หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

วันที่ 25 เมษายน  2561

เจาะดัชนีเกษตร สศก.คาด เมษายน ดัชนีรายได้เกษตรกรปรับตัวเพิ่ม ต่อเนื่องพฤษภาคมยังอยู่ในเกณฑ์ดี

 

ดัชนีสินค้าเกษตรมีนาคม 2561 สศก. ระบุ ดัชนีราคาลดลง ร้อยละ 8.48 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตขยับตัวเพิ่มขึ้น           ร้อยละ 5.14 ส่งผลดัชนีรายได้เกษตรกร ลดลงร้อยละ 3.78 เมื่อเทียบกับมีนาคม 2560 โดย ข้าว มันสำปะหลัง ยังราคาสดใส คาดแนวโน้มรายได้เกษตรกรเดือนเมษายนจะเพิ่มขึ้น มั่นใจ พฤษภาคมดัชนีรายได้เกษตรกรยังอยู่ในเกณฑ์ดี
 
          นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาพรวมรายได้ของเกษตรกร ซึ่งวัดจากดัชนีรายได้เกษตรกรในเดือนมีนาคม 2561พบว่า ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 3.78 เป็นผลมาจากดัชนีราคาปรับตัวลดลง ในขณะที่ดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น
 
          สำหรับดัชนีราคาสินค้าเกษตรที่เกษตรกรขายได้ที่ไร่นา เดือนมีนาคม 2561 ลดลงจากเดือนมีนาคม 2560  ร้อยละ 8.48 ซึ่งลดลงในหลายกลุ่มสินค้า โดยสินค้าที่ราคาปรับตัวลดลง ได้แก่ ปาล์มน้ำมัน ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณ  สต๊อกน้ำมันอยู่ในเกณฑ์สูง ยางพารา ราคาลดลงเนื่องจากผลกระทบจากการส่งออกกับจีน ซึ่งเป็นผู้ซื้อหลักมีสต๊อกยางเพิ่มขึ้น จึงชะลอการนำเข้ายางพาราจากไทย  สุกร ราคาลดลงเนื่องจากปริมาณผลผลิตมากกว่าความต้องการ ขณะที่การค้าชะลอตัวจากโรงเรียนปิดภาคเรียน และ ไข่ไก่ ราคาลดลงเนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีผลผลิตไข่ไก่ออกสู่ตลาดมากอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ความต้องการบริโภคยังทรงตัว ส่วนสินค้าที่ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% ตลาดมีความต้องการข้าวในทิศทางที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการส่งออกมีความต้องการข้าว เพื่อเตรียมการส่งมอบตามคำสั่งซื้อจากประเทศคู่ค้า มันสำปะหลัง ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ประกอบการมันสำปะหลัง ประกอบกับราคาส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังปรับตัวสูงขึ้น  และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ราคาเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณผลผลิตออกน้อยลงในช่วงฤดูกาลเพาะปลูก รวมทั้งผลผลิตยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
 
          ดัชนีผลผลิตสินค้าเกษตร ภาพรวมการผลิตสินค้าเกษตรในเดือนมีนาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดือนมีนาคม 2560 ร้อยละ 5.14 โดยสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา หอมแดง สุกร และไก่เนื้อ ส่วนสินค้าสำคัญที่ดัชนีผลผลิตลดลง ได้แก่ มันสำปะหลัง และปาล์มน้ำมัน
 
หากมองถึงแนวโน้มดัชนีรายได้ของเกษตรกรในเดือนเมษายน 2561 คาดว่าเพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายน 2560           ร้อยละ 0.94 เป็นผลมาจากดัชนีผลผลิตปรับตัวเพิ่มขึ้น ร้อยละ 10.71  สินค้าสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา สับปะรด เงาะ ลิ้นจี่ สุกร และ ไข่ไก่ ในขณะที่ดัชนีราคาปรับตัวลดลง ร้อยละ 8.82 สินค้าสำคัญที่มีราคาลดลง ได้แก่ ยางพารา สับปะรด ปาล์มน้ำมัน สุกร และไก่เนื้อ
 

ทั้งนี้ เดือนพฤษภาคม 2561 สศก. คาดว่า ดัชนีรายได้เกษตรกรอยู่ในเกณฑ์ดี และดัชนีราคาจะทรงตัวเมื่อเปรียบเทียบกับเดือนพฤษภาคม 2560 ในขณะที่ดัชนีผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น อาทิ ข้าวเปลือกเจ้า ยางพารา ปาล์มน้ำมัน    ไก่เนื้อ และสับปะรด

***********************************

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูล : ศูนย์ปฎิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th