หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

กล้วยไม้ ปี 2559

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556
กล้วยไม้ : เปรียบเทียบเนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งประเทศและรายจังหวัด ปี 2559
กล้วยไม้ : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด ปี 2559
กล้วยไม้ : เนื้อที่เก็บเกี่ยว จำนวนครัวเรือน และเนื้อที่เก็บเกี่ยวเฉลี่ยต่อครัวเรือน รายจังหวัด ปี 2559
กล้วยไม้ : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด ปี 2559

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th