สุกร
ราคารับซื้อรายวันสินค้าเกษตรกรรมที่ตลาดกลางและตลาดสำคัญ
ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  << ข้อมูลเดือน เม.ย.61
  หน่วย : บาท/กก.
ปี 2561 สุกรพันธุ์ผสมน้ำหนัก 100 กก.ขึ้นไป 
สุดใจฟาร์ม ฟาร์มคุณอำนาจ เจริญผล ศิริปุณย์ฟาร์ม ฟาร์มโชคชัยการสุกร
ต.มาบแค อ.เมือง อ.เมือง  อ.เมือง อ.โชคชัย
จ.นครปฐม จ.ราชบุรี จ.ฉะเชิงเทรา จ.นครราชสีมา
เดือน วันที่ โทร.(081)8564975 โทร (089)2541193 โทร.(038)541429-30
โทร.(044)212442
พฤษภาคม 1
62.00
61.00
67.50
62.00
  2
62.00
61.00
67.50
62.00
  3
62.00
61.00
67.50
62.00
  4
62.00
61.00
67.50
62.00
  5
-
-
-
-
  6
-
-
-
-
  7
62.00
61.00
67.50
62.00
  8
62.00
61.00
67.50
62.00
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
26
  27
  28
  29
  30
  31