หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
ข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร >> ปัจจัยการผลิต
ราคานำเข้า (CIF) ปุ๋ยเคมีรายปี


 
ตารางราคานำเข้า(CIF)ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่สำคัญ ปี 2555-2560

หน่วย : บาท/ตัน
สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา
2555
2556
2557
2558
2559
2560
21-0-0  นำเข้า C.I.F (เทกอง)
8,264
6,020
4,731
5,149
4,240
4,477
   ขายส่งกรุงเทพฯ
9,364
8,983
7,733
7,278
6,900
6,658
   ขายปลีกท้องถิ่น
10,730
10,712
9,900
9,115
8,827
8,255
46-0-0  นำเข้า C.I.F (เทกอง)
14,065
11,281
11,148
10,200
7,620
8,297
   ขายส่งกรุงเทพฯ
15,826
13,986
12,433
11,936
9,985
10,205
   ขายปลีกท้องถิ่น
17,211
15,880
14,707
14,220
12,229
11,313
16-20-0  นำเข้า C.I.F (เทกอง)
13,663
11,972
10,795
11,201
10,128
9,519
   ขายส่งกรุงเทพฯ
15,009
14,498
12,667
12,500
12,222
11,950
   ขายปลีกท้องถิ่น
16,576
16,225
15,044
14,264
13,596
13,338
16-16-8  นำเข้า C.I.F (เทกอง)
13,931
13,128
12,213
13,200
10,582
10,415
   ขายส่งกรุงเทพฯ
15,413
15,220
13,800
13,667
12,967
12,839
   ขายปลีกท้องถิ่น
17,435
16,844
15,379
14,035
14,352
14,035
15-15-15  นำเข้า C.I.F (เทกอง)
16,413
14,003
13,296
13,672
13,081
12,189
   ขายส่งกรุงเทพฯ
16,585
16,916
16,867
16,508
16,503
16,125
   ขายปลีกท้องถิ่น
18,884
18,498
17,936
17,520
17,178
16,975
13-13-21  นำเข้า C.I.F (เทกอง)
16,628
15,009
14,142
16,919
15,372
15,120
   ขายส่งกรุงเทพฯ
17,950
17,675
17,800
17,450
16,846
16,621
   ขายปลีกท้องถิ่น
19,813
19,468
19,252
19,277
18,764
18,331

ที่มา : สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
อัพเดทข้อมูล 28 กุมภาพันธ์ 2561
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th