หน้าหลัก แผนผังเว็บไซต์ ถาม-ตอบ FAQs การช่วยเหลือ
ข้อมูลเศรษฐกิจ
การเกษตร
  ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร  
       

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560

เอกสารการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560 ขับเคลื่อนเกษตรสมัยใหม่ พัฒนาเกษตรไทยสู่ 4.0
1. บรรยายพิเศษ “ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2559 และแนวโน้มปี 2560” นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
2. อภิปรายหัวข้อ “เกษตร S-Curve ลดต้นทุน เพิ่มรายได้ ขยายผลิตภาพ”
- คุณประวิทย์ ประกฤตศรี คณะทำงานการพัฒนาการคลัสเตอร์ภาคอุตสาหกรรม (New S - Curve)
- ผศ.ดร.ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาฟิสิกส์ และศูนย์นาโนเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- คุณนิทัศน์ เจริญธรรมรักษา นายกสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตและจิตวิญญาณชาวนาไทย
1) การปลูกข้าวด้วยวิธีปักดำโดยเครื่องจักร
2) เมล็ดพันธุ์ข้าวเฮียใช้ จ.สุพรรณบุรี
3. อภิปรายหัวข้อ “เกษตรแม่นยำ ภูมิคุ้มกันเกษตรไทย”
- ดร.สุรชัย สถิตคุณารัตน์ ผู้อำนวยการอาวุโส ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาต
- ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- ดร.ดนัยกิติ์ สุขสว่าง หัวหน้าแผนกลยุทธ์ 5 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
1) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2559
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 2 ปี 2559
ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2559 และแนวโน้มปี 2559

อัพเดทข้อมูล 21 ธันวาคม 2559

 
สงวนลิขสิทธิ์ตาม พรบ.ลิขสิทธิ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4
Email :
prcai@oae.go.th