หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
หน้าหลัก >> เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path)

   ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามมติ อ.ก.พ สศก
   ส่วนที่ 1 ภาพรวมของส่วนราชการ
   ส่วนที่ 2 แบบสั่งสมประสบการณ์และผลงาน

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th