ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 

                    << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
              หน่วย : บาท/กก
ปี 2561 ลำไยช่อพันธุ์อีดอ
ร้านรับซื้อ คุณนิโรจน์ ร้านรับซื้อ คุณชนาธิป จุดรับซื้อ คุณนิเวศน์
กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง  อ. ดอยเต่า อ.ดอยหล่อ
จ.ลำพูน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
เดือน วันที่ เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B เกรด AA เกรด A เกรด B
พฤษภาคม 1                  
  2                  
  3                  
  4                  
  5                  
  6                  
  7                  
  8                  
  9                  
  10                  
  11                  
  12                  
  13                  
  14                  
  15                  
  16                  
  17                  
  18                  
  19                  
  20                  
  21                  
  22                  
  23                  
  24                  
  25                  
  26                  
  27                  
  28                  
  29                  
  30                  
  31