หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

เฉพาะเจ้าหน้าที่
1 หน่วยงานที่ให้บริการ     
 
ศสส.
สวศ.
กนผ.
ศปผ.
สลก.
กศป.
ศปศ.
สศท. ...........
2 ประเภทที่ให้บริการ
 
ด้านข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ด้านวิเคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการเกษตร
ด้านนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
ด้านการติดตามและประเมินผล
ด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
อื่นๆ โปรดระบุ
3 ช่องทางขอรับบริการ
 
ด้วยตนเอง
โทรศัพท์
e-mail
Web board
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1 เพศ
 
ชาย
หญิง
2 อายุ
 
ต่ำกว่า 20 ปี
20 – 30 ปี
31 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 ปีขึ้นไป
3 การศึกษา
 
มัธยมศึกษาหรือต่ำกว่า
อนุปริญญา/ปวช./ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกว่าปริญญาตรี
4 อาชีพ
 
หน่วยงานภายนอกกระทรวงเกษตร ฯ
หน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรฯ
กลุ่มเอกชน
กลุ่มนักศึกษา
เกษตรกร/ประชาชนทั่วไป
อื่นๆ โปรดระบุ
ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ
:

 

พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย ไม่พอใจ ไม่พอใจมาก
  • ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่/บุคลากรที่ให้บริการ

1. บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร

2. บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
3. ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
4. ให้คำแนะนำ หรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
  • ด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ

5. บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม

6. บริการข้อมูลรายละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย
7. บริการตามลำดับก่อน – หลัง
  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
8. มีความพร้อมและสะดวกเพียงพอ
9. ช่องทางเพื่อรับบริการสะดวก
  • ด้านผลจากการให้บริการ
10. ข้อมูลมีความถูกต้องและความน่าเชื่อถือ
11. ได้รับการบริการที่ตรงกับความต้องการ และเป็นประโยชน์
ภาพรวมการให้บริการ
1 คะแนนเต็ม 5 คะแนน ท่านให้คะแนน ของ  “สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร” ............คะแนน
 
2 "จุดเด่น"  ของ การบริการที่ประทับใจ คือ
 
3 "จุดที่ควรปรับปรุง คือ
 
4
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(พึงพอใจ)
 
 
5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม(ไม่พึงพอใจ)
 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th