Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
งานวิจัยพืชไร่
งานวิจัยพืชสวน
งานวิจัยปศุสัตว์
งานวิจัยประมง
งานวิจัยครัวเรือน
งานวิจัยด้านอื่น
งานวิจัยด้านพืชสวน
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าปาล์มน้ำมันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย (15 ก.ย. 2559)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าผลไม้เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (15 ก.ย. 2559)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้ามะพร้าวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์  (15 ก.ย. 2559)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้ายางพาราเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสหพันธรัฐมาเลเซีย  (15 ก.ย. 2559)
การวิเคราะห์ผลตอบแทนทางการเงินในการลงทุนปลูกยางพาราของจังหวัดน่าน (9 ต.ค. 2558)
ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน ปี 2547-2572 (12 พ.ย. 2557)
แบบจำลองอุปสงค์ และอุปทานปาล์มน้ำมัน (12 พ.ย. 2557)
การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตกล้วยไม้แบบเกษตรดีที่เหมาะสมกับแบบทั่วไป (7 ต.ค. 2557)
การศึกษาภาวะการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จากการปลูกปาล์มน้ำมันของประเทศไทย (7 ต.ค. 2557)
ประสิทธิภาพและการบริหารความเสี่ยงภายในของศูนย์กระจายผลไม้ท้องถิ่น (5 ก.ค. 2556)

   งานวิจัยปี 2557