รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2337)    3,930.00  25 พ.ย. 2563  
2 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าวัสดุ(1303.01/2385)    430.00  25 พ.ย. 2563  
3 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/869)    2,200.00  25 พ.ย. 2563  
4 นายวิษณุพงค์ เรืองจรัส  เงินยืม(1302.01/2298)    18,180.00  25 พ.ย. 2563  
5 น.ส.แพรว สร้อยสีดำ  เงินยืม(1305.6/32)    19,740.00  25 พ.ย. 2563  
6 น.ส.ปุณณภา พิสกุล  เงินยืม(1305.5/32)    15,120.00  25 พ.ย. 2563  
7 นายอานนท์ บุญญวัฒนะ  ค่าใช้สอย(1303.02/242)    9,090.00  24 พ.ย. 2563  
8 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2329)    3,560.00  24 พ.ย. 2563  
9 นายอกนิษฐ์ กิ่งศักดิ์  เงินยืม(1318.01/1360)    7,200.00  24 พ.ย. 2563  
10 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  เงินยืม(1304.01/(ง)866)    15,250.00  24 พ.ย. 2563  
11 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  เงินยืม(1304.01/(ง)866)    1,400.00  24 พ.ย. 2563  
12 นายพรชัย ปุณณรัตนกุล  ค่าตอบแทน(1301.04/4988)    10,850.00  24 พ.ย. 2563  
13 นายปรีชา วงษ์ชมภู  ค่าตอบแทน(1301.04/4988)    9,000.00  24 พ.ย. 2563  
14 นายจตุพล อินทร  ค่าตอบแทน(1301.04/4988)    9,300.00  24 พ.ย. 2563  
15 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4988)    7,800.00  24 พ.ย. 2563  
16 นางสาวภัสชา ผ่องใส  ค่าตอบแทน(1301.04/5004)    1,500.00  24 พ.ย. 2563  
17 นายสุคนธ์ คงกล่อม  ค่าตอบแทน(1301.04/5004)    1,200.00  24 พ.ย. 2563  
18 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/5004)    1,200.00  24 พ.ย. 2563  
19 นายวัลลภ ทองดาษ  ค่าตอบแทน(1301.04/5004)    1,200.00  24 พ.ย. 2563  
20 นางสาวณปภัช อยู่ทิม  ค่าตอบแทน(1301.04/5004)    1,200.00  24 พ.ย. 2563  
21 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/867)    960.00  24 พ.ย. 2563  
22 น.ส.สุภกัญญา กาญจนะคูหะ  ค่าใช้สอย(1305.06/34)    10,695.00  24 พ.ย. 2563  
23 น.ส.พรทิพย์ สุขมะ  เงินยืม(1303.08/276)    25,680.00  24 พ.ย. 2563  
24 นางศิริ เพ่งพินิจ   ค่าเล่าเรียน    6,900.00  24 พ.ย. 2563  
25 นางอภิญญา นะมาตร์   ค่าเล่าเรียน    2,043.25  24 พ.ย. 2563  
26 นายวิชิตร์ เปลาเล (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    11,610.00  24 พ.ย. 2563  
27 นางสุณัฏฐนันท์ สายหยุด (ไข้ใน รพ.เอกชน)   ค่ารักษา    10,000.00  24 พ.ย. 2563  
28 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร   ค่ารักษา    210.00  24 พ.ย. 2563  
29 นายธีรเกียรติ ตันอุตม์   ค่ารักษา    96.00  24 พ.ย. 2563  
30 น.ส.พูลศรี ทัตจำนงค์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    575.00  24 พ.ย. 2563  
31 นางสุวีรยา วรเจริญ (บำนาญ)   ค่ารักษา    890.00  24 พ.ย. 2563  
32 น.ส.เวหา มิ่งวงศ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    140.00  24 พ.ย. 2563  
33 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2241)    2,100.00  24 พ.ย. 2563  
34 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  ค่าใช้สอย(1305.08/66)    6,625.00  24 พ.ย. 2563  
35 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1187/ฝป)    1,115.00  24 พ.ย. 2563  
36 น.ส.ส่องสกณ บุญเกิด  ค่าใช้สอย(1305.03/50)    50.00  24 พ.ย. 2563  
37 นายปิติ รุ่งเรือง  ค่าใช้สอย(1305.04/41)    7,590.00  24 พ.ย. 2563  
38 น.ส.นาฎยา นนทประดิษฐ์  ค่าใช้สอย(1303.10/628)    665.00  24 พ.ย. 2563  
39 นางสาวสุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/1303)    961.93  18 พ.ย. 2563  
40 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/1171)    3,000.00  18 พ.ย. 2563  
41 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/808)    1,955.00  18 พ.ย. 2563  
42 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/452)    15,130.00  18 พ.ย. 2563  
43 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2327)    1,225.00  18 พ.ย. 2563  
44 น.ส.สุนันทา สุขเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/65)    350.00  18 พ.ย. 2563  
45 นายวริศ มิ่งโมฬี  ค่าใช้สอย(1305.07/25)    100.00  18 พ.ย. 2563  
46 น.ส.สุมาลยา งานดี  ค่าใช้สอย(1303.06/707)    700.00  18 พ.ย. 2563  
47 นางสาวณิริศพร มีนพัฒนสันติ  ค่าตอบแทน(1301.05/393)    12,600.00  18 พ.ย. 2563  
48 นางสาวพัชรนันท์ เสมพืช  ค่าตอบแทน(1303.06/415)    7,500.00  18 พ.ย. 2563  
49 นางศศิญา ปานตั้น  ค่าตอบแทน(1303.04/4983)    1,500.00  18 พ.ย. 2563  
50 นางสาวอุษา โทณผลิน  ค่าตอบแทน(1303.04/4983)    1,200.00  18 พ.ย. 2563  
51 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1303.04/4983)    1,200.00  18 พ.ย. 2563  
52 นายปรีชา วงษ์ชมภู  ค่าตอบแทน(1303.04/4983)    1,200.00  18 พ.ย. 2563  
53 นายภุชงค์ ไกรวุฒิสม  ค่าตอบแทน(1303.04/4983)    1,200.00  18 พ.ย. 2563  
54 นางสาวเฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าตอบแทน(1303.04/4983)    1,200.00  18 พ.ย. 2563  
55 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย   ค่ารักษา    13,920.00  17 พ.ย. 2563  
56 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่ารักษา    2,628.00  17 พ.ย. 2563  
57 นายสิทธิศักดิ์ ช่างเหล็ก   ค่ารักษา    6,200.00  17 พ.ย. 2563  
58 น.ส.พรทิพย์ สุขมะ   ค่ารักษา    183.00  17 พ.ย. 2563  
59 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี   ค่ารักษา    1,300.00  17 พ.ย. 2563  
60 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ   ค่ารักษา    1,690.00  17 พ.ย. 2563  
61 น.ส.ชินตา รายยวา (บำนาญ)   ค่ารักษา    770.00  17 พ.ย. 2563  
62 นางผ่องพรรณ แพรกทอง (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,750.00  17 พ.ย. 2563  
63 นางประกาย กิจธิคุณ (บำนาญ)   ค่ารักษา    330.00  17 พ.ย. 2563  
64 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/374)    665.00  17 พ.ย. 2563  
65 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/447)    1,015.00  17 พ.ย. 2563  
66 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/805)    2,185.00  17 พ.ย. 2563  
67 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2187)    640.00  17 พ.ย. 2563  
68 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/373)    9,375.00  17 พ.ย. 2563  
69 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/240)    1,760.00  17 พ.ย. 2563  
70 น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม  ค่าใช้สอย(1305.05/34)    3,375.00  17 พ.ย. 2563  
71 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/241)    11,570.00  17 พ.ย. 2563  
72 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1166/ฝบ)    490.00  17 พ.ย. 2563  
73 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/729)    3,360.00  17 พ.ย. 2563  
74 น.ส.สิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์  ค่าใช้สอย(1305.03/43)    4,124.17  17 พ.ย. 2563  
75 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์  ค่าใช้สอย(1305.01/2214)    10,000.00  17 พ.ย. 2563  
76 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  ค่าใช้สอย(1316.01/240)    700.00  17 พ.ย. 2563  
77 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2286)    6,000.00  17 พ.ย. 2563  
78 นายเกรียงศักดิ์ พูนเกิด  เงินยืม(1302.01/2264)    32,460.00  17 พ.ย. 2563  
79 นายปวเรศ เมืองสมบัติ  เงินยืม(1305.5/31)    18,960.00  17 พ.ย. 2563  
80 น.ส.เพียงเพ็ญ บุญชูดวง  ค่าใช้สอย(1315.01/346)    3,600.00  17 พ.ย. 2563  
81 นายวัชรพงษ์ ชุนจำรัส  ค่าใช้สอย(1301(รธก.พลเชษฐ์)98)    7,895.00  17 พ.ย. 2563  
82 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  เงินยืม(1301.04/4806)    160.50  16 พ.ย. 2563  
83 น.ส.กัญญภัทร ธรรมพิธี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)835)    1,050.00  16 พ.ย. 2563  
84 น.ส.เพียงเพ็ญ บุญชูดวง  เงินยืม(1315.01/342)    1,920.00  16 พ.ย. 2563  
85 น.ส.อารีรัตน์ ลักษมีลออ  ค่าใช้สอย(1303.07/261)    525.00  16 พ.ย. 2563  
86 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2289)    500.00  16 พ.ย. 2563  
87 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าวัสดุ(1303.01/2354)    300.00  16 พ.ย. 2563  
88 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าวัสดุ(1303.01/2353)    1,650.00  16 พ.ย. 2563  
89 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2306)    2,600.00  16 พ.ย. 2563  
90 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าวัสดุ(1303.01/2347)    1,827.56  16 พ.ย. 2563  
91 นางจุฑารัตน์ คงเกษม   ค่าเล่าเรียน    983.75  16 พ.ย. 2563  
92 น.ส.ธัญชนก ทองรักษ์   ค่าเล่าเรียน    900.00  16 พ.ย. 2563  
93 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.2/38)    14,250.00  13 พ.ย. 2563  
94 น.ส.สุกัญญา รุจินิมิต  เงินยืม(1318.01/1311)    4,430.00  13 พ.ย. 2563  
95 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/432)    7,965.00  12 พ.ย. 2563  
96 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/88)    31,490.00  12 พ.ย. 2563  
97 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2162)    280.00  12 พ.ย. 2563  
98 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1136/ฝป)    3,500.00  12 พ.ย. 2563  
99 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/855)    960.00  12 พ.ย. 2563  
100 น.ส.พาสินี ณ ป้อมเพ็ชร  ค่าใช้สอย(1318.01/1297)    39,772.00  12 พ.ย. 2563  
101 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าใช้สอย(1303.10/598)    1,085.00  12 พ.ย. 2563  
102 น.ส.หทัยรัตน์ สกลวิทยานนท์  ค่าใช้สอย(1301/58)    40,180.00  12 พ.ย. 2563  
103 น.ส.สุประมา โรจนานนท์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)854)    100.00  12 พ.ย. 2563  
104 น.ส.เบญจพร เรืองวงษ์งาม  ค่าใช้สอย(1332.01/723)    8,600.00  12 พ.ย. 2563  
105 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/2152)    6,000.00  12 พ.ย. 2563  
106 นางศศิญา ปานตั้น   ค่ารักษา    169.00  12 พ.ย. 2563  
107 น.ส.เบญจา น้อยผล   ค่ารักษา    500.00  12 พ.ย. 2563  
108 น.ส.อรฉัตร รัตนรัตน์   ค่ารักษา    610.00  12 พ.ย. 2563  
109 นายสันติ วชิรถาวรชัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,336.00  12 พ.ย. 2563  
110 นายองอาจ วรรณลักษณ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    5,550.00  12 พ.ย. 2563  
111 นางวราภรณ์ ขมวิไล (บำนาญ)   ค่ารักษา    580.00  12 พ.ย. 2563  
112 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/712)    4,995.00  12 พ.ย. 2563  
113 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1332.01/711)    720.00  11 พ.ย. 2563  
114 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าใช้สอย(1303.01/2324)    3,500.00  11 พ.ย. 2563  
115 นางฐานิยา พิรุณสาร พันธุ์บุญ  เงินยืม(1304.01/(ง)852)    26,475.00  11 พ.ย. 2563  
116 นายเอกราช ตรีลพ  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,500.00  11 พ.ย. 2563  
117 นางสาวสุกัลยา กาเซ็ม  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
118 นางสาวสิริลักษณ์ พัฒนกันธุ์  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
119 นางสาวรักชนก ทุยเวียง  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
120 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
121 นางสาวเฉลิมศรี ลิวนานนท์ช้ัย  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
122 นางอัญขนา แก้วเฉย  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
123 นางสาวมินทร์ลดา คงอยู่  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1149/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
124 นายเอกราช ตรีลพ  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1153/ฝบ)    1,500.00  11 พ.ย. 2563  
125 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1153/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
126 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1153/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
127 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1153/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
128 นายภุชงค์ ไกรวุฒิสม  ค่าตอบแทน(กษ1305.01/1153/ฝบ)    1,200.00  11 พ.ย. 2563  
129 นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(กษ1301.03/962)    10,080.00  11 พ.ย. 2563  
130 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/4578)    6,300.00  10 พ.ย. 2563  
131 น.ส.เพียงเพ็ญ บุญชูดวง (ไข้ใน รพ.เอกชน)  ค่ารักษา    8,588.00  10 พ.ย. 2563  
132 นางสมหมาย ส่งศรีแจ้ง  ค่าใช้สอย(1303.02/230)    2,400.00  10 พ.ย. 2563  
133 นายปริญญา หนองเกวียนหัก  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)832)    500.00  10 พ.ย. 2563  
134 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1302.01/2257)    46.30  10 พ.ย. 2563  
135 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธ์  ค่าตอบแทน(1301.04/4870)    1,500.00  10 พ.ย. 2563  
136 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4870)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
137 นางสาวจุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าตอบแทน(1301.04/4870)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
138 นางสาวอุรัสยา แก้วคำ  ค่าตอบแทน(1301.04/4870)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
139 นายปรีชา วงศ์ชมภู  ค่าตอบแทน(1301.04/4870)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
140 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4870)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
141 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/4870)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
142 นางสาวนิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.ทัศนีย์)/89)    2,500.00  10 พ.ย. 2563  
143 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/4867)    2,720.00  10 พ.ย. 2563  
144 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/4868)    13,940.00  10 พ.ย. 2563  
145 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2256)    1,198.40  10 พ.ย. 2563  
146 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/1133)    2,520.00  10 พ.ย. 2563  
147 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2261)    3,000.00  10 พ.ย. 2563  
148 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าวัสดุ(1303.01/2315)    1,440.00  10 พ.ย. 2563  
149 น.ส.สุจิตตา รักษ์วงศ์  ค่าใช้สอย(1305.05/20)    16,835.10  10 พ.ย. 2563  
150 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าใช้สอย(1303.01/2322)    875.00  10 พ.ย. 2563  
151 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  ค่าใช้สอย(1303.03/234)    920.00  10 พ.ย. 2563  
152 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.02/31)    19,540.00  10 พ.ย. 2563  
153 นายปิติ รุ่งเรือง  ค่าใช้สอย(1305.04/33)    630.00  10 พ.ย. 2563  
154 ว่าที่รต.นัตวุฒิ พรหมสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1302.01/2253)    8,330.00  10 พ.ย. 2563  
155 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าใช้สอย(1318.01/1272)    260.00  10 พ.ย. 2563  
156 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)842)    410.00  10 พ.ย. 2563  
157 นายธีรวีย์ ศิริภาพงษ์เลิศ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)840)    100.00  10 พ.ย. 2563  
158 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงศ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)841)    700.00  10 พ.ย. 2563  
159 นายฉันทานนท์ วรรณเขจร   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  10 พ.ย. 2563  
160 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ  ค่าตอบแทน(1303.07/1005)    4,030.00  10 พ.ย. 2563  
161 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าตอบแทน(1301.02/2152)    6,000.00  10 พ.ย. 2563  
162 นางสาวภัชชา ผ่องใส  ค่าตอบแทน(1301.04/4886)    1,500.00  10 พ.ย. 2563  
163 นายสุคนธ์ คงกล่อม  ค่าตอบแทน(1301.04/4886)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
164 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4886)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
165 นายวัลลภ ทองดาษ  ค่าตอบแทน(1301.04/4886)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
166 นางสาวณปภัช อยู่ทิม  ค่าตอบแทน(1301.04/4886)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
167 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์   ค่าเล่าเรียน    2,216.00  10 พ.ย. 2563  
168 นางสุวิชาดา คูหา (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    1,960.00  10 พ.ย. 2563  
169 น.ส.ปานรดา ถาเรือน   ค่ารักษา    780.00  10 พ.ย. 2563  
170 นางภคินี งามปลั่ง (บำนาญ)   ค่ารักษา    500.00  10 พ.ย. 2563  
171 นายวิชัย เปี่ยมลาภโชติกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,025.00  10 พ.ย. 2563  
172 น.ส.กฤติกา อกนิษฐาภิชาติ (บำนาญ)   ค่ารักษา    280.00  10 พ.ย. 2563  
173 นางประกาย กิจธิคุณ (บำนาญ)   ค่ารักษา    95.00  10 พ.ย. 2563  
174 นายพินิจ มะกรูดอินทร์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    5,726.00  10 พ.ย. 2563  
175 นายบัณฑิต เกษราพงศ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    730.00  10 พ.ย. 2563  
176 นางวัฒนา พานิชดี (บำนาญ)   ค่ารักษา    480.00  10 พ.ย. 2563  
177 น.ส.กัญญารัตน์ ว่องวิทย์เดชา (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,880.00  10 พ.ย. 2563  
178 นายพรหมทอง อุยตระกูล  ค่าตอบแทน(1301.04/4907)    3,000.00  10 พ.ย. 2563  
179 นางสาววันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าตอบแทน(1301.04/4907)    2,400.00  10 พ.ย. 2563  
180 นางสาวพัชรนันท์ เสมพืช  ค่าตอบแทน(1301.04/4907)    1,200.00  10 พ.ย. 2563  
181 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4907)    2,400.00  10 พ.ย. 2563  
182 นางสาวลัลน์รัมภา นันทิเดชาพันธ์  ค่าตอบแทน(1301.04/4907)    2,400.00  10 พ.ย. 2563  
183 นางสาวกฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.อัญชนา)87)    2,050.00  10 พ.ย. 2563  
184 น.ส.อารีย์รัตน์ ลักษมีลออ  ค่าใช้สอย(1303.07/244)    4,305.00  5 พ.ย. 2563  
185 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.2/29)    15,250.00  5 พ.ย. 2563  
186 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.2/29)    6,750.00  5 พ.ย. 2563  
187 น.ส.ประภัสสร เดือนฉาย  เงินยืม(1303.09/364)    4,500.00  5 พ.ย. 2563  
188 นางสาวชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/98)    2,450.00  5 พ.ย. 2563  
189 นางสาววรยา ไทพาณิชย์  ค่าล่วงเวลา(1301.02/2093)    28,140.00  5 พ.ย. 2563  
190 นางศศิญา ปานตั้น  ค่าตอบแทน(1301.04/4831)    1,500.00  5 พ.ย. 2563  
191 นางสาวอุษา โทณผลิน  ค่าตอบแทน(1301.04/4831)    1,200.00  5 พ.ย. 2563  
192 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4831)    1,200.00  5 พ.ย. 2563  
193 นายปรีชา วงษ์ชมภู  ค่าตอบแทน(1301.04/4831)    1,200.00  5 พ.ย. 2563  
194 นายภุชงค์ ไกรวุฒิสม  ค่าตอบแทน(1301.04/4831)    1,200.00  5 พ.ย. 2563  
195 นางสาวเฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าตอบแทน(1301.04/4831)    1,200.00  5 พ.ย. 2563  
196 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/395)    3,560.00  5 พ.ย. 2563  
197 นายฉันทานนท์ วรรณขจร  ค่าใช้สอย(1301.01/4391)    840.00  5 พ.ย. 2563  
198 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)834)    320.00  5 พ.ย. 2563  
199 นางพิชาริณี อำภาไพ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)817)    400.00  5 พ.ย. 2563  
200 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/369)    8,640.00  5 พ.ย. 2563  
201 น.ส.พัชรนันท์ เสมพีช  ค่าตอบแทน(1303.06/693)    8,700.00  4 พ.ย. 2563  
202 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/2215)    3,132.00  4 พ.ย. 2563  
203 น.ส.ณัฏฐนันท์ วิบูลย์กาญจน์  เงินยืม(1304.01/(ง)813)    9,900.00  4 พ.ย. 2563  
204 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม  เงินยืม(1315.01/328)    64,490.00  4 พ.ย. 2563  
205 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/1024)    3,200.00  4 พ.ย. 2563  
206 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/1026)    1,321.45  4 พ.ย. 2563  
207 น.ส.วราภรณ์ ศากรณ์  เงินยืม(1301.04/4771)    11,201.83  4 พ.ย. 2563  
208 นางอังคณา พุทธศรี  เงินยืม(1318.01/1259)    51,300.00  4 พ.ย. 2563  
209 นายนิวัตร ออกเวหา  ค่าล่วงเวลา(1302.01/2206)    5,880.00  3 พ.ย. 2563  
210 นางวันลา พรหมมา   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  3 พ.ย. 2563  
211 นายสมนึก อ่ำเที่ยงตรง (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    11,340.00  3 พ.ย. 2563  
212 นางสิริมา คลี่สุวรรณ (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,391.00  3 พ.ย. 2563  
213 นายสมนึก อ่ำเที่ยงตรง (บำนาญ)   ค่ารักษา    202.50  3 พ.ย. 2563  
214 น.ส.ณปภัช อยู่ทิม  ค่าวัสดุ(1301.04/4695)    107.00  3 พ.ย. 2563  
215 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/4699)    2,000.00  3 พ.ย. 2563  
216 น.ส.ชดารัตน์ สุวะชัย  ค่าใช้สอย(1301.08/785)    560.00  3 พ.ย. 2563  
217 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/2065)    5,000.00  3 พ.ย. 2563  
218 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/816)    1,080.00  3 พ.ย. 2563  
219 นายปิยะพงษ์ วงษ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1303.04/4755)    2,400.00  3 พ.ย. 2563  
220 นายจิรพงษ์ สิทธิฤทธิ์  ค่าตอบแทน(1303.04/4755)    2,400.00  3 พ.ย. 2563  
221 นางสาววราภรณ์ ศากรณ์  ค่าตอบแทน(1303.04/4755)    2,400.00  3 พ.ย. 2563  
222 นายวัลลภ ทองดาษ  ค่าตอบแทน(1303.04/4755)    2,400.00  3 พ.ย. 2563  
223 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1303.04/4755)    2,400.00  3 พ.ย. 2563  
224 นายพรหมทอง อุยตระกูล  ค่าตอบแทน(1301.02/2065)    3,000.00  3 พ.ย. 2563  
225 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  เงินยืม(1305.8/43)    23,200.00  3 พ.ย. 2563  
226 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/790)    2,530.00  3 พ.ย. 2563  
227 น.ส.ณิชนิตา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/791)    2,300.00  3 พ.ย. 2563  
228 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าใช้สอย(1303.10/586)    455.00  3 พ.ย. 2563  
229 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)812)    1,750.00  3 พ.ย. 2563  
230 น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม  ค่าใช้สอย(1305.5/17)    4,050.00  3 พ.ย. 2563  
231 น.ส.สุภกัญญา กาญจนคูหะ  ค่าใช้สอย(1305.06/18)    12,400.00  3 พ.ย. 2563  
232 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)811)    2,275.00  3 พ.ย. 2563  
233 นายศรีไพร บุญยะเดช   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  3 พ.ย. 2563  
234 นายบัณฑิต เกษราพงศ์ (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    18,250.00  3 พ.ย. 2563  
235 นายบรรพต ตรีกิตติบุตร ไข้ใน รพ.เอกชน   ค่ารักษา    1,400.00  3 พ.ย. 2563  
236 นางอัญชนา ตราโช   ค่ารักษา    1,500.00  3 พ.ย. 2563  
237 นายไพบูลย์ สุติญญามณี   ค่ารักษา    85.00  3 พ.ย. 2563  
238 นายเมธี จันต๊ะ   ค่ารักษา    1,000.00  3 พ.ย. 2563  
239 น.ส.แสงมณี แนวจำปา   ค่ารักษา    504.00  3 พ.ย. 2563  
240 นายมีบุญเกิด บุญเพิ่มศรีทรัพย์   ค่ารักษา    157.00  3 พ.ย. 2563  
241 น.ส.นันท์นภัส บุตรพรหม   ค่ารักษา    187.00  3 พ.ย. 2563  
242 น.ส.อรวรรณ องคณานันท์เลิศ (บำนาญ)   ค่ารักษา    10,000.00  3 พ.ย. 2563  
243 นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    780.00  3 พ.ย. 2563  
244 นายอวยพร เพชรหลายสี (บำนาญ)   ค่ารักษา    120.00  3 พ.ย. 2563  
245 นายวิชัย โรจนานันท์ ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,500.00  30 ต.ค. 2563  
246 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    3,500.00  30 ต.ค. 2563  
247 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1757)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
248 นางสาวเกวลี ปานดำ เมย.-สค.63  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1766)    16,500.00  30 ต.ค. 2563  
249 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ กย.-ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1758)    10,000.00  30 ต.ค. 2563  
250 นายสมชาย คังคะมณี ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1759)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
251 นางชลลดา อิ่มเจริญ กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/723)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
252 ว่าที่ร้อยเอก นันทพร บัวเอี่ยม กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/722)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
253 นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/721)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
254 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/725)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
255 นางสาวอมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ สค.63  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/724)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
256 นางสาวรัชนี นาคบุตร ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/720)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
257 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/726)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
258 นายนิกร แสงเกตุ ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/682)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
259 นางสาวอนุรักษ์ ผาวันดี กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/700)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
260 นางสาวรุ่งอรุณ แข็งทน กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/712)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
261 นางสาวสาวิตรี ปานคล้าย ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/783)    2,500.00  30 ต.ค. 2563  
262 นางสาวน้อมจิตร พันตัน กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/701)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
263 นางฉริยา คงสืบเสาะ ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/685)    2,500.00  30 ต.ค. 2563  
264 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/684)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
265 นางสาวปิยะรัตน์ บรรณาลัย ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/717)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
266 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/686)    3,500.00  30 ต.ค. 2563  
267 นายธีรพล พลภักดิ์ กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/699)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
268 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์ กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/364)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
269 นายเกษม ชาติทอง ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/362)    3,500.00  30 ต.ค. 2563  
270 น.ส.พณิดา เด่นดางเรือง (เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1306.01/354)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
271 น.ส.ศักดิ์ดำเนิน นนท์กิติ (เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1306.01/346)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
272 นายสุรชัย ช่ำชอง(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1306.01/357)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
273 นางสุจารีย์ พิชา(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1306.01/352)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
274 นางเจนธิชา ชัยชาญ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1306.01/356)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
275 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1306.01/362)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
276 นายบุญลาภ โสวัณณะ(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/714)    4,500.00  30 ต.ค. 2563  
277 นายกนก สืบบุญ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/719)    5,200.00  30 ต.ค. 2563  
278 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/735)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
279 นายวาริท ชูสกุล(เดือน ส.ค.-ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/708)    10,500.00  30 ต.ค. 2563  
280 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/734)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
281 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/740)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
282 นายธีรชัย จันทรอินทร์(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/736)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
283 น.ส.มยุรฉัตร์ นิยม(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/710)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
284 น.ส.ปานรดา ถาเรือน(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/729)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
285 น.ส.ปรียานุช โพธิ์เงิน(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1307/706)    2,500.00  30 ต.ค. 2563  
286 น.ส.เพ็ญศรี สาวัตถี(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1615)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
287 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1592)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
288 นายประสิทธิ์ อาจอำนวย(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1589)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
289 นายธนากร จันทะพาหะ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1619)    2,500.00  30 ต.ค. 2563  
290 นายฐิติกร ผลพันธุ์(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1629)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
291 น.ส.ภัควดี อุสาพรม(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1620)    3,100.00  30 ต.ค. 2563  
292 นายเศกศักดิ์ โคตรหานาม(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1630)    2,500.00  30 ต.ค. 2563  
293 น.ส.กรรณิกา บุญชิต(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1631)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
294 น.ส.ณรินทร์ภัทร เลขะพันท์รัชต์(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1593)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
295 น.ส.นันทพัชญ์ แซ่ตั้ง(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1590)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
296 น.ส.พิสมัย บัณหาราช(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1621)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
297 น.ส.วิภาวี ศรีทาสร้อย(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1636)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
298 น.ส.สปัณฐ์รุ้ง มณีปัทมวงค์(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1663)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
299 น.ส.อัจฉรา โคตรหาชัย(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1308.01/1594)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
300 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1310.01/945)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
301 น.ส.จตุพร เพ็ชร์น่วม(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1001)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
302 นางมณทิรา ไทรน้อย(เดือน มิ.ย.-ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1310.01/977)    24,000.00  30 ต.ค. 2563  
303 นายศุภสิทธิ์ กัณหาป้อง(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1310.01/1006)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
304 นายเอกภาคย์ หงษ์สา(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3446)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
305 นางติณณา คัญใหญ่(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1311.01/346)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
306 นายพงศ์ธัญญ์ ศรียะวงศ์(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1311.01/343)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
307 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3426)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
308 นางสาวจิรจิตต์ ตั้งภากร กย-ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/374)    10,000.00  30 ต.ค. 2563  
309 นางสาวพรพิมล เล็กประเสริฐ กย-ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/375)    9,000.00  30 ต.ค. 2563  
310 นายสุวิศิษฎ์ แสงเอื้ออังกูล กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/1196)    3,800.00  30 ต.ค. 2563  
311 นางธีรารัตน์ สมพงษ์(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3447)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
312 นางพรพนา อุ่นเรือน(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1311.01/3465)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
313 นายชีวิต เม่งเอียด(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1312.01/1284)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
314 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/836)    4,500.00  30 ต.ค. 2563  
315 น.ส.ริญญารัตน์ คงแก้ว(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/849)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
316 นายสันติ วิสุทธิสรรพ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/880)    5,700.00  30 ต.ค. 2563  
317 น.ส.ปุณณดา มาสวัสดิ์(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/840)    3,500.00  30 ต.ค. 2563  
318 น.ส.จิรฐา คำรูญ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/851)    4,000.00  30 ต.ค. 2563  
319 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/854)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
320 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/852)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
321 นายกิตติพงค์ อำลอย(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/855)    2,500.00  30 ต.ค. 2563  
322 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส(เดือน ก.ย.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/853)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
323 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์(เดือน ต.ค.63)   ค่าเช่าบ้าน(1313.01/848)    4,500.00  30 ต.ค. 2563  
324 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร สค-กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/792)    12,000.00  30 ต.ค. 2563  
325 น.ส.พุทธชาติ พึ่งตน กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/774)    4,500.00  30 ต.ค. 2563  
326 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงค์ กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/777)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
327 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.9/20)    5,000.00  30 ต.ค. 2563  
328 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/11)    5,200.00  30 ต.ค. 2563  
329 นางอุไร อินนุรักษ์ กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.07/8)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
330 นายชัฐพล สายะพันธ์กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.04/7)    3,500.00  30 ต.ค. 2563  
331 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1305.08/25)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
332 นางสาวเบญจา น้อยผล ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1303.07/224)    3,000.00  30 ต.ค. 2563  
333 นางสาวกฤติกา นาคนาคม ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1303.07/228)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
334 นายสุรศักดิ์ อินอุดม กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/2107)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
335 นางจุฑารัตน์ คงเกษม ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/2106)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
336 นายณรงค์ศักดิ์ การันต์ ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1332.01/594)    5,600.00  30 ต.ค. 2563  
337 ว่าร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1301.08/744)    6,000.00  30 ต.ค. 2563  
338 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  เงินยืม(1305.8/41)    8,600.00  30 ต.ค. 2563  
339 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)809)    4,725.00  30 ต.ค. 2563  
340 น.ส.กฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/264)    2,450.00  30 ต.ค. 2563  
341 นายนพดล ศรีพันธุ์  เงินยืม(1332.01/686)    30,640.00  29 ต.ค. 2563  
342 นายพรหมทอง อุยตระกูล  ค่าตอบแทน(1301.04/4655)    1,500.00  29 ต.ค. 2563  
343 นางสาวพนิดา ฮั้วประเสริฐ  ค่าตอบแทน(1301.04/4655)    1,200.00  29 ต.ค. 2563  
344 นางสาวชฎาธาร สุขจรัญ  ค่าตอบแทน(1301.04/4655)    1,200.00  29 ต.ค. 2563  
345 นางสาวสุปริญญา แก้วนนท์  ค่าตอบแทน(1301.04/4655)    1,200.00  29 ต.ค. 2563  
346 นายอวิรุทธ์ สวนอนันตภูมิ  ค่าตอบแทน(1301.04/4655)    1,200.00  29 ต.ค. 2563  
347 นายพรมทอง อุยตระกูล  ค่าตอบแทน(1301.04/4654)    1,500.00  29 ต.ค. 2563  
348 นายสุคนธ์ คงกล่อม  ค่าตอบแทน(1301.04/4654)    1,200.00  29 ต.ค. 2563  
349 นายสุวิทย์ ศิริโท  ค่าตอบแทน(1301.04/4654)    1,200.00  29 ต.ค. 2563  
350 นายภุชงค์ ไกรวุฒิสม  ค่าตอบแทน(1301.04/4654)    1,200.00  29 ต.ค. 2563  
351 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/2048)    245.00  29 ต.ค. 2563  
352 น.ส.สิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์  ค่าใช้สอย(1305.03/29)    100.00  29 ต.ค. 2563  
353 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  ค่าใช้สอย(1318.01/1233)    420.00  29 ต.ค. 2563  
354 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าใช้สอย(1303.06/687)    700.00  29 ต.ค. 2563  
355 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/663)    4,185.00  29 ต.ค. 2563  
356 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/399)    1,225.00  29 ต.ค. 2563  
357 น.ส.ทิพาพันธ์ ขุนเมือง   ค่ารักษา    470.00  29 ต.ค. 2563  
358 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    300.00  29 ต.ค. 2563  
359 น.ส.ละอองดาว ลุขะวารรณ์   ค่ารักษา    1,120.00  29 ต.ค. 2563  
360 นายชัฐพล สายะพันธ์   ค่ารักษา    13,410.00  29 ต.ค. 2563  
361 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    540.00  29 ต.ค. 2563  
362 น.ส.เกวลี ปานดำ   ค่ารักษา    603.00  29 ต.ค. 2563  
363 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/659)    645.21  28 ต.ค. 2563  
364 น.ส.พรทิพย์ สุกใส  ค่าวัสดุ(1303.01/2220)    3,270.00  28 ต.ค. 2563  
365 นางสาวจิรจิตต์ ตั้งภากร กย-ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/374)    10,000.00  28 ต.ค. 2563  
366 นางสาวพรพิมล เล็กประเสริฐ กย-ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/375)    9,000.00  28 ต.ค. 2563  
367 นายสุวิศิษฎ์ แสงเอื้ออังกูล กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/1196)    3,800.00  28 ต.ค. 2563  
368 นางสาวจิรจิตต์ ตั้งภากร กย-ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/374)    10,000.00  28 ต.ค. 2563  
369 นางสาวพรพิมล เล็กประเสริฐ กย-ตค.63  ค่าเช่าบ้าน(1323/375)    9,000.00  28 ต.ค. 2563  
370 นายสุวิศิษฎ์ แสงเอื้ออังกูล กย.63  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/1196)    3,800.00  28 ต.ค. 2563  
371 นางสาวอรฉัตร รัตนรัตน์  ค่าล่วงเวลา(1303.06/672)    1,680.00  28 ต.ค. 2563  
372 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/983)    4,860.00  28 ต.ค. 2563  
373 น.ส.ภาณุมาส ตั้งมหัทธนานันท์  ค่าใช้สอย(1303.01/2229)    1,600.00  28 ต.ค. 2563  
374 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1332.01/674)    1,250.00  28 ต.ค. 2563  
375 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าวัสดุ(1304.01/805)    870.00  28 ต.ค. 2563  
376 น.ส.วราภรณ์ ศากรณ์  ค่าวัสดุ(1301.04/4648)    250.00  28 ต.ค. 2563  
377 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  ค่าใช้สอย(1316.01/221)    4,185.00  28 ต.ค. 2563  
378 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  ค่าใช้สอย(1316.01/221)    4,185.00  28 ต.ค. 2563  
379 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/800)    1,105.00  26 ต.ค. 2563  
380 นางศศิญา ปานตั้น  ค่าตอบแทน(1301.04/4554)    1,500.00  26 ต.ค. 2563  
381 นางสาวอุษา โทณผลิน  ค่าตอบแทน(1301.04/4554)    1,200.00  26 ต.ค. 2563  
382 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/4554)    1,200.00  26 ต.ค. 2563  
383 นายปรีชา วงษ์ชมภู  ค่าตอบแทน(1301.04/4554)    1,200.00  26 ต.ค. 2563  
384 นางสาวเฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าตอบแทน(1301.04/4554)    1,200.00  26 ต.ค. 2563  
385 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย   ค่ารักษา    13,920.00  26 ต.ค. 2563  
386 น.ส.พรรณิภา เทพพรมวงศ์   ค่ารักษา    3,900.00  26 ต.ค. 2563  
387 นายชีวิต เม่งเอียด   ค่ารักษา    5,680.00  26 ต.ค. 2563  
388 น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,773.00  26 ต.ค. 2563  
389 นายชีวิต เม่งเอียด   ค่าเล่าเรียน    13,200.00  26 ต.ค. 2563  
390 นายสราวุฒิ สิริโรจน์วรกุล   ค่าเล่าเรียน    18,400.00  26 ต.ค. 2563  
391 นางฐาณิสา วัฒนธนะศิริกุล (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    6,275.00  26 ต.ค. 2563  
392 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
393 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/390)    28,175.00   
394 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
395 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
396 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
397 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
398 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
399 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
400 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
401 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
402 น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ศุกลภัทร  เงินยืม(1305.01/1161/ฝบ)    3,900.00   
403 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/491)    11,730.00   
404 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/1576)    6,300.00   
405 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/1575)    6,300.00   
406 นางสาวทัชชนก อู่ดี  ค่าตอบแทน(1301.05/147)    7,500.00   
407 นางสุภัค วงศ์วิวัฒน์ไชย  ค่าล่วงเวลา(1301.04/3955)    1,500.00