เงาะโรงเรียน
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

   
<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
   
หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 เงาะโรงเรียน(ตะกร้า)
ตลาดผลไม้แสนตุ้ง คุณวารินทร์ ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.เขาสมิง อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม
จ.ตราด จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่      
พฤษภาคม 1 40.00   -
  2 40.00   -
  3 42.00   -
  4 42.00    
  5 -    
  6 -    
  7 42.00    
  8 40.00    
  9      
  10      
  11      
  12      
  13      
  14      
  15      
  16      
  17      
  18      
  19      
  20      
  21      
  22      
  23      
  24      
  25      
  26      
  27      
  28      
  29      
  30      
  31