อ้อยโรงงาน
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

    << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
  หน่วย : บาท/ตัน

ปี 2561

อ้อยโรงงาน
เดือน วันที่ บริษัท ไทยเอกลักษณ์ จำกัด บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด
ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง ต.เทพนคร อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ จ.กำแพงเพชร
โทร. (055)407241 โทร.(055) 729236  ต่อ 123,108
พฤษภาคม 1
910.81
 
  2
910.81
 
  3
910.81
 
  4
825.76
  5
-
  6
-
  7
825.76
  8
825.76
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31