รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 น.ส.ลัลน์รัมภา นันทิเดชาพันธ์  ค่าวัสดุ(1301.04/2543)    139.10  15 มิ.ย. 2561  
2 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/396)    1,590.00  15 มิ.ย. 2561  
3 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน  เงินยืม(1302.01/1427)    25,570.00  15 มิ.ย. 2561  
4 นายพรหมทอง อุยตระกูล  เงินยืม(1301.09/254)    8,360.00  15 มิ.ย. 2561  
5 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าวัสดุ(1301.04/2571)    100.00  15 มิ.ย. 2561  
6 น.ส.จิตรลดา คงสัตย์  เงินยืม(1302.01/1405)    9,210.00  15 มิ.ย. 2561  
7 น.ส.ธันยพร เพชรชูศรี  เงินยืม(1302.01/1423)    38,580.00  15 มิ.ย. 2561  
8 นางกิตติมา ประดิษฐกุล ค้าพลอย   ค่าเล่าเรียน    5,800.00  15 มิ.ย. 2561  
9 นางอุดมวรรณ ธานี   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  15 มิ.ย. 2561  
10 นายเมธี จันต๊ะ   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  15 มิ.ย. 2561  
11 น.ส.วิไลลักษณ์ สามารถ   ค่าเล่าเรียน    5,428.50  15 มิ.ย. 2561  
12 นางนิติภา วรพันธ์ตระกูล   ค่าเล่าเรียน    2,600.00  15 มิ.ย. 2561  
13 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์   ค่าเล่าเรียน    2,216.25  15 มิ.ย. 2561  
14 นางนุชวนา ภวภูตานนท์   ค่าเล่าเรียน    3,820.00  15 มิ.ย. 2561  
15 นายฤทธิชัย ภิญโญรัตนโชติ   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  15 มิ.ย. 2561  
16 น.ส.วิลาวัณย์ ศิริรัตนะนนท์   ค่ารักษา    332.00  15 มิ.ย. 2561  
17 นางกัญญา รัตนเลิศ   ค่ารักษา    391.00  15 มิ.ย. 2561  
18 น.ส.ยุพา ลิ้มสวสดิ์   ค่ารักษา    850.00  15 มิ.ย. 2561  
19 น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม   ค่ารักษา    1,310.00  15 มิ.ย. 2561  
20 น.ส.วิไลลักษณ์ สามารถ   ค่ารักษา    1,446.00  15 มิ.ย. 2561  
21 นายกมล มหิทธิเดช   ค่ารักษา    5,135.00  15 มิ.ย. 2561  
22 น.ส.จิราภา ปุระชะตา  เงินยืม(1302.01/1393)    22,570.00  14 มิ.ย. 2561  
23 น.ส.จริยา แสงแก้ว  เงินยืม(1302.01/1394)    25,960.00  14 มิ.ย. 2561  
24 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1237)    1,980.00  14 มิ.ย. 2561  
25 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/336)    1,500.00  14 มิ.ย. 2561  
26 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/331)    2,931.80  14 มิ.ย. 2561  
27 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1402)    530.00  14 มิ.ย. 2561  
28 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1403)    4,646.48  14 มิ.ย. 2561  
29 น.ส.เสาวลักษณ์ เกษศรีรัตน์  เงินยืม(1303.05/376)    14,680.00  14 มิ.ย. 2561  
30 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    200.00  14 มิ.ย. 2561  
31 น.ส.อินทิรา สมบัติชัย   ค่ารักษา    445.00  14 มิ.ย. 2561  
32 นายนฤชิต สินชาติ   ค่ารักษา    170.00  14 มิ.ย. 2561  
33 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์   ค่ารักษา    9,168.00  14 มิ.ย. 2561  
34 น.ส.อรนุช น้อยนาแสง   ค่ารักษา    2,600.00  14 มิ.ย. 2561  
35 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00  14 มิ.ย. 2561  
36 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1213)    2,620.43  13 มิ.ย. 2561  
37 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  เงินยืม(1304.01/(ง)381)    243,000.00  13 มิ.ย. 2561  
38 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  เงินยืม(1305.04/169)    14,440.00  13 มิ.ย. 2561  
39 น.ส.วิชุดา สุทธิจันทร์  เงินยืม(1303.08/125)    25,700.00  13 มิ.ย. 2561  
40 น.ส.เสาวรัตน์ เรืองดำ  เงินยืม(1302.01/1377)    17,900.00  13 มิ.ย. 2561  
41 น.ส.สมพร เทพมณี  เงินยืม(1304.01/(ง)383)    23,030.00  13 มิ.ย. 2561  
42 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  เงินยืม(1304.01/(ง)381)    24,000.00  13 มิ.ย. 2561  
43 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม  เงินยืม(1315.01/149)    34,070.00  13 มิ.ย. 2561  
44 น.ส.พรทิพย์ สุขมะ  เงินยืม(1303.08/131)    22,280.00  13 มิ.ย. 2561  
45 นาย ประสบชัย เจริญรัตน์  ค่าใช้สอย(1301.05/269)    4,890.00  13 มิ.ย. 2561  
46 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1010)    2,170.00  13 มิ.ย. 2561  
47 นางอิศราภรณ์ ชัยกุณา   ค่าเล่าเรียน    2,756.00  13 มิ.ย. 2561  
48 นางนันท์นภัส ดอหนับ (บำนาญ)  ค่าเล่าเรียน    4,800.00  13 มิ.ย. 2561  
49 น.ส.มณีลักษณ์ พิริยะจิตตะ  เงินยืม(1304.01/(ง)339)    9,500.00  12 มิ.ย. 2561  
50 นายภุชงค์ ไกรวุฒิสม  ค่าวัสดุ(1305.01/531)    2,145.00  12 มิ.ย. 2561  
51 นางยุพา ต่ายธานี  เงินยืม(1302.01/1294)    24,880.00  12 มิ.ย. 2561  
52 นาย ปริญญา หนองเกวียนหัก  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)366)    270.00  12 มิ.ย. 2561  
53 น.ส.เรณู เอี่ยมสะอาด  เงินยืม(1302.01/1320)    32,300.00  12 มิ.ย. 2561  
54 นางลออ จิตต์ชอบ  เงินยืม(1302.01/1328)    17,640.00  12 มิ.ย. 2561  
55 น.ส.ปฎิพร ปริยันเต  เงินยืม(1303.05/359)    14,640.00  12 มิ.ย. 2561  
56 น.ส.พาสินี ณ ป้อมเพ็ชร  เงินยืม(1318.01/634)    1,800.00  12 มิ.ย. 2561  
57 น.ส.พาสินี ณ ป้อมเพ็ชร  เงินยืม(1318.01/634)    40,800.00  12 มิ.ย. 2561  
58 นางวิไลรัตน์ โพธิ์โพน  เงินยืม(1302.01/1371)    13,990.00  12 มิ.ย. 2561  
59 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์  เงินยืม(1321.01/329)    9,870.00  12 มิ.ย. 2561  
60 นายอิทธิพล ทองหวาน  เงินยืม(1301.09/242)    3,760.00  12 มิ.ย. 2561  
61 น.ส.มาลี ประนมศรี  เงินยืม(1302.01/1321)    25,600.00  12 มิ.ย. 2561  
62 นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์  เงินยืม(1305.06/228)    23,630.00  12 มิ.ย. 2561  
63 นายวรวิทย์ พงษ์เทพนิวัติ  เงินยืม(1302.01/1325)    14,520.00  12 มิ.ย. 2561  
64 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  ค่าใช้สอย(1301.07/569)    435.00  12 มิ.ย. 2561  
65 น.ส.เบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)384)    1,950.00  12 มิ.ย. 2561  
66 น.ส.ลลิศรา วงศ์เลน  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1362)    6,720.00  12 มิ.ย. 2561  
67 น.ส.ตาปี วัชรางกูร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)382)    220.00  12 มิ.ย. 2561  
68 น.ส.จุฑามาศ ศรีศักดิ์นอก  ค่าวัสดุ(1301.04/2419)    3,615.00  11 มิ.ย. 2561  
69 นายนน ฉิมหัวร้อง  ค่าใช้สอย(1303.08/138)    10,100.00  11 มิ.ย. 2561  
70 นาง อภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/203)    19,525.00  11 มิ.ย. 2561  
71 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/318)    280.00  11 มิ.ย. 2561  
72 นายชัยทัติ อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/266)    7,210.00  11 มิ.ย. 2561  
73 นาง สุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์  ค่าใช้สอย(1302.01/1365)    11,790.00  11 มิ.ย. 2561  
74 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/543)    300.00  11 มิ.ย. 2561  
75 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/246)    20,948.30  11 มิ.ย. 2561  
76 นาง พัชรา ตินตะโมระ  ค่าใช้สอย(1303.03/247)    1,225.00  11 มิ.ย. 2561  
77 น.ส.ศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ  ค่าใช้สอย(1306.01/182)    9,000.00  11 มิ.ย. 2561  
78 ว่าที่รอ.นันทพร บัวเอี่ยม  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)372)    820.00  11 มิ.ย. 2561  
79 น.ส.อัจฉรา ไอยากาญจนกุล  ค่าใช้สอย(1305.04/174)    10,200.00  11 มิ.ย. 2561  
80 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)375)    320.00  11 มิ.ย. 2561  
81 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/612)    1,543.48  11 มิ.ย. 2561  
82 นางอังคณา พุทธศรี   ค่าเล่าเรียน    7,471.75  11 มิ.ย. 2561  
83 นายศราวุธ พึ่งบาง   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  11 มิ.ย. 2561  
84 นายประดิษ เสนาธรรม   ค่าเล่าเรียน    6,200.00  11 มิ.ย. 2561  
85 น.ส.ราตรี ปะวะเสนัง   ค่ารักษา    279.00  11 มิ.ย. 2561  
86 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    220.00  11 มิ.ย. 2561  
87 นางวันลา พรหมมา   ค่ารักษา    300.00  11 มิ.ย. 2561  
88 นางพัชรา ตินตะโมระ   ค่ารักษา    500.00  11 มิ.ย. 2561  
89 นายชีวิต เม่งเอียด   ค่ารักษา    730.00  11 มิ.ย. 2561  
90 นางพรทิพย์ เทียบเพ็ชร   ค่ารักษา    250.00  11 มิ.ย. 2561  
91 นายวิวัฒน์ มัธยกุล (บำนาญ)  ค่ารักษา    2,500.00  11 มิ.ย. 2561  
92 นางสุนีย์ สกุลอือ (บำนาญ)  ค่ารักษา    780.00  11 มิ.ย. 2561  
93 นายธวัช ลีลาสุวณิชย์ (บำนาญ)  ค่ารักษา    500.00  11 มิ.ย. 2561  
94 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  เงินยืม(1303.01/1180)    189,040.00  8 มิ.ย. 2561  
95 นางสาวกฤติยา เอี่ยมสุทธา  ค่าล่วงเวลา(1303.04/126)    7,500.00  8 มิ.ย. 2561  
96 นางสาวกฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.อัญชนา)/70)    5,320.00  8 มิ.ย. 2561  
97 นางสาวภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/955)    17,750.00  8 มิ.ย. 2561  
98 นางสาวนิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301.(รธก.ทัศนีย์)/52)    1,400.00  8 มิ.ย. 2561  
99 นางสาวกฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/140)    2,450.00  8 มิ.ย. 2561  
100 นายปวเรศ เมืองสมบัติ  เงินยืม(1305.03/215)    27,020.00  8 มิ.ย. 2561  
101 นางประกาย กิจธิคุณ  เงินยืม(1305.06/224)    14,540.00  8 มิ.ย. 2561  
102 น.ส.ณพิชญา วาจามธุระ  เงินยืม(1318.01/608)    46,400.00  8 มิ.ย. 2561  
103 น.ส.ณพิชญา วาจามธุระ  เงินยืม(1318.01/608)    2,000.00  8 มิ.ย. 2561  
104 นางจุฑารัตน์ นะทเวสน์  เงินยืม(1302.01/1309)    9,880.00  8 มิ.ย. 2561  
105 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/2434)    7,500.00  8 มิ.ย. 2561  
106 นางสาวอาคิฬะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1300)    2,150.00  8 มิ.ย. 2561  
107 นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/518)    26,770.00  8 มิ.ย. 2561  
108 นางสาวชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/55)    1,320.00  8 มิ.ย. 2561  
109 น.ส.ปานรดา ถาเรือน  เงินยืม(1321.01/317)    18,850.00  8 มิ.ย. 2561  
110 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าวัสดุ(1304.01/376)    1,050.00  7 มิ.ย. 2561  
111 น.ส.อำนวย เหรียญเจริญ  ค่าใช้สอย(1302.01/1190)    200.00  7 มิ.ย. 2561  
112 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  ค่าใช้สอย(1301.07/537)    670.00  7 มิ.ย. 2561  
113 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/959)    280.00  7 มิ.ย. 2561  
114 นาง จันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/1171)    2,700.00  7 มิ.ย. 2561  
115 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าวัสดุ(1303.01/1179)    1,050.00  7 มิ.ย. 2561  
116 น.ส.อำนวย เหรียญเจริญ  ค่าใช้สอย(1302.01/1190)    1,318.00  7 มิ.ย. 2561  
117 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1310)    3,505.00  7 มิ.ย. 2561  
118 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1308)    3,515.00  7 มิ.ย. 2561  
119 น.ส.อาคิฬะ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  7 มิ.ย. 2561  
120 นางปวีณา วงค์เทศ   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  7 มิ.ย. 2561  
121 นายธวัชชัย เสริฐสูงเนิน   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  7 มิ.ย. 2561  
122 นายชัย จีนท่าไม้   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  7 มิ.ย. 2561  
123 นางยิ่งลักขณ์ วุฒิ   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  7 มิ.ย. 2561  
124 นายจิรชัย กล้าหาญ   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  7 มิ.ย. 2561  
125 นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล   ค่าเล่าเรียน    5,800.00  7 มิ.ย. 2561  
126 นายบรรลือศักดิ์ ดวงแก้ว   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  7 มิ.ย. 2561  
127 นายกมล มหิทธิเดช   ค่าเล่าเรียน    800.00  7 มิ.ย. 2561  
128 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว   ค่ารักษา    478.00  7 มิ.ย. 2561  
129 นางพรพรรณ เห็นสว่าง   ค่ารักษา    282.00  7 มิ.ย. 2561  
130 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต   ค่ารักษา    180.00  7 มิ.ย. 2561  
131 นางพิชาริณี อำภาไพ   ค่ารักษา    300.00  7 มิ.ย. 2561  
132 นางพิชาริณี อำภาไพ   ค่ารักษา    380.00  7 มิ.ย. 2561  
133 น.ส.สิริกัญญา บรรจบ   ค่ารักษา    95.00  7 มิ.ย. 2561  
134 นาย ชัยชาญ บุญมี  ค่าใช้สอย(1303.02/122)    3,260.00  6 มิ.ย. 2561  
135 นาย ทินกร เพชรสูงเนิน  ค่าใช้สอย(1305.03/208)    100.00  6 มิ.ย. 2561  
136 นางลออ จิตต์ชอบ  ค่าใช้สอย(1302.01/1298)    5,674.00  6 มิ.ย. 2561  
137 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  ค่าใช้สอย(1318.01/581)    2,800.00  6 มิ.ย. 2561  
138 นาย สุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/293)    1,750.00  6 มิ.ย. 2561  
139 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/50)    800.00  6 มิ.ย. 2561  
140 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1165)    1,890.00  6 มิ.ย. 2561  
141 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1166)    200.00  6 มิ.ย. 2561  
142 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/534)    3,690.00  6 มิ.ย. 2561  
143 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/352)    1,440.00  6 มิ.ย. 2561  
144 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1268)    3,996.00  6 มิ.ย. 2561  
145 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าวัสดุ(1318.01/593)    630.00  6 มิ.ย. 2561  
146 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/1270)    23,180.00  6 มิ.ย. 2561  
147 นายพงษ์พันธุ์ ช้างพันธุ์  เงินยืม(1303.03/219)    34,180.00  6 มิ.ย. 2561  
148 นาย ฉันทานนท์ วรรณขจร  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)/32)    1,220.00  6 มิ.ย. 2561  
149 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว  ค่าใช้สอย(1301รธก(ทัศนีย์)/50)    9,000.00  6 มิ.ย. 2561  
150 นาง วิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)368)    530.00  6 มิ.ย. 2561  
151 น.ส.นาฎยา นนทประดิษฐ์  ค่าใช้สอย(1303.10/314)    3,600.00  6 มิ.ย. 2561  
152 นาง อัจฉรา อาทรเมทนี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)364)    310.00  6 มิ.ย. 2561  
153 นาย ทวีศักดิ์ แก้วเหล็กไหล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)365)    330.00  6 มิ.ย. 2561  
154 น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ  ค่าใช้สอย(1305.03/209)    4,677.60  6 มิ.ย. 2561  
155 นายสุภกิจ สนธิ  เงินยืม(1303.02/125)    22,180.00  6 มิ.ย. 2561  
156 น.ส.ศลิษา แซ่เตีย  เงินยืม(1301.07/512)    88,380.00  6 มิ.ย. 2561  
157 นางวรรณภา ยงเจริญ (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,000.00  6 มิ.ย. 2561  
158 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/529)    894.00  6 มิ.ย. 2561  
159 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/302)    690.00  5 มิ.ย. 2561  
160 ว่าที่รต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร  ค่าใช้สอย(1301.06/162)    5,130.00  5 มิ.ย. 2561  
161 น.ส.สพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/143)    735.00  5 มิ.ย. 2561  
162 นายนพดล ศรีพันธุ์  เงินยืม(1321.01/289)    9,500.00  5 มิ.ย. 2561  
163 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  เงินยืม(1301.04/2322)    34,000.00  5 มิ.ย. 2561  
164 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/297)    845.00  5 มิ.ย. 2561  
165 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/345)    4,250.00  5 มิ.ย. 2561  
166 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/144)    595.00  5 มิ.ย. 2561  
167 นางสุดา จงเจริญ   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  5 มิ.ย. 2561  
168 นายชัฐพล สายะพันธ์   ค่าเล่าเรียน    5,340.00  5 มิ.ย. 2561  
169 นางมุทิตา รุธิรโก   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  5 มิ.ย. 2561  
170 นางอภิญญา นะมาตร์   ค่าเล่าเรียน    2,756.75  5 มิ.ย. 2561  
171 นายนพดล ศรีพันธุ์   ค่าเล่าเรียน    1,600.00  5 มิ.ย. 2561  
172 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ   ค่าเล่าเรียน    8,750.00  5 มิ.ย. 2561  
173 นางธัญลักษมณ์ ซ้ายศรี   ค่าเล่าเรียน    5,340.00  5 มิ.ย. 2561  
174 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    2,650.00  5 มิ.ย. 2561  
175 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง   ค่ารักษา    510.00  5 มิ.ย. 2561  
176 นายชัฐพล สายะพันธ์   ค่ารักษา    9,070.00  5 มิ.ย. 2561  
177 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ   ค่ารักษา    3,370.00  5 มิ.ย. 2561  
178 นายสราวุธ ไชยสุภา   ค่ารักษา    10,848.00  5 มิ.ย. 2561  
179 นายเดชา ศุภวันต์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    8,000.00  5 มิ.ย. 2561  
180 นางจารุณี สุขสว่าง (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,650.00  5 มิ.ย. 2561  
181 นางจารุณี สุขสว่าง (บำนาญ)   ค่ารักษา    12,747.75  5 มิ.ย. 2561  
182 นางรัชนี ชัชไพบูลย์  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1301.03/501)    1,607.14  4 มิ.ย. 2561  
183 นาย สมมาตร ยิ่งยวด  ค่าใช้สอย(1303.01/1094)    5,220.20  4 มิ.ย. 2561  
184 นาย สรายุทธ บุญช่วย  ค่าใช้สอย(1302.01/1249)    9,617.00  4 มิ.ย. 2561  
185 น.ส.นุชรินทร์ มะหัย  เงินยืม(1303.03/220)    32,500.00  4 มิ.ย. 2561  
186 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  ค่าใช้สอย(1305.06/191)    140.00  4 มิ.ย. 2561  
187 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม  ค่าใช้สอย(1321.01/298)    4,030.00  4 มิ.ย. 2561  
188 นายทินกร เพชรสูงเนิน  เงินยืม(1305.03/206)    46,800.00  4 มิ.ย. 2561  
189 นายทินกร เพชรสูงเนิน  เงินยืม(1305.03/206)    3,000.00  4 มิ.ย. 2561  
190 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  เงินยืม(1301.07/507)    88,380.00  4 มิ.ย. 2561  
191 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง  เงินยืม(1301.01/1936)    3,600.00  4 มิ.ย. 2561  
192 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  ค่าใช้สอย(1303.09/254)    11,660.40  1 มิ.ย. 2561  
193 น.ส.อินทิรา สมบัติชัย  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)329)    590.00  1 มิ.ย. 2561  
194 นายภูมิศักดิ์ ราศรี  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/330)    789.66  1 มิ.ย. 2561  
195 นาย กฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/186)    500.00  1 มิ.ย. 2561  
196 นาย อนุวัฒน์ ผิวอ่อน  ค่าใช้สอย(1302.01/1233)    5,830.00  1 มิ.ย. 2561  
197 น.ส.กฤติยา เอี่ยมสุทธา  ค่าใช้สอย(1303.04/123)    770.00  1 มิ.ย. 2561  
198 นายสุรศักดิ์ อินอุดม  เงินยืม(1302.01/1225)    3,740.00  1 มิ.ย. 2561  
199 นางดวงแข เปรมปรี  เงินยืม(1303.03/221)    32,800.00  1 มิ.ย. 2561  
200 น.ส.ศุภลักษณ์ ถาวระ  ค่าใช้สอย(1305.04/166)    5,220.00  1 มิ.ย. 2561  
201 น.ส.จิราพร ปานพรหม  ค่าใช้สอย(1305.02/139)    700.00  1 มิ.ย. 2561  
202 นาย ณภัทร อุ๋ยเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.09/105)    9,500.00  1 มิ.ย. 2561  
203 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/225)    28,700.00  1 มิ.ย. 2561  
204 นายวริศ มิ่งโมฬี  เงินยืม(1305.07/79)    35,420.00  1 มิ.ย. 2561  
205 นางเบญจวรรณ ศรีงาม  เงินยืม(1302.01/1191)    18,290.00  1 มิ.ย. 2561  
206 นาย กฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/187)    500.00  1 มิ.ย. 2561  
207 นาย นพปฎล สุทนต์  ค่าใช้สอย(1303.04/124)    525.00  1 มิ.ย. 2561  
208 น.ส.ณัฐวณี ยมโชติ  ค่าใช้สอย(1305.03/199)    490.00  1 มิ.ย. 2561  
209 น.ส.สุภกัญญา กาญจนะคูหะ  เงินยืม(1305.09/102)    28,580.00  1 มิ.ย. 2561  
210 น.ส.สิริกร คูณขุนทด  เงินยืม(1305.03/201)    19,700.00  1 มิ.ย. 2561  
211 น.ส.เพียงเพ็ญ บุญชูดวง   ค่ารักษา    10,000.00  1 มิ.ย. 2561  
212 น.ส.สุธรรมมา มณีพิทักษ์  เงินยืม(1304.01/(ง)338)    14,320.00  1 มิ.ย. 2561  
213 นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล   ค่าเล่าเรียน    13,200.00  1 มิ.ย. 2561  
214 นายศรีไพร บุญยะเดช   ค่าเล่าเรียน    9,600.00  1 มิ.ย. 2561  
215 นางวันลา พรหมมา   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  1 มิ.ย. 2561  
216 นายธนิตฐ์ เทพจินดา   ค่าเล่าเรียน    2,215.00  1 มิ.ย. 2561  
217 น.ส.ปาริตา แก้วสุกกระ   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  1 มิ.ย. 2561  
218 นายโสรัจ ศุขสุทธิ (ไข้ใน รพ.ศิริราช ปิยฯ/ขอทำความตกลง)   ค่ารักษา    37,848.33  1 มิ.ย. 2561  
219 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่ารักษา    1,798.00  1 มิ.ย. 2561  
220 นายรักศักดิ์ รักเดช   ค่ารักษา    715.00  1 มิ.ย. 2561  
221 นายมีบุญเกิด บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    135.00  1 มิ.ย. 2561  
222 นายเสกสรร ศิริกุล   ค่ารักษา    293.00  1 มิ.ย. 2561  
223 นายหาญพล ทิพยมณฑา   ค่ารักษา    101.00  1 มิ.ย. 2561  
224 น.ส.ปฐมพร ทรงสุโรจน์   ค่ารักษา    1,520.00  1 มิ.ย. 2561  
225 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    99.00  1 มิ.ย. 2561  
226 นายนฤชิต สินชาติ   ค่ารักษา    194.00  1 มิ.ย. 2561  
227 นางสุณัฏฐนันท์ สายหยุด   ค่ารักษา    260.00  1 มิ.ย. 2561  
228 น.ส.สปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์   ค่ารักษา    500.00  1 มิ.ย. 2561  
229 นางสุจารีย์ พิชา พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/161)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
230 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/164)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
231 นางศุภลักษณ์ ขัติยะราช เมย.- พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/162)    6,000.00  31 พ.ค. 2561  
232 นางสุวิชาดา คูหา มีค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/162)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
233 นางภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/163)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
234 นางสาวบัณฑฺตา นามะวงศ์ เมย-พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/152)    6,000.00  31 พ.ค. 2561  
235 นางสุวิชาดา คูหา เมย-.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/165)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
236 นายสุรชัย ช่ำชอง มีค-เมย-.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/151)    4,600.00  31 พ.ค. 2561  
237 นายนิคม ใจโอบอ้อม ธค.60-มีค.61  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/143)    14,000.00  31 พ.ค. 2561  
238 นางเพ็ญศิริ วงศ์วาท มีค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/725)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
239 นางเพ็ญศรี สาวัตถี เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/725)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
240 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/674)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
241 นางสาวภควดี อุสาพรหม พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/710)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
242 นางสาวณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/766)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
243 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง กพ.- เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/758)    9,000.00  31 พ.ค. 2561  
244 นางสาวกรรณิกา บุญชิต ธค60.- เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/784)    20,000.00  31 พ.ค. 2561  
245 นายฐิติกร ผลพันธ์ มีค.- เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/767)    6,000.00  31 พ.ค. 2561  
246 นางสาวรัชนี นาคบุตร พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/261)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
247 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/270)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
248 นางสาวสุชญา เอี่ยมสะอาด มีค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/267)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
249 นางสาวสุชญา เอี่ยมสะอาด เมย..61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/277)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
250 นายสงวน แสนศิลา พ.ค. 60  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/475)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
251 นางชลลดา อิ่มเจริญ เมย. 60  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/117)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
252 นายทองภูมิ สิทธิชัยวงศ์ เมย.-พค. 60  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/111)    6,000.00  31 พ.ค. 2561  
253 นายเกษม ชาติทอง พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/120)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
254 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.03/473)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
255 นางสาวเวหา มิ่งวงศ์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.03/425)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
256 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.03/135)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
257 นายอดิศร แสงวิจิตร เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1301.04/2010)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
258 นายนิกร แสงเกตุ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/692)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
259 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/749)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
260 นายสมชาย คังคะมณี พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/769)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
261 นายวิชัย โลจนานันท์ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/679)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
262 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/673)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
263 นางชนัดดา หมัดเส็น พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/745)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
264 นายสุริยัน นวลศรี พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/700)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
265 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/675)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
266 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  เงินยืม(1321.01/281)    38,860.00  31 พ.ค. 2561  
267 นายบุญลาภ โสวัณณะ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/398)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
268 นางนิลุบล เสริมพงษ์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/402)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
269 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/403)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
270 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/412)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
271 นายธีรชัย จันทรอินทร์ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/410)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
272 นายวาริท ชูสุลกุล เมย.- พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/376)    7,000.00  31 พ.ค. 2561  
273 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1307/370)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
274 นางอาภรณ์ กระจายกลาง  ค่าเช่าบ้าน(1309.01/79)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
275 นายณุฌา พินิจนามพค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1495)    3,700.00  31 พ.ค. 2561  
276 นางอังคณา พูลพิทักษ์ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1483)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
277 นายมนัส มานะพรหม พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1482)    2,400.00  31 พ.ค. 2561  
278 นางสุภัสสรา พิมสาร เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1505)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
279 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/1430)    3,700.00  31 พ.ค. 2561  
280 นายธรณิศร กลิ่นภักดี พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/417)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
281 นายชาญชัย ศศิธร พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/415)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
282 นายสันติ วิสุทธิสรรพ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/450)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
283 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/449)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
284 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์ มีค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/249)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
285 นายอาสา ฉลาดแฉลม เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/465)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
286 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้ว เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/447)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
287 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ มีค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/414)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
288 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/448)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
289 นายมงคล สมเขาใหญ่ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/455)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
290 นางสาวจิรฐา คำรูญ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/459)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
291 นายกิตติพงษ์ อำลอย พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/423)    2,300.00  31 พ.ค. 2561  
292 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/452)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
293 นางสาวปุณณดา มาสวัสดิ์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/437)    6,000.00  31 พ.ค. 2561  
294 นางสาวปิยะรัตน์ บรรณาลัย เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/423)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
295 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/413)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
296 นางสาวอรวรรณ มูลต้น เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/411)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
297 นางสาวรุ่งอรุณ แข็งทน พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/386)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
298 นางสาวน้อมจิตร พันตัน เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/414)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
299 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/395)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
300 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/387)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
301 นางพุทธชาติ พึ่งตน เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/307)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
302 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1009)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
303 นางสาวกฤติกา นาคนาคม พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1027)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
304 นางสาวเบญจา น้อยผล พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/986)    2,300.00  31 พ.ค. 2561  
305 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/228)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
306 นายนพดล ศรีพันธุ์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/227)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
307 นายวงศ์วัฒน์ เมืองพรหม พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/251)    3,000.00  31 พ.ค. 2561  
308 นายสุรศักดิ์ อินอุดม เมย.-พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/1006)    7,000.00  31 พ.ค. 2561  
309 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช เมย.พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/516)    7,000.00  31 พ.ค. 2561  
310 น.ส.อุทัยวรรณ พูลทรัพย์  เงินยืม(1302.01/1210)    8,900.00  31 พ.ค. 2561  
311 นางกัญญา รัตนเลิศ  เงินยืม(1302.01/1202)    40,820.00  31 พ.ค. 2561  
312 นายชัฐพล สายะพันธ์ เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1090)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
313 นางอุไร อินนุรักษ์ มีค.- เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1101)    7,000.00  31 พ.ค. 2561  
314 นางสาวนิชาภา ประสิท ธิเวนิช พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1074)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
315 นางสาวปฐมา ฤทธฺเรืองเดช พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1177)    4,000.00  31 พ.ค. 2561  
316 นางสาวทิพา ค้าธัญญะ พค.61  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1077)    3,500.00  31 พ.ค. 2561  
317 นายบัณฑิต วัฒนพุทธิกุล กพ.- เมย..61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/440)    12,000.00  31 พ.ค. 2561  
318 น.ส.จตุพร เพ็ชร์น่วม เมย.61  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/454)    1,950.00  31 พ.ค. 2561  
319 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1107)    1,950.00  31 พ.ค. 2561  
320 น.ส.กิตติยา ปุระดุก  เงินยืม(1305.04/157)    14,440.00  31 พ.ค. 2561  
321 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/336)    3,210.00  31 พ.ค. 2561  
322 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/337)    1,560.00  31 พ.ค. 2561  
323 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1232)    3,505.00  31 พ.ค. 2561  
324 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าใช้สอย(1304.01/328)    4,975.50  30 พ.ค. 2561  
325 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าวัสดุ(1304.01/323)    950.00  30 พ.ค. 2561  
326 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  เงินยืม(1305.06/197)    19,910.00  30 พ.ค. 2561  
327 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/47)    18,430.00  30 พ.ค. 2561  
328 น.ส.ชฎาธาร สุขจรัล  ค่าใช้สอย(1302.01/1207)    3,610.00  30 พ.ค. 2561  
329 น.ส.นุชรินทร์ มะหัย  ค่าใช้สอย(1303.03/216)    700.00  30 พ.ค. 2561  
330 นาง อัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/63)    14,280.00  30 พ.ค. 2561  
331 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  เงินยืม(1305.08/185)    18,980.00  30 พ.ค. 2561  
332 นางทัศนีย์ ลักษณะ  ค่าใช้สอย(1305.07/77)    7,000.00  30 พ.ค. 2561  
333 นาย บุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/190)    1,295.00  30 พ.ค. 2561  
334 น.ส.พรชาตา บุสสุวัณโณ  ค่าใช้สอย(1301/58)    18,880.00  30 พ.ค. 2561  
335 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1217)    2,247.00  30 พ.ค. 2561  
336 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1211)    535.00  30 พ.ค. 2561  
337 นาย บุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.01/1189)    17,000.00  30 พ.ค. 2561  
338 นาง กัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1218)    2,700.00  30 พ.ค. 2561  
339 นาย ฐิติพงศ์ ศรีสมบัติ  ค่าใช้สอย(1318.01/549)    525.00  30 พ.ค. 2561  
340 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/213)    61,162.10  30 พ.ค. 2561  
341 นายสุรศักดิ์ อินอุดม   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  30 พ.ค. 2561  
342 น.ส.ธนาภรณ์ กลีบบัว   ค่าเล่าเรียน    3,200.00  30 พ.ค. 2561  
343 นางศศิธร สัจจเสนีย์   ค่าเล่าเรียน    2,671.00  30 พ.ค. 2561  
344 นางพิชาริณี อำภาไพ   ค่าเล่าเรียน    8,800.00  30 พ.ค. 2561  
345 นางจิตรา เดชโคบุตร   ค่าเล่าเรียน    2,500.00  30 พ.ค. 2561  
346 นางสุภาพร อัตถะโยธิน (บำนาญ)   ค่ารักษา    39,588.00  30 พ.ค. 2561  
347 นายสามเขตร์ จินตะเลขา (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,120.00  30 พ.ค. 2561  
348 นายปรีชา เกตุสำเภา (บำนาญ)   ค่ารักษา    730.00  30 พ.ค. 2561  
349 น.ส.ส่องสกณ บุญเกิด  เงินยืม(1305.06/195)    48,200.00  30 พ.ค. 2561  
350 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1303.01/1077)    5,100.00  30 พ.ค. 2561  
351 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/331)    3,611.79  30 พ.ค. 2561  
352 น.ส.ฤทัยทิพย์ ลำพอง  ค่าตอบแทน(1301.04/2213)    7,500.00  30 พ.ค. 2561  
353 น.ส.ลำพึง เพชรเหลี่ยม  เงินยืม(1303.03/214)    36,060.00  30 พ.ค. 2561  
354 นางอุไร กลั่นความดี  เงินยืม(1303.08/117)    18,900.00  30 พ.ค. 2561  
355 นางสมหมาย ส่งศรีแจ้ง  เงินยืม(1303.09/243)    12,700.00  30 พ.ค. 2561  
356 นางณวรรณ์ศา บุญญกนก  เงินยืม(1315.01/137)    33,220.00  30 พ.ค. 2561  
357 นายพรหมทอง อุยตระกูล  เงินยืม(1301.09/210)    42,940.00  30 พ.ค. 2561  
358 นางอุไร ขำชู   ค่ารักษา    391.00  30 พ.ค. 2561  
359 นายสิทธิกร ยิ่งวงษ์   ค่ารักษา    830.00  30 พ.ค. 2561  
360 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต   ค่ารักษา    125.00  30 พ.ค. 2561  
361 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    1,010.00  30 พ.ค. 2561  
362 น.ส.สปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์   ค่ารักษา    750.00  30 พ.ค. 2561  
363 นางดวงพร ปานภาษี   ค่าเล่าเรียน    2,584.00  30 พ.ค. 2561  
364 นายนพปฎล สุทนต์   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  30 พ.ค. 2561  
365 น.ส.เนาวรัตน์ พรหมเมศร์   ค่าเล่าเรียน    2,100.00  30 พ.ค. 2561  
366 น.ส.จิรฐา คำรูญ   ค่าเล่าเรียน    5,428.50  30 พ.ค. 2561  
367 น.ส.อรวรรณ มูลต้น   ค่าเล่าเรียน    2,400.00  30 พ.ค. 2561  
368 น.ส.สาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร  ค่าใช้สอย(1301.07/494)    980.00  28 พ.ค. 2561  
369 นาย ชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.05/308)    350.00  28 พ.ค. 2561  
370 น.ส.สาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร  ค่าใช้สอย(1301.07/494)    1,800.00  28 พ.ค. 2561  
371 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/894)    385.00  28 พ.ค. 2561  
372 นางผกาพรรณ ศรลัมพ์  ค่าใช้สอย(1305.01/ชช3/7)    420.00  28 พ.ค. 2561  
373 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1171)    2,700.00  28 พ.ค. 2561  
374 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/255)    1,600.00  28 พ.ค. 2561  
375 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/258)    3,255.00  28 พ.ค. 2561  
376 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/205)    10,320.00  28 พ.ค. 2561  
377 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าวัสดุ(1303.01/1063)    2,560.00  28 พ.ค. 2561  
378 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1200)    4,395.00  28 พ.ค. 2561  
379 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1199)    4,601.00  28 พ.ค. 2561  
380 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/319)    1,000.00  28 พ.ค. 2561  
381 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/320)    1,530.00  28 พ.ค. 2561  
382 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1068)    1,890.00  28 พ.ค. 2561  
383 นาย รักศักดิ์ รักเดช  ค่าใช้สอย(1301/54)    1,650.00  24 พ.ค. 2561  
384 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  ค่าใช้สอย(1301.07/501)    540.00  24 พ.ค. 2561  
385 น.ส.นิศารัตน์ เขม้นเขตการ  ค่าใช้สอย(1302.01/1158)    20,160.00  24 พ.ค. 2561  
386 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/173)    60.00  24 พ.ค. 2561  
387 นาง อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/257)    12,160.00  24 พ.ค. 2561  
388 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)315)    1,540.00  24 พ.ค. 2561  
389 นาง อัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/59)    11,800.00  24 พ.ค. 2561  
390 นาย อิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/222)    5,300.00  24 พ.ค. 2561  
391 นางสุเชาวนี โพธารส (บำนาญ)  ค่ารักษา    10,000.00  24 พ.ค. 2561  
392 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช  เงินยืม(1318.01/543)    700.00  24 พ.ค. 2561  
393 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช  เงินยืม(1318.01/543)    7,300.00  24 พ.ค. 2561  
394 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    200.00  24 พ.ค. 2561  
395 นายสุทธิ์ตนัย สังวระ   ค่ารักษา    460.00  24 พ.ค. 2561  
396 นายปรีดา คณมุขย์   ค่ารักษา    403.00  24 พ.ค. 2561  
397 นายชัฐพล สายะพันธ์   ค่ารักษา    540.00  24 พ.ค. 2561  
398 นายบุญลาภ โสวัณณะ   ค่ารักษา    951.00  24 พ.ค. 2561  
399 นางสุวรรณา พรรณเสมา   ค่าเล่าเรียน    15,750.00  24 พ.ค. 2561  
400 นายจิรชัย กล้าหาญ   ค่าเล่าเรียน    2,550.00  24 พ.ค. 2561  
401 นางศศิมา สุริโยทัย   ค่าเล่าเรียน    2,756.00  24 พ.ค. 2561  
402 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส   ค่าเล่าเรียน    5,425.00  24 พ.ค. 2561  
403 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด   ค่าเล่าเรียน    2,800.00  24 พ.ค. 2561  
404 นางสุดใจ สุนิภาษา (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    4,250.00  24 พ.ค. 2561  
405 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    410.00  24 พ.ค. 2561  
406 นายสราวุธ ไชยสุภา   ค่ารักษา    16,598.00  24 พ.ค. 2561  
407 นางปณตพร ธัญญะเจริญ   ค่าเล่าเรียน    4,500.00  24 พ.ค. 2561  
408 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/2174)    4,530.00  24 พ.ค. 2561  
409 น.ส.เบญจมาภรณ์ คงกระพันธ์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/314)    9,200.00  24 พ.ค. 2561  
410 นายสุวิทย์ ศิริโท  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1170)    3,600.00  24 พ.ค. 2561  
411 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่ายูบีซี(1302.01/1165)    796.93  24 พ.ค. 2561  
412 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1302.04/2191)    15,000.00  24 พ.ค. 2561  
413 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/2190)    6,300.00  24 พ.ค. 2561  
414 นางพรสวรรค์ สันทัด  เงินยืม(1303.05/311)    23,200.00  24 พ.ค. 2561  
415 น.ส.ณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์  เงินยืม(1318.01/524)    2,000.00  23 พ.ค. 2561  
416 น.ส.ณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์  เงินยืม(1318.01/524)    31,100.00  23 พ.ค. 2561  
417 นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่  เงินยืม(1302.01/1122)    13,200.00  23 พ.ค. 2561  
418 น.ส.ศรัญญา พันธ์ดนตรี  เงินยืม(1302.01/1156)    18,540.00  23 พ.ค. 2561  
419 นางวณัชพร สุดแสวง  เงินยืม(1302.01/1128)    22,800.00  23 พ.ค. 2561  
420 นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง  เงินยืม(1302.01/1169)    14,430.00  23 พ.ค. 2561  
421 นางประกาย กิจธิคุณ  เงินยืม(1305.06/207)    11,580.00  23 พ.ค. 2561  
422 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  ค่าใช้สอย(1305.06/190)    7,158.00  21 พ.ค. 2561  
423 น.ส.มาลี ประนมศรี  เงินยืม(1302.01/1164)    54,850.00  21 พ.ค. 2561  
424 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1304.02/(ง)311)    3,810.00  21 พ.ค. 2561  
425 นาย กิจษารธ อ้นเงินทยากร  ค่าใช้สอย(1301(ฉันทานนท์)27)    15,230.00  21 พ.ค. 2561  
426 นาย ปวเรศ เมืองสมบัติ  ค่าใช้สอย(1305.03/183)    1,820.00  21 พ.ค. 2561  
427 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์  เงินยืม(1301.07/498)    36,020.00  21 พ.ค. 2561  
428 นายรัศมี เกษมทรัพย์ (บำนาญ)  ค่ารักษา    4,640.00  21 พ.ค. 2561  
429 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
430 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
431 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
432 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
433 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
434 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
435 น.ส.รัตนาภรณ์ โยชน์ชัยสาร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)705)    3,465.00   
436 นายพิสาร สินนุกูล  เงินยืม(1304.01/(ง)708)    50,450.00   
437 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/798)    1,620.00   
438 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00