หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร

 
               ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร
 
       การสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร เป็นการจัดทำข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพทางเศรษฐกิจของเกษตรกร โดยเฉพาะข้อมูลเรื่อง รายได้-รายจ่ายเงินสดของครัวเรือนเกษตร ทั้งที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร และกิจกรรมนอกการเกษตร ซึ่งข้อมูลรายได้เงินสดเกษตร ได้ใช้เป็นตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามมาตรการและนโยบายของรัฐบาลผ่านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ 
ทั้งนี้รายได้-รายจ่ายเงินสดที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเกษตรกร เป็นข้อมูลที่สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจของประเทศในช่วงเวลานั้น เนื่องจากอาชีพเกษตรกรรมยังคงมีบทบาทสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภาพรวมของไทย นอกจากนี้ข้อมูลที่จัดทำยังรวมถึงข้อมูลสำคัญอื่น เช่น การถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร ข้อมูลด้านสถานภาพหนี้สินและทรัพย์สินของครัวเรือนเกษตร ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของสมาชิกภายในครัวเรือนและแรงงานเกษตร ซึ่งข้อมูลทุกเรื่องมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางและครอบคลุม โดยที่ผ่านมามีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน นิสิต นักศึกษา นักวิจัย ตลอดจนผู้ใช้ข้อมูลทั่วไป นำข้อมูลจากโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจ สังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ไปใช้ให้เกิดประโยชน์มากมาย ก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูล
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในเรื่องเฉพาะ เช่น การจัดทำข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของเกษตรกรที่ทำนา เป็นต้น
 
แก้ไขข้อมูลล่าสุด  02 มีนาคม 2559
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ส่วนสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร
อีเมล์ผู้ติดต่อ : cai-econ@oae.go.th
สิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล : Public
ความถี่ในการปรับปรุง : ทุกปี
แหล่งที่มาของข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th