หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์กร
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ให้
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ประวัติการศึกษา : 
- รัฐศาสตร์บัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
- พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต
- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

ประวัติการฝึกอบรมด้านบริหารจัดการ :
- นักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 53
- การบริหารงานท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 2
- การป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 56


ประวัติการทำงาน :

- ผู้อำนวยการกองตรวจและประสานราชการ
- หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- รองผู้อำนวยการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
- ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
- อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : prcai@oae.go.th