)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
432 นางสาวภควดี อุสาพรม กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1011)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
433 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันนท์รัชต์ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1105)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
434 นายธีรพล พลภักดิ์ พค.- มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1040)    6,000.00  31 ก.ค. 2561  
435 นายฐิติกร ผลพันธุ์ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1065)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
436 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง พค.- มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1041)    6,000.00  31 ก.ค. 2561  
437 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1104)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
438 นางสาวกรรณิกา บุญชิต กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1091)    8,000.00  31 ก.ค. 2561  
439 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ มิย- กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2315)    7,400.00  31 ก.ค. 2561  
440 นางสุภัสสรา พิมสาร มิย .61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2462)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
441 นางอังคณา พูลพิทักษ์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2212)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
442 นายมนัส มานะพรหม กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2313)    2,400.00  31 ก.ค. 2561  
443 นายณุฌา พินิจนาม กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2294)    3,700.00  31 ก.ค. 2561  
444 นายชัฐพล สายะพันธ์ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1547)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
445 นางอุไร อินนุรักษ์ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1618)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
446 นางสาวนิชาภา ประสิทธิเวนิช กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1541)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
447 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1652)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
448 นายธรณิศร กลิ่นภักดี กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/625)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
449 นายชาญชัย ศศิธร กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/459)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
450 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/626)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
451 นายอาสา ฉลาดแฉลม มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/636)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
452 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้ว มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/636)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
453 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/597)    3,500.00  31 ก.ค. 2561  
454 นายสันติ วิสุทธิสรรพ มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/638)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
455 นางสาวจิรฐา คำรูญ มย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/639)    3,000.00  31 ก.ค. 2561  
456 นายกิตติพงค์ อำลอย กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/637)    2,300.00  31 ก.ค. 2561  
457 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง มิย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/648)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
458 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ กค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/635)    4,000.00  31 ก.ค. 2561  
459 น.ส.ภาณุมาศ ตุ้ยตาจม  ค่าใช้สอย(1305.02/188)    3,560.00  26 ก.ค. 2561  
460 นาง อภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/253)    875.00  26 ก.ค. 2561  
461 น.ส.ภาณุมาศ ตุ้ยตาจม  ค่าใช้สอย(1305.02/186)    50.00  26 ก.ค. 2561  
462 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/254)    9,240.00  26 ก.ค. 2561  
463 นาง นุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ  ค่าใช้สอย(1301.08/169)    560.00  26 ก.ค. 2561  
464 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)512)    2,450.00  26 ก.ค. 2561  
465 นางพรสวรรค์ สันทัด  เงินยืม(1303.05/476)    15,800.00  26 ก.ค. 2561  
466 น.ส.ณัฐกฤตา วัฒนะโกเมศ  เงินยืม(1303.09/391)    33,660.00  26 ก.ค. 2561  
467 นายวริศ มิงโมฬี  ค่าใช้สอย(1305.07/104)    3,259.95  26 ก.ค. 2561  
468 น.ส.นาฎยา นนทประดิษฐ์  ค่าใช้สอย(1303.10/405)    1,725.00  26 ก.ค. 2561  
469 น.ส.ยุพา ลิ้มสวัสดิ์  ค่าใช้สอย(1303.07/130)    2,834.00  26 ก.ค. 2561  
470 น.ส.ณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์  เงินยืม(1318.01/816)    8,700.00  26 ก.ค. 2561  
471 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  25 ก.ค. 2561  
472 นางปณตพร ธัญญะเจริญ   ค่าเล่าเรียน    1,700.00  25 ก.ค. 2561  
473 น.ส.ภาณุมาศ ตุ้ยตาจม   ค่ารักษา    226.00  25 ก.ค. 2561  
474 น.ส.มยุฉัตร์ นิยม   ค่ารักษา    303.00  25 ก.ค. 2561  
475 นายชาติ เนวพนานนท์   ค่ารักษา    490.00  25 ก.ค. 2561  
476 นางเสาวนีย์ นกยูงทอง (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,155.00  25 ก.ค. 2561  
477 นาง พัชรา ตินตะโมระ  ค่าใช้สอย(1303.03/310)    910.00  24 ก.ค. 2561  
478 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม  ค่าล่วงเวลา(1321.01/408)    2,300.00  24 ก.ค. 2561  
479 น.ส.พรชาตา บุสสุวัณโณ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)489)    800.00  24 ก.ค. 2561  
480 น.ส.ภีสพรรณ เลาสุทแสน  ค่าใช้สอย(1305.03/270)    1,000.00  24 ก.ค. 2561  
481 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/392)    100.00  24 ก.ค. 2561  
482 น.ส.ลลิศรา วงศ์เลน  ค่าใช้สอย(1302.01/1786)    2,040.00  24 ก.ค. 2561  
483 นาย ธานินทร์ ทองกาล  ค่าใช้สอย(1303.02/198)    13,010.00  24 ก.ค. 2561  
484 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  ค่าใช้สอย(1303.03/312)    14,357.10  24 ก.ค. 2561  
485 นาย ธานินทร์ ทองกาล  ค่าใช้สอย(1303.02/195)    2,530.00  24 ก.ค. 2561  
486 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม  ค่าใช้สอย(1321.01/419)    9,970.00  24 ก.ค. 2561  
487 นายกฤษณะ เขมะวณิช  ค่าใช้สอย(1305.03/271)    2,000.00  24 ก.ค. 2561  
488 นาง จันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1494)    2,875.00  24 ก.ค. 2561  
489 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/201)    2,745.00  24 ก.ค. 2561  
490 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)495)    110.00  24 ก.ค. 2561  
491 นายปวเรศ เมืองสมบัติ  เงินยืม(1305.03/279)    17,320.00  24 ก.ค. 2561  
492 นาย ชัยทัต อุยะธำรงค์สิทธิ์  ค่าใช้สอย(1301.05/312)    7,090.00  24 ก.ค. 2561  
493 นาย ปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าใช้สอย(1301.04/2999)    2,780.00  24 ก.ค. 2561  
494 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก(ทัศนีย์)/62)    11,740.00  24 ก.ค. 2561  
495 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/488)    789.66  24 ก.ค. 2561  
496 นางภัทรา เล็กมณี  เงินยืม(1303.09/397)    28,020.00  24 ก.ค. 2561  
497 นางแก้วขวัญ คามะดะ  เงินยืม(1303.09/402)    30,090.00  24 ก.ค. 2561  
498 น.ส.ขัตติยา จงพิพัฒน์วณิชย์  เงินยืม(1303.09/401)    27,920.00  24 ก.ค. 2561  
499 น.ส.วิไลวรรณ เพชรวิสูตร  เงินยืม(1301.04/3024)    15,600.00  24 ก.ค. 2561  
500 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.05/466)    7,570.00  24 ก.ค. 2561  
501 นาย หาญพล ทิพยมณฑา  ค่าใช้สอย(1305.07/103)    4,149.60  24 ก.ค. 2561  
502 น.ส.ภีสพรรณ เลาสุทแสน  ค่าใช้สอย(1305.03/270)    10,000.00  24 ก.ค. 2561  
503 นางสาวปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าล่วงเวลา(1304.01/(ง)490)    1,600.00  24 ก.ค. 2561  
504 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/499)    1,470.00  24 ก.ค. 2561  
505 น.ส.ธนาภรณ์ กลีบบัว  ค่าใช้สอย(1303.02/192)    19,710.00  24 ก.ค. 2561  
506 นายภุชงค์ ไกรวุฒิสม  เงินยืม(1305.01/694/ฝบ)    10,400.00  24 ก.ค. 2561  
507 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1493)    1,890.00  24 ก.ค. 2561  
508 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)507)    595.00  24 ก.ค. 2561  
509 นาย ทินกร เพชรสูงเนิน  ค่าใช้สอย(1305.03/276)    800.00  24 ก.ค. 2561  
510 น.ส.ปานรดา ถาเรือน  ค่าใช้สอย(1321.01/421)    6,700.00  24 ก.ค. 2561  
511 นายอิทธิพล ทองหวาน  เงินยืม(1301.09/292)    19,400.00  20 ก.ค. 2561  
512 น.ส.กมลพรรณ สุดโททอง  เงินยืม(1303.03/320)    16,140.00  20 ก.ค. 2561  
513 น.ส.ปานรดา ถาเรือน  เงินยืม(1321.01/415)    27,950.00  20 ก.ค. 2561  
514 นายณภัทร อุ๋ยเจริญ  เงินยืม(1305.09/155)    5,360.00  20 ก.ค. 2561  
515 น.ส.อภิญญา เมืองปรางค์   ค่าเล่าเรียน    1,100.00  20 ก.ค. 2561  
516 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์   ค่าเล่าเรียน    2,671.00  20 ก.ค. 2561  
517 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    720.00  20 ก.ค. 2561  
518 น.ส.กานต์รวี ช้างดี   ค่ารักษา    140.00  20 ก.ค. 2561  
519 นางวิมล ขุนทอง   ค่ารักษา    1,440.00  20 ก.ค. 2561  
520 นางอุไร กลั่นความดี   ค่ารักษา    125.00  20 ก.ค. 2561  
521 น.ส.หทัยรัตน์ ชัยพิชิต   ค่ารักษา    2,296.00  20 ก.ค. 2561  
522 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    3,510.00  20 ก.ค. 2561  
523 นายประสงค์ โคตรสมบัติ   ค่ารักษา    220.00  20 ก.ค. 2561  
524 น.ส.ภัณฑิลา เกิดผล (บำนาญ)   ค่ารักษา    14,598.00  20 ก.ค. 2561  
525 นายสุรัติ มุทราสินธุ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,945.25  20 ก.ค. 2561  
526 นางสมร สมทบสุข (บำนาญ)   ค่ารักษา    625.00  20 ก.ค. 2561  
527 นายวิชัย เปี่ยมลาภโชติกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    4,815.00  20 ก.ค. 2561  
528 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
529 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
530 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
531 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
532 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
533 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
534 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
535 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
536 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/798)    1,620.00   
537 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00