หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
 
เกี่ยวกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
 
FONTSIZE
Print this page  |  Send this page  |  export to PDF
เกี่ยวกับสศก.
วิสัยทัศน์/พันธกิจ


 
วิสัยทัศน์
องค์กรชี้นำการพัฒนาการเกษตรของประเทศ
พันธกิจ (Mission)
1. เสนอแนะนโยบาย และจัดทำยุทธศาตร์ แผนพัฒนา และมาตราการทางการเกษตร รวมทั้งจัดทำท่าทีและร่วมเจรจาการค้า สินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำรายงานสถานการณ์เศรษฐกิจการเกษตรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. ติดตาม และประเมินผลโครงการที่สำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
4. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร
ค่านิยมร่วม (Shared Value) : (OAE)2
O Openess : การเปิดกว้างทางความคิด
A Awakening : การตื่นตัวตื่นรู้
E Effectiveness : การทำงานมีประสิทธิผล
O Ownership : มีความเป็นเจ้าของ
A Accountability : ความรับผิดชอบ
E Ethics: จริยธรรมคุณธรรม
ประเด็นยุทธศาสตร์
1. เสนอแนะยุทธศาสตร์ แผลพัฒนาและมาตรการทางการเกษตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์และทรัพยากรของประเทศ
2. เป็นศูนย์กลางการให้บริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตรของประเทศ
3. พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
เป้าประสงค์ (Goals)
"ภาคการเกษตรของประเทศเจริญเติบโตและเกษตรกรมีความผาสุก"
ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น
2. ดัชนีวัดความผาสุกของเกษตรเพิ่มขึ้น
   
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email : cai-techno@oae.go.th