หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
  ดัชนีราคาและผลผลิต  
       
ตารางที่ 1 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
Table 1 Agricultural Price Index
ตารางที่ 2 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร
Table 2 Agricultural Production Index
ตารางที่ 3 ราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
Table 3 Agricultural price at farm gate
ตารางที่ 4 ดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา (ปรับฤดูกาล)
Table 4 Agricultural Price Index (Seasonally Adjusted)
ตารางที่ 5 ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร (ปรับฤดูกาล)
Table 5 Agricultural Production Index(Seasonally Adjusted)

 

ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของผลผลิต/ราคาสินค้าสินค้าเกษตร ที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับผลผลิต/ราคาในปีที่กำหนดไว้เป็นปีฐาน
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : aeoc@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกเดือน
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th