รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1383)    150.00  13 ก.ค. 2563  
2 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1332.01/211)    660.00  13 ก.ค. 2563  
3 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/1248)    1,562.00  13 ก.ค. 2563  
4 นายสมศักด์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/2841)    1,490.00  13 ก.ค. 2563  
5 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/220)    1,015.00  10 ก.ค. 2563  
6 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)488)    100.00  10 ก.ค. 2563  
7 นายพรหมทอง อุยตระกูล  ค่าใช้สอย(1301.09/260)    7,630.00  10 ก.ค. 2563  
8 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)493)    945.00  10 ก.ค. 2563  
9 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  ค่าใช้สอย(1303.03/151)    2,660.00  10 ก.ค. 2563  
10 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงศ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)489)    450.00  10 ก.ค. 2563  
11 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย  ค่าใช้สอย(1301.06/210)    420.00  10 ก.ค. 2563  
12 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)488)    100.00  10 ก.ค. 2563  
13 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/221)    735.00  10 ก.ค. 2563  
14 นายกฤษฎา วิศิษฎ์สิน  ค่าใช้สอย(1332.01/225)    800.00  10 ก.ค. 2563  
15 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม  เงินยืม(1332.01/226)    14,780.00  10 ก.ค. 2563  
16 นางอุไร กลั่นความดี  เงินยืม(1303.08/154)    25,760.00  10 ก.ค. 2563  
17 น.ส.นราภรณ์ เชยชุ่ม  เงินยืม(1304.01/(ง)494)    18,420.00  10 ก.ค. 2563  
18 นางสาวชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/65)    2,770.00  10 ก.ค. 2563  
19 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)491)    1,750.00  10 ก.ค. 2563  
20 น.ส.พรพรรณ อัมวงษ์   ค่าเล่าเรียน    2,756.75  10 ก.ค. 2563  
21 น.ส.ปวีณา ม่วงโมรา   ค่าเล่าเรียน    1,540.00  10 ก.ค. 2563  
22 นายนพดล ศรีพันธุ์   ค่าเล่าเรียน    1,600.00  10 ก.ค. 2563  
23 น.ส.ศศิมา สุริโยทัย   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  10 ก.ค. 2563  
24 น.ส.ปวริศา ศิริกุล (ไข้ใน รพ.เอกชน)   ค่ารักษา    9,979.00  10 ก.ค. 2563  
25 นางเสาวนีย์ นกยูงทอง (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,935.00  10 ก.ค. 2563  
26 นางศิริพร ปั้นประสม (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,850.00  10 ก.ค. 2563  
27 นายองอาจ วรรณลักษณ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,142.00  10 ก.ค. 2563  
28 ร.ต.วิวัฒน์ วรพาณิชย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,008.00  10 ก.ค. 2563  
29 นางเสาวนีย์ วรพาณิชย์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    698.00  10 ก.ค. 2563  
30 นางยุพา ต่ายธานี  เงินยืม(1302.01/1192)    23,580.00  9 ก.ค. 2563  
31 น.ส.กัญญาภัทร ธรรมพิธี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)456)    1,120.00  8 ก.ค. 2563  
32 น.ส.พิมผกา พิมพ์สารี  เงินยืม(1302.01/1206)    23,020.00  8 ก.ค. 2563  
33 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301(รองทัศนีย์)/51)    1,800.00  8 ก.ค. 2563  
34 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รองอัญชนา)/44)    4,450.00  8 ก.ค. 2563  
35 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)468)    560.00  8 ก.ค. 2563  
36 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย  ค่าใช้สอย(1301.06/215)    3,480.00  8 ก.ค. 2563  
37 น.ส.มาลี ประนมศรี  เงินยืม(1302.01/1252)    13,190.00  8 ก.ค. 2563  
38 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)467)    1,400.00  8 ก.ค. 2563  
39 นายปัญญาวัฒน์ ไวทยินทร์  เงินยืม(1302.01/1150)    18,400.00  8 ก.ค. 2563  
40 นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง  เงินยืม(1302.01/1205)    17,970.00  8 ก.ค. 2563  
41 นายชวสร นกเดช  เงินยืม(1302.01/1251)    27,710.00  8 ก.ค. 2563  
42 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าล่วงเวลา(1304.01/464)    5,850.00  8 ก.ค. 2563  
43 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าใช้สอย(1301/36)    16,140.00  8 ก.ค. 2563  
44 นายมีบุญเกิด บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/466)    3,820.00  8 ก.ค. 2563  
45 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย  ค่าใช้สอย(1301.06/215)    3,480.00  8 ก.ค. 2563  
46 นางสาวสุวารี ใจด้วง เมย63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/371)    4,000.00  2 ก.ค. 2563  
47 นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน เมย.-พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/421)    9,000.00  2 ก.ค. 2563  
48 นางสาวธัญนันท์ กันทะวงค์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/420)    5,000.00  2 ก.ค. 2563  
49 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร เมย.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/431)    6,000.00  2 ก.ค. 2563  
50 นายสุรศักดิ์ อินอุดม พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/1065)    6,000.00  2 ก.ค. 2563  
51 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.05/191)    5,000.00  2 ก.ค. 2563  
52 นางอุไร อินนุรักษ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.07/56)    6,000.00  2 ก.ค. 2563  
53 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/120)    6,000.00  2 ก.ค. 2563  
54 นางสาวปุณณภา พิสกุล พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/194)    5,000.00  2 ก.ค. 2563  
55 นายชัฐพล สายะพันธ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/136)    3,500.00  2 ก.ค. 2563  
56 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/128)    5,600.00  2 ก.ค. 2563  
57 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/156)    3,000.00  2 ก.ค. 2563  
58 นายนพดล ศรีพันธุ์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/159)    4,000.00  2 ก.ค. 2563  
59 นางสาวจิตราวรรณ สลีวงศ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/142)    5,000.00  2 ก.ค. 2563  
60 นางสาวจิตราวรรณ สลีวงศ์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/203)    2,500.00  2 ก.ค. 2563  
61 นางสาวบัณฑิตา นามะวงศ์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/192)    4,000.00  2 ก.ค. 2563  
62 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/188)    5,000.00  2 ก.ค. 2563  
63 นายนิคม ใจโอบอ้อม เมย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/186)    6,000.00  2 ก.ค. 2563  
64 นางสาวปริยาพร เสนกาศ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/200)    6,000.00  2 ก.ค. 2563  
65 นางสุจารีย์ พิชา มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/207)    6,000.00  2 ก.ค. 2563  
66 นายสุรชัย ช่ำชอง พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/202)    3,000.00  2 ก.ค. 2563  
67 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/1197)    2,696.40  2 ก.ค. 2563  
68 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1344)    1,800.00  2 ก.ค. 2563  
69 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1349)    2,440.00  2 ก.ค. 2563  
70 นายกิจษารธ อ้นเงินทยากร  ค่าใช้สอย(1332.01/203)    24,800.00  2 ก.ค. 2563  
71 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/(ง)452)    1,170.00  2 ก.ค. 2563  
72 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/(ง)455)    1,350.00  2 ก.ค. 2563  
73 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    18,700.00  2 ก.ค. 2563  
74 นางมุทิตา รุธิรโก   ค่ารักษา    190.00  2 ก.ค. 2563  
75 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    268.00  2 ก.ค. 2563  
76 นางวันลา พรหมมา   ค่าเล่าเรียน    14,110.00  2 ก.ค. 2563  
77 น.ส.ธนาภรณ์ ใหญ่โต   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  2 ก.ค. 2563  
78 น.ส.อาคิฬะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   ค่าเล่าเรียน    5,428.50  2 ก.ค. 2563  
79 นายประยงค์ จันทร์เปล่ง   ค่าเล่าเรียน    2,500.00  2 ก.ค. 2563  
80 น.ส.สุณัฏฐนันท์ สายหยุด   ค่าเล่าเรียน    5,800.00  2 ก.ค. 2563  
81 นางธัญลักษมณ์ ซ้ายศรี   ค่าเล่าเรียน    5,340.00  2 ก.ค. 2563  
82 นายศราวุธ พึ่งบาง   ค่าเล่าเรียน    2,100.00  2 ก.ค. 2563  
83 นายเปรมชัย เกตุสำเภา  ค่าใช้สอย(1302.01/1209)    3,770.00  1 ก.ค. 2563  
84 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/169)    4,150.00  1 ก.ค. 2563  
85 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/217)    5,575.00  1 ก.ค. 2563  
86 นายจีระศักดิ์ อุราสาย  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)462)    5,342.00  1 ก.ค. 2563  
87 น.ส.จิราภา ปุระชะตา  เงินยืม(1302.01/1157)    27,710.00  1 ก.ค. 2563  
88 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/1156)    16,000.00  1 ก.ค. 2563  
89 น.ส.ณัฐธยาน์ งามประภาพร  เงินยืม(1302.01/1177)    10,480.00  1 ก.ค. 2563  
90 น.ส.ปฐมา ฤทธิ์เรืองเดช  ค่าใช้สอย(1305.01/1264)    5,180.00  1 ก.ค. 2563  
91 นายวิชัย โลจนานันท์ (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/922)    3,500.00  30 มิ.ย. 2563  
92 น.ส.ปาริตา แก้วสุกกระ (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/914)    3,500.00  30 มิ.ย. 2563  
93 นางชนัดดา หมัดเส็น (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/939)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
94 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/924)    2,048.83  30 มิ.ย. 2563  
95 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/923)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
96 น.ส.เฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/940)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
97 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/988)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
98 นายสมชาย คังคะมณี (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/966)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
99 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/543)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
100 น.ส.จตุพร เพ็ชร์น่วม (มี.ค.-เม.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/506)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
101 นางมณทิรา ไทรน้อย (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/498)    21,930.00  30 มิ.ย. 2563  
102 นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล (ก.พ.- พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/265)    12,000.00  30 มิ.ย. 2563  
103 นางอังคณา พูลพิทักษ์ (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1634)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
104 นางพรพนา อุ่นเรือน (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1646)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
105 นายมนัส มานะพรหม (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1635)    2,400.00  30 มิ.ย. 2563  
106 นายพงศ์ธัญญ์ ศรียะวงศ์ (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1636)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
107 นายเอกภาคย์ หงษ์สา (ม.ค.-มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1703)    16,850.00  30 มิ.ย. 2563  
108 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1703)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
109 นางติณณา คัญใหญ่ (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1680)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
110 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/361)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
111 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ (มี.ค.- เม.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/355)    12,000.00  30 มิ.ย. 2563  
112 นางชลลดา อิ่มเจริญ (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/356)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
113 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/357)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
114 น.ส.รัชนี นาคบุตร (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/354)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
115 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/358)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
116 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/359)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
117 น.ส.กาญจนา ขวัญเมือง พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/ชช3/7)    5,200.00  30 มิ.ย. 2563  
118 นายธีรพล พลภักดิ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/384)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
119 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี เมย.63.- พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/387)    8,000.00  30 มิ.ย. 2563  
120 น.ส.รุ่งอรุณ แข็งทน (พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/369)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
121 น.ส.สาวิตรี ปานคล้าย (มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/358)    2,500.00  30 มิ.ย. 2563  
122 น.ส.น้อมจิตร พันตัน(พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/357)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
123 นางฉริยา คงสืบเสาะ(มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/354)    2,500.00  30 มิ.ย. 2563  
124 น.ส.พรทิพย์ เทียบเพ็ชร์(มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/355)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
125 น.ส.ปิยรัตน์ บรรณาลัย(พ.ค.63)  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/361)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
126 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม(มิ.ย.63)  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/370)    3,500.00  30 มิ.ย. 2563  
127 นายชีวิต เม่งเอียด มีค.-เมย.63  ค่าเช่าบ้าน(13012.01/682)    12,000.00  30 มิ.ย. 2563  
128 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(13012.01/436)    4,500.00  30 มิ.ย. 2563  
129 นายนิกร แสงเกตุ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(13012.01/359)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
130 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1301.08/439)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
131 นายพลเชษฐ์ ตราโช พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1301(รธก.พลเชษฐ์)/47)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
132 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/395)    4,320.00  30 มิ.ย. 2563  
133 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/41)    26,500.00  30 มิ.ย. 2563  
134 นางสาววิภาวี ศรีทาสร้อยเมย.-พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/811)    10,000.00  30 มิ.ย. 2563  
135 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1301(รธก.ทัศนีย์ /43)    4,900.00  30 มิ.ย. 2563  
136 นางสาวสุวารี ใจด้วง เมย63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/371)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
137 นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน เมย.-พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/421)    9,000.00  30 มิ.ย. 2563  
138 นางสาวธัญนันท์ กันทะวงค์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/420)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
139 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร เมย.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/431)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
140 นายธีรชัย จันทรอินทร์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/410)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
141 นายกนก สืบบุญ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/400)    5,200.00  30 มิ.ย. 2563  
142 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/402)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
143 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/399)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
144 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/401)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
145 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ กพ.-เมย.63  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/196)    18,000.00  30 มิ.ย. 2563  
146 นายบุญลาภ โสวัณณะ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/396)    4,500.00  30 มิ.ย. 2563  
147 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท เมย.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/808)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
148 นายสมมาตร ยิ่งยวด พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1307/505)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
149 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(13011.01/1613)    3,700.00  30 มิ.ย. 2563  
150 นายสุรศักดิ์ อินอุดม พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/1065)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
151 นางสาวกฤติกา นาคนาคม มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1303.08/131)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
152 นางสาวเบญจา น้อยผล มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1303.07/145)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
153 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.05/191)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
154 นางอุไร อินนุรักษ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.07/56)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
155 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/120)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
156 นางสาวปุณณภา พิสกุล พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.02/194)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
157 นางสาวพรพิมล เล็กประเสริฐ กพ.-มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/194)    19,552.00  30 มิ.ย. 2563  
158 นายไพฑูร์ สีลาพัฒน์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/201)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
159 นายเกษม ชาติทอง มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/144)    3,500.00  30 มิ.ย. 2563  
160 นายชัฐพล สายะพันธ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/136)    3,500.00  30 มิ.ย. 2563  
161 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/128)    5,600.00  30 มิ.ย. 2563  
162 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/156)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
163 นายนพดล ศรีพันธุ์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/159)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
164 นายสุวิศิษฏ์ แสงเอี้ออังกูร พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/603)    3,800.00  30 มิ.ย. 2563  
165 นางสาวจิตราวรรณ สลีวงศ์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/142)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
166 นางสาวจิตราวรรณ สลีวงศ์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/203)    2,500.00  30 มิ.ย. 2563  
167 นางสาวบัณฑิตา นามะวงศ์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/192)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
168 นางสาวศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/188)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
169 นายนิคม ใจโอบอ้อม เมย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/186)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
170 นางสาวปริยาพร เสนกาศ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/200)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
171 นางสุจารีย์ พิชา มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/207)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
172 นายสุรชัย ช่ำชอง พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/202)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
173 นายประสิทธิ์ อาจอำนวย มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/764)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
174 นางสาวดาวเรือง ไชยแสนท้าว มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/765)    3,000.00  30 มิ.ย. 2563  
175 นายธนากร จันทะพาหะ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/768)    2,500.00  30 มิ.ย. 2563  
176 นางสาวภัควดี อุสาพรม พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/812)    3,100.00  30 มิ.ย. 2563  
177 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/767)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
178 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/739)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
179 นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/766)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
180 นายเศกศักดิ์ โคตรหานาม เมย-พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/763)    5,000.00  30 มิ.ย. 2563  
181 นางสาววิภาวี ศรีทาสร้อย ธค.-มีค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/811)    16,000.00  30 มิ.ย. 2563  
182 นางสาวอัจฉรา โครตหาชัย มค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/821)    13,500.00  30 มิ.ย. 2563  
183 นางสาวพิสมัย บัณหาราช พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/830)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
184 น.ส.สุวารี ใจด้วง พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/433)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
185 นางเจนธิชา ชัยชาญ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/212)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
186 นางสาวภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/213)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
187 นายนิคม ใจโอบอ้อม พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/209)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
188 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/419)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
189 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/416)    3,800.00  30 มิ.ย. 2563  
190 นางสาวสปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์ มิย.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/837)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
191 นายชีวิต เม่งเอียด พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1312.01/789)    6,000.00  30 มิ.ย. 2563  
192 นางสุภัสสรา พิมสาร พค.63  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1781)    4,000.00  30 มิ.ย. 2563  
193 นางสาวณปภัช อยู่ทิม  ค่าตอบแทน(1301.04/2599)    5,100.00  30 มิ.ย. 2563  
194 น.ส.ธนัฎฐา ฐานวิเศษ   ค่ารักษา    250.00  30 มิ.ย. 2563  
195 นายจิรชัย กล้าหาญ   ค่ารักษา    570.00  30 มิ.ย. 2563  
196 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    310.00  30 มิ.ย. 2563  
197 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/394)    1,155.00  30 มิ.ย. 2563  
198 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/198)    5,580.00  30 มิ.ย. 2563  
199 น.ส.อาคิฬะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   ค่าเล่าเรียน    4,086.50  30 มิ.ย. 2563  
200 นางวันลา พรหมมา   ค่ารักษา    18,902.00  30 มิ.ย. 2563  
201 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    60.00  30 มิ.ย. 2563  
202 น.ส.เรณู เอี่ยมสะอาด  เงินยืม(1302.01/1176)    17,090.00  29 มิ.ย. 2563  
203 นางเบญจวรรณ ศรีงาม  เงินยืม(1302.01/1136)    7,160.00  29 มิ.ย. 2563  
204 นายฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ  เงินยืม(1318.01/645)    20,500.00  29 มิ.ย. 2563  
205 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1135)    7,570.00  29 มิ.ย. 2563  
206 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  เงินยืม(1302.01/1184)    22,190.00  29 มิ.ย. 2563  
207 น.ส.ณิชมน พจนา  เงินยืม(1318.01/642)    48,400.00  29 มิ.ย. 2563  
208 นางวันลา พรหมมา   ค่ารักษา    1,560.00  26 มิ.ย. 2563  
209 นายสุรกิจ สกุณา   ค่ารักษา    350.00  26 มิ.ย. 2563  
210 นายวิจิตร สุขเพสน์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    850.00  26 มิ.ย. 2563  
211 นางสุเชาวนี โพธารส (บำนาญ)   ค่ารักษา    9,050.00  26 มิ.ย. 2563  
212 นางสุเชาวนี โพธารส (บำนาญ)   ค่ารักษา    9,050.00  26 มิ.ย. 2563  
213 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/(ง)425)    1,170.00  24 มิ.ย. 2563  
214 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/354)    3,800.00  24 มิ.ย. 2563  
215 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/1125)    1,085.00  24 มิ.ย. 2563  
216 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.ทัศนีย์/47)    270.00  24 มิ.ย. 2563  
217 ว่าที่ร้อยตรีนัตฐวุฒิ พรมสุวรรณ  เงินยืม(1302.01/1107)    28,180.00  24 มิ.ย. 2563  
218 นายวริทธ์ ถานิสโร  เงินยืม(1302.01/1115)    18,180.00  24 มิ.ย. 2563  
219 นางทรัสตรี จันต๊ะ  เงินยืม(1302.01/1155)    17,800.00  24 มิ.ย. 2563  
220 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)435)    2,660.00  24 มิ.ย. 2563  
221 น.ส.วิชุดา สุทธิจันทร์  เงินยืม(1303.08/135)    27,420.00  23 มิ.ย. 2563  
222 นางสาวสุกัญญา รุจีนิมิตร พค.63  ค่าไปรษณีย์(1318.01/612)    126.00  23 มิ.ย. 2563  
223 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/623)    961.93  22 มิ.ย. 2563  
224 น.ส.ทัชชนก อู่ดี  ค่าตอบแทน(1301.05/212)    7,500.00  22 มิ.ย. 2563  
225 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าล่วงเวลา(1304.01/419)    1,600.00  22 มิ.ย. 2563  
226 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)427)    640.00  19 มิ.ย. 2563  
227 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย  ค่าใช้สอย(1301.06/190)    525.00  19 มิ.ย. 2563  
228 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)430)    3,605.00  19 มิ.ย. 2563  
229 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/1113)    4,350.00  19 มิ.ย. 2563  
230 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/1101)    280.00  19 มิ.ย. 2563  
231 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)429)    14,300.00  19 มิ.ย. 2563  
232 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1247)    490.00  19 มิ.ย. 2563  
233 น.ส.เบญจมาศ ศารทูลพิทักษ์  เงินยืม(1302.01/1114)    17,960.00  19 มิ.ย. 2563  
234 น.ส.ณัฐชาสิตา สังฆโสภณ  เงินยืม(1302.01/1128)    26,120.00  19 มิ.ย. 2563  
235 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/613)    450.00  19 มิ.ย. 2563  
236 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/169)    7,285.00  19 มิ.ย. 2563  
237 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1236)    1,240.00  19 มิ.ย. 2563  
238 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม   ค่ารักษา    1,308.00  19 มิ.ย. 2563  
239 นางหัทยา ทับสวัสดิ์   ค่ารักษา    458.00  19 มิ.ย. 2563  
240 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    1,600.00  19 มิ.ย. 2563  
241 นายชัชวาลย์ เผ่าเพ็ง   ค่ารักษา    200.00  19 มิ.ย. 2563  
242 นายสมควร จันทร์เพ็ญ   ค่ารักษา    570.00  19 มิ.ย. 2563  
243 นายไพบูลย์ เตชะกัมพลสารกิจ   ค่ารักษา    3,060.00  19 มิ.ย. 2563  
244 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ   ค่ารักษา    1,964.00  19 มิ.ย. 2563  
245 นางรัศมี นครสุต (บำนาญ)   ค่ารักษา    490.00  19 มิ.ย. 2563  
246 นายกิตติ สุวิทยาภรณ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,000.00  19 มิ.ย. 2563  
247 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/(ง)414)    2,560.00  18 มิ.ย. 2563  
248 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/613)    450.00  18 มิ.ย. 2563  
249 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1220)    2,225.60  18 มิ.ย. 2563  
250 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/1101)    280.00  18 มิ.ย. 2563  
251 นายรัฐพล ไชยถวิล  ค่าล่วงเวลา(1303.06/356)    2,520.00  18 มิ.ย. 2563  
252 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าล่วงเวลา(1304.01/417)    14,480.00  18 มิ.ย. 2563  
253 น.ส.ญาดา แซ่เอี้ยว  เงินยืม(1302.01/1076)    25,960.00  17 มิ.ย. 2563  
254 นายวริศ มิ่งโมฬี  เงินยืม(1305.07/58)    10,700.00  17 มิ.ย. 2563  
255 นายวิษณุพงค์ เรืองจรัส  เงินยืม(1302.01/1091)    28,180.00  17 มิ.ย. 2563  
256 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม  เงินยืม(1315.01/152)    20,650.00  17 มิ.ย. 2563  
257 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก   ค่ารักษา    760.00  17 มิ.ย. 2563  
258 น.ส.ทิพาพันธ์ ขุนเมือง   ค่ารักษา    615.00  17 มิ.ย. 2563  
259 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    500.00  17 มิ.ย. 2563  
260 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/154)    5,115.00  15 มิ.ย. 2563  
261 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/152)    770.00  15 มิ.ย. 2563  
262 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงศ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)415)    250.00  15 มิ.ย. 2563  
263 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/151)    665.00  15 มิ.ย. 2563  
264 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  ค่าใช้สอย(1316.01/123)    3,565.00  15 มิ.ย. 2563  
265 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1192)    245.00  15 มิ.ย. 2563  
266 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
267 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/390)    28,175.00   
268 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
269 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
270 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
271 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
272 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
273 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
274 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
275 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
276 น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ศุกลภัทร  เงินยืม(1305.01/1161/ฝบ)    3,900.00   
277 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/491)    11,730.00   
278 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/1576)    6,300.00   
279 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/1575)    6,300.00   
280 นางสาวทัชชนก อู่ดี  ค่าตอบแทน(1301.05/147)    7,500.00