รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 นส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/468)    140.00  28 ก.พ. 2563  
2 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง มค.63  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/95)    5,200.00  28 ก.พ. 2563  
3 น.ส.พิศมัย สังข์ศรีจันทร์  เงินยืม(1315.01/66)    33,800.00  28 ก.พ. 2563  
4 น.ส.สุวิตดา จันทะคีรี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)154)    980.00  27 ก.พ. 2563  
5 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/478)    3,770.00  27 ก.พ. 2563  
6 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/816)    6,300.00  27 ก.พ. 2563  
7 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/60)    1,470.00  27 ก.พ. 2563  
8 นางอุดมวรรณ ธานี  เงินยืม(1302.01/423)    158,000.00  27 ก.พ. 2563  
9 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าใช้สอย(1301/20)    325.00  27 ก.พ. 2563  
10 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  เงินยืม(1318.01/220)    47,440.00  27 ก.พ. 2563  
11 นส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/468)    140.00  27 ก.พ. 2563  
12 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/25)    14,650.00  27 ก.พ. 2563  
13 นายพลเชษฐ์ ตราโช  เงินยืม(1301(รธก.พลเชษฐ์)/23)    95,000.00  27 ก.พ. 2563  
14 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/443)    210.00  27 ก.พ. 2563  
15 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/175)    18,830.00  27 ก.พ. 2563  
16 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/174)    6,600.00  27 ก.พ. 2563  
17 น.ส.อุษา โทณผลิน  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)163)    380.00  26 ก.พ. 2563  
18 น.ส.ณิชมน พจนา  ค่าใช้สอย(1318.01/245)    5,890.00  26 ก.พ. 2563  
19 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)165)    5,325.10  26 ก.พ. 2563  
20 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าใช้สอย(1318.01/247)    460.00  26 ก.พ. 2563  
21 น.ส.ณิชมน พจนา  ค่าใช้สอย(1318.01/246)    770.00  26 ก.พ. 2563  
22 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.08/68)    3,160.00  26 ก.พ. 2563  
23 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)161)    760.00  26 ก.พ. 2563  
24 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)164)    3,045.00  26 ก.พ. 2563  
25 นายบุญลาภ โสวัณณะ   ค่าเล่าเรียน    5,800.00  26 ก.พ. 2563  
26 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง   ค่ารักษา    750.00  26 ก.พ. 2563  
27 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    320.00  26 ก.พ. 2563  
28 น.ส.บัณฑิตา นามะวงศ์   ค่ารักษา    500.00  26 ก.พ. 2563  
29 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี   ค่ารักษา    1,500.00  26 ก.พ. 2563  
30 นางอัมพร ตั้งสุวรรณศรี (บำนาญ)   ค่ารักษา    110.00  26 ก.พ. 2563  
31 นายกรัณย์ โหระวงค์  เงินยืม(1302.01/437)    32,360.00  26 ก.พ. 2563  
32 น.ส.ส่องสกณ บุญเกิด  เงินยืม(1305.06/48)    66,320.00  26 ก.พ. 2563  
33 นายณัฐพงศ์ คำบุรี  เงินยืม(1305.03/37)    32,140.00  26 ก.พ. 2563  
34 นางวิมล อุทัยทอง (บำนาญ)   ค่ารักษา    8,505.00  26 ก.พ. 2563  
35 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/25)    19,320.00  24 ก.พ. 2563  
36 น.ส จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/162/ฝบ)    2,300.00  24 ก.พ. 2563  
37 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/394)    4,991.55  24 ก.พ. 2563  
38 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/26)    15,020.00  24 ก.พ. 2563  
39 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าตอบแทน(1301.05/82)    1,925.00  24 ก.พ. 2563  
40 นายชรพล จันทร  เงินยืม(1302.01/397)    7,240.00  24 ก.พ. 2563  
41 นายณภัทร อรุณรัตน์  ค่าใช้สอย(1305.03/34)    2,780.00  24 ก.พ. 2563  
42 นายจิรชัย กล้าหาญ   ค่าเล่าเรียน    1,950.00  24 ก.พ. 2563  
43 นายฤทธิชัย ภิญโญรัตนโชติ   ค่าเล่าเรียน    2,670.00  24 ก.พ. 2563  
44 นายประดิษ เสนาธรรม   ค่าเล่าเรียน    6,000.00  24 ก.พ. 2563  
45 น.ส.สุธาศิณี สุทธิรักษ์ (ไข้ใน ร.พ.เอกชน)   ค่ารักษา    1,887.00  24 ก.พ. 2563  
46 นายสันติ มิเกลี้ยง   ค่ารักษา    610.00  24 ก.พ. 2563  
47 นางอุไร กลั่นความดี   ค่ารักษา    450.00  24 ก.พ. 2563  
48 นายไพสันต์ พัฒนะคูหา   ค่ารักษา    155.00  24 ก.พ. 2563  
49 น.ส.วรินทร วรหาญ   ค่ารักษา    250.00  24 ก.พ. 2563  
50 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    500.00  24 ก.พ. 2563  
51 นางนิลุบล เสริมพงษ์   ค่ารักษา    750.00  24 ก.พ. 2563  
52 นายอาสา ฉลาดแฉลม   ค่ารักษา    500.00  24 ก.พ. 2563  
53 นางนุจรี สภาพันธ์   ค่ารักษา    1,933.00  24 ก.พ. 2563  
54 นางจรี พึ่งอาศรัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    33,200.00  24 ก.พ. 2563  
55 นายวริศ มิ่งโมฬี  เงินยืม(1305.07/21)    18,660.00  24 ก.พ. 2563  
56 นายธรรมจรรย์ ตุลยธำรง  เงินยืม(1302.01/443)    16,660.00  24 ก.พ. 2563  
57 น.ส.ธันยพร เพชรชูศรี  เงินยืม(1302.01/441)    14,620.00  24 ก.พ. 2563  
58 น.ส.พิมพ์พิชชญา สุดา  เงินยืม(1302.01/436)    17,560.00  24 ก.พ. 2563  
59 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.พลเชษฐ์)/20)    9,120.00  24 ก.พ. 2563  
60 นางนิติภา วรพันธ์ตระกูล  ค่าใช้สอย(1305.09/63)    1,715.00  24 ก.พ. 2563  
61 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)153)    1,010.00  24 ก.พ. 2563  
62 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิตร  ค่าใช้สอย(1318.01/218)    2,350.00  24 ก.พ. 2563  
63 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/118)    5,385.00  24 ก.พ. 2563  
64 นายนพดล ศรีพันธุ์  ค่าใช้สอย(1321.01/120)    3,490.00  24 ก.พ. 2563  
65 นายณรงค์ชัย เตโชจิรสันติ  ค่าใช้สอย(1301.05/83)    4,133.00  24 ก.พ. 2563  
66 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.05/64)    110.00  20 ก.พ. 2563  
67 น.ส.พัชรนันท์ เสมพืช  ค่าตอบแทน(1303.06/92)    8,700.00  20 ก.พ. 2563  
68 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1305.09/59)    1,100.00  20 ก.พ. 2563  
69 น.ส.ปรียานุช โพธิ์เงิน  ค่าใช้สอย(1303.08/57)    3,250.00  20 ก.พ. 2563  
70 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/701)    12,600.00  20 ก.พ. 2563  
71 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)145)    23,000.00  20 ก.พ. 2563  
72 น.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/24)    270.00  20 ก.พ. 2563  
73 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/701)    12,600.00  20 ก.พ. 2563  
74 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/373)    2,070.00  20 ก.พ. 2563  
75 น.ส.มาริษา ลีภัทรกิจ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)144)    1,540.00  20 ก.พ. 2563  
76 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1318.01/198)    2,145.35  20 ก.พ. 2563  
77 นางชมพูนุท โภชน์มาก ยองใย  เงินยืม(1304.01/(ง)148)    56,810.00  20 ก.พ. 2563  
78 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/341)    5,000.00  18 ก.พ. 2563  
79 นางสาวณปภัช อยู่ทิม  ค่าตอบแทน(1301.04/267)    3,900.00  18 ก.พ. 2563  
80 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/44)    1,330.00  18 ก.พ. 2563  
81 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าวัสดุ(1304.01/130)    1,820.00  18 ก.พ. 2563  
82 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/99)    6,840.00  18 ก.พ. 2563  
83 นางเบญจวรรณ ศิริโพธิ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)135)    700.00  18 ก.พ. 2563  
84 นายมีบุญเกิด บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/133)    1,800.00  18 ก.พ. 2563  
85 นายวัชรพงษ์ ชุนจำรัส  ค่าใช้สอย(1301(รธก.พลเชษฐ์)/16)    16,390.00  18 ก.พ. 2563  
86 นายจิรพงษ์ สิทธิฤทธิ์  ค่าตอบแทน(1303.06/91)    7,500.00  18 ก.พ. 2563  
87 นางวิชชุลดา สทุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/138)    15,300.00  18 ก.พ. 2563  
88 น.ส.พรทิพย์ สุขมะ  เงินยืม(1303.08/35)    35,240.00  18 ก.พ. 2563  
89 น.ส.วรยา ไทยพาณิชย์  ค่าล่วงเวลา(1301.07/177)    7,700.00  18 ก.พ. 2563  
90 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ  ค่าล่วงเวลา(1301.08/158)    1,090.00  18 ก.พ. 2563  
91 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  เงินยืม(1305.06/32)    17,940.00  18 ก.พ. 2563  
92 น.ส.ศุภลักษณ์ ถาวระ  เงินยืม(1305.04/17)    41,010.00  18 ก.พ. 2563  
93 น.ส.รัตนวรรณ รัตนมนตรี  เงินยืม(1302.01/359)    21,810.00  18 ก.พ. 2563  
94 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา  เงินยืม(1302.01/389)    17,480.00  18 ก.พ. 2563  
95 น.ส.สุภกัญญา กาญจนะคูหะ  เงินยืม(1305.09/61)    18,840.00  18 ก.พ. 2563  
96 น.ส.สุธาศิณี สุทธิรักษ์   ค่าเล่าเรียน    4,200.00  18 ก.พ. 2563  
97 น.ส.รจรินทร์ พระศรี   ค่าเล่าเรียน    1,529.00  18 ก.พ. 2563  
98 นางสุดใจ สุนิภาษา (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    4,050.00  18 ก.พ. 2563  
99 น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ   ค่ารักษา    140.00  18 ก.พ. 2563  
100 น.ส.สุวรรณา วาทหงษ์   ค่ารักษา    63.00  18 ก.พ. 2563  
101 นางศิริพร ปั้นประสม (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,280.00  18 ก.พ. 2563  
102 นางกัญญา รัตนเลิศ (บำนาญ)   ค่ารักษา    586.00  18 ก.พ. 2563  
103 นางธนัชพร ตั้งมั่นในกิจ (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,000.00  18 ก.พ. 2563  
104 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าล่วงเวลา(1303.05/61)    4,080.00  18 ก.พ. 2563  
105 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญกุล  ค่าโทรศัพท์มือถือ(1304.01/136)    1,389.93  18 ก.พ. 2563  
106 น.ส.ยุพเรศ คงพึ่ง  ค่าตอบแทน(1303.06/67)    18,600.00  14 ก.พ. 2563  
107 น.ส.สุภกัญญา กาญจนคูหะ  ค่าใช้สอย(1305.09/53)    11,935.00  14 ก.พ. 2563  
108 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/357)    2,170.00  14 ก.พ. 2563  
109 นายเมธี จันต๊ะ  ค่าใช้สอย(1302.01/349)    4,275.00  14 ก.พ. 2563  
110 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าใช้สอย(1301.04/632)    1,230.00  14 ก.พ. 2563  
111 น.ส.ณปภัช อยู่ทิม  ค่าวัสดุ(1301.04/570)    877.40  14 ก.พ. 2563  
112 น.ส.เพ็ญสุดา ขอเสงี่ยม  เงินยืม(1315.01/53)    41,690.00  14 ก.พ. 2563  
113 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)128)    3,885.00  14 ก.พ. 2563  
114 นายพลเชษฐ์ ตราโช  เงินยืม(1301(รธก.พลเชษฐ์)/12)    35,000.00  14 ก.พ. 2563  
115 นายชวสร นกเดช  ค่าใช้สอย(1302.01/356)    1,640.00  14 ก.พ. 2563  
116 นายอานนท์ บุญญวัฒนะ  เงินยืม(1303.02/19)    11,380.00  14 ก.พ. 2563  
117 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/157)    1,980.00  14 ก.พ. 2563  
118 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/91)    8,520.00  14 ก.พ. 2563  
119 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)127)    160.00  14 ก.พ. 2563  
120 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.(ทัศนีย์)/22)    2,615.00  14 ก.พ. 2563  
121 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/177)    5,000.00  14 ก.พ. 2563  
122 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/177)    70,000.00  14 ก.พ. 2563  
123 น.ส.เบญจมาศ ศารทูลพิทักษ์  เงินยืม(1302.01/301)    10,440.00  14 ก.พ. 2563  
124 น.ส.เฉลิมศรี ลิวนานนท์ชัย  ค่าวัสดุ(1301.04/617)    1,760.00  14 ก.พ. 2563  
125 น.ส.ณปภัช อยู่ทิม  ค่าวัสดุ(1301.04/637)    2,889.00  14 ก.พ. 2563  
126 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/153)    583.00  14 ก.พ. 2563  
127 น.ส.วันวิสาข์ คุณยศยิ่ง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)127)    160.00  14 ก.พ. 2563  
128 ว่าที่ ร.ต.หญิงณัฐรดา จุ่นแพร   ค่าเล่าเรียน    6,000.00  14 ก.พ. 2563  
129 น.ส.สุประมา โรจนะบุรานนท์   ค่าเล่าเรียน    1,529.00  14 ก.พ. 2563  
130 นายวิชิตร์ เปลาเล (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    12,100.00  14 ก.พ. 2563  
131 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่ารักษา    3,618.00  14 ก.พ. 2563  
132 นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์   ค่ารักษา    780.00  14 ก.พ. 2563  
133 นายปิติ รุ่งเรือง   ค่ารักษา    2,040.00  14 ก.พ. 2563  
134 น.ส.ศุภลักษณ์ ถาวระ   ค่ารักษา    97.00  14 ก.พ. 2563  
135 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ   ค่ารักษา    1,053.00  14 ก.พ. 2563  
136 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    500.00  14 ก.พ. 2563  
137 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.03/34)    13,030.00  12 ก.พ. 2563  
138 น.ส.ตาปี วัชรางกูร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)124)    37,680.00  12 ก.พ. 2563  
139 น.ส.สุรีย์พร ยองรัมย์  ค่าใช้สอย(1305.02/29)    5,690.00  12 ก.พ. 2563  
140 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/63)    8,905.00  12 ก.พ. 2563  
141 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร  ค่าใช้สอย(1302.01/314)    17,065.00  12 ก.พ. 2563  
142 น.ส.จันจิรา ยั่งยืนสมบูรณ์  เงินยืม(1302.01/305)    26,400.00  12 ก.พ. 2563  
143 นายชวนเพิ่ม สังข์สิงห์  ค่าใช้สอย(1305.08/56)    22,450.00  12 ก.พ. 2563  
144 นายสรรเสริญ ศรีเหนี่ยง  เงินยืม(1305.04/13)    14,450.00  12 ก.พ. 2563  
145 น.ส.พัชรินทร์ เกื้อกิจ  เงินยืม(1302.01/300)    27,830.00  12 ก.พ. 2563  
146 นางหัทยา ทับสวัสดิ์  เงินยืม(1305.06/25)    23,430.00  12 ก.พ. 2563  
147 นางอุไร กลั่นความดี  เงินยืม(1303.08/31)    37,430.00  12 ก.พ. 2563  
148 น.ส.นุชรินทร์ มะหัย  เงินยืม(1303.03/38)    20,460.00  12 ก.พ. 2563  
149 น.ส.จันจิรา ยั่งยืนสมบูรณ์  เงินยืม(1302.01/305)    26,400.00  12 ก.พ. 2563  
150 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/120)    1,100.00  12 ก.พ. 2563  
151 นางจารุณี สุขสว่าง (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  12 ก.พ. 2563  
152 นายวิชัย โลจนานันท์   ค่ารักษา    790.00  12 ก.พ. 2563  
153 นายสามเขตร์ จินตะเลขา (บำนาญ)   ค่ารักษา    570.00  12 ก.พ. 2563  
154 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/48)    15,250.00  11 ก.พ. 2563  
155 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/116)    1,290.00  11 ก.พ. 2563  
156 น.ส.อุษา โทณผลิน  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)114)    350.00  11 ก.พ. 2563  
157 น.ส.กฤษณา ภู่เทพ  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.อัญชนา)/13)    3,250.00  11 ก.พ. 2563  
158 นายชรพล จันทร  ค่าใช้สอย(1301/12)    1,315.00  11 ก.พ. 2563  
159 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/48)    6,750.00  11 ก.พ. 2563  
160 นางนุชรัตน์ สถิตย์สุวรรณ  ค่าใช้สอย(1301.08/152)    1,610.00  11 ก.พ. 2563  
161 น.ส.พรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าล่วงเวลา(1301.04/577)    18,000.00  11 ก.พ. 2563  
162 น.ส.สิริลักษณ์ พัฒนพันธุ์  ค่าใช้สอย(1305.02/28)    1,120.00  11 ก.พ. 2563  
163 นาวสาวอำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/312)    10,000.00  11 ก.พ. 2563  
164 น.ส.ยุพยง นามวงษา  เงินยืม(1305.08/46)    67,360.00  11 ก.พ. 2563  
165 น.ส.สุรีย์วรรณ บังวรรณ   เงินยืม(1305.06/36)    23,390.00  11 ก.พ. 2563  
166 นายอนุรม พิมพาเรียน  ค่าใช้สอย(1301/15)    1,710.00  11 ก.พ. 2563  
167 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าล่วงเวลา(1301.08/149)    9,920.00  11 ก.พ. 2563  
168 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.04/576)    1,890.00  11 ก.พ. 2563  
169 นายจิรพงษ์ สิทธิฤทธิ์  ค่าตอบแทน(1303.06/46)    7,500.00  11 ก.พ. 2563  
170 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/113)    14,760.00  7 ก.พ. 2563  
171 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301(รธก.ทัศนีย์)18)    2,450.00  7 ก.พ. 2563  
172 นางเพ็ญรุ่ง สมบัตินิมิตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)108)    3,500.00  7 ก.พ. 2563  
173 น.ส.ชิดชนก เล็กขาว  ค่าใช้สอย(1303.09/56)    3,400.00  7 ก.พ. 2563  
174 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/313)    510.00  7 ก.พ. 2563  
175 นางเพ็ญแข ศุภณฐาพร  ค่าใช้สอย(1302.01/299)    2,630.00  7 ก.พ. 2563  
176 นายปราการ คุณะดิลก (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,638.00  7 ก.พ. 2563  
177 นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์ (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    4,000.00  7 ก.พ. 2563  
178 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/295)    440.00  7 ก.พ. 2563  
179 น.ส.พาสินี ณ ป้อมเพ็ชร  เงินยืม(1318.01/153)    43,560.00  7 ก.พ. 2563  
180 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301.รธก.(ทัศนีย์)21)    760.00  7 ก.พ. 2563  
181 น.ส.พรทิพย์ สุกใส   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  7 ก.พ. 2563  
182 นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์   ค่าเล่าเรียน    984.00  7 ก.พ. 2563  
183 น.ส.พรทิพย์ สุกใส   ค่ารักษา    1,063.00  7 ก.พ. 2563  
184 น.ส.ปวีณา ม่วงโมรา   ค่ารักษา    630.00  7 ก.พ. 2563  
185 นางจิตรา เดชโคบุตร   ค่ารักษา    2,359.00  7 ก.พ. 2563  
186 น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม   ค่ารักษา    624.00  7 ก.พ. 2563  
187 น.ส.วรินทร วรหาญ   ค่ารักษา    250.00  7 ก.พ. 2563  
188 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ   ค่ารักษา    200.00  7 ก.พ. 2563  
189 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    1,850.00  7 ก.พ. 2563  
190 น.ส.กัญญารัตน์ ว่องวิทย์เดชา (บำนาญ)   ค่ารักษา    5,280.00  7 ก.พ. 2563  
191 น.ส.ภัสชา ผ่องใส  ค่าล่วงเวลา(1301.02/291)    18,170.00  7 ก.พ. 2563  
192 น.ส.ฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/100)    10,010.00  7 ก.พ. 2563  
193 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.พลเชษฐ์)10)    8,090.00  6 ก.พ. 2563  
194 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/251)    3,760.00  6 ก.พ. 2563  
195 น.ส.ธัญนันท์ กันทะวงศ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)97)    720.00  6 ก.พ. 2563  
196 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/62)    360.00  6 ก.พ. 2563  
197 นายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์  ค่าใช้สอย(1303.01/294)    14,135.00  6 ก.พ. 2563  
198 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  เงินยืม(1303.06/44)    2,000.00  6 ก.พ. 2563  
199 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  เงินยืม(1303.06/44)    33,400.00  6 ก.พ. 2563  
200 นายบริพัตร เถาลอย  เงินยืม(1302.01/287)    13,480.00  6 ก.พ. 2563  
201 นางสาวกฤติกา นาคนาคม  ค่าล่วงเวลา(1303.08/45)    2,650.00  6 ก.พ. 2563  
202 นางสาวชลันดา สิริสายท อง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/16)    2,600.00  6 ก.พ. 2563  
203 นางอุไร ขำชู  ค่าล่วงเวลา(1301.10/546)    1,400.00  6 ก.พ. 2563  
204 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/74)    7,380.00  6 ก.พ. 2563  
205 น.ส.อารยา โตนวม  ค่าใช้สอย(1302.01/252)    815.00  4 ก.พ. 2563  
206 น.ส.พัชรนันท์ เสมพืช  ค่าตอบแทน(1303.06/59)    6,300.00  4 ก.พ. 2563  
207 นางสาวพรทิพย์ พ่วงรอด  ค่าตอบแทน(1301.04/421)    15,000.00  4 ก.พ. 2563  
208 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/249)    900.00  4 ก.พ. 2563  
209 นางมณทิรา ไทรน้อย  ค่าใช้สอย(1305.02/12)    11,505.00  4 ก.พ. 2563  
210 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/37)    4,720.00  4 ก.พ. 2563  
211 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.08/40)    3,450.00  4 ก.พ. 2563  
212 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/39)    500.00  4 ก.พ. 2563  
213 นางนิติภา วรพันธ์ตระกูล  เงินยืม(1305.09/38)    25,500.00  4 ก.พ. 2563  
214 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)90)    840.00  4 ก.พ. 2563  
215 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)89)    4,200.00  4 ก.พ. 2563  
216 น.ส.ภาณุมาส ตั้งมหัทธนานันท์  ค่าตอบแทน(1303.01/229)    13,800.00  4 ก.พ. 2563  
217 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/91)    3,210.00  4 ก.พ. 2563  
218 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าวัสดุ(1304.01/86)    321.00  4 ก.พ. 2563  
219 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/97)    660.00  4 ก.พ. 2563  
220 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    200.00  4 ก.พ. 2563  
221 นางพิชาริณี อำภาไพ   ค่ารักษา    860.00  4 ก.พ. 2563  
222 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    750.00  4 ก.พ. 2563  
223 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    2,650.00  4 ก.พ. 2563  
224 นางพรรณี สุขประเสริฐ (บำนาญ)   ค่ารักษา    560.00  4 ก.พ. 2563  
225 นายศิลปพร ชื่นสุรัตน์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    690.00  4 ก.พ. 2563  
226 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าตอบแทน(1301.04/381)    6,300.00  4 ก.พ. 2563  
227 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์  ค่าใช้สอย(1305.08/38)    8,120.00  4 ก.พ. 2563  
228 นายพงศ์ธัญญ์ ศรียะวงศ์ ธค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/24)    3,000.00  3 ก.พ. 2563  
229 นางอังคณา พูลพิทักษ์ มค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/23)    3,000.00  3 ก.พ. 2563  
230 นายมนัส มานะพรหม มค.63  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/33)    2,400.00  3 ก.พ. 2563  
231 นางพรพนา อุ่นเรือน กย.-ธค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/36)    16,000.00  3 ก.พ. 2563  
232 นางติญญา ตัญใหญ่ มค.63  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/86)    4,000.00  3 ก.พ. 2563  
233 นางสุภัสสรา พิมสสาร ตค.-ธค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/144)    12,000.00  3 ก.พ. 2563  
234 นายศิระเวช ธารเพชรวัฒนา ธค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/65)    5,000.00  3 ก.พ. 2563  
235 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.05/20)    100.00  3 ก.พ. 2563  
236 นายวินิต อธิสุข  ค่าใช้สอย(1303.01/237)    7,240.00  3 ก.พ. 2563  
237 นางศิริรัตน์ แก้วก่า  ค่าใช้สอย(1303.09/50)    1,360.00  3 ก.พ. 2563  
238 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.พลเชษฐ์)/9)    10,720.00  3 ก.พ. 2563  
239 น.ส.ธนาพร ไหมทอง  ค่าใช้สอย(1318.01/121)    1,240.00  3 ก.พ. 2563  
240 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.พลเชษฐ์)/4)    1,010.00  3 ก.พ. 2563  
241 นายประสบชัย เจริญรัตน์  ค่าใช้สอย(1301.05/53)    840.00  3 ก.พ. 2563  
242 นายฐาปณัฐ จันทร์หงษ์  ค่าใช้สอย(1316.01/23)    520.00  3 ก.พ. 2563  
243 นางอุไร อินนุรักษ์  ค่าใช้สอย(1305.07/11)    12,840.00  3 ก.พ. 2563  
244 นายวัชระชัย ผสมทรัพย์ (บำนาญ)   ค่าเล่าเรียน    5,000.00  3 ก.พ. 2563  
245 นางสาวพิชชา กลมเกลี้ยง  ค่าตอบแทน(1301.04/322)    9,900.00  3 ก.พ. 2563  
246 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/233)    1,650.00  3 ก.พ. 2563  
247 น.ส.พัณอาภา เฉียบฉลาด  ค่าใช้สอย(1318.01/118)    13,650.00  3 ก.พ. 2563  
248 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/250)    3,100.00  3 ก.พ. 2563  
249 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/10)    15,530.00  3 ก.พ. 2563  
250 นางรัชนี ชัชไพบูลย์   ค่ารักษา    171.00  3 ก.พ. 2563  
251 นายกนก เทียนทรัพย์   ค่ารักษา    1,000.00  3 ก.พ. 2563  
252 นายไพสันต์ พัฒนะคูหา   ค่ารักษา    211.00  3 ก.พ. 2563  
253 นายกฤษฎา วิศิษฎ์สิน   ค่ารักษา    72.00  3 ก.พ. 2563  
254 น.ส.พัชรนันท์ เสมพืช  ค่าตอบแทน(1303.06/34)    7,500.00  3 ก.พ. 2563  
255 น.ส.วราภรณ์ แซ่ลี้  ค่าใช้สอย(1303.09/51)    13,026.00  31 ม.ค. 2563  
256 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/246)    420.00  31 ม.ค. 2563  
257 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าวัสดุ(1304.01/75)    520.00  31 ม.ค. 2563  
258 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/197)    3,226.05  31 ม.ค. 2563  
259 น.ส.วิชุดา สุทธิจันทร์  เงินยืม(1303.08/27)    40,580.00  31 ม.ค. 2563  
260 นายศรีไพร บุญยะเดช   ค่ารักษา    2,454.00  31 ม.ค. 2563  
261 นายไพบูลย์ สุติญญามณี   ค่ารักษา    267.00  31 ม.ค. 2563  
262 น.ส.สมศรี เอี่ยววงศ์เจริญ   ค่ารักษา    1,980.00  31 ม.ค. 2563  
263 นายวิวัฒน์ มัธยกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    2,940.00  31 ม.ค. 2563  
264 นายสิทธา จุลถาวร  เงินยืม(1302.01/179)    34,940.00  30 ม.ค. 2563  
265 นายสถาพร ปลิโพธ (บำนาญ)   ค่ารักษา    5,000.00  30 ม.ค. 2563  
266 น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ศุกลภัทร  เงินยืม(1305.01/74/ฝบ)    7,800.00  30 ม.ค. 2563  
267 น.ส.ทรายขวัญ เรืองสุขา  เงินยืม(1301.07/18)    66,680.00  30 ม.ค. 2563  
268 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/223)    3,188.60  30 ม.ค. 2563  
269 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)82)    460.00  30 ม.ค. 2563  
270 นายสุวิทย์ ศิริโท  ค่าใช้สอย(1302.01/216)    5,800.00  30 ม.ค. 2563  
271 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม  ค่าใช้สอย(1321.01/39)    16,340.00  30 ม.ค. 2563  
272 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.01/208)    805.00  30 ม.ค. 2563  
273 นางจีราภา อินธิแสง  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)81)    480.00  30 ม.ค. 2563  
274 นายศรีไพร บุญยะเดช  ค่าใช้สอย(1316.01/18)    7,070.00  30 ม.ค. 2563  
275 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/211)    1,000.00  30 ม.ค. 2563  
276 นายฐิติพงษ์ ศรีสมบัติ  เงินยืม(1318.01/99)    2,400.00  30 ม.ค. 2563  
277 น.ส.วารุณี โพธิวิจิตต์  เงินยืม(1302.01/218)    13,670.00  30 ม.ค. 2563  
278 น.ส.กฤติกา บุญสร้าง (ไข้ใน ร.พ.เอกชน)   ค่ารักษา    7,012.75  30 ม.ค. 2563  
279 นางอุไร กลั่นความดี   ค่ารักษา    536.00  30 ม.ค. 2563  
280 นายไพบูลย์ เตชะกัมพลสารกิจ   ค่ารักษา    1,210.00  30 ม.ค. 2563  
281 นายสุรัติ มุทราสินธุ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    200.00  30 ม.ค. 2563  
282 น.ส.รัชดา ตังคณานุกูลชัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,414.00  30 ม.ค. 2563  
283 นายวิชิต จิตต์ใส  ค่าล่วงเวลา(1304.01/69)    1,400.00  30 ม.ค. 2563  
284 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
285 น.ส.อนุรักษ์ ผาวันดี กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/159)    4,000.00   
286 น.ส.อรวรรณ มูลต้น กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/150)    4,000.00   
287 นางสาวรัชนี นาคบุตร เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/209)    4,000.00   
288 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม มีค.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/210)    5,000.00   
289 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/212)    3,000.00   
290 น.ส.อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กพ.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/211)    5,000.00   
291 นายนิกร แสงเกตุ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/615)    4,000.00   
292 นายสมชาย คังคะมณี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/614)    6,000.00   
293 นายวิชัย โลจนานันท์ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/564)    3,500.00   
294 นายสุริยัน นวลศรี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/599)    4,000.00   
295 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/583)    3,500.00   
296 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/390)    28,175.00   
297 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
298 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
299 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
300 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
301 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
302 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
303 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/2396)    7,350.00   
304 น.ส.พนิดา ไพบูลย์จิตต์อารี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)873)    250.00   
305 น.ส.ภัทร์พิรัล รัตน์ศุกลภัทร  เงินยืม(1305.01/1161/ฝบ)    3,900.00   
306 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/491)    11,730.00