หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจาก สศก.
ภาพกิจกรรม
ประกาศรับสมัครงาน
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
สคริปต์รายการวิทยุ
ข่าวจากหนังสือพิมพ์
เอกสารเผยแพร่
เอกสารเผยแพร่ สวศ.
เอกสารเผยแพร่ ศปผ.
เอกสารเผยแพร่ สศป.
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
ข่าวประชาสัมพันธ์ >> ข่าวจาก สศก.
เคาะงบกลาง ปี 61 อัดฉีดภาคเกษตร 24,993 ลบ. สศก. ประมวล ช่วยกระตุ้น ศก. กว่า 63,599 ลบ.

วันที่ 1 พ.ค. 2561
กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร
 
ข่าวที่ 43/2561 วันที่ 1 พฤษภาคม  2561
 
เคาะงบกลาง ปี 61 อัดฉีดภาคเกษตร 24,993 ลบ.  สศก. ประมวล ช่วยกระตุ้น ศก. กว่า 63,599 ลบ.
 
ไฟเขียว พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปี 61  กระทรวงเกษตรฯ ได้รับจัดสรร 24,933 ล้านบาท พร้อมลุยแผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปภาคเกษตร บวกแผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต สอดคล้องแนวทางไทยนิยม ยั่งยืน ด้าน สศก. วิเคราะห์ ช่วยกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ  63,599 ล้านบาท  เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  35,304 ล้านบาท/ปี
 
นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่าจากที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้เห็นชอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนไทยนิยม ยั่งยืน  ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวนทั้งสิ้น 24,993 ล้านบาท ประกอบด้วย 2 แผนงานคือ  1) แผนงานยุทธศาสตร์ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเจ้าภาพ วงเงินรวมประมาณ 24,300  ล้านบาท แบ่งเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  23,796 ล้านบาท (17 โครงการ) และกระทรวงอุตสาหกรรม 498 ล้านบาท (2 โครงการ) และกระทรวงพาณิชย์ 6 ล้านบาท (1 โครงการ) และ 2) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  มี กระทรวงการคลังเป็นเจ้าภาพ โดยเป็นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 693 ล้านบาท (2 โครงการ)
 
ในการนี้ สศก. ได้วิเคราะห์ผลกระทบของโครงการไทยนิยม ยั่งยืนต่อเศรษฐกิจภาพรวม และประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกษตรกร พบว่า  ผลกระทบทางเศรษฐกิจภาพรวม งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับทั้งสิ้น 24,993 ล้านบาท จะก่อให้เกิดการกระตุ้นระบบเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่า 63,599 ล้านบาท (2.54 เท่าของงบประมาณ) โดยแบ่งออกเป็นด้านการผลิต 47,563 ล้านบาท จากค่าจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ในโครงการลงทุนก่อสร้าง ส่งผลให้เกิดการผลิตสินค้าวัสดุที่เกี่ยวเนื่องในระบบห่วงโซ่การผลิต และด้านรายได้ 16,035 ล้านบาท จากค่าจ้างแรงงานในโครงการต่างๆ  ซึ่งเป็นรายได้แรงงานที่จะถูกนำไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อการบริโภคของครัวเรือนและกระจายไปเป็นรายได้ของร้านค้ารวมถึงธุรกิจในชุมชนที่ต่อเนื่อง
 

ผลกระทบต่อเกษตรกร วัดจากผลได้ที่เกษตรกรได้รับจากกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง เช่น รายได้เกษตรกรที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการผลิตที่ลดลง และโครงสร้างพื้นฐานที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นหรือพัฒนาให้ดีขึ้น โดยผลวิเคราะห์ พบว่า เกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มขึ้น  35,304 ล้านบาท/ปี โดยเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมการพัฒนาแหล่งน้ำชลประทานในการเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 2.12 ล้านไร่ คิดเป็น 10,288 ล้านบาท  กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตและการพัฒนาทักษะอาชีพ 23,897 ล้านบาท  กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตด้วยการสนับสนุนเมล็ดพืชและสัตว์พันธุ์ดี 874 ล้านบาท และกิจกรรมเสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 245 ล้านบาท  นอกจากนี้ โครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น จากกิจกรรมการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 1,341 แห่ง ซึ่งจะก่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตรในอนาคต ทั้งในพื้นที่นอกเขตชลประทาน และพื้นที่ ส.ป.ก.

งบประมาณโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ต่อเศรษฐกิจภาพรวม

         หน่วย: ล้านบาท

แผนงานยุทธศาสตร์

งบประมาณ

ผลทางเศรษฐกิจ

ด้านผลผลิต

ด้านรายได้

รวม

1. ปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร

24,300.69

46,497.66

15,266.47

61,764.13

2. เสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต

693.08

1,066.33

769.37

1,835.70

รวม

24,993.77

47,563.99

16,035.84

63,599.83

***********************************

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูล : กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และ ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th