FONTSIZE
ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
ตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2557กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร
 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน

OAE OIC

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้จัดทำ แอพพลิเคชั่นสำหรับเผยแพร่และให้บริการข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่สำคัญรายเดือน ส่งตรงถึงเกษตรกร ประชาชน และผู้ใช้ข้อมูลให้สามารถเข้าถึงข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว ข้อมูลปฏิทินการผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัฐรายเดือน (Crop Calendar) เชื่อมโยงแหล่งผลิต แหล่งรับซื้อ และ ราคา สำหรับประชาชน เพื่อให้สามารถวางแผนการผลิต และการตลาด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กระดานเศรษฐี:เกษตรกรมีโอกาส

OAE Reduce Cost เป็นแอปพลิเคชันเพื่อคำนวณต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร และเปรียบเทียบต้นทุนจากการคำนวณกับต้นทุนเฉลี่ยของทางสำนักงานฯ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
โดยยังมีข้อมูลตลาด และความเหมาะสมของสินค้าในพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถเลือกลงทุนกับสินค้าที่เหมาะสมกับพื้นที่ของตนมากที่สุด

OAE Ag-Info

แหล่งรวมข้อมูลสารสนเทศและข่าวสารเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนทำการเกษตรและการตัดสินใจ อาทิ ราคาสินค้าเกษตร ณ ตลาดกลาง เป็นรายวัน ราคาสินค้าเกษตร ณ ไร่นา ปฏิทินสินค้าเกษตร การติดตามสถานการณ์การผลิตการตลาด การเตือนภัยและข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนนโยบายของรัฐ
ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด : 7 กันยายน 2559

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email : prcai@oae.go.th