Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
วิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
งานวิจัยพืชไร่
งานวิจัยพืชสวน
งานวิจัยปศุสัตว์
งานวิจัยประมง
งานวิจัยครัวเรือน
งานวิจัยด้านอื่น
งานวิจัยด้านประมง
การศึกษารูปแบบการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไมร่วมกับการเลี้ยงปลานิลและการปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (15 ก.ย. 2559)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้ากุ้งเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย(15 ก.ย. 2559)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) (5 พ.ย. 2558)
การวิเคราะห์ต้นทุนและประสิทธิภาพการผลิตกุ้งกุลาดำ (12 พ.ย. 2557)
การศึกษาเปรียบเทียบการผลิตการตลาดกุ้งขาวแวนนาไมแบบมีสัญญากับไม่มีสัญญา (9 ต.ค. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจสินค้าเกษตรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกรณีศึกษา : สินค้าประมงในประเทศราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (7 ต.ค. 2557)
เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดปลากะพงขาวในกระชัง (6 ส.ค. 2557)
การศึกษาเศรษฐกิจการผลิตการตลาดปลาป่นระบบประกันคุณภาพ (5 มิ.ย. 2556)

   งานวิจัยปี 2557