หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

เชื่อมโยงเว็บไซต์

หน่วยงานใน สศก
หน่วยงานภายใน กษ.
หน่วยงานที่น่าสนใจอื่น ๆ
ฝาก LINK
Link หน่วยราชการต่างๆ
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการคลัง กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี
กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงพลังงาน ทบวงมหาวิทยาลัย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยราชการอื่นๆ และองค์กรอิสระ

กระทรวงกลาโหม

กรมราชองครักษ์ กองทัพอากาศ องค์การแบตเตอรี่
กองบัญชาการทหารสูงสุด สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม องค์การฟอกหนัง
กองทัพบก สำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี
กองทัพเรือ องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

 

กรมธนารักษ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) องค์การสุรา (กรมสรรพสามิต)
กรมบัญชีกลาง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคณะกรรมการนโบายรัฐวิสาหกิจ
กรมศุลกากร ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กรมสรรพสามิต ธนาคารออมสิน โรงงานไพ่
กรมสรรพากร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม-เดิม)
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โรงงานยาสูบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล

 

กรมยุโรป กรมวิเทศสหการ สำนักงานปลัดกระทรวงต่างประเทศ

 

สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
สำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

กรมชลประทาน กรมส่งเสริมการเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
กรมประมง สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม องค์การสวนยาง
กรมปศุสัตว์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ องค์การสะพานปลา
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กรมวิชาการเกษตร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง

 

กรมการขนส่งทางบก การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ (ขสมก.)
กรมการบินพาณิชย์ (กรมการขนส่งทางอากาศ) การรถไฟแห่งประเทศไทย(1) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชนาวี การทางพิเศษแห่งประเทศไทย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
กรมทางหลวง บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) สถาบันการบินพลเรือน
กรมทางหลวงชนบท บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานสากลกรุงเทพฯแห่งใหม่ จำกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
การท่าเรือแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

 

กรมการค้าต่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมการค้าภายใน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมส่งเสริมการส่งออก องค์การคลังสินค้า

 

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาสังคมและสวัสดิการจังหวัด (พมจ.)
สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว สำนักงานธนาคารนุเคราะห์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

 

กระทรวงพลังงาน

สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมธุรกิจพลังงาน บริษัท บางจาก ปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน)
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานสถิติแห่งชาติ การสื่อสารแห่งประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัท ทศท คอปอร์เรชั่น จำกัด(มหาชน)
กรมไปรษณีย์โทรเลข บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

 

สำนักปลัดกระทรวง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช องค์การจัดการน้ำเสีย
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมทรัพยากรธรณี องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรมควบคุมมลพิษ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์การสวนพฤกษศาสตร์
กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรน้ำ บริษัทไม้อัดไทย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรน้ำบาดาล องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

 

กรมการปกครอง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
กรมการพัฒนาชุมชน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย องค์การตลาด
กรมที่ดิน การประปานครหลวง กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย การประปาส่วนภูมิภาค
กรมโยธาธิการและผังเมือง การไฟฟ้านครหลวง

 

กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมราชทัณฑ์
กรมบังคับคดี สถาบันนิติวิทยศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สำนักงานกิจการยุติธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

 

กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานประกันสังคม

 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอน

 

กรมศิลปากร สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ศูนย์มานุษย์วิทยาสิรินธร
กรมการศาสนา สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

 

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

 

กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก
กรมควบคุมโรคติดต่อ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมสุขภาพจิต สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข องค์การเภสัชกรรม

 

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สถาบันไทย-เยอรมัน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันอาหาร
กรมอุสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ สำนักงานพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม สถาบันรับรองมาตราฐาน ISO
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สถาบันยานยนต์ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยทักษิน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยศิลปากร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า วิทยาเขตเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 

กรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
สำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สำนักรับรองมาตราฐานและประเมิน องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย (อสมท.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ

 

หน่วยราชการอื่นๆ และองค์กรอิสระ
สถาบันพระปกเกล้า สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์
เนติบัณฑิตยสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (รัฐสภา) บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนังานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานศาลยุติธรรม ราชบัณฑิตสถาน
สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ
สำนักงานศาลปกครอง สำนักพระราชวัง
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปราม
สถาบันอาหาร

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th