ข้าวหอมจังหวัด
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
หน่วย : บาท/ตัน
ปี 2561     ข้าวหอมจังหวัด
โรงสีธัญญนันท์เจริญกิจ จำกัด
อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
 
เดือน วันที่  
พฤษภาคม
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29  
30  
31