หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร

ข้าวโพดฝักอ่อน ปี 2559

 
ปี 2559 ปี 2558 ปี 2557 ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554
ข้าวโพดฝักอ่อน : เปรียบเทียบเนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รวมทั้งประเทศและรายจังหวัด ปี2558 กับปี2559
ข้าวโพดฝักอ่อน : เนื้อที่เพาะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ รายจังหวัด ปี 2559
ข้าวโพดฝักอ่อน : เนื้อที่เพาะปลูก จำนวนครัวเรือน และเนื้อที่เพาะปลูกเฉลี่ยต่อครัวเรือน รายจังหวัด ปี 2559
ข้าวโพดฝักอ่อน : ร้อยละและปริมาณผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวรายเดือน รายจังหวัด ปี 2559

ข้อมูลอัพเดท 26 กันยายน 2560
 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2561-2870
Email :
prcai@oae.go.th