โครงการการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์
แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เอกสารประกอบการอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติและให้ความรู้เกษตรอินทรีย์
แก่บุคลากรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รุ่นที่ 1(14 - 15 ธันวาคม 2560)

กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการรับรองมาตรฐาน
การผลิตเกษตรอินทรีย์ภายใต้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS
การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ 1
การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ 2
การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ 3
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าหม่อนไหม
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าพืช
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าข้าว
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าพืชปศุสัตว์
การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าสัตว์น้ำ
ข้อมูลวันที่ 14 ธันวาคม 2560

เอกสารดาวน์โหลดเพิ่มเติม

4 การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ 1
4 การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ 2
4 การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ 3
4 การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ 4
5 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าหม่อนไหม
7 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าข้าว
8 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าปศุสัตว์
9 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าสัตว์น้ำ
ข้อมูลวันที่ 19 ธันวาคม 2560

รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 26 มกราคม 2561

1กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์
2 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
3 การผลิตเกษตรอินทรีย์ภายใต้ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม
4 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าพืช
5 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าข้าว
6 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าสัตว์น้ำ
7 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของปศุสัตว์
8 การผลิตและการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสินค้าหม่อนไหม
9 การผลิตเกษตรอินทรีย์เพื่อขอการรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ
ข้อมูลวันที่ 24 มกราคม 2561