หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
 
FONTSIZE
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> กิจกรรม
สศก.จัดบรรยายเรื่อง “แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน”สศก.จัดบรรยายเรื่อง “แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน” วันที่ 27 เมษายน 2561 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดบรรยายเรื่อง แนวทางการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจถึงวิธีการประหยัดพลังงาน และสามารถเลือกใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องการให้ทุกหน่วยงานได้จัดทำดัชนีการใช้พลังงานและพิจารณาปริมาณพลังงานที่ใช้จริงและการลดใช้พลังงานอย่างชัดเจน อันจะส่งผลต่อความสำเร็จในการประหยัดพลังงานของหน่วยงานต่อไป โดยได้รับเกียรติ นายเอกวัฒน์ หวังสันติธรรม นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาบรรยาย
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th