รายการขอเบิกเงินที่ผ่านธนาคารแล้ว

ลำดับที่ ชื่อผู้มีสิทธิรับเงิน รายการขอเบิก ชนิดเงิน จำนวนเงิน วันที่ประกาศ
1 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/193)    3,160.00  12 ก.ค. 2562  
2 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/294)    100.00  12 ก.ค. 2562  
3 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/197)    28,057.80  12 ก.ค. 2562  
4 นายทินกร เพชรสูงเนิน  ค่าใช้สอย(1305.03/203)    21,800.40  12 ก.ค. 2562  
5 นางฉริยา คงสืบเสาะ  ค่าวัสดุ(1303.09/295)    4,991.00  12 ก.ค. 2562  
6 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  เงินยืม(1301.04/2952)    2,000.00  12 ก.ค. 2562  
7 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/294)    1,225.00  12 ก.ค. 2562  
8 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/254)    5,160.00  11 ก.ค. 2562  
9 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/56)    19,270.00  11 ก.ค. 2562  
10 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.09/293)    1,225.00  11 ก.ค. 2562  
11 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1687)    350.00  11 ก.ค. 2562  
12 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/565)    1,440.00  11 ก.ค. 2562  
13 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/820)    10,400.00  11 ก.ค. 2562  
14 น.ส.กิตติมา จินตนสนธิ  เงินยืม(1318.01/820)    2,400.00  11 ก.ค. 2562  
15 นายศรีไพร บุญยะเดช  ค่าใช้สอย(1316.01/104)    1,085.00  11 ก.ค. 2562  
16 น.ส.กวินทิพย์ ศรีงาม  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)564)    1,000.00  11 ก.ค. 2562  
17 นายเสรีรัตน์ รื่นอารมณ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)568)    1,110.00  11 ก.ค. 2562  
18 น.ส.นราภรณ์ อังคณาวิสูตร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)567)    875.00  11 ก.ค. 2562  
19 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าใช้สอย(1303.09/278)    10,299.00  11 ก.ค. 2562  
20 น.ส.พัชรินทร์ เกื้อกิจ  ค่าใช้สอย(1302.01/1698)    2,485.00  11 ก.ค. 2562  
21 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1344)    245.00  11 ก.ค. 2562  
22 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1346)    140.00  11 ก.ค. 2562  
23 น.ส.ปริยาพร เสนกาศ  ค่าใช้สอย(1303.03/193)    3,160.00  11 ก.ค. 2562  
24 น.ส.รุ่งนภา ทองเสงี่ยม   ค่าเล่าเรียน    900.00  11 ก.ค. 2562  
25 น.ส.ฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล   ค่ารักษา    290.00  11 ก.ค. 2562  
26 น.ส.สมศรี เอี่ยววงศ์เจริญ   ค่ารักษา    359.00  11 ก.ค. 2562  
27 น.ส.นวลขจร หงษ์นคร   ค่ารักษา    21,436.00  11 ก.ค. 2562  
28 นายชูชีพ ม่วงน้อย   ค่ารักษา    250.00  11 ก.ค. 2562  
29 น.ส.จุฑามาศ เติมอารมณ์  ค่าใช้สอย(1303.02/178)    1,780.00  10 ก.ค. 2562  
30 นายวิชิต จิตต์ใส  ค่าวัสดุ(1304.01/559)    700.00  10 ก.ค. 2562  
31 น.ส.บุญศรี บัณฑุศิลาอาสน์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)548)    640.00  9 ก.ค. 2562  
32 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/480)    6,270.00  9 ก.ค. 2562  
33 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา  ค่าใช้สอย(1305.01/ชช2/12)    150.00  9 ก.ค. 2562  
34 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  ค่าใช้สอย(1301.06/182)    1,435.00  9 ก.ค. 2562  
35 น.ส.ทรายขวัญ เรืองสุขา  ค่าใช้สอย(1301.07/598)    735.00  9 ก.ค. 2562  
36 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1650)    210.00  9 ก.ค. 2562  
37 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)555)    23,200.00  9 ก.ค. 2562  
38 น.ส.ตาปี วัชรางกูร  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)556)    300.00  9 ก.ค. 2562  
39 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)549)    600.00  9 ก.ค. 2562  
40 น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ  ค่าใช้สอย(1305.02/153)    9,440.00  9 ก.ค. 2562  
41 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/481)    2,635.00  9 ก.ค. 2562  
42 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.01/1413)    2,360.00  9 ก.ค. 2562  
43 น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ  ค่าใช้สอย(1305.02/155)    100.00  9 ก.ค. 2562  
44 น.ส.กัลยา สงรอด  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)562)    12,270.00  9 ก.ค. 2562  
45 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าวัสดุ(1303.09/279)    3,000.00  9 ก.ค. 2562  
46 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าวัสดุ(1302.01/1596)    3,510.00  9 ก.ค. 2562  
47 น.ส.นิชภา สุทธิรักษ์  ค่าล่วงเวลา(1301รธก.ทัศนีย์/55)    1,550.00  9 ก.ค. 2562  
48 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1686)    300.00  9 ก.ค. 2562  
49 นางอุดมวรรณ ธานี  ค่าใช้สอย(1302.01/1672)    3,500.00  9 ก.ค. 2562  
50 น.ส.อัญญดา เพ็ญพร  ค่าวัสดุ(1303.09/279)    3,000.00  9 ก.ค. 2562  
51 นาย บุญเสริม สุขภิญโญ  ค่าใช้สอย(1305.03/202)    4,910.00  9 ก.ค. 2562  
52 นายศักดา ทิมอรรถ   ค่าเล่าเรียน    1,200.00  9 ก.ค. 2562  
53 นายภูมิศักดิ์ ราศรี   ค่าเล่าเรียน    25,000.00  9 ก.ค. 2562  
54 นายนพดล ศรีพันธุ์   ค่าเล่าเรียน    5,200.00  9 ก.ค. 2562  
55 น.ส.จิรฐา คำรูญ   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  9 ก.ค. 2562  
56 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด   ค่าเล่าเรียน    5,050.00  9 ก.ค. 2562  
57 นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช   ค่ารักษา    382.00  9 ก.ค. 2562  
58 น.ส.พร มงคลรัตน์   ค่ารักษา    649.00  9 ก.ค. 2562  
59 น.ส.ราตรี เม่นประเสริฐ   ค่ารักษา    380.00  9 ก.ค. 2562  
60 นางอัญชนา แก้วเฉย   ค่ารักษา    11,620.00  9 ก.ค. 2562  
61 นางอัญชนา แก้วเฉย   ค่ารักษา    160.00  9 ก.ค. 2562  
62 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    515.00  9 ก.ค. 2562  
63 น.ส.พศิกา ไหมชู   ค่ารักษา    92.00  9 ก.ค. 2562  
64 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    250.00  9 ก.ค. 2562  
65 นางอัมพร ตั้งสุวรรณศรี (บำนาญ)   ค่ารักษา    330.00  9 ก.ค. 2562  
66 นางสุวคนธ์ ทรงแสงธรรม (บำนาญ)   ค่ารักษา    3,666.00  9 ก.ค. 2562  
67 นางสาวพัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าตอบแทน(1304.01/1325)    12,600.00  8 ก.ค. 2562  
68 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าล่วงเวลา(1303.01/1325)    5,100.00  8 ก.ค. 2562  
69 นายมีบุญเกิด บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าล่วงเวลา(1304.01/545)    250.00  8 ก.ค. 2562  
70 นายเกษม กรีวิทย์  ค่าล่วงเวลา(1303.01/1376)    1,260.00  8 ก.ค. 2562  
71 น.ส.หิรัญญา สระสม  เงินยืม(1318.01/742)    1,900.00  8 ก.ค. 2562  
72 น.ส.พัชรียา คล่องเลี้ยงชีพ  ค่าวัสดุ(1303.01/1380)    770.00  8 ก.ค. 2562  
73 น.ส.พัชรนันท์ เสมพืช  เงินยืม(1303.06/213)    4,200.00  8 ก.ค. 2562  
74 นางอุไร ขำชู  ค่าล่วงเวลา(1301.01/2004)    900.00  8 ก.ค. 2562  
75 นางสาวจิตรลดา คงสัตย์  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1608)    4,310.00  8 ก.ค. 2562  
76 นางเสาวลักษณ์ การสมพจน์  ค่าล่วงเวลา(1303.10/453)    51,120.00  8 ก.ค. 2562  
77 นางสาวฐิติภา เด่นศรีเสรีกุล  ค่าล่วงเวลา(1301.03/566)    10,500.00  8 ก.ค. 2562  
78 นางสาวชลันดา สิริสายทอง  ค่าล่วงเวลา(1301.10/55)    1,250.00  8 ก.ค. 2562  
79 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์  ค่าล่วงเวลา(1301.05/246)    7,670.00  8 ก.ค. 2562  
80 นายสมศักดิ์ กองแก้ว  ค่าล่วงเวลา(1301.05/4232)    900.00  8 ก.ค. 2562  
81 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1613)    2,160.00  5 ก.ค. 2562  
82 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)530)    2,300.00  5 ก.ค. 2562  
83 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าวัสดุ(1301.04/2821)    2,280.00  5 ก.ค. 2562  
84 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/532)    950.00  5 ก.ค. 2562  
85 นางจุฑารัตน์ คงเกษม  ค่าใช้สอย(1302.01/1661)    1,320.00  5 ก.ค. 2562  
86 นายพลเชษฐ์ ตราโช  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)542)    6,890.00  5 ก.ค. 2562  
87 นายพลร่ม เยอสูงเนิน  ค่าใช้สอย(1301.04/2825)    3,960.00  5 ก.ค. 2562  
88 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/291)    100.00  5 ก.ค. 2562  
89 นายทวีศักดิ์ แก้วเหล็กไหล  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)543)    160.00  5 ก.ค. 2562  
90 น.ส.ธัญธร กระจาดทอง  เงินยืม(1301.01/1989)    3,600.00  5 ก.ค. 2562  
91 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1599)    17,920.00  5 ก.ค. 2562  
92 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/776)    570.00  5 ก.ค. 2562  
93 น.ส.ทัชชนก อู่ดี  ค่าใช้สอย(1301.05/242)    1,320.00  5 ก.ค. 2562  
94 น.ส.สุธรรมมา มณีพิทักษ์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)544)    2,460.00  5 ก.ค. 2562  
95 นายอนุวัฒน์ ผิวอ่อน  ค่าใช้สอย(1302.01/1465)    70.00  5 ก.ค. 2562  
96 นางศศิญา ปานตั้น  ค่าใช้สอย(1301.01/2003)    510.00  5 ก.ค. 2562  
97 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.09/275)    8,300.00  5 ก.ค. 2562  
98 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/659)    570.00  5 ก.ค. 2562  
99 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าวัสดุ(1305.01/657)    2,697.00  5 ก.ค. 2562  
100 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/533)    1,470.00  5 ก.ค. 2562  
101 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1346)    1,800.00  5 ก.ค. 2562  
102 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าวัสดุ(1301.04/2773)    3,000.00  5 ก.ค. 2562  
103 น.ส.อุษณีย์ ดิษฐสกุล  ค่าใช้สอย(1301.08/115)    395.00  5 ก.ค. 2562  
104 นายชัยทัต อุยะธำรงสิทธิ์   ค่าเล่าเรียน    2,671.00  5 ก.ค. 2562  
105 นางปิยากร มีมาก   ค่าเล่าเรียน    6,250.00  5 ก.ค. 2562  
106 นางชุรีย์ กลั่นน้ำเค็ม   ค่าเล่าเรียน    7,400.00  5 ก.ค. 2562  
107 น.ส.อุษณีย์ ดิษฐสกุล   ค่ารักษา    654.00  5 ก.ค. 2562  
108 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช   ค่ารักษา    4,457.00  5 ก.ค. 2562  
109 น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ   ค่ารักษา    495.00  5 ก.ค. 2562  
110 น.ส.กาญจนา มาลัยกฤษณะชลี   ค่ารักษา    750.00  5 ก.ค. 2562  
111 นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล   ค่ารักษา    362.00  5 ก.ค. 2562  
112 นางศิริธร พลศรี   ค่ารักษา    6,000.00  5 ก.ค. 2562  
113 น.ส.จิราภา ปุระชะตา  เงินยืม(1302.01/1655)    21,970.00  5 ก.ค. 2562  
114 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/667)    3,850.08  5 ก.ค. 2562  
115 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1653)    3,310.00  5 ก.ค. 2562  
116 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  ค่าใช้สอย(1316.01/101)    500.00  5 ก.ค. 2562  
117 น.ส.พรรษกร แก้วงามพรรณ์  เงินยืม(1318.01/380)    8,400.00  3 ก.ค. 2562  
118 นางเบญจวรรณ ศรีงาม  ค่าใช้สอย(1302.01/1614)    4,165.00  3 ก.ค. 2562  
119 น.ส.ปวีณา ม่วงโมรา  เงินยืม(1304.01/(ง)519)    3,900.00  3 ก.ค. 2562  
120 น.ส.วราภรณ์ ศากรณ์  ค่าตอบแทน(1301.04/2757)    7,800.00  3 ก.ค. 2562  
121 น.ส.เรณู เอี่ยมสะอาด  เงินยืม(1302.01/1586)    20,650.00  2 ก.ค. 2562  
122 น.ส.ปวีณา แซ่ตั้ง  เงินยืม(1302.01/1575)    32,180.00  2 ก.ค. 2562  
123 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1573)    3,560.00  2 ก.ค. 2562  
124 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าวัสดุ(1321.01/286)    780.00  2 ก.ค. 2562  
125 น.ส.รัตนวรรณ รัตนมนตรี  เงินยืม(1302.01/1513)    21,760.00  2 ก.ค. 2562  
126 น.ส.กฤติกา บุญสร้าง  เงินยืม(1318.01/690)    1,700.00  2 ก.ค. 2562  
127 น.ส.กฤติกา บุญสร้าง  เงินยืม(1318.01/690)    26,800.00  2 ก.ค. 2562  
128 น.ส.ศาสตริยา อนันท์ธนศาล  เงินยืม(1304.01/(ง)492)    26,310.00  2 ก.ค. 2562  
129 นางสุมนทิพย์ ปาลกะวงศ์  ค่าใช้สอย(1302.01/1584)    8,620.00  2 ก.ค. 2562  
130 นางอภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/287)    1,550.00  2 ก.ค. 2562  
131 นายสุคนธ์ คงกล่อม  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)52)    100.00  2 ก.ค. 2562  
132 นางวิชชุลดา สุทธาทามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)517)    2,625.00  2 ก.ค. 2562  
133 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าล่วงเวลา(1304.01/815)    5,600.00  2 ก.ค. 2562  
134 นางวิไลรัตน์ โพธิ์โพน  เงินยืม(1302.01/1543)    21,100.00  2 ก.ค. 2562  
135 น.ส.ปวีณา แซ่ตั้ง  ค่าใช้สอย(1302.01/1582)    13,070.00  2 ก.ค. 2562  
136 นางสุวรรณา พรรณเสมา   ค่าเล่าเรียน    16,010.00  2 ก.ค. 2562  
137 นางอังคณา พุทธศรี   ค่าเล่าเรียน    7,471.75  2 ก.ค. 2562  
138 นายวาริท ชูสกุล   ค่าเล่าเรียน    6,800.00  2 ก.ค. 2562  
139 น.ส.นุชนาถ เอี่ยมชูแสง   ค่ารักษา    200.00  2 ก.ค. 2562  
140 นายวริศ มิ่งโมฬี   ค่ารักษา    2,160.00  2 ก.ค. 2562  
141 นายนิพนธ์ ศรีสุริยชัย (บำนาญ)   ค่ารักษา    893.00  2 ก.ค. 2562  
142 นางผุสดี เจียสกุล (บำนาญ)   ค่ารักษา    388.00  2 ก.ค. 2562  
143 นายเดชา เธียรธนู (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,360.00  2 ก.ค. 2562  
144 น.ส.ศิริรัตน์ ตั้งเจริญกิจกุล  เงินยืม(1304.01/(ง)509)    2,000.00  1 ก.ค. 2562  
145 นายมีบุญเกิด บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าตอบแทน(1303.06/513)    1,490.00  1 ก.ค. 2562  
146 น.ส.จุฑาวรรณ พลประชิต  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)514)    2,710.00  1 ก.ค. 2562  
147 น.ส.ศิริรัตน์ ตั้งเจริญกิจกุล  เงินยืม(1304.01/(ง)509)    2,000.00  1 ก.ค. 2562  
148 น.ส.สาธิตา บุตรน้ำเพ็ชร  ค่าใช้สอย(1301.07/579)    350.00  1 ก.ค. 2562  
149 น.ส.สุพรรณี ทองคำ  ค่าใช้สอย(1321.01/281)    100.00  1 ก.ค. 2562  
150 น.ส.ศลิษา แซ่เตีย  เงินยืม(1301.07/571)    10,500.00  1 ก.ค. 2562  
151 น.ส.ศิริรัตน์ ตั้งเจริญกิจกุล  เงินยืม(1304.01/(ง)509)    192,000.00  1 ก.ค. 2562  
152 น.ส.พนิดา ฮั้วประเสริฐ  ค่าตอบแทน(1303.06/204)    5,100.00  1 ก.ค. 2562  
153 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช  ค่าใช้สอย(1318.01/747)    700.00  1 ก.ค. 2562  
154 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1269)    245.00  1 ก.ค. 2562  
155 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1271)    245.00  1 ก.ค. 2562  
156 น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต  ค่าใช้สอย(1301.05/230)    900.00  1 ก.ค. 2562  
157 น.ส.อุษณีย์ ดิษฐสกุล  ค่าใช้สอย(1301.08/113)    10,400.00  1 ก.ค. 2562  
158 นางสายรัก ไชยลังกา  ค่าใช้สอย(1305.09/120)    2,100.00  1 ก.ค. 2562  
159 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1270)    175.00  1 ก.ค. 2562  
160 น.ส.ภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/211)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
161 นางสาวสุวารี ใจด้วง พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/212)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
162 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ เมย.-มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/199)    18,000.00  28 มิ.ย. 2562  
163 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรืองมิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/198)    2,500.00  28 มิ.ย. 2562  
164 นายสุรชัย ช่ำชอง พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/164)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
165 นายนิคม ใจโอบอ้อม มีค.-เมย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/163)    12,000.00  28 มิ.ย. 2562  
166 นายนิคม ใจโอบอ้อม พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/215)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
167 นางสุจารีย์ พิชา เมย- พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/167)    8,000.00  28 มิ.ย. 2562  
168 นางสุจารีย์ พิชา มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/194)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
169 นางเจนธิชา ชัญชาญ เมย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/169)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
170 นางเจนธิชา ชัญชาญ พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/213)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
171 นางติณณา คัญใหญ่ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2146)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
172 นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์ มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2106)    3,700.00  28 มิ.ย. 2562  
173 นายศิระเวช ธารเพชรนวัฒนา พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2245)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
174 นางอังคณา พูลพิทักษ์ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2459)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
175 นายมนัส มานะพรหม มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1311.01/2060)    2,400.00  28 มิ.ย. 2562  
176 นายชาญชัย ศศิธร มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/403)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
177 นางอัชฉราภรณ์ สงประสพ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/421)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
178 นายกิตติพงค์ อำลอย มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/431)    2,500.00  28 มิ.ย. 2562  
179 นางวิรัชนก กลิ่นสัมผัส พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/422)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
180 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/420)    5,200.00  28 มิ.ย. 2562  
181 นางสาวกาญจนา ขวัญเมือง เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/419)    5,200.00  28 มิ.ย. 2562  
182 นายบรรจบ ซุ้นสุวรรณ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/432)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
183 นายสันติ วิสุทธิสรรพ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/433)    5,700.00  28 มิ.ย. 2562  
184 นายมงคล สมเขาใหญ่ พ.ค.-มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/427)    7,000.00  28 มิ.ย. 2562  
185 นางวงจันทร์ เพชรทรัพย์ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/424)    4,500.00  28 มิ.ย. 2562  
186 นางสาวจิรฐา คำรูญ เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/396)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
187 นางสาวจิรฐา คำรูญ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/425)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
188 น.ส.ภัสราภรณ์ ณ เชียงใหม่ พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/211)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
189 นางสาวสุวารี ใจด้วง พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/212)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
190 นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ เมย.-มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/199)    18,000.00  28 มิ.ย. 2562  
191 นางสาวพณิดา เด่นดาวเรืองมิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/198)    2,500.00  28 มิ.ย. 2562  
192 นายสุรชัย ช่ำชอง พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/164)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
193 นายนิคม ใจโอบอ้อม มีค.-เมย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/163)    12,000.00  28 มิ.ย. 2562  
194 นายนิคม ใจโอบอ้อม พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/215)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
195 นางสุจารีย์ พิชา เมย- พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/167)    8,000.00  28 มิ.ย. 2562  
196 นางสุจารีย์ พิชา มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/194)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
197 นางเจนธิชา ชัญชาญ เมย.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/169)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
198 นางเจนธิชา ชัญชาญ พค.62  ค่าเช่าบ้าน(1306.01/213)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
199 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี เมย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/418)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
200 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี พ.ค..62  ค่าเช่าบ้าน(1307/479)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
201 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/473)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
202 นางนิลุบล เสริมพงษ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/476)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
203 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/490)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
204 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/474)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
205 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/487)    3,800.00  28 มิ.ย. 2562  
206 นายธีรชัย จันทรอินทร์ 21ธ.ค.60-22 พ.ย.61 ส่วนเพิ่ม  ค่าเช่าบ้าน(1307/405)    5,544.15  28 มิ.ย. 2562  
207 นายธีรชัย จันทรอินทร์ พ.ย.61 ส่วนเพิ่ม  ค่าเช่าบ้าน(1307/410)    426.67  28 มิ.ย. 2562  
208 นายธีรชัย จันทรอินทร์ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/475)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
209 นางอาภรณ์ กระจายกลาง มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1309.01/111)    4,500.00  28 มิ.ย. 2562  
210 นายสมมาตร ยิ่งยวด มี.ค.-พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/609)    18,000.00  28 มิ.ย. 2562  
211 นางสาวจตุพร เพ็ชร์น่วม พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/570)    2,500.00  28 มิ.ย. 2562  
212 นายศุภสิทธิ์ กัณหาป้อง พ.ค.-มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1310.01/605)    10,000.00  28 มิ.ย. 2562  
213 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี เมย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/418)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
214 นางจันจิรา ศักดิ์ศรี พ.ค..62  ค่าเช่าบ้าน(1307/479)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
215 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/473)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
216 นางนิลุบล เสริมพงษ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/476)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
217 นางธัญญ์พิชชา เถระรัชชานนท์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/490)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
218 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/474)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
219 นางสาวมยุฉัตร์ นิยม พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/487)    3,800.00  28 มิ.ย. 2562  
220 นายธีรชัย จันทรอินทร์ 21ธ.ค.60-22 พ.ย.61 ส่วนเพิ่ม  ค่าเช่าบ้าน(1307/405)    5,544.15  28 มิ.ย. 2562  
221 นายธีรชัย จันทรอินทร์ พ.ย.61 ส่วนเพิ่ม  ค่าเช่าบ้าน(1307/410)    426.67  28 มิ.ย. 2562  
222 นายธีรชัย จันทรอินทร์ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/475)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
223 นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/873)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
224 นางสาวเพ็ญศรี สาวัตถี พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/821)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
225 นางดาวเรือง ไชยแสนท้าว มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/839)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
226 นางสาวภัควดี อุสาพรม มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/822)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
227 นางสาวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/856)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
228 นายธีรพล พลภักดิ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/852)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
229 นางสาวกรรณิกา บุญชิต พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/901)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
230 นางสาวณัฐพร ใหญ่สง่า มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/855)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
231 นางสาวพิสมัย บัณหาราช พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/849)    2,200.00  28 มิ.ย. 2562  
232 นายชีวิต เม่งเอียด มี.ค.-เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/509)    12,000.00  28 มิ.ย. 2562  
233 น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต  ค่าใช้สอย(1301.05/228)    38,000.00  28 มิ.ย. 2562  
234 น.ส.ถิรพร ฐิติพรขจิต  ค่าใช้สอย(1301.05/228)    40,000.00  28 มิ.ย. 2562  
235 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/515)    1,470.00  28 มิ.ย. 2562  
236 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1218)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
237 นางสาวกฤติกา นาคนาคม มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1267)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
238 นางสาวปริยาพร เสนกาศ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1248)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
239 นางสาวเบญจา น้อยผล มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1203)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
240 นายชัฐพล สายะพันธ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1303.01/1212)    3,500.00  28 มิ.ย. 2562  
241 นางอุไร อินนุรักษ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1191)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
242 นางสาวทิพา ค้าธัญญะ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1230)    3,500.00  28 มิ.ย. 2562  
243 นางสาวปุณณภา พิสกุล พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1262)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
244 นางสาวรัชตา วุฒิกิจเจริญ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1278)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
245 นางสาวปฐมา ฤทธิเรืองเดช มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1305.01/1215)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
246 นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว มิ.ย.2  ค่าเช่าบ้าน(1301รธก.(ทัศนีย์)51)    4,900.00  28 มิ.ย. 2562  
247 น.ส.ส่องสกณ บุญเกิด  ค่าใช้สอย(1305.06/156)    425.00  28 มิ.ย. 2562  
248 นายปิติ รุ่งเรือง  ค่าใช้สอย(1305.03/196)    2,804.15  28 มิ.ย. 2562  
249 นายปิติ รุ่งเรือง  ค่าใช้สอย(1305.03/195)    2,000.00  28 มิ.ย. 2562  
250 น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ  ค่าใช้สอย(1303.02/171)    1,620.00  28 มิ.ย. 2562  
251 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/604/ฝป)    2,670.00  28 มิ.ย. 2562  
252 นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช  ค่าใช้สอย(1302.01/1536)    10,630.00  28 มิ.ย. 2562  
253 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1556)    200.00  28 มิ.ย. 2562  
254 นายนิกร แสงเกตุ มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/919)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
255 นายสมชาย คังคะมณี มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/912)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
256 นายวิชัย โลจนานันท์ มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/918)    3,500.00  28 มิ.ย. 2562  
257 นายสุริยัน นวลศรี มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/943)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
258 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ มิย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/907)    3,500.00  28 มิ.ย. 2562  
259 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/968)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
260 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/995)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
261 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/989)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
262 นางชนัดดา หมัดเส็น มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/994)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
263 ว่าที่รอ.นันทพร บัวเอี่ยม พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/324)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
264 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/327)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
265 น.ส.อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/326)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
266 น.ส.พรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/325)    4,500.00  28 มิ.ย. 2562  
267 น.ส.สุชญา เอี่ยมสอาด พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/328)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
268 น.ส.อนุรักษ์ ผาวันดี พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/373)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
269 น.ส.อรวรรณ มูลต้น พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/374)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
270 นายยุทธชาติ วงศ์ประทุม มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/333)    3,500.00  28 มิ.ย. 2562  
271 นางสาวน้อมจิตร พันตัน พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/372)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
272 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/159)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
273 นางชลลดา อิ่มเจริญ พ. ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/157)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
274 นายเกษม ชาติทอง เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1323.01/171)    10,500.00  28 มิ.ย. 2562  
275 นายพลเชษฐ์ ตราโช พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)474)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
276 นางสาวพุทธชาติ พึ่งตน พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/(ง)444)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
277 นายนพดล ศรีพันธุ์ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/271)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
278 นายวงศ์วุฒน์ เมืองพรหม มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/268)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
279 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช มิ.ย.2  ค่าเช่าบ้าน(1318.01/659)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
280 นางจุฑารัตน์ คงเกษม มิ.ย.2  ค่าเช่าบ้าน(1302.01/1383)    5,000.00  28 มิ.ย. 2562  
281 นางสาวเวหา มิ่งวงศ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/482)    3,500.00  28 มิ.ย. 2562  
282 ว่าที่ร้อยตรีหญิงณัฐรดา จุ่นแพร พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1301.03/161)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
283 นายณรงศักดิ์ การันต์ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1321.01/277)    5,600.00  28 มิ.ย. 2562  
284 นางสาวกรุณา แต่งวิจิตร เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1304.01/496)    6,000.00  28 มิ.ย. 2562  
285 นายบุญลาภ โสวัณณะ มิ.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1307/495)    4,500.00  28 มิ.ย. 2562  
286 นายฐิติกร ผลพันธุ์ พ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1308.01/910)    3,000.00  28 มิ.ย. 2562  
287 นางสาวริญญารัตน์ คงแก้วพ.ค.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/449)    4,000.00  28 มิ.ย. 2562  
288 นายสันติ วิสุทธิสรรพ. เม.ย.62  ค่าเช่าบ้าน(1313.01/450)    5,700.00  28 มิ.ย. 2562  
289 นางสาวรุ่งอรุณ แข็งแทน มค.-เมย.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/)    16,000.00  28 มิ.ย. 2562  
290 นายวิชสุนันท์ แสนรัมย์  เงินยืม(1304.01/(ง)512)    5,840.00  28 มิ.ย. 2562  
291 น.ส.จุนี บุญเพิ่มศรีทรัพย์  ค่าใช้สอย(1305.01/619)    360.00  28 มิ.ย. 2562  
292 น.ส.กวินทิพย์ ศรีงาม  เงินยืม(1304.01/(ง)510)    87,400.00  28 มิ.ย. 2562  
293 นายวริศ มิ่งโมฬี  ค่าใช้สอย(1305.07/150)    614.00  28 มิ.ย. 2562  
294 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1538)    3,060.00  27 มิ.ย. 2562  
295 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1537)    2,135.00  27 มิ.ย. 2562  
296 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1226)    775.00  27 มิ.ย. 2562  
297 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/108)    945.00  27 มิ.ย. 2562  
298 นายเสริมชัย ศรีงาม  เงินยืม(1302.01/1542)    7,730.00  27 มิ.ย. 2562  
299 น.ส.วรินทร วรหาญ  เงินยืม(1305.02/144)    4,200.00  27 มิ.ย. 2562  
300 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1227)    420.00  27 มิ.ย. 2562  
301 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1225)    960.00  27 มิ.ย. 2562  
302 น.ส.วรรณรี เผือกสี  ค่าใช้สอย(1303.10/433)    3,920.00  27 มิ.ย. 2562  
303 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1311)    1,380.00  27 มิ.ย. 2562  
304 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1535)    600.00  27 มิ.ย. 2562  
305 นายอิทธิพล ทองหวาน  ค่าใช้สอย(1301.09/234)    4,290.00  27 มิ.ย. 2562  
306 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/281)    65,200.00  27 มิ.ย. 2562  
307 น.ส.จรินทร์ทิพย์ จงใจรักษ์  เงินยืม(1305.08/281)    34,500.00  27 มิ.ย. 2562  
308 น.ส.สุพรรษา สารมะโน  ค่าใช้สอย(1301.08/109)    1,995.00  27 มิ.ย. 2562  
309 นายสันติ มิเกลี้ยง   ค่าเล่าเรียน    2,756.00  27 มิ.ย. 2562  
310 นางลออ จิตต์ชอบ   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  27 มิ.ย. 2562  
311 นายกฤช เอี่ยมฐานนท์   ค่าเล่าเรียน    5,343.50  27 มิ.ย. 2562  
312 นายอรรถวุฒิ วงศ์เวสารัช   ค่าเล่าเรียน    1,900.00  27 มิ.ย. 2562  
313 นางศุภจิต ศรีอริยวัฒน์   ค่าเล่าเรียน    13,600.00  27 มิ.ย. 2562  
314 นายสราวุธ ไชยสุภา   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  27 มิ.ย. 2562  
315 น.ส.อุทัยวรรณ พูลทรัพย์   ค่ารักษา    310.00  27 มิ.ย. 2562  
316 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง   ค่ารักษา    330.00  27 มิ.ย. 2562  
317 น.ส.สุภกัญญา กาญจนะคูหะ   ค่ารักษา    590.00  27 มิ.ย. 2562  
318 น.ส.วรินทร์ยุพา ศรีบุญเรือง   ค่ารักษา    158.00  27 มิ.ย. 2562  
319 น.ส.เมษารัศมิ์ สังขวุฒิ   ค่ารักษา    273.00  27 มิ.ย. 2562  
320 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    1,450.00  27 มิ.ย. 2562  
321 นายพินิจ มะกรูดอินทร์   ค่ารักษา    1,910.00  27 มิ.ย. 2562  
322 นางรัชนี สนกนก (บำนาญ)   ค่ารักษา    1,550.00  27 มิ.ย. 2562  
323 น.ส.ชยา สักกะภู (บำนาญ)   ค่ารักษา    330.00  27 มิ.ย. 2562  
324 นายสุรศักดิ์ อินอุดม  ค่าตอบแทน(1302.01/1548)    2,870.00  27 มิ.ย. 2562  
325 น.ส.นิศารัตน์ เขม้นเขตการ  ค่าใช้สอย(1302.01/1421)    2,260.00  26 มิ.ย. 2562  
326 นายชัฐพล สายะพันธ์  ค่าใช้สอย(1303.05/226)    18,820.00  26 มิ.ย. 2562  
327 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  เงินยืม(1318.01/732)    3,700.00  26 มิ.ย. 2562  
328 นายสิทธา จุลถาวร  ค่าใช้สอย(1302.01/1501)    4,860.00  25 มิ.ย. 2562  
329 น.ส.ศศิวิมล วัฒนายากร  ค่าใช้สอย(1318.01/716)    4,900.00  25 มิ.ย. 2562  
330 นายกิจษารธ อ้นเงินทยากร  ค่าใช้สอย(1303.10/413)    14,175.00  25 มิ.ย. 2562  
331 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/54)    15,960.00  25 มิ.ย. 2562  
332 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1292)    6,800.00  25 มิ.ย. 2562  
333 นางอังคณา พุทธศรี  ค่าใช้สอย(1318.01/726)    750.00  25 มิ.ย. 2562  
334 นายเมธี จันต๊ะ  เงินยืม(1302.01/1534)    25,420.00  25 มิ.ย. 2562  
335 น.ส.อรพิม สุนทรเกตุ  เงินยืม(1304.01/(ง)493)    24,210.00  25 มิ.ย. 2562  
336 นางอารีย์ ธีระดำรงตระกูล  ค่าใช้สอย(1316.01/96)    5,115.00  25 มิ.ย. 2562  
337 นายสงวนศักดิ์ พิทักษ์เสนากุล  ค่าใช้สอย(1303.03/165)    4,906.00  25 มิ.ย. 2562  
338 น.ส.ธันยพร เพชรชูศรี  เงินยืม(1302.01/1516)    32,840.00  25 มิ.ย. 2562  
339 น.ส.ชฎาธาร สุขจรัญ  เงินยืม(1302.01/1512)    18,480.00  25 มิ.ย. 2562  
340 น.ส.วรยา ไทพาณิชย์   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  24 มิ.ย. 2562  
341 นางจันทร์จิรา ไหมดี   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  24 มิ.ย. 2562  
342 นางอุไร อินนุรักษ์   ค่าเล่าเรียน    8,000.00  24 มิ.ย. 2562  
343 น.ส.ปาริตา แก้วสุกกระ   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  24 มิ.ย. 2562  
344 น.ส.ผลิพันธุ์ พวงช่อ   ค่ารักษา    709.00  24 มิ.ย. 2562  
345 นางจิตรา เดชโคบุตร   ค่ารักษา    465.00  24 มิ.ย. 2562  
346 นางประกาย กิจธิคุณ   ค่ารักษา    330.00  24 มิ.ย. 2562  
347 นางสายรัก ไชยลังกา   ค่ารักษา    441.00  24 มิ.ย. 2562  
348 น.ส.สุชาดา อังกาบกิ่งแก้ว   ค่ารักษา    1,034.00  24 มิ.ย. 2562  
349 น.ส.รัชตา วุฒิกิจเจริญ  ค่าใช้สอย(1305.08/270)    18,590.00  21 มิ.ย. 2562  
350 นางพัชรา ตินตะโมระ  ค่าใช้สอย(1303.03/162)    805.00  21 มิ.ย. 2562  
351 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าใช้สอย(1301.02/1207)    245.00  21 มิ.ย. 2562  
352 น.ส.ณิริศพร มีนพัฒนสันติ  ค่าตอบแทน(1301.05/223)    5,100.00  21 มิ.ย. 2562  
353 น.ส.พนิดา ฮั้วประเสริฐ  ค่าตอบแทน(1303.06/193)    6,300.00  21 มิ.ย. 2562  
354 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1209)    3,000.00  21 มิ.ย. 2562  
355 นายชายศักดิ์ วุฒิศักดิ์  ค่าใช้สอย(1302.01/1505)    11,145.00  21 มิ.ย. 2562  
356 น.ส.ละอองดาว ลุขะวรรณ์  ค่าใช้สอย(1303.04/156)    960.00  21 มิ.ย. 2562  
357 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1489)    625.00  21 มิ.ย. 2562  
358 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าใช้สอย(1303.10/428)    6,270.00  21 มิ.ย. 2562  
359 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าวัสดุ(1302.01/1498)    570.00  21 มิ.ย. 2562  
360 นายสุชาติ ผุแปง  ค่าวัสดุ(1303.01/1282)    2,750.00  21 มิ.ย. 2562  
361 นายชัฐพล สายะพันธ์  เงินยืม(1303.01/1287)    1,791,300.00  21 มิ.ย. 2562  
362 น.ส.เบญจมาศ ศารทูลพิทักษ์  เงินยืม(1302.01/1490)    33,040.00  21 มิ.ย. 2562  
363 นายสิทธิศักดิ์ ช่างเหล็ก  เงินยืม(1302.01/1504)    4,850.00  21 มิ.ย. 2562  
364 น.ส.จิตรลดา คงสัตย์  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1472)    12,150.00  21 มิ.ย. 2562  
365 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1474)    2,118.60  20 มิ.ย. 2562  
366 นายเมธี จันต๊ะ  ค่าใช้สอย(1302.01/1485)    28,875.00  20 มิ.ย. 2562  
367 นางกัญญา รัตนเลิศ  ค่าใช้สอย(1302.01/1479)    440.00  20 มิ.ย. 2562  
368 นายสุวิทย์ ศิริโท  ค่าใช้สอย(1302.01/1493)    4,340.00  20 มิ.ย. 2562  
369 นางอภิญญา นะมาตร์  ค่าใช้สอย(1305.08/269)    15,250.00  20 มิ.ย. 2562  
370 นายประเสริฐศักดิ์ แสงสัทธา  ค่าใช้สอย(1305.01/ชช/9)    50.00  20 มิ.ย. 2562  
371 น.ส.ปิยมาภรณ์ จอนมา  ค่าวัสดุ(1304.01/488)    1,000.00  20 มิ.ย. 2562  
372 น.ส.ณัฐฐินันท์ พูลเอี่ยม  ค่าใช้สอย(1305.01/589/ฝป)    2,240.00  20 มิ.ย. 2562  
373 นายชัชว์ชัย วนิชปริญญากุล  ค่าวัสดุ(1304.01/489)    1,590.00  20 มิ.ย. 2562  
374 น.ส.มณทิรา พรหมพิทยายุทธ  ค่าใช้สอย(1305.02/139)    3,405.00  20 มิ.ย. 2562  
375 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)487)    800.00  20 มิ.ย. 2562  
376 นางอัญชนา ตราโช  ค่าใช้สอย(1301(รธก.อัญชนา)/52)    7,597.00  20 มิ.ย. 2562  
377 น.ส.ปุณณภา พิสกุล  ค่าใช้สอย(1305.09/121)    2,020.00  20 มิ.ย. 2562  
378 น.ส.กานต์ชนก อักษรชู  เงินยืม(1304.01/(ง)471)    11,310.00  20 มิ.ย. 2562  
379 น.ส.พัชรินทร์ เกื้อกิจ  เงินยืม(1302.01/1448)    22,790.00  20 มิ.ย. 2562  
380 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1262)    1,710.00  20 มิ.ย. 2562  
381 นางสุดา จงเจริญ   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  20 มิ.ย. 2562  
382 นางยิ่งลักขณ์ วุฒิ   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  20 มิ.ย. 2562  
383 นายชัย จีนท่าไม้   ค่าเล่าเรียน    2,671.75  20 มิ.ย. 2562  
384 นายสุคนธ์ คงกล่อม   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  20 มิ.ย. 2562  
385 นางอภิญญา นะมาตร์   ค่าเล่าเรียน    2,756.75  20 มิ.ย. 2562  
386 น.ส.ณัฐฐินันท์ พูลเอี่ยม   ค่าเล่าเรียน    5,800.00  20 มิ.ย. 2562  
387 นางสุธาทิพย์ ศรีสรรพกิจ   ค่าเล่าเรียน    5,650.00  20 มิ.ย. 2562  
388 นายธีรชัย จันทรอินทร์   ค่าเล่าเรียน    7,000.00  20 มิ.ย. 2562  
389 น.ส.รจรินทร์ พระศรี   ค่าเล่าเรียน    2,671.00  20 มิ.ย. 2562  
390 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต   ค่ารักษา    1,120.00  20 มิ.ย. 2562  
391 นายพลร่ม เยอสูงเนิน   ค่ารักษา    250.00  20 มิ.ย. 2562  
392 นายชัย จีนท่าไม้   ค่ารักษา    750.00  20 มิ.ย. 2562  
393 นางนิลุบล เสริมพงษ์   ค่ารักษา    1,140.00  20 มิ.ย. 2562  
394 นายบุญยิ่ง เสริมพงษ์ (บำนาญ)   ค่ารักษา    315.00  20 มิ.ย. 2562  
395 นายสมชาย ครามานนท์ (บำนาญ) ไข้ใน รพ.เอกชน   ค่ารักษา    5,080.50  19 มิ.ย. 2562  
396 นางยุพา ต่ายธานี  เงินยืม(1302.01/1442)    18,980.00  19 มิ.ย. 2562  
397 นางสุภาพร พุ่มประพัฒน์  เงินยืม(1302.01/1449)    17,300.00  19 มิ.ย. 2562  
398 น.ส.สุดาลักษณ์ ทองเติม  ค่าวัสดุ(1301.04/2559)    160.50  19 มิ.ย. 2562  
399 น.ส.สุปริญญา แก้วนนท์  เงินยืม(1301.06/151)    7,800.00  18 มิ.ย. 2562  
400 นางวิมล ขุนทอง  ค่าใช้สอย(1303.01/1222)    935.00  17 มิ.ย. 2562  
401 นายกฤษณะ เขมะวนิช  ค่าใช้สอย(1305.03/172)    100.00  17 มิ.ย. 2562  
402 น.ส.สุกัญญา รุจีนิมิต  ค่าวัสดุ(1318.01/691)    1,080.00  17 มิ.ย. 2562  
403 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  เงินยืม(1305.06/141)    20,880.00  17 มิ.ย. 2562  
404 นายทินกร เพชรสูงเนิน  ค่าใช้สอย(1305.03/173)    16,470.30  17 มิ.ย. 2562  
405 น.ส.ชุลีภรณ์ ฉิมเจริญ  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)473)    700.00  17 มิ.ย. 2562  
406 น.ส.เก้าก้อย ทองรุต  เงินยืม(1316.01/84)    180,000.00  17 มิ.ย. 2562  
407 นางจันทร์ฉาย พรหมดวง  ค่าวัสดุ(1303.01/1231)    5,490.00  17 มิ.ย. 2562  
408 นางวิชชุลดา สุทธามาตย์  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)460)    3,640.00  17 มิ.ย. 2562  
409 น.ส.ทัตพิชา อ่อนระยับ  เงินยืม(1304.01/(ง)439)    3,900.00  17 มิ.ย. 2562  
410 น.ส.สุกัลยา กาเซ็ม  เงินยืม(1305.06/141)    20,880.00  17 มิ.ย. 2562  
411 นางนวพร ภู่นพคุณ  เงินยืม(1315.01/127)    34,470.00  17 มิ.ย. 2562  
412 น.ส.สุรางคนา ราษฎรยินดี  ค่าใช้สอย(1304.01/(ง)475)    350.00  17 มิ.ย. 2562  
413 น.ส.อุทัยวรรณ พูลทรัพย์  ค่าใช้สอย(1302.01/1447)    830.00  17 มิ.ย. 2562  
414 นางเพ็ยแข ศุภณฐาพร  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1443)    1,750.00  17 มิ.ย. 2562  
415 นายศุภาชัย ภาวีอัครกุล  ค่าใช้สอย(1321.01/269)    7,230.00  17 มิ.ย. 2562  
416 น.ส.กรุณา แต่งวิจิตร  ค่าใช้สอย(1301รธก.ทัศนีย์/49)    210.00  17 มิ.ย. 2562  
417 น.ส.ศรัญญา พันธ์ดนตรี  เงินยืม(1302.01/1435)    25,160.00  17 มิ.ย. 2562  
418 นางสาวอำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1111)    4,000.00  17 มิ.ย. 2562  
419 นางทัศน์วรรณ ทรงอยู่  ค่าใช้สอย(1302.01/1455)    36,810.00  17 มิ.ย. 2562  
420 นางทรัสตรี จันต๊ะ  เงินยืม(1302.01/1378)    17,900.00  17 มิ.ย. 2562  
421 น.ส.ณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์  เงินยืม(1318.01/696)    3,500.00  17 มิ.ย. 2562  
422 น.ส.ณัฐนินท์ ตรัยไชยรัตน์  เงินยืม(1318.01/696)    24,900.00  17 มิ.ย. 2562  
423 นางพรสวรรค์ ชวนประเสริฐ  ค่าใช้สอย(1303.03/158)    5,946.70  17 มิ.ย. 2562  
424 ว่าที่ร้อยเอก นันทพร บัวเอี่ยม   ค่าเล่าเรียน    4,800.00  17 มิ.ย. 2562  
425 น.ส.ณัฐลดา วัชรเสรีกุล   ค่ารักษา    430.00  17 มิ.ย. 2562  
426 น.ส.จุฑามาศ สังข์อุดม   ค่ารักษา    1,062.00  17 มิ.ย. 2562  
427 นายชาติ เนาวพนานนท์   ค่ารักษา    660.00  17 มิ.ย. 2562  
428 นายสมพงศ์ พฤกษ์สกุลวงศ์   ค่ารักษา    250.00  17 มิ.ย. 2562  
429 น.ส.อำพา ทันใจชน  ค่าตอบแทน(1301.02/1177)    5,000.00  17 มิ.ย. 2562  
430 นายปิยะพงษ์ วงศ์มโนพณิช  ค่าตอบแทน(1301.04/2518)    5,100.00  17 มิ.ย. 2562  
431 นายสุรศักดิ์ อินอุดม  ค่าล่วงเวลา(1302.01/1444)    4,440.00  17 มิ.ย. 2562  
432 น.ส.อุรัสยา แก้วคำ  เงินยืม(1302.01/1395)    25,140.00   
433 นายอดิศร แสงวิจิตร  ค่าตอบแทน(1301.04/4224)    5,100.00   
434 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
435 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
436 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
437 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
438 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
439 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
440 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
441 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
442 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
443 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
444 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
445 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
446 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
447 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
448 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
449 นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/659)    4,000.00   
450 นายเอกลักษณ์ จิตตวนา กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/662)    3,500.00   
451 นางสาวสุชญา เอี่ยมสอาด กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/663)    3,000.00   
452 นางสาววันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/661)    3,000.00   
453 นางสาวพรทิพย์ เทียบเพ็ชร์ กย.61  ค่าเช่าบ้าน(1320.01/660)    3,000.00   
454 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
455 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
456 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
457 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
458 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
459 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
460 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
461 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
462 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
463 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
464 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
465 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
466 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
467 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
468 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
469 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
470 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
471 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
472 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
473 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
474 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
475 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
476 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
477 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
478 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
479 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
480 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
481 นายนิกร แสงเกตุ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1741)    4,000.00   
482 นายทนงศักดิ์ ดำรงนุกูล ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1751)    4,000.00   
483 นายสมชาย คังคะมณี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1742)    4,000.00   
484 นายวิชัย โลจน์จนานันท์ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1715)    3,500.00   
485 นางศิริกาญจน์ วงษ์ศรีปาน ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1747)    3,500.00   
486 นางชนัดดา หมัดเส็น ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1743)    3,000.00   
487 นายสุริยัน นวลศรี ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1748)    3,000.00   
488 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1723)    3,000.00   
489 นางสาวเฉลิมรัตน์ ขจรทุกทิศ ตค.61  ค่าเช่าบ้าน(1314.01/1744)    3,500.00   
490 นางอภิญญา นะมาตร์  เงินยืม(1305.08/432)    65,200.00   
491 น.ส.อนุรักษ์ ผาวันดี กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/159)    4,000.00   
492 น.ส.อรวรรณ มูลต้น กพ.62  ค่าเช่าบ้าน(1322.01/150)    4,000.00   
493 นางสาวรัชนี นาคบุตร เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/209)    4,000.00   
494 ว่าที่ร้อยเอกนันทพร บัวเอี่ยม มีค.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/210)    5,000.00   
495 น.ส.วันวิสาข์ ทิพย์บุญทอง เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/212)    3,000.00   
496 น.ส.อมรรัตน์ เทพมาลาพันธ์ศิริ กพ.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/211)    5,000.00   
497 นายนิกร แสงเกตุ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/615)    4,000.00   
498 นายสมชาย คังคะมณี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/614)    6,000.00   
499 นายวิชัย โลจนานันท์ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/564)    3,500.00   
500 นายสุริยัน นวลศรี เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/599)    4,000.00   
501 นางสาวปาริตา แก้วสุกกระ เมย.62   ค่าเช่าบ้าน(1314.01/583)    3,500.00