ทุเรียนพันธุ์หมอนทอง
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

         
<< ข้อมูลเดือน เม.ย.61
ปี 2561 ทุเรียนหมอนทอง
ตลาดผลไม้เขาดิน ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม ร้านรับซื้อคุณวารินทร์ ตลาดผลไม้บ้านนาเดิม
อ.แกลง อ.บ้านนาเดิม อ.นาสาร อ.บ้านนาเดิม
จ.ระยอง จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี
เดือน วันที่ ไม่ส่งออก เกรด A
ไม่ส่งออก เกรด B  
คละ
พฤษภาคม
1
80.00
70.00
2
80.00
70.00
3
90.00
80.00
4
95.00
90.00
5
-
-
6
-
-
7
95.00
90.00
8
100.00
95.00
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31