หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ข้าวโพดหวาน ปี 2558

 
ปี 2559p ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
ข้าวโพดหวาน : เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ ปี 2557-2558
ข้าวโพดหวาน : เนื้อที่เพาะปลูก เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ ปี2558
ข้าวโพดหวาน : จำนวนครัวเรือน เนื้อที่ปลูกต่อครัวเรือน ปี2558
ข้าวโพดหวาน : ร้อยละและปริมาณผลผลิต รายเดือน ทั้งประเทศและรายจังหวัดปี 2558

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th