หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ข้าวนาปรัง ปี 2559

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551
ข้าวนาปรัง : เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งประเทศ รายภาค และรายจังหวัด ปี 2558 กับปี 2559 ที่ความชื้น 15%
ข้าวนาปรัง : ร้อยละและจำนวนครัวเรือนผู้ปลูกข้าวนาปรัง จำแนกตามขนาดเนื้อที่ ปี 2559
ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ จำแนกตามชนิดข้าว รายภาค และรายจังหวัด ปี 2559
ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ จำแนกตามเขตชลประทาน รายภาค และรายจังหวัด ปี 2559 ณ ความชื้น 15%
ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ จำแนกตามวิธีปลูก รายภาค และรายจังหวัด ปี 2559
ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ ปี 2559
เมล็ดพันธุ์ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก ปริมาณและอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ รายจังหวัด ปี 2559
ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ใส่ปุ๋ย และอัตราการใส่ปุ๋ยเคมี รายภาค และรายจังหวัด ปี 2559
ข้าวนาปรัง : ร้อยละและปริมาณเนื้อที่ปลูกรายเดือนเป็นรายภาค และรายจังหวัด ปี 2559
ข้าวนาปรัง : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน ปี 2559
ข้าวนาปรัง : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิตและผลผลิตต่อไร่ รายอำเภอ ปี 2559 ณ ความชื้น 15%

อัพเดทข้อมูล : 27 กันยายน 2560

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th