หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลองค์กร

ทำเนียบผู้บริหาร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

เลขาธิการ
 
ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

รองเลขาธิการ
 
นางอัญชนา ตราโช
รองเลขาธิการฯ
นายฉันทานนท์ วรรณเขจร
รองเลขาธิการฯ
ดร.ทัศนีย์ เมืองแก้ว
รองเลขาธิการฯ

ผู้อำนวยการศูนย์/สำนัก
 
นายสมมาตร ยิ่งยวด
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
นางประนาถ พิพิธกุล
ศูนย์ประเมินผล
นายพลเชษฐ์ ตราโช
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

นางสาวราตรี เม่นประเสริฐ
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
นางศศิญา ปานตั้น
สำนักงานเลขานุการกรม
นายวินิต อธิสุข
กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ

นายภูมิศักดิ์ ราศรี 
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

ผู้อำนวยการเขต
 
นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 
จ.เชียงใหม่

นายบุญลาภ โสวัณณะ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 
จ.พิษณุโลก


นางเพ็ญศิริ วงษ์วาท
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 
จ.อุดรธานี

นายฉัตรชัย เต้าทอง
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4 
จ.ขอนแก่น
นางสาวนงนุช ดีแท้ 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 
จ.นครราชสีมา
นายสุชัย กิตตินันทะศิลป์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6
จ.ชลบุรี

นายชีวิต เม่งเอียด
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7 
จ.ชัยนาท
นายธรณิศร กลิ่นภักดี
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8
จ.สุราษฎร์ธานี
นายสุธรรม ธรรมปาโล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9 
จ.สงขลา

นายฉกาจ ฉันทจิระวัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 
จ.ราชบุรี
นายไพฑูรย์ สีลาพัฒน์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11
จ.อุบลราชธานี
นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12
จ.นครสวรรค์

ผู้เชี่ยวชาญ
 
นางผกาพรรณ ศรลัมพ์
ด้านเศรษฐกิจทรัพยากรธรรมชาติทางการเกษตร
-
ด้านเศรษฐกิจการแปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
นายภูมิศักดิ์ ราศรี
ด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
นางเสาวณีย์ นทีทวีวัฒน์
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
-
ด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
นายเสกสรร ศิริกุล
ด้านนโยบายพัฒนาการเกษตรชนบท

นายนิวัตร เฉลิมชุติเดช
ด้านประเมินผลการพัฒนาการเกษตร

นายเปรมชัย เกตุสำเภา
ด้านสารสนเทศการเกษตร

นางสาวเพียงเพ็ญ บุญชูดวง 
ปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านตรวจสอบภายใน


ด้านเศรษฐกิจการผลิตและการตลาด
-
ด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email : prcai@oae.go.th