หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
กลุ่มงานจริยธรรมประจำสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
  แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)
  |___ การวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทั่วไป
  กระบวนการจัดการต่อข้อร้องเรียนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
บทความทางวิชาการเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน
  ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
  คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
  การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
  กฎหมายภายใต้หลัก Conflict of Interest
  ผลประโยชน์ทับซ้อน : แนวคิดและแนวทางการป้องกันแก้ไข
  
 
 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กษ.สายด่วนของรัฐบาล1111สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐhttp://www.oag.go.th/มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใสในประเทศไทย
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th