หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์กร
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


วิสัยทัศน์
องค์กรชี้นำในการพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรของประเทศไปสู่การบริหารจัดการ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
พันธกิจ (Mission)
1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาตร์ แผนพัฒนา และมาตรการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้า สินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตาม และประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ค่านิยมร่วม (Shared Value) : (OAE)2
O Openess : การเปิดกว้าง
A Awakening : การตื่นตัวและตื่นรู้
E Effectiveness : การมีประสิทธิผล
O Ownership : มีความเป็นเจ้าของ
A Accountability : ความรับผิดชอบ
E Ethics: จริยธรรมและคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. จัดทำยุทธศาสตร์และมาตรการทางการเกษตรให้เป็นที่ยอมรับและนำไปสู่การปฏิบัติ
2. เป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเกษตรของประเทศ
3. พัฒนาสมรรถนะองค์กรและศักยภาพบุคลากร
เป้าประสงค์ (Goals)
"องค์กรมีความเป็นเลิศด้านการจัดทำยุทธศาสตร์เกษตรและข้อมูลสารสนเทศการเกษตร เพื่อนำไปสู่การพัฒนาด้านการเกษตรของประเทศ"
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรเพิ่มขึ้น

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email : prcai@oae.go.th