คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 282/2561 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (04/04/2561)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 239/2561 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (21/03/2561)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 222/2561 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (21/03/2561)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1236/2560 ลงวันที่ 19 ธันวาคม 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (19/12/2560)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1146/2560 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง การย้ายข้าราชการ (30/11/2560)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1111/2560 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (23/11/2560)
  คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 978/2560 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ (18/10/2560)