หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

วันที่  24 เมษายน  2561

เกษตรกรมันสำปะหลัง โกยเงิน หลังราคามันพุ่ง 2.49 บาท/กก.

สศก. ระบุ ปีนี้ผลผลิตมันสำปะหลังโรงงาน 27 ล้านตัน ลดลงจากปีก่อน  3.2 ล้านตัน ดันราคาขยับตัวสูง                     2.49บาท/กก.  เกษตรกรโกยราคาตั้งแต่ต้นปีการผลิต และปลูกซ้ำต่อในช่วงราคายังดี คาด ผลผลิตออกตลาดอีกรอบในช่วงสิงหาคม ถึง กันยายน 61

นายวิณะโรจน์  ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผย ถึงผลพยากรณ์มันสําปะหลังโรงงานปี 2561 (ข้อมูล ณ มีนาคม 2561) คาดว่า ผลผลิต 27.240 ล้านตันลดลงจากปีที่แล้วที่มีจำนวน 30.495 ล้านตัน (ลดลง 3.255 ล้านตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 10.67)  เนื่องจากราคามันสําปะหลังโรงงานในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตกต่ำทำให้เกษตรกรผู้ปลูกประสบปัญหาขาดทุนประกอบกับในปี 2560 สถานการณ์ภัยแล้งที่เริ่มคลี่คลายส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่การปลูกมันสำปะหลังโรงงานซึ่งเป็นพืชทนแล้ง และหันไปปลูกพืชชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า เช่น  อ้อยโรงงานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และไม้ผล เป็นต้น

สำหรับราคาช่วงต้นเดือนเมษายน 2561 (6-12 เมษายน 2561) หัวมันสำปะหลังสดที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 2.49 บาท สูงขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาร้อยละ 88 ราคาส่งออกมันเส้น (ณ มีนาคม 2561) เฉลี่ยตันละ 6,786 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12 และราคาส่งออกแป้งมันสำปะหลัง (ณ มีนาคม 2561)  เฉลี่ยตันละ 13,795 บาท สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา ร้อยละ 25 ซึ่งสาเหตุที่ราคามีแนวโน้มสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตมันสำปะหลังลดลงทำให้ผลผลิตไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของผู้ประกอบการ

จากราคามันสำปะหลังที่ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรบางส่วนจึงเร่งทำการขุดมันสำปะหลังตั้งแต่ต้นปีการผลิต (ตุลาคม   ถึง ธันวาคม 2560) และทำการเพาะปลูกซ้ำเพื่อรีบเก็บเกี่ยวในช่วงที่ราคายังอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งอาจทำให้มีผลผลิตมันสำปะหลังโรงงานออกสู่ตลาดในช่วงปลายปีการผลิตอีกรอบหนึ่ง (สิงหาคม ถึง กันยายน 2561)  อย่างไรก็ตาม ขอให้เกษตรกรคอยดูแลด้านคุณภาพ มีการประเมินผลผลิตก่อนเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้ผลผลิตต่อไร่ที่ดี โดยต้องเก็บบางส่วนของพื้นที่ไว้เพื่อเป็นต้นพันธุ์ต่อไป ซึ่งในส่วนของภาครัฐยังได้เตรียมแนวทางบริหารจัดการ โดยคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2560/61 รวม 14 โครงการ งบประมาณ 551.659 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหามันสำปะหลังทั้งระบบ

***********************************

ข่าว  :  ส่วนประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูล : ศูนย์สารสนเทศการเกษตร

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th