มันฝรั่งโรงงาน
ราคาขายได้รายวันสินค้าเกษตรที่ฟาร์มสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

    << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
    หน่วย : บาท/กก.

ปี 2561

มันฝรั่งโรงงาน
เดือน วันที่ สหกรณ์ผู้ปลูกมันฝรั่งสันทราย บริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด
อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อ.พบพระ  จ.ตาก โทร. (081)8882530
ขนาดคละ ขนาดใหญ่
พฤษภาคม 1
12.00
  2
12.00
  3
12.00
  4
12.00
  5
-
  6
-
  7
12.00
  8
12.00
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31