Export : ปริมาณและมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร รายเดือน

Import : ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสินค้าเกษตร รายเดือน

สินค้า / Product
 
1. กากถั่วเหลือง
2. กากน้ำมันของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม
3. กาแฟคั่วรวมทั้งที่บดแล้ว
4. กาแฟดิบยังไม่ได้คั่ว
5. กาแฟสำเร็จรูป
6. กุ้ง สด แช่เย็นจนแข็ง (รวม)
7. กุ้งกุลาดำ
8. กุ้งก้ามกราม
9. กุ้งขาว
10. กุ้งอื่น
11. กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง บรรจุที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
12. กุ้งปรุงแต่ง (รวม)
13. กุ้งต้ม
14. กุ้งปรุงแต่ง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
15. กุ้งปรุงแต่ง ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศเข้าออกไม่ได้
16. กุ้งปรุงแต่งอื่น ๆ
17. กุ้งอื่น
18. กุ้งแห้ง
19. ข้าว (รวม)
20. ข้าวนึ่ง
21. ข้าวนึ่ง (ข้าวอินทรีย์)
22. ข้าวสี
23. ข้าวสี (ข้าวอินทรีย์)
24. ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)
25. ข้าวหอมมะลิ
26. ข้าวหอมมะลิไทย (ข้าวอินทรีย์)
27. ข้าวหอมไทย (ข้าวอินทรีย์)
28. ข้าวเจ้าขาว
29. ข้าวเจ้าขาว (ข้าวอินทรีย์)
30. ข้าวเปลือก
31. ข้าวเหนียว
32. ข้าวเหนียว (ข้าวอินทรีย์)
33. ข้าวสาลีดูรัม
34. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
35. ต้นกล้วยไม้ (ต้น)
36. ถั่วเหลือง
37. ทุเรียน (รวม)
38. ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง
39. ทุเรียนทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล
40. ทุเรียนสด
41. ทุเรียนอบแห้ง
42. นมผงขาดมันเนย
43. นมและครีมผง
44. หางนม(เวย์)
45. กากน้ำตาล
46. น้ำตาลดิบ
47. น้ำตาลทราย
48. น้ำตาลและน้ำเชื่อม
49. น้ำมันปาล์ม (รวม)
50. น้ำมันปาล์ม และแฟรกชั่นน้ำมันปาล์มอื่น
51. น้ำมันปาล์มดิบ
52. น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีอ๊อกซิเดชั่น
53. น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนชั่น
54. น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม บริโภคได้
55. น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม บริโภคไม่ได้
56. น้ำมันละหุ่ง
57. น้ำยางข้น
58. ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ (รวม)
59. ปลาหมึกปรุงแต่งอื่นๆ
60. ปลาหมึกมีชีวิต
61. ปลาหมึกสดหรือแช่เย็น
62. ปลาหมึกแช่เย็นจนแข็ง
63. ปลาหมึกแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ
64. ปลาและผลิตภัณฑ์ (รวม)
65. ปลาปรุงแต่ง
66. ปลามีชีวิต (หลายหน่วย)
67. ปลาสดหรือแช่เย็น ไม่รวมเนื้อปลาแบบฟิลเลและแบบอื่น
68. ปลาแช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมเนื้อปลาแบบฟิลเลและแบบอื่น
69. ปลาแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือรมควันทำให้สุกหรือไม่ก็ตาม
70. เนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่น(จะบดหรือไม่ก็ตาม)
71. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ (รวม)
72. เนื้อส่วนอื่นของไก่เนื้อ
73. ไก่แปรรูป
74. ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง
75. ขิงแห้งและขิงสด
76. ข้าวโพดอ่อนบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
77. มะเขือเทศสดหรือแช่เย็น
78. มันฝรั่งสด
79. หน่อไม้ฝรั่ง สดหรือแช่เย็นจนแข็ง
80. หน่อไม้สด
81. เห็ดแห้ง
82. ฝ้ายดิบ
83. มะขาม (รวม)
84. มะขามสด
85. มะขามเปียก
86. มะขามแห้ง
87. มะม่วง (รวม)
88. มะม่วงบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
89. มะม่วงสด
90. มะม่วงอบแห้ง
91. มะม่วงแช่เย็นจนแข็ง
92. มังคุด
93. กาว
94. มันอื่น ๆ
95. มันเส้น
96. สาคู
97. แป้งมันสำปะหลัง
98. แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
99. ยางคอมปาวด์
100. ยางธรรมชาติอื่น ๆ
101. ยางบาลาตา
102. ยางเครพ
103. ยางแท่ง
104. ยางแผ่นผึ่งแห้ง
105. ยางแผ่นรมควันชั้น 1
106. ยางแผ่นรมควันชั้น 2
107. ยางแผ่นรมควันชั้น 3
108. ยางแผ่นรมควันชั้น 4
109. ยางแผ่นรมควันชั้น 5
110. ใบยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์
111. ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย
112. ลำไย (รวม)
113. ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
114. ลำไยสด
115. ลำไยอบแห้ง
116. ลำไยแช่เย็นจนแข็ง
117. ลิ้นจี่ (รวม)
118. ลิ้นจี่ สด
119. ลิ้นจี่ แช่เย็นจนแข็ง
120. ลิ้นจี่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
121. ลิ้นจี่อบแห้ง
122. กระบือ
123. สุกร
124. โคตัวผู้และโคตัวเมีย
125. ไก่เนื้อ
126. น้ำสับปะรด
127. สับปะรด แห้ง
128. สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
129. สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง
130. ส้ม (รวม)
131. น้ำส้ม
132. ส้มเขียวหวาน
133. ส้มเปลือกบาง สดหรือแห้ง
134. ส้มแมนดารินและส้มชนิดอื่น
135. องุ่น (รวม)
136. น้ำองุ่น
137. องุ่นสด
138. องุ่นแห้ง
139. มีแอลกอฮอล์
140. ไม่มีแอลกอฮอล์
141. พริกแห้ง
142. พริกไทยดำหรือขาว
143. เงาะ (รวม)
144. เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
145. เงาะสด
146. เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม
147. เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ (รวม)
148. ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
149. เนื้อสุกร
150. เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม
151. แอปเปิ้ล (รวม)
152. น้ำแอปเปิ้ล
153. แอปเปิ้ลสด
154. แอปเปิ้ลแห้ง
155. ช๊อกโกแลต
156. เมล็ดโกโก้
157. ไม้ (รวม)
158. ไม้สัก
159. ไม้อื่นทั้งต้น
สินค้า / Product
 
1. กากถั่วเหลือง
2. กากน้ำมันของผลปาล์มหรือเนื้อในเมล็ดปาล์ม
3. กาแฟคั่วรวมทั้งที่บดแล้ว
4. กาแฟดิบยังไม่ได้คั่ว
5. กาแฟสำเร็จรูป
6. กุ้ง สด แช่เย็นจนแข็ง (รวม)
7. กุ้งกุลาดำ
8. กุ้งก้ามกราม
9. กุ้งขาว
10. กุ้งอื่น
11. กุ้งแช่เย็นแช่แข็ง บรรจุที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
12. กุ้งปรุงแต่ง (รวม)
13. กุ้งต้ม
14. กุ้งปรุงแต่ง บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
15. กุ้งปรุงแต่ง ไม่บรรจุภาชนะที่อากาศเข้าออกไม่ได้
16. กุ้งปรุงแต่งอื่น ๆ
17. กุ้งอื่น
18. กุ้งแห้ง
19. ข้าว (รวม)
20. ข้าวนึ่ง
21. ข้าวนึ่ง (ข้าวอินทรีย์)
22. ข้าวสี
23. ข้าวสี (ข้าวอินทรีย์)
24. ข้าวหอมปทุมธานี (ตั้งแต่ปี 2560 เปลี่ยนเป็นข้าวหอมไทย)
25. ข้าวหอมมะลิ
26. ข้าวหอมมะลิไทย (ข้าวอินทรีย์)
27. ข้าวหอมไทย (ข้าวอินทรีย์)
28. ข้าวเจ้าขาว
29. ข้าวเจ้าขาว (ข้าวอินทรีย์)
30. ข้าวเปลือก
31. ข้าวเหนียว
32. ข้าวเหนียว (ข้าวอินทรีย์)
33. ข้าวสาลีดูรัม
34. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
35. ต้นกล้วยไม้ (ต้น)
36. ถั่วเหลือง
37. ทุเรียน (รวม)
38. ทุเรียน แช่เย็นจนแข็ง
39. ทุเรียนทำไว้ไม่ให้เสียโดยใช้น้ำตาล
40. ทุเรียนสด
41. ทุเรียนอบแห้ง
42. นมผงขาดมันเนย
43. นมและครีมผง
44. หางนม(เวย์)
45. กากน้ำตาล
46. น้ำตาลดิบ
47. น้ำตาลทราย
48. น้ำตาลและน้ำเชื่อม
49. น้ำมันปาล์ม (รวม)
50. น้ำมันปาล์ม และแฟรกชั่นน้ำมันปาล์มอื่น
51. น้ำมันปาล์มดิบ
52. น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีอ๊อกซิเดชั่น
53. น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นน้ำมันปาล์มผ่านกรรมวิธีไฮโดรจิเนชั่น
54. น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม บริโภคได้
55. น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม บริโภคไม่ได้
56. น้ำมันละหุ่ง
57. ปลาหมึกและผลิตภัณฑ์ (รวม)
58. ปลาหมึกปรุงแต่งอื่นๆ
59. ปลาหมึกมีชีวิต
60. ปลาหมึกสดหรือแช่เย็น
61. ปลาหมึกแช่เย็นจนแข็ง
62. ปลาหมึกแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือ
63. ปลาและผลิตภัณฑ์ (รวม)
64. ปลาปรุงแต่ง
65. ปลามีชีวิต (หลายหน่วย)
66. ปลาสดหรือแช่เย็น ไม่รวมเนื้อปลาแบบฟิลเลและแบบอื่น
67. ปลาแช่เย็นจนแข็ง ไม่รวมเนื้อปลาแบบฟิลเลและแบบอื่น
68. ปลาแห้งใส่เกลือหรือแช่น้ำเกลือรมควันทำให้สุกหรือไม่ก็ตาม
69. เนื้อปลาแบบฟิลเลและเนื้อปลาแบบอื่น(จะบดหรือไม่ก็ตาม)
70. ผลิตภัณฑ์จากเนื้อไก่ (รวม)
71. เนื้อส่วนอื่นของไก่เนื้อ
72. ไก่แปรรูป
73. ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง
74. ขิงแห้งและขิงสด
75. ข้าวโพดอ่อนบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
76. มะเขือเทศสดหรือแช่เย็น
77. มันฝรั่งสด
78. หน่อไม้ฝรั่ง สดหรือแช่เย็นจนแข็ง
79. หน่อไม้สด
80. เห็ดแห้ง
81. ฝ้ายดิบ
82. มะขาม (รวม)
83. มะขามสด
84. มะขามเปียก
85. มะขามแห้ง
86. มะม่วง (รวม)
87. มะม่วงบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
88. มะม่วงสด
89. มะม่วงอบแห้ง
90. มะม่วงแช่เย็นจนแข็ง
91. มังคุด
92. กาว
93. มันอื่น ๆ
94. มันเส้น
95. สาคู
96. แป้งมันสำปะหลัง
97. แป้งมันสำปะหลังดัดแปร
98. ยางคอมปาวด์
99. ยางธรรมชาติอื่น ๆ
100. ยางบาลาตา
101. ยางเครพ
102. ยางแท่ง
103. ยางแผ่นผึ่งแห้ง
104. ยางแผ่นรมควันชั้น 1
105. ยางแผ่นรมควันชั้น 2
106. ยางแผ่นรมควันชั้น 3
107. ยางแผ่นรมควันชั้น 4
108. ยางแผ่นรมควันชั้น 5
109. ใบยาสูบพันธุ์เบอร์เลย์
110. ใบยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนีย
111. ลำไย (รวม)
112. ลำไยบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
113. ลำไยสด
114. ลำไยอบแห้ง
115. ลำไยแช่เย็นจนแข็ง
116. ลิ้นจี่ (รวม)
117. ลิ้นจี่ สด
118. ลิ้นจี่ แช่เย็นจนแข็ง
119. ลิ้นจี่บรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
120. ลิ้นจี่อบแห้ง
121. กระบือ
122. สุกร
123. โคตัวผู้และโคตัวเมีย
124. ไก่เนื้อ
125. น้ำสับปะรด
126. สับปะรด แห้ง
127. สับปะรดบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
128. สับปะรดสด แช่เย็น จนแข็ง
129. ส้ม (รวม)
130. น้ำส้ม
131. ส้มเขียวหวาน
132. ส้มเปลือกบาง สดหรือแห้ง
133. ส้มแมนดารินและส้มชนิดอื่น
134. องุ่น (รวม)
135. น้ำองุ่น
136. องุ่นสด
137. องุ่นแห้ง
138. มีแอลกอฮอล์
139. ไม่มีแอลกอฮอล์
140. พริกแห้ง
141. พริกไทยดำหรือขาว
142. เงาะ (รวม)
143. เงาะบรรจุภาชนะที่อากาศผ่านเข้าออกไม่ได้
144. เงาะสด
145. เงาะสอดไส้สับปะรดในน้ำเชื่อม
146. เนื้อสุกรและผลิตภัณฑ์ (รวม)
147. ผลิตภัณฑ์เนื้อสุกร
148. เนื้อสุกร
149. เมล็ดปาล์มและเนื้อในเมล็ดปาล์ม
150. แอปเปิ้ล (รวม)
151. น้ำแอปเปิ้ล
152. แอปเปิ้ลสด
153. แอปเปิ้ลแห้ง
154. ช๊อกโกแลต
155. เมล็ดโกโก้
156. ไม้ (รวม)
157. ไม้สัก
158. ไม้อื่นทั้งต้น