FONTSIZE
ปฏิทินการผลิต

 

เอกสารเผยแพร่
กรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร รายงานประจำปี กระทรวงเกษตรฯ ปี 2558
 

ดูทั้งหมด

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
เส้นทางก้าวหน้าสู่สายอาชีพ
km
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
ศูนย์ข้อมูลไม้ผล
ห้องสมุด
intranet
แบบสำรวจความพึงพอใจ
รับเรื่องร้องเรียน
การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2561
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 4 พฤษภาคม 2561 (04/05/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 27 เมษายน 2561 (27/04/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 20 เมษายน 2561 (23/04/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 30 มีนาคม 2561 (02/04/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 23 มีนาคม 2561 (02/04/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 16 มีนาคม 2561 (19/03/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 9 มีนาคม 2561 (12/03/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 2 มีนาคม 2561 (05/03/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 23 กุมภาพันธ์ 2561 (26/02/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 16 กุมภาพันธ์ 2561 (16/02/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (12/02/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 2 กุมภาพันธ์ 2561 (02/02/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 26 มกราคม 2561 (26/01/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 19 มกราคม 2561 (19/01/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 12 มกราคม 2561 (15/01/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ 5 มกราคม 2561 (08/01/2561)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2560 (18/12/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2560 (08/12/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2560 (01/12/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 (27/11/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 (17/11/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 (10/11/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2561 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (03/11/2560)
การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2560
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 29 กันยายน 2560 (29/09/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2560 (25/09/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 15 กันยายน 2560 (15/09/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2560 (08/09/2560)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2560 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2560 (01/09/2560)
การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2559
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (03/10/2559)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 (23/09/2559)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 (19/09/2559)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 9 กันยายน 2559 (09/09/2559)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2559 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559 (01/09/2559)
การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2558
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 (05/10/2558)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2558 (01/10/2558)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 18 กันยายน 2558 (22/09/2558)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 11 กันยายน 2558 (15/09/2558)
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2558 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 4 กันยายน 2558 (08/09/2558)
การใช้จ่ายงบประมาณ กษ. ปี2557
  ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี 2557 ของ กษ.ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (30/10/2557)
แบบฟอร์มการรายงานผลการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณ
  การรายงานผลการอบรมสัมมนาปี 2558 (11/11/2557)
  การรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนปี 2558 (วงเงินไม่เกิน/เกิน 500ล้านบาท) (11/11/2557)
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email : prcai@oae.go.th