ลองกอง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
 
     
     
บาท/กก.
 
ปี 2561 ลองกอง
คุณวารินทร์ สหกรณ์การเกษตรบ้านนาสาร ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.นาสาร อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม
จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่ เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3 เบอร์ 1 เบอร์ 2 เบอร์ 3
พฤษภาคม
1
                 
  2                  
  3                  
  4                  
  5                  
  6                  
  7                  
  8                  
  9                  
  10                  
  11                  
  12                  
  13                  
  14                  
  15                  
  16                  
  17                  
  18                  
  19                  
  20                  
  21                  
  22                  
  23                  
  24                  
  25                  
  26                  
  27                  
  28                  
  29                  
  30                  
  31