มังคุด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
ปี 2561 มังคุด
เดือน วันที่ คุณวารินทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม คุณวารินทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.นาสาร อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม อ.นาสาร อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
ผิวมันคละ คละรวม
พฤษภาคม 1            
  2            
  3            
  4            
  5            
  6            
  7            
  8            
  9            
  10            
  11            
  12            
  13            
  14            
  15            
  16            
  17            
  18            
  19            
  20            
  21            
  22            
  23            
  24            
  25            
  26            
  27            
  28            
  29            
  30            
  31