หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ

 

ข่าวสัปดาห์ วันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 2560

ไหม

     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 1 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,531 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,887 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 18.87
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,280 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,420 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 9.86
     ราคาเส้นไหมพื้นเมืองเกรด 3 สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 1,016 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 1,082 บาท ของสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 6.10

สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th