หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ผลพยากรณ์

ข้อมูลจากคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2561

ผลพยากรณ์การผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ปีเพาะปลูก 2561/62

 

ข้าวนาปี

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ข้าวนาปรัง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ถั่วเหลือง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มันสำปะหลังโรงงาน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ผลพยากรณ์การผลิตพืชไร่ ไม้ยืนต้น และไม้ผลที่สำคัญ ปี 2561

 

กาแฟ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปาล์มน้ำมัน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ยางพารา

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ลำไย

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ลิ้นจี่

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

เงาะ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ทุเรียน

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มังคุด

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ลองกอง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ผลพยากรณ์การผลิตพืชผัก ปีเพาะปลูก 2560/61

 

กระเทียม

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

หอมแดง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

หอมหัวใหญ่

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

มันฝรั่ง

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

ผลพยากรณ์ปริมาณการผลิตประมง ปี 2561

 

กุ้งขาวแวนนาไม

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

กุ้งกุลาดำ

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปลานิล

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

ปลาดุก

ตารางข้อมูลระดับภาค

สถานการณ์การผลิต

 

 

ปฏิทินฤดูการผลิต

 

 

 

 

 

อัพเดทข้อมูล 23 เมษายน 2561

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th