หอมหัวใหญ่
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

<<ข้อมูลเดือน เม.ย.61
หน่วย : บาท/กก

ปี 2561

หอมหัวใหญ่ (ตัดจุก)
เดือน วันที่ สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่บ้านกาดพัฒนา สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่แม่วาง สหกรณ์ผู้ปลูกหอมหัวใหญ่ จ.กาญจนบุรี

อ.แม่วาง

อ.แม่วาง อ.ท่าม่วง
จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จ.กาญจนบุรี
เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 0 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
พฤษภาคม 1 - - - - - - - - - - - -
  2                        
  3                        
  4                        
  5                        
  6                        
  7                        
  8                        
  9                        
  10                        
  11                        
  12                        
  13                        
  14                        
  15                        
  16                        
  17                        
  18                        
  19                        
  20                        
  21                        
  22                        
  23                        
  24                        
  25                        
  26                        
  27                        
  28                        
  29                        
  30                        
  31