กระเทียม
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

          << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
 
หน่วย : บาท/กก.

ปี 2561

กระเทียมสด
เดือน วันที่ คุณฉายพิน รุ่นบาง คุณฉายพิน  รุ่นบาง
อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน อ.ฝาง
โทร.(053) 595337 จ.เชียงใหม่
 
พฤษภาคม 1 12.50
12.50
  2
12.50
12.50
  3
12.50
12.50
  4
-
-
  5
-
-
  6
-
-
  7
-
-
  8
-
-
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31