หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ถั่วเหลือง ปี 2558

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551
ถั่วเหลือง : เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งประเทศและรายภาค ปีเพาะปลูก 2557/58 กับ ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก ร้อยละและจำนวนครัวเรือน จำแนกตามขนาดเนื้อที่เพาะปลูก รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : ร้อยละและปริมาณเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือน รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ใส่ปุ๋ย ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ และอัตราการใช้ปุ๋ย รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก ปริมาณและอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตามเขตชลประทาน รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตามพันธุ์ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ถั่วเหลือง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2558/59

อัพเดทข้อมูล 30 สิงหาคม 2560

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th