ประเด็นสำคัญ
 • การใช้จ่ายงบประมาณ

 • ยางพารา
   
  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
   
  ไข่ไก่
   
  ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15 %
   
  ไก่รุ่นพันธุ์เนื้อ (ราคาฟาร์มอิสระ)
   
   
   
     ราคาวิกฤติ
     ราคาเฝ้าระวัง
     ราคาอยู่ในเกณฑ์ดี

  รายการเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อประชาชน

  ดูทั้งหมด

  ...
  วีดีทัศน์ สศก.


  ดูทั้งหมด

  ...
  ระบบบริการข้อมูลข่าวสารทางการเกษตร (KIOSK)

  ดูทั้งหมด

  ...
  เอกสารเผยแพร่

  ดูทั้งหมด