หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2558

 
ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายประเทศ และรายภาค ปีเพาะปลูก 2557/58 กับปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อเพาะปลูก ผลผลิต ผลผลิตต่อไร่ รายอำเภอ ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตามเขตชลประทาน รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ แยกตามพันธุ์ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เพาะปลูก ปริมาณเมล็ดพันธุ์และอัตราการใช้เมล็ดพันธุ์ต่อไร่ รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่ใส่ปุ๋ย ปริมาณปุ๋ยที่ใช้ และอัตราการใช้ปุ๋ย รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : ร้อยละและปริมาณเนื้อที่เพาะปลูกรายเดือน รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ : เนื้อที่เพาะปลูก จานวนครัวเรือน และเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน รายจังหวัด ปีเพาะปลูก 2558/59
   
Update 26-09-60

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th