Thai TH English ENG
หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 

ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา)


      ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป นั้น
     ทั้งนี้ คณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ได้พิจารณาปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.ฯ และเปลี่ยนชื่อจากร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... เป็น ร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. .... และมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในฐานะผู้เสนอร่าง พ.ร.บ.ฯ นำร่าง พ.ร.บ.ฯ ฉบับปรับปรุง ไปดำเนินการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาตรวจร่าง พ.ร.บ.ฯ อีกครั้ง
    สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ....
ผ่านเว็บไซต์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (www.oae.go.th) ระหว่างวันที่ 3–31 มกราคม 2561 โดยท่านสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ หรือแจ้งความเห็นมายังสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโดยตรง ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 ทั้งนี้ ได้แนบร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. ....
มาด้วยแล้ว

ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมัน พ.ศ. .... (ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา)
 
   
ร่าง พ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พ.ศ. .... (ฉบับ ครม.เห็นชอบหลักการ 29 ส.ค.60)

ข้อมูลอัพเดท 29 ธันวาคม 2560