เอกสารเผยแพร่

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
สถิติเข้าชมตั้งแต่
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553
 
 
การประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 20/2561 (13/12/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตรจัดการประชุมคณะกรรมการสารสนเทศการเกษตร ครั้งที่ 20/2561 เพื่อพิจารณาผลการพยากรณ์ไตรมาสที่ 4/2561ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยนายศิริวัฒน์ ทรงธนศักดิ์ (ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศปัจจัยการผลิตและราคา) เป็นประธานการประชุม ร่วมกับนักวิชาการที่เกี่ยวข้องจากกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร และศูนย์ปฏิบ้ติการเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อพิจารณาข้อมูลฯ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณยางพารา ปี 2560 ในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก (11/12/2561)
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ นำโดยนายเปรมชัย เกตุสำเภา (ผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร) ร่วมกับส่วนสารสนเทศการผลิตพืชสวน และส่วนภูมิสารสนเทศการเกษตร เพื่อตรวจสอบเนื้อที่ยืนต้นของยางพารา ปี 2560 ในท้องที่ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 6-13 ธันวาคม 2561 รวม 8 วัน
นิสิตภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (07/12/2561)
นิสิตภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จำนวน 109 คน และอาจารย์จำนวน 5 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อศึกษาและนำความรู้ทางด้านสถิติไปใช้ในงานทางด้านเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวิทยากรผู้บรรยาย 1.นางพรพรรณ เห็นสว่าง (รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านระบบข้อมูลสถิติการเกษตร) 2.น.ส.บุษยา ปิ่นสุวรรณ (ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการผลิตพืชไร่นา 3.น.ส.วราภรณ์ แซ่ลี้ (นักวิชาการสถิติชำนาญการ) ในวันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศรีปลั่ง ชั้น 8 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การประชุมผู้อำนวยการส่วน ครั้งที่ 15/2561 (04/12/2561)
ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป โดยมีผู้อำนวยการศูนย์สารสนเทศการเกษตร (นายเปรมชัย เกตุสำเภา) เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น 2 อาคารศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อ่านทั้งหมด
 

 

FONTSIZE
 
หมวดของกระทู้ จำนวนกระทู้ จำนวนผู้ตอบ
ถาม-ตอบ      ถามตอบข้อมูลเกี่ยวกับสารสนเทศการเกษตร 18 149
ค้นหา
ค้นหาจากในเว็บ
ค้นหาจาก Google