หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 
25 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560
 

อ้อยและน้ำตาล

  1. สรุปภาวะการผลิต การตลาดและราคาในประเทศ

 

          รายงานการผลิตน้ำตาลทรายของโรงงานน้ำตาลทั่วประเทศ
          ศูนย์บริหารการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้รายงานการเก็บเกี่ยวอ้อยและการผลิตน้ำตาลทรายตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2560 ว่ามีอ้อยเก็บเกี่ยวเข้าโรงงานน้ำตาลไปแล้วจำนวน 41.05 ล้านตัน ผลิตเป็นน้ำตาลได้ 3.97 ล้านตัน แยกเป็นน้ำตาลทรายดิบ 2.86 ล้านตัน และน้ำตาลทรายขาว 1.11 ล้านตัน ค่าความหวานของอ้อยเฉลี่ย 11.48 ซี.ซี.เอส. ผลผลิตน้ำตาลทรายเฉลี่ยต่อตันอ้อย 96.69 กก.ต่อตันอ้อย

  1. สรุปภาวการณ์ผลิตการตลาดและราคาในต่างประเทศ


          คาดการณ์ผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) ปี 2560/2561

          Platle Kingsman คาดว่าในปี 2560/2561 จะเกิดผลผลิตน้ำตาลโลกส่วนเกิน (Surplus) 2.73 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจาก 1.23 ล้านตัน ในประมาณการเมื่อเดือนธันวาคม หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 121.95 เนื่องจากผลผลิตน้ำตาลที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นในสหภาพยุโรป (EU) บราซิล รวมทั้งอินเดีย และไทย
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th