หน้าหลัก ข้อมูลโครงการไทยนิยม ยั่งยืน Q & A
แนวทางการขับเคลื่อนฯ
คู่มือการปฏิบัติงาน
แผนผังงบประมาณ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
แบบสำรวจ
แนวทางปฏิบัติ
เมนูทางเลือกรายจังหวัด กษ.
รายงานผล/ความก้าวหน้าโครงการ
  หน้าหลัก >> แนวทางปฏิบัติ
 

แนวปฏิบัติของ ครู ข. เกษตร ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล

กิจกรรม

1. ครู ข. เกษตร เข้าร่วมทีมไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล ทีมละ 1-2 คน โดยการแต่งตั้งเข้าร่วมทีมของนายอำเภอ (ทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. 1 ทีม รับผิดชอบประมาณ 10 หมู่บ้าน ใช้เวลาในการลงพบปะประชาชนวันละ 1 หมู่บ้าน) ครู ข. เกษตร ลงพื้นที่ร่วมกับทีมไทยนิยม ยั่งยืน ครู ข. ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย โดยเน้นการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 เป็นหลัก เนื่องจากครั้งที่ 1 เป็นการพูดคุยในประเด็นด้านเศรษฐกิจ คือ 02 คนไทยไม่ทิ้งกัน และประเด็น 03 ชุมชนอยู่ดีมีสุข

2. ครู ข. เกษตร ร่วมทีมลงปฏิบัติงานในพื้นที่หมู่บ้าน ครั้งที่ 1 โดยมีภารกิจดังนี้
1) พบปะปรับทุกข์ผูกมิตรกับประชาชน
    2) ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสาร และงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

 • ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแนะนำและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ มีการเชื่อมโยงกับตลาด เกษตรกรสามารถขายผลผลิตทางการเกษตรได้อย่างแน่นอน
 • ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบว่าปัจจัยการผลิตที่กระทรวงเกษตรฯ แจกเป็นของดีมีคุณภาพ ถ้าเกษตรกรได้รับของไม่ดีสามารถร้องเรียนได้
 • ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับหน่วยงานเกษตร เพื่อผลประโยชน์ในการเข้าถึงสวัสดิการ และภาครัฐสามารถใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำนโยบายมาตรการ รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรได้อย่างถูกต้อง ตรงตามความต้องการ
 • ขอให้เกษตรกรเข้าไปใช้บริการ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร หรือ ศพก. เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในการเกษตรที่ตนเองผลิต สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนสามารถเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งเกษตรกรที่มี smart phone สามารถ download  แอปพลิเคชั่นที่หน่วยงานต่างๆ จัดทำไว้เพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
 • ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่มากขึ้น เพื่อร่วมกัน
  บริหารจัดการสินค้าเกษตร มีการเชื่อมโยงตั้งแต่การผลิต การสร้างมูลค่าเพิ่ม และการตลาด ผลิตสินค้าให้มีคุณภาพ และปริมาณตรงตามความต้องการของตลาด
 • ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรปฏิบัติตามคำแนะนำและประกาศของภาครัฐในการบริหารจัดการน้ำเพื่อปลูกพืชฤดูแล้ง และทำความเข้าใจให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและร่วมกันดูแลรักษาคู/คลองส่งน้ำ/ฝายในชุมชน
 • ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน อย่างน้อยเป็น GAP และอาจพัฒนาสำหรับตลาดเฉพาะเป็นสินค้าเกษตรอินทรีย์ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีรายได้จากการเกษตรสูงขึ้น
 • สนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยรวมตัวกันเป็นสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ผลิตโดยใช้ปัจจัยการผลิตร่วมกัน แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม บริหารจัดการ และการตลาดซึ่งจะทำให้มีอำนาจในการต่อรองเพิ่มขึ้น
 • ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์ของการทำประกันภัยพืชผลทางการเกษตร ซึ่งปัจจุบันมีการประกันภัยการปลูกข้าว และให้ไปยื่นขอทำประกันภัยได้ที่ ธ.ก.ส.

  3) รับฟังความทุกข์ และปัญหาด้านการเกษตร โดยเสนอเมนูทางเลือกของกระทรวงเกษตร เพื่อแก้ปัญหา หรือบรรเทาความเดือดร้อน โดย ครู ข. เกษตร สามารถศึกษารายละเอียดเมนูได้จากคู่มือ โดยมีประเด็นดังนี้

 

 • ประเภทของเมนูทางเลือก ประกอบด้วย 2 ประเภท คือ
 • เมนูทางเลือกรายบุคคล เป็นการช่วยเหลือรายบุคคล ตามเงื่อนไขของแต่ละโครงการ เช่น การเข้ารับการอบรมทักษะอาชีพ และการสนับสนุนปัจจัยการผลิตรายบุคคล
 • เมนูทางเลือกรายกลุ่ม/ ชุมชน

- รายกลุ่ม เกษตรกรจะต้องมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อขอรับ การช่วยเหลือ โดยรัฐสนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน  ต่างๆ ให้บริหารจัดการภายในกลุ่ม เช่น กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร เป็นต้น
- รายชุมชน เป็นการช่วยเหลือที่คนในชุมชนทั้งหมดได้รับประโยชน์ แก้ปัญหาที่เป็นปัญหาร่วมของชุมชนโดยไม่ระบุตัวบุคคลที่ชัดเจน เช่น การจัดหาแหล่งน้ำของชุมชน การสร้างฝาย ระบบส่งน้ำ กระจายน้ำ เป็นต้น

 •   เป้าหมายรายพื้นที่ของเมนูทางเลือก ครู ข.เกษตร จะต้องศึกษาเป้าหมายรายพื้นที่ของแต่ละเมนูทางเลือกให้ชัดเจน เพื่อเลือกนำเสนอในแต่ละพื้นที่ โดยมีเป้าหมาย 2 รูปแบบ ดังนี้
 • เมนูทางเลือกที่มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายไว้แล้ว เช่น เมนูก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล.ในเขตปฏิรูปที่ดิน 8 แห่ง / เมนูกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 18 กลุ่ม ทั้งสองเมนูมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายไว้เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเมนูเหล่านี้ใช้สำหรับประชาสัมพันธ์เฉพาะในพื้นที่เป้าหมายนี้เท่านั้น
 • เมนูทางเลือกที่ยังไม่กำหนดเป้าหมายพื้นที่เฉพาะเจาะจง เช่น เมนูพัฒนาอาชีพตามความต้องการของเกษตรกร/ เมนูพัฒนาอาชีพเกษตรกรชาวสวนยางรายย่อย สามารถเชิญชวนเกษตรกรในทุกพื้นทีที่มีศักยภาพเข้าร่วมโครงการ

 4) ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบเกี่ยวกับโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 โครงการ และเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดังนี้

 • ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
 • ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
 • พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer
 • การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม Zoning by Agri-map
 • พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP
 • เกษตรอินทรีย์
 • ธนาคารสินค้าเกษตร
 • การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และระบบกระจายน้ำ
 • เกษตรทฤษฎีใหม่
 • พัฒนาสถาบันเกษตรกรในรูปแบบประชารัฐ
 • จัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน (แก้ปัญหา IUU)
 • พัฒนาศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
 • การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร
 • ตลาดสินค้าเกษตร
 • การช่วยเหลือหนี้สินสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 • แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

3. ครู ข. เกษตร เก็บรวบรวมข้อมูลปัญหาและความต้องการของเกษตรกร โดยบันทึกใน “แบบสำรวจปัญหาและความต้องการของประชาชนด้านการเกษตร ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน”  จำแนกเป็นความต้องการของเกษตรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) กลุ่มที่ต้องการสอดคล้องกับเมนูทางเลือก
(2) กลุ่มที่ต้องการไม่สอดคล้องกับเมนูทางเลือก
จัดส่งข้อมูลทั้งสองกลุ่มให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

4. ครู ข. เกษตร อาจร่วมลงพื้นที่ ในการพบปะกับประชาชน ในครั้งที่ 2, 3 และ 4 ได้ตามความจำเป็น เพื่อแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการเตรียมการของ กษ. ให้ประชาชนทราบ

 
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2018 Office of Agricultural Economics.  All rights Reserved