หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสารกำจัดศัตรูพืช

ปริมาณและมูลค่าการนำเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2554 -2560


หน่วย : ปริมาณ : ตัน
มูลค่า : ล้านบาท

ปี

สารเคมี
สารกำจัดวัชพืช (Herbicide) สารกำจัดแมลง (Insecticide) สารป้องกันและกำจัดโรคพืช (Fungicide) อื่นๆ รวม

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

ปริมาณ

มูลค่า

2554

112,177    11,480   34,672     5,938   12,179     3,875     5,511        777 164,538 22,070

2555

106,860    11,294   16,797     3,686     6,972     3,883     3,748        494 134,480 19,378
2556 137,049    14,873   21,485     4,201   10,350     4,828     3,942        514 172,826 24,416
2557 117,645    13,435   13,910     4,013   10,988     4,708     4,832        656 147,375 22,812
2558 119,971    11,016   12,927     3,684   11,088     3,839     5,560        787 149,546 19,326
2559 125,596     9,688   16,056     3,899   12,915     4,503     6,120     2,487 160,824 20,618

2560

148,979 13,686  21,601 6,166 19,923 6,974 7,814 1,096 198,317 27,922
หมายเหตุ : * ได้แก่ สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช สารรมควันพิษ สารกำจัดหอยและหอยทาก สารกำจัดไร ไส้เดือนฝอย สารกำจัดหนู
ที่มา : กรมวิชาการเกษตร, สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ข้อมูลอัพเดท : 2 เมษายน 2561
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th