หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

ข่าวรายสัปดาห์ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2560

สับปะรด

     ผลผลิต เพิ่มขึ้น

     ปริมาณผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 ประมาณ 0.217 ล้านตัน หรือร้อยละ 10.92 ของปริมาณผลผลิตรวม 1.989 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.121 ล้านตัน ของเดือนที่ผ่านมาร้อยละ 79.90 และเพิ่มขึ้นจากปริมาณ 0.183 ล้านตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา
ร้อยละ 18.71

     การส่งออก เพิ่มขึ้น

     ปี 2559 มีการส่งออกสับปะรดสดและผลิตภัณฑ์ปริมาณรวม 1.790 ล้านตันสด เพิ่มขึ้นจากปริมาณ 1.775 ล้านตันสด ของปี 2558 หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.85

     ราคา ลดลง

     เนื่องจากราคาที่เกษตรกรขายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรรีบเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่งผลให้ผลผลิตสับปะรดที่ออกสู่ตลาดไม่ได้คุณภาพ ทำให้โรงงานแปรรูปสับปะรดปรับลดราคารับซื้อ โดยราคาที่เกษตรกรขายได้สัปดาห์นี้ มีดังนี้ 
     - สับปะรดโรงงานกิโลกรัมละ 6.80 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.25 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 6.21
และลดลงจากกิโลกรัมละ 10.55 บาท ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 35.54

     - สับปะรดบริโภคกิโลกรัมละ 13.87 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 13.90 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 0.22
แต่เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 13.83 บาท ในช่วงเดียวกันของ
ปีที่ผ่านมาร้อยละ 0.29

 

 

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th